TlačPoštaZväčšiZmenši

387/2015 Z. z .

16.1. 2016, 18:31 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) vypracovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, predstavuje nástroj na legislatívne zabezpečenie Národného projektu Jednotný informačný systém v cestnej

doprave – Elektronické služby v doprave (ďalej len „projekt“), v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Hlavným účelom realizácie projektu je vytvorenie komplexného informačného systému Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“), ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave, a to aj vytvorením technických podmienok na výkon verejnej moci elektronicky podľa požiadaviek zákona č. 305/2013 Z. z.

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. v rozsahu dotknutom projektom.

 

Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu komfortu a rýchlosti komunikácie občana a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej správy na úseku cestnej dopravy

a poverenými organizáciami využitím moderných informačno-komunikačných technologických prostriedkov napr. zavedením elektronických podaní žiadostí (autoškoly vykonanie technickej a emisnej kontroly alebo kontroly originality, schvaľovanie dovezených vozidiel a typové schvaľovanie vozidiel, atď.), odstránením duplicity vyžadovaných dokumentov integráciou informačných systémov verejnej správy, možnosti kontroly stavu spracovania požiadavky zadanej zo strany občana alebo podnikateľa prostredníctvom notifikácie.

 

Návrh zákona vytvára legislatívne podmienky na využitie všetkých navrhovaných funkcionalít JISCD, najmä z hľadiska definovania povinností zapojených subjektov

a prepojenia existujúcich zdrojov informácií (verejných i súkromných registrov

a evidencií) nevyhnutných pre riadne fungovanie JISCD.

 

Súčasťou predloženého návrhu zákona sú ako ďalšie články aj sprievodné novely ďalších súvisiacich zákonov z oblasti cestnej dopravy, a to zákona č 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Predložený návrh zákona obsahuje aj novely ďalších zákonov, ktoré súvisia s vytvorením a fungovaním JISCD a tiež úpravy (spresnenia a doplnenia), ktorých cieľom je eliminovanie, úprava a náprava takých legislatívnych či čiastkových vecných nepresností alebo nezrovnalostí v doterajšom znení novelizovaných zákonov, ktoré boli dôvodom komplikácií v praxi pri interpretácii a aplikácii upravovaných a spresňovaných ustanovení.

 

Návrh zákona reaguje aj na povinnosť Slovenskej republiky s účinnosťou od

1. januára 2016 prijať opatrenia, ktoré súvisia s dohľadom nad trhom podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 a 168/2013, a to v novele zákona

č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a v novele zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Návrh zákona sa zameriava aj na úpravu priestupkov a správnych deliktov, výšky pokút (znižujú sa pokuty) a  rozkazného konania na úseku výberu mýta a výberu úhrady diaľničnej známky, a to v novele zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v novele zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

 

Predpokladané dopady na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti, sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

 

 

K čl. I

Tento článok obsahuje návrh zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.

 

K § 1

Vymedzuje sa predmet zákona.

 

K § 2

Definuje sa Jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“) ako informačný systém verejnej správy, ktorý sa bude využívať v rozsahu procesov vyplývajúcich z tohto zákona a právnych predpisov na úseku cestnej dopravy, ktoré boli do JISCD zapracované.

                Správcom JISCD je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).

 

K § 3

Upravujú sa funkcie JISCD, jeho integrované súčasti, vrátane registrov, v ktorých sa budú sústreďovať údaje zhromažďované JISCD potrebné na zabezpečenie účelu zavedenia JISCD.

V odseku 1 sa upravuje rámec funkcionalít JISCD vrátane evidencie a používania iných údajov podľa osobitných predpisov. Napríklad poverená technická služba overovania vozidiel bude evidovať v JISCD protokoly o testoch a skúškach vozidiel spolu s návrhmi na spracovanie základného technického opisu; ministerstvo dopravy bude prostredníctvom príslušnej poverenej technickej služby oznamovať príslušnej oprávnenej osobe termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti [zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky vozidiel)]. Ako ďalší príklad možno uviesť povinnosť prevádzkovateľa autoškoly zaznamenávať do JISCD výsledky lekárskej prehliadky prípadne psychologického vyšetrenia pred zaradením uchádzača do kurzu [zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autoškolách“)].

Navrhované znenie odseku 2 vymedzuje registre, ktoré budú vytvorené v rámci JISCD, a ktoré budú evidovať údaje získané z činnosti ministerstva dopravy a od osôb vymedzených v § 3 ods. 5 zákona.

V odseku 3 sa navrhuje vymedziť už existujúce informačné systémy ministerstva dopravy integrované do JISCD, ktorých údaje budú používané na plnenie funkcionalít JISCD ako aj na evidenciu priestupkov na úseku cestnej dopravy, v ktorej JISCD umožní evidovať údaje o priestupkoch na úseku cestnej dopravy.

V navrhovanom znení odseku 4 sa špecifikujú evidencie a registre iných orgánov verejnej moci, ktorých údaje sa používajú v JISCD.

V  znení odseku 5 sa určujú informačné systémy tretích osôb, ktorých údaje budú používané na plnenie funkcionalít JISCD a budú evidované v registroch JISCD.

V odsekoch 7 a 8 sa určuje povinnosť osobám, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy, registre a evidencie uvedené v odsekoch 4 a 5, poskytnúť bezodplatne ministerstvu dopravy prístup k údajom, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo. Pri automatizovanom prístupe sa budú údaje poskytovať cez rozhranie medzi dvoma informačnými systémami bez sprostredkovateľského informačného systému; pri priamom prístupe sa budú údaje poskytovať prostredníctvom užívateľského rozhrania daného informačného systému. Právna úprava v odseku 7 má pokryť poskytnutie údajov na "konanie" orgánu verejnej moci nad rámec definície "výkonu verejnej moci " podľa § 3 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o e-Governmente“), t. j. na tieto "konania" sa § 17 ods. 6 zákona

o e-Governmente nevzťahuje. Úprava v odseku 8 reaguje na skutočnosť, že v tomto prípade nejde o komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci, nakoľko osoby uvedené v odseku 5 nie sú orgánmi verejnej moci (napr. poverené technické služby sú osoby, ktoré zabezpečujú činnosti súvisiace s technickými službami v mene ministerstva), a zákon o e-Governmente sa na ne vzťahuje.

 

K § 4

Určuje sa okruh osôb, ktoré budú používať JISCD v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto zákone a osobitných predpisoch na úseku cestnej dopravy.

 

K § 5

                Ustanovuje sa úprava vzťahujúca sa k ochrane osobných údajov vedených  v JISCD, najmä pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov.

Navrhované znenie odseku 2 zabezpečuje, aby údaje poskytované z JISCD  mohli byť použité na právne účely, a aby ministerstvo dopravy nemuselo osobitným spôsobom potvrdzovať správnosť a úplnosť poskytovaných údajov, a súčasne aby nikto nemohol namietať správnosť predmetných údajov, pokiaľ nebude preukázaný opak.

V odseku 3 sa navrhuje ustanoviť, že na poskytovanie údajov z neverejných častí registrov JISCD sa nevzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

K § 6 až 11

                Ustanovenia o registroch sú základnými ustanoveniami, ktoré bližšie špecifikujú registre vymedzené v § 3 ods. 2 z hľadiska účelu, na ktorý ich ministerstvo dopravy vedie, aké údaje sa v registroch používajú z registrov iných orgánov verejnej moci a aké údaje ministerstva dopravy sa v registroch evidujú. Predmetné ustanovenia zároveň vymedzujú, ktoré z údajov obsiahnutých v registroch sú verejné, ako aj okruh osôb, ktoré sú povinné evidovať údaje v príslušných registroch prostredníctvom JISCD.

JISCD predpokladá vytvorenie šiestich registrov: registra technických staníc, registra technikov, registra prehliadok z technických staníc, registra autoškôl a školiacich stredísk, registra odborne spôsobilých osôb a registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel. Predmetné registre sú vytvárané za účelom plnenia ich funkcie ako referenčných registrov podľa požiadaviek zákona o e-Governmente.

Register technických staníc sa zriaďuje za účelom evidencie osôb, ktoré majú udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, evidencie staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, ako aj evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám evidovaným v registri. Register technických staníc obsahuje aj údaje o osobách, ktoré vykonávajú diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel, a ktoré sa dobrovoľne zaregistrujú v registri technických staníc, a to v rozsahu nimi poskytnutých údajov. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dobrovoľnú registráciu predmetných osôb, budú v registri obsiahnuté iba údaje, ktoré osoba poskytne pri registrácii. Register technických staníc sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

Register technikov sa zriaďuje za účelom evidencie údajov o kontrolných technikoch, technikoch emisnej kontroly, technikoch kontroly originality a technikoch montáže plynových zariadení v súvislosti s výkonom ich činností, ako aj evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k technikom. Register technikov je neverejný.

Register z prehliadok z technických staníc sa zriaďuje za účelom evidencie údajov z vykonaných technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáží plynových zariadení. Register z prehliadok technických staníc je neverejný.

                Register autoškôl a školiacich stredísk sa zriaďuje na účely evidencie autoškôl, školiacich stredísk, poverených zariadení ako aj evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich stredísk a povereným zariadeniam. Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť

a neverejnú časť.

Register odborne spôsobilých osôb sa zriaďuje za účelom evidencie odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave. Register odborne spôsobilých osôb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

                               Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel sa zriaďuje na účely evidencie a rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovateľov vozidiel. Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel je neverejný.

 

K § 12

                Upravuje sa poskytovanie údajov z jednotlivých registrov JISCD vrátane okruhu orgánov a osôb, ktoré majú nepretržitý a automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov.

 

K § 13

V rámci prechodných ustanovení sa určuje dočasný postup, pretože v čase nadobudnutia účinnosti zákona o JISCD, nebudú zrejme vybudované všetky agendové systémy a nebude možná komunikácia medzi nimi cez modul úradnej komunikácie vzhľadom na prechodné obdobie podľa § 60 ods. 7 zákona o e- Governmente a tiež z dôvodu, že v súčasnosti nie je  vydaný zoznam referenčných registrov.

 

 

K čl. II

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 135/1961 Zb.

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

K bodu  1  [§ 1 ods. 4]

                Navrhnutou úpravou sa do § 1 ods. 4 dopĺňajú zariadenia, ktoré nie sú súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

 

K bodu  2  [§ 8 ods. 5]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zmenou v spôsobe výpočtu správneho poplatku, ktorý sa vyberá dodatočne za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia.

 

 

K čl. III

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

                Ustanovuje sa odborná spôsobilosť pre viazanú živnosť prevádzkovanie autoškoly, ktorú musí spĺňať osoba, ktorá ohlási takúto živnosť alebo požiada o vydanie osvedčenia

o živnostenskom oprávnení.

 

 

K čl. IV

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

K bodu  1  [položka 68, splnomocnenie]

Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa navrhuje pri úhrade správneho poplatku pri zrýchlenom konaní skrátiť lehotu na zrýchlené vybavenie z desiatich dní na päť dní.

 

K bodu  2  [položka 69a]

Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa navrhuje úprava výšky správneho poplatku zo súčasnej jednotnej sumy 33 eur pre všetky kategórie vozidiel tak, že pre kategórie vozidiel s nižšou obstarávacou cenou sa navrhuje nižšia výška správneho poplatku (25 eur) a pre ostatné kategórie vozidiel sa navrhuje zvýšenie správneho poplatku (50 eur), čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že celkový príjem do štátneho rozpočtu bude nezmenený. Zároveň sa aktualizuje poznámka pod čiarou vzhľadom na to, že povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa od 1. januára 2016 bude vykonávať aj prostredníctvom nových európskych nariadení.

 

K bodu  3  [položka 69b]

V súvislosti s vytvorením JISCD sa navrhuje pre poskytovanie štatistických údajov správny poplatok vo výške 20 eur. Ide o obdobnú položku, ako je poskytovanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd (položka 66).

Pre poskytnutie údajov z JISCD týkajúcich sa osoby žiadateľa sa navrhuje správny poplatok vo výške 5 eur.

 

K bodu  4  [položka 74 písm. e) a f)]

V súvislosti s rozsahom inštruktorského oprávnenia upravenom v § 17 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z. (ďalej len „vykonávacia vyhláška k zákonu o autoškolách“) sa navrhuje zosúladiť úhradu správnych poplatkov s rozsahom inštruktorského oprávnenia, ktoré oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre viaceré skupiny. Samotná výška správnych poplatkov sa pri niektorých skupinách zvyšuje a pri niektorých znižuje, čo v konečnom dôsledku nebude mať žiadny dopad na štátny rozpočet. Vzhľadom na to, že pri opakovanej skúške sa vyberá poplatok vo výške 50 %, správne poplatky sú navrhnuté v takej výške, aby boli jednoducho deliteľné dvomi a bolo ich možné, čo najjednoduchšie uhradiť na Slovenskej pošte prostredníctvom Potvrdenia pre evidenciu poplatku.

 

K bodu  5  [položka 74 nové písm. g)]

V súvislosti s vydávaním inštruktorského preukazu okresnými úradmi v sídle kraja sa dopĺňa správny poplatok za vydanie inštruktorského preukazu. Výška správneho poplatku sa navrhuje na 10 eur, čo by malo pokryť výrobu a distribúciu inštruktorských preukazov ako aj samotnú administratívu spojenú s vydávaním inštruktorského preukazu.

 

K bodu  6  [položka 77]

V súvislosti s vykonaním zmeny registrácie autoškoly sa navrhuje správny poplatok rozdeliť, a to správny poplatok vo výške 100 eur bude iba v prípade zmeny rozsahu registrácie. V ostatných prípadoch zmeny (mimo rozsahu registrácie) sa navrhuje správny poplatok vo výške 20 eur. Taktiež sa presnejšie definuje, aký správny poplatok sa vyberá v súvislosti s rozšírením rozsahu skupín registrácie autoškoly.

 

K bodom  7 až 9  [položka 77a]

Ide o zosúladenie zákona o správnych poplatkoch v súvislosti s jednotnou registráciou školiaceho strediska pre základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik a doplnenie správneho poplatku za zmenu registrácie školiaceho strediska.

 

K bodu  10  [položka 77b nové písm. c) a d)]

Navrhuje sa sadzobník správnych poplatkov doplniť o nové správne poplatky v súvislosti so schválením identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválením programového vybavenia autoškoly.

 

K bodu  11  [položka 78a písm. a)]

Zosúladenie znenia so zákonom o podmienkach prevádzky vozidiel.

 

K bodu  12  [položka 78a písm. a) druhý bod]

Upravuje sa výška správneho poplatku v súvislosti so skúškou odbornej spôsobilosti pri emisnej kontrole na rovnakú úroveň, ako je pri technickej kontrole a pri kontrole originality. Pri novele zákona o správnych poplatkoch účinnej k 1. októbru 2012 (zákon

č. 286/2012 Z. z.) došlo k preklepu a výška správnych poplatkov bola zmenená iba pri skúške odbornej spôsobilosti pri technickej kontrole a kontrole originality, pričom pri skúške odbornej spôsobilosti pri emisnej kontrole k zmene nedošlo. Navrhovanou úpravou sa docieli jednotná výška správneho poplatku.

 

K bodu  13  [položka 79 písm. d)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu, že úkon schválenie cestovného poriadku sa vykonáva až po schválení dopravnej licencie, pričom pre schválenie cestovného poriadku sa nepodáva samostatná žiadosť.

 

K bodom  14 až 21  [položka 79]

                Ide o legislatívno-technické úpravy z dôvodu jednoznačnosti, že príslušný poplatok sa platí pri podaní žiadosti alebo prihlášky.

 

K bodu  22  [položka 79 nové písm. t) a u)]

Navrhujú sa nové správne poplatky v súvislosti s vykonávaním odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci. Podľa § 41 ods. 1 písm. o) v spojení s § 37 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) ministerstvo dopravy poveruje právnické osoby odbornou prípravou bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci a v súvislosti s tým, je potrebné zaviesť adekvátny správny poplatok.

 

K bodu  23  [položka 80 nové písm. c) a d)]

Zavádzajú sa tzv. „šesťmesačné a trojmesačné permanentky“ za nadmernú a nadrozmernú prepravu. Z činnosti okresných úradov, z informácií od samotných dopravcov ako aj z poznatkov správcov pozemných komunikácií vyplýva, že o povolenie na zvláštne užívanie pred vykonaním nadmernej alebo nadrozmernej prepravy požiada len nepatrné množstvo dopravcov. Pri súčasne platnom režime jednorazových povolení za každú jednotlivú prepravu a prepravný zámer dopravcovia, ktorí si chcú vybaviť povolenia na zvláštne užívanie, často nemôžu z časového hľadiska operatívne reagovať na ponuky objednávateľov, pretože do povolenia nevedia zadať presný termín prepravy, prípadne o požiadavke na uskutočnenie prepravy sa dozvedia často 1-2 dni pred uskutočnením prepravy a tak, buď odmietnu takúto prepravu alebo oveľa častejšie riskujú a vykonajú prepravu bez povolenia.

Novou úpravou sa teda zavádza možnosť opakovanej prepravy na dobu najviac troch alebo šiestich mesiacov, spoplatnenej dva a pol násobkom alebo päťnásobkom sumy za jednotlivú prepravu a prepravný zámer. Výška správneho poplatku je z pohľadu predkladateľa nastavená priaznivo a motivačne, tak aby dopravcovia neobchádzali zákon a požiadali o povolenie na zvláštne užívanie, ktoré je najmä pri vyšších hmotnostiach nevyhnutné, pretože v povolení cestný správny orgán určuje trasu, po ktorej sa môže nadmerná alebo nadrozmerná preprava uskutočniť tak, aby nedochádzalo najmä k poškodeniu mostných objektov.

Pri prepravách do 60 ton sa preprava povolí na dobu najviac šiestich mesiacov a pri prepravách nad 60 ton sa preprava povolí na dobu najviac troch mesiacov.

 

K bodu  24  [položka 80 časť Splnomocnenie bod 2]

                Vyvolané novou úpravou v bode 25.

 

K bodu  25  [položka 80 časť Splnomocnenie nový bod 3]

Výška dodatočne vyberaného správneho poplatku sa posudzuje podľa percentuálneho preťaženia celkovej hmotnosti vrátane nákladu a nápravového preťaženia. Takto získané sumy sa na záver sčítajú.

Príklad:

Došlo k prekročeniu najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy ustanovenej na 40,00 ton podľa bodu 2 písm. i) prílohy č. 1 nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi

a o označovaní vozidiel a jazdných súprav, o 9,62 ton, t. j. o 24,05 %, keďže nameraná celková hmotnosť jazdnej súpravy bola 49,62 ton. Poplatok za túto nadmernú prepravu mal byť podľa písmena a) bodu 2.1. (od 30,01 do 50,00 ton) 300 eur.

Poplatok podľa bodu 3.1. sa vypočíta ako trojnásobok 300=900 eur, pretože percentuálne preťaženie je nad 9,01 %.

Zároveň došlo k prekročeniu najväčšej prípustnej hmotnosti na dvojnápravu prívesu pretože  nameraná hmotnosť bola 19,10 ton, pričom povolená hmotnosť je 18,00 ton podľa bodu 3 písm. d) bodu 3. prílohy č. 1  nariadenia vlády  Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. v znení nariadenia  vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z..  Došlo k preťaženiu o 1,10 ton, t. j. o 6,11 %. Poplatok za túto nadmernú prepravu mal byť podľa písmena a) bodu 2.2. (od 5,01 do 10,00  %) 150 eur. Poplatok podľa bodu 3.2. sa vypočíta ako dvojnásobok 150=300 eur, pretože percentuálne preťaženie je od 6,01% do 9%.

Sadzby podľa bodov 3.1 a 3.2 sa sčítajú (900+300=1200 eur).

 

K bodu  26  [položka 80  časť Poznámka bod 6]

Pri jazdnej súprave skladajúcej sa z motorového vozidla spojeného s návesom sa samostatne neposudzuje hmotnosť motorového vozidla. Navrhovaným doplnením sa vyhovuje požiadavke dopravcov prevážajúcich  štrk, sypký materiál, palety a iný materiál,  ktorý nie je možné rovnomerne rozložiť na ložnej ploche jazdnej súpravy a už pri brzdení sa tento materiál posunie do prednej časti návesovej súpravy, čo sa prejaví na preťažení motorového vozidla, pričom celková hmotnosť jazdnej súpravy a hmotnosť na nápravy nemusí byť vôbec prekročená.

 

K bodu  27  [položka 80 časť Poznámka bod 12]

Cieľom návrhu je, aby sa sadzba za tranzitnú prepravu pripočítala k sadzbe za viacnásobne opakovanú prepravu len raz. Rovnako sa navrhuje, aby sa sadzba za tranzit pripočítala len raz aj v prípade dodatočne vyberaného správneho poplatku, pri ktorom sa doposiaľ strojnásobila základná sadzba, ktorá bola vypočítaná ako súčet sadzieb podľa písmena a) a sadzba za tranzit podľa písmena b). Dodatočne sa tranzit pripočíta len v prípade, ak v doklade o úradnom meraní je uvedená (je preukázaná) východisková a cieľová krajina a tento doklad je podpísaný vodičom.

 

K bodu  28  [položka 80 časť Poznámka bod 13]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  29  [položka 80 časť Poznámka body 14 až 16]

V bode 14 sú uvedené podmienky, za akých je možné povoliť “permanentky“ pre nadmerné prepravy s celkovou hmotnosťou nad 60 ton.

V bode 15 v prípade porušenia podmienok v povolení na viacnásobne opakovú prepravu, sa preprava posudzuje ako preprava bez povolenia na zvláštne užívanie a dodatočne sa vyberá poplatok podľa Splnomocnenia bodu 3.

Bod 16 spresňuje, že ak sa stavebným mechanizmom vykoná nadmerná alebo nadrozmerná preprava bez povolenia na zvláštne užívanie, zvýšený správny poplatok sa vypočíta zo sumy vypočítanej podľa písmena a), keďže bez povolenia na zvláštne užívanie je táto preprava považovaná za „klasickú nadmernú alebo nadrozmernú prepravu“. 

 

 

K čl. V

Tento článok obsahuje novelu zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

o premávke na pozemných komunikáciách.

 

Z dôvodu zavedenia JISCD sa presnejšie špecifikujú základné úlohy Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl v súvislosti s organizáciou inštruktorských kurzov, doškoľovacích kurzov inštruktorov, vykonávaním inštruktorských skúšok a v súvislosti s používaním samotného JISCD.

 

 

K čl. VI

Ustanovuje sa prepojenie zákona o podmienkach prevádzky vozidiel so zákonom

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K bodom  1 a 2  [§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 nové písmeno l), poznámka pod čiarou k odkazu 9e]

Dopĺňa sa kompetencia a predmet kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie o dohľad nad trhom podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel.

 

K bodu  3  [§ 8 ods. 1 písm. b)]

Zároveň sa v § 8 ods. 1 písm. b) navrhuje vykonať legislatívno-technickú úpravu za účelom zosúladenia s § 101a zákona o podmienkach prevádzky vozidiel.

 

 

K čl. VII

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel (zákon č 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorá primárne súvisí s návrhom zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave. Navrhuje sa tiež úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti dohľadu nad trhom, pretože s účinnosťou od 1. januára 2016 sú členské štáty Európskej únie povinné prijať opatrenia, ktoré súvisia s dohľadom nad trhom podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 167/2013 a 168/2013. Ďalšie navrhované zmeny vyplývajú z aplikačnej praxe a poznatkov ministerstva dopravy s cieľom spresnenia niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu a zjednotenia aplikačnej praxe.

 

K bodu  1  [§ 1 ods. 1 písm. a) a b)]

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Predmet zákona sa spresňuje v nadväznosti na doplnenie úpravy podmienok uvádzania na trh a sprístupnenia na trhu nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných jednotiek.

 

K bodom  2, 3, 4, 5, 6 a 16  [§ 4 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. c), § 5 ods. 4 písm. b) a ods. 10 písm. b), § 7 ods. 5 písm. c) a ods. 8 písm. c), § 8 ods. 4 písm. c), § 18 ods. 8 písm. c)]

V rámci typového schvaľovania vozidiel, ich systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek  ako  aj v rámci hromadnej prestavby typu vozidla sa upravuje, akým spôsobom sa preukazuje systém riadenia a kvality výroby. Výrobca a hromadný výrobca môže tento systém preukázať priamo certifikátom udeleným príslušným certifikačným orgánom alebo vyhlásením výrobcu (hromadného výrobcu), že má zavedený systém riadenia a kvality výroby, ktorý musí následne aj preukázať (napríklad vypracovanou príručkou kvality alebo vnútropodnikovou smernicou o systéme riadenia a kvality výroby).

 

K bodom  7, 48 a 51  [§ 12 ods. 1 písm. q) a r), § 107 ods. 9 písm. a), § 107 ods. 12 písm. a)]

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Európska únia v nariadeniach upravujúcich typové schvaľovanie, ktoré sú priamo aplikovateľné v členských štátoch, ukladá členským štátom povinnosť prijať do svojho právneho poriadku ustanovenia o sankciách (pokutách) za konkrétne druhy porušení, ktorých skutkové podstaty už sú alebo v budúcnosti budú určené v európskych nariadeniach.

Z tohto dôvodu sa do § 12 ods. 1 dopĺňajú nové povinnosti pre výrobcu a zástupcu výrobcu vyplývajúce z príslušných európskych nariadení  a  nadväzne sa v § 107 upravujú správne delikty za ich porušenie.

 

K bodu  8  [§ 12 ods. 7]

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom a so založením kompetencie v § 101a pre Slovenskú obchodnú inšpekciu vykonávať dohľad nad trhom s novými vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami.

 

K bodu  9  [§ 13a] 

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami  a nariadenie Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ustanovujú povinnosti pre subjekty, ktoré uvádzajú na trh a sprístupňujú na trhu nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky.

                Podľa týchto nariadení sa uvedením na trh rozumie prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v Európskej únii. Sprístupnením na trhu sa rozumie každá dodávka nového vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky určená na distribúciu alebo používanie na trhu v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu alebo bezplatne.

Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu môže vykonať výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor, ktorí sú v terminológii príslušných európskych nariadení označovaní ako hospodárske subjekty. V tejto súvislosti sa v § 13a ustanovujú povinnosti pre hospodárske subjekty.

 

K bodom  10 a 19  [§ 14 ods. 2, § 14a ods. 1, § 15 ods. 2 a 8, § 16 ods. 3, § 16d ods. 2, § 23 ods. 14 písm. a), § 23a ods. 3] 

Vzhľadom na to, že zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) umožňuje prihlásenie vozidla do evidencie aj podľa miesta prevádzky resp. organizačnej zložky, v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel sa navrhuje, aby na konanie v súvislosti s jednotlivo vyrobeným vozidlom, jednotlivo dokončeným vozidlom alebo jednotlivo dovezeným vozidlom a v súvislosti s opätovným schválením vozidla na prevádzku v cestnej premávke, bol miestne príslušným správnym orgánom okresný úrad aj podľa sídla organizačnej zložky resp. prevádzkarne u právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. U fyzickej osoby sa miestna príslušnosť okresného úradu navrhuje podľa jej pobytu tak, ako je definovaný v § 2 ods. 2 písm. q) zákona o cestnej premávke.

 

K bodom  11, 12, 14 a 15  [§ 16d ods. 3 nové písm. c) a ods. 4 vypustenie písm. d), § 17 ods. 8 nové písm. e) a ods. 9 vypustenie písm. f)]

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. Legislatívna zmena sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že samotné rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN nebude potrebné predkladať ako prílohu k žiadosti, keďže bude evidované v JISCD.

 

K bodom  13  a 21  [§ 17 ods. 7, § 18 ods. 17, § 19 ods. 2, § 24 ods. 4]

V súvislosti s výmenou karosérie na vozidle  a  s vykonaním prestavby na vozidle sa miestna príslušnosť správneho orgánu na konanie navrhuje u evidovaných vozidiel podľa miesta evidencie vozidla a u vozidiel, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

Rovnakým spôsobom sa upravuje miestna príslušnosť okresného úradu v súvislosti s trvalým vyradením vozidla z cestnej premávky.

 

K bodom  17 a 46  [§ 21 ods. 1 písm. b), § 107 ods. 2 nové písm. g) a h)] 

Medzi základné povinnosti prevádzkovateľa vozidla sa dopĺňa povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej aj po ukončení dočasného vyradenia vozidla z evidencie, ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu alebo nemá platnú emisnú kontrolu [§ 21 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod]. Táto povinnosť je v súčasnosti upravená v zákone o cestnej premávke, ktorý však technické a emisné kontroly neupravuje. Navrhovaným doplnením sa povinnosti pre prevádzkovateľov vozidiel súvisiace s technickými a emisnými kontrolami zjednocujú v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel.

Úprava sa navrhuje aj z dôvodu, že pri automatickom ukladaní pokút za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole je nevyhnutné, aby všetky povinnosti prevádzkovateľov vozidiel boli upravené výlučne v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel.

Z dôvodu doplnenia tretieho a štvrtého bodu je potrebné v odseku 1 spresnenie znenia uvádzacej vety a v písmene b) úprava znenia prvého a druhého bodu.

Porušenie novo doplnených povinností do § 21 ods. 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu sa kvalifikuje ako správny delikt, za ktorý správny orgán uloží pokutu podľa § 107 ods. 2 písm. g) a h).

 

K bodu  18  [§ 21a ods. 3]

V súvislosti s demontážou deliacej priečky vozidiel kategórie N1 sa miestna príslušnosť okresného úradu  na konanie vo veci zápisu zmeny do osvedčenia o evidencii alebo do osvedčenia o evidencii časti II navrhuje podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie.

 

K bodu  20  [§ 23a nový odsek 17]

Zákonom č. 388/2013 Z. z. sa do zákona o cestnej premávke zapracovali niektoré elektronické služby v súvislosti s vybudovaním národnej evidencie vozidiel. Tieto služby umožňujú prihlásenie vozidla priamo schvaľovacím úradom (okresným úradom – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií) v konaní podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel pri jednotlivo vyrobenom vozidle (§ 14 ods. 21 a 22), pri jednotlivo dokončenom vozidle (§ 14a ods. 10), pri jednotlivo dovezenom vozidle (§ 16a ods. 28 a 29, § 16b ods. 6

a 17) a pri opätovnom schválení vozidla na prevádzku (§ 16d ods. 7). Obdobne sa navrhuje tieto elektronické služby využiť aj pri prihlásení vozidla do evidencie priamo schvaľovacím úradom pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii podľa § 23a.

 

K bodu  22  [§ 24b ods. 2 prvá veta]

Uvedenou zmenou sa odstráni nesúlad medzi znením odseku 1 a 2 v § 24b.

 

K bodom  23 a 50  [§ 29 ods. 1 nové písm. c), § 107 ods. 11]

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. Navrhuje sa udeliť povereným technickým službám overovania vozidiel oprávnenie a povinnosť uložiť dokumenty, ktoré vystavujú podľa § 29 ods. 1 písm. b), priamo do JISCD, čím odpadne pre účastníka konania povinnosť predložiť takéto doklady ku konaniu pred správnym orgánom (napríklad pri dovoze jednotlivého vozidla). Tieto doklady bude správny orgán získavať priamo z JISCD, ak v ňom budú dostupné; inak vyzve účastníka konania na ich predloženie.

                Zároveň sa dopĺňa pokuta pre poverenú technickú službu overovania vozidiel za nesplnenie tejto povinnosti.

 

K bodu  24  [§ 30 ods. 1 písm. f), § 31 ods. 1 písm. f), § 32 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 1 písm. f)]

Navrhnutá zmena súvisí s úpravou JISCD za účelom zabezpečenia toku informácií z informačných systémov poverených technických služieb do JISCD.

 

K bodom  25 a 37  [§ 32 ods. 4 prvá veta, § 84 ods. 4 prvá veta]

Pri kontrolách originality vozidiel sa preveruje vozidlo aj v pátracích evidenciách. V praxi sa zistilo, že pri pokusoch legalizovať kradnuté vozidlá, boli pri kontrole originality vozidla spravidla vždy predložené neplatné (pôvodne stratené) doklady totožnosti fyzickej osoby. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa pri kontrole originality vozidla overovalo, či po doklade totožnosti fyzickej osoby nie je vyhlásené pátranie. Je potrebné, aby poverená technická služba kontroly originality vozidiel bola oprávnená požadovať informácie, či nie je v pátraní konkrétny doklad totožnosti fyzickej osoby. Taktiež sa upravuje postup technika kontroly originality, ak zistí, že po konkrétnom doklade totožnosti fyzickej osoby je vyhlásené pátranie.

 

K bodom  26, 31 a 33  [§ 39 ods. 2 nové písm. g), § 57 ods. 2 nové písm. g), § 74 ods. 2 nové písm. g)]

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. Samotné rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality nebude potrebné predkladať ako prílohu k žiadosti, keďže tieto rozhodnutia budú evidované v JISCD.

 

K bodu  27  [§ 42 ods. 3 písm. d) a § 60 ods. 3 písm. d)]

Navrhuje sa, aby pri vykonaní technickej kontroly resp. emisnej kontroly bez pristavenia vozidla bolo možné automaticky zrušiť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly resp. oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly. Na staniciach technickej kontroly a pracoviskách emisnej kontroly boli povinne zo zákona namontované monitorovacie záznamové zariadenia (tzv. kamerové systémy), aby nebolo možné vykonať technickú alebo emisnú kontrolu bez pristavenia vozidla; ak napriek tomu niekto vykoná takú kontrolu bez pristavenia vozidla, dôsledkom bude, že oprávnená osoba ihneď príde o príslušné oprávnenie.

 

K bodu  28  [§ 43 ods. 5, § 61 ods. 5, § 78 ods. 5, § 91 ods. 5]

Navrhovaná legislatívna úprava vypúšťa možnosť podania jednej žiadosti pre viaceré fyzické osoby v konaní súvisiacom s odbornou spôsobilosťou kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení.

 

K bodom  29, 32, 34 a 38  [§ 47 ods. 3, § 65 ods. 3 druhá veta, § 82 ods. 3 druhá veta, § 95 ods. 3 druhá veta]

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. Ustanovenia sa dopĺňajú o oznámenie termínu a miesta konania skúšky aj fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, ako aj osobe, ktorá žiada o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia, a to z dôvodu, že aj tieto osoby podávajú žiadosti na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení. Termín a miesto skúšky sa bude vykonávať prostredníctvom JISCD.

 

K bodom  30 a 35  [§ 47 ods. 4, § 65 ods. 4, § 82 ods. 4 prvá veta, § 95 ods. 4]

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. JISCD umožní podanie žiadosti aj na opakovanú skúšku.

Súčasne sa doplnením slov „alebo zdokonaľovacieho školenia“ odstráni nepresnosť právnej úpravy; to sa nevzťahuje na § 82 ods. 4, pretože technici kontroly originality neabsolvujú zdokonaľovacie školenie.

 

K bodu  36  [§ 83 ods. 4 písm. b)] 

Z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy sa navrhuje vyprecizovanie znenia písmena b) v § 83 ods. 4 takým spôsobom, aby bola zrejmá povinnosť vo vzťahu k prevádzkovateľovi vozidla; vecne však nejde o zmenu terajšieho stavu.

 

K bodu  39  [§ 98 písm. d)]

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 167/2013 a 168/2013 sa dohľadom nad trhom rozumejú činnosti

a opatrenia vnútroštátnych orgánov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu.

Po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskou obchodnou inšpekciou sa navrhuje rozšírenie pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie o výkon dohľadu nad trhom podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel a príslušných európskych nariadení.

Slovenská obchodná inšpekcia sa dopĺňa do § 98 medzi orgány štátnej správy.

 

K bodu  40  [§ 98 písm. w)]   

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Na základe požiadavky Slovenskej obchodnej inšpekcie sa do pôsobnosti ministerstva dopravy (štátneho dopravného úradu) dopĺňa metodické usmerňovanie výkonu dohľadu nad trhom.

 

K bodu  41  [§ 101a]   

Zakladá sa kompetencia pre Slovenskú obchodnú inšpekciu vo veciach dohľadu nad trhom.

 

K bodu  42  [§ 102 ods. 2 písm. d)] 

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. Dopĺňa sa možnosť pre správny orgán získavať údaje potrebné na výkon štátneho odborného dozoru aj na základe výstupov z informačných systémov.

 

K bodu  43  [§ 107 ods. 1 písm. b) a c)]

Ide o legislatívno-technické spresnenie textu v nadväznosti na porušenie povinností uvedených v § 21 ods. 1 písm. e) prvom až treťom bode, za ktoré sa ukladá pokuta.

 

K bodu  44  [§ 107 ods. 2 uvádzacia veta] 

Navrhnutá zmena súvisí s rozkazným konaním. Výška pokuty sa zaokrúhľuje na sumu deliteľnú tromi bezo zvyšku vo väzbe na zavedenie možnosti uhradiť 2/3 pokuty v lehote na podanie odporu (pozitívna motivácia) v § 107b ods. 5.

 

K bodu  45  [§ 107 ods. 2 písm. c) až e)] 

Navrhuje sa legislatívno-technické vyprecizovanie znenia písmen c) až e) v § 107 ods. 2 v záujme zjednodušenia interpretácie a aplikácie týchto ustanovení; vecne však nejde o zmenu terajšieho stavu.

 

K bodu  47  [§ 107 ods. 3] 

Cieľom tejto úpravy je (vo väzbe na § 107 ods. 16) ukladanie sankcie prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, v súvislosti s použitím ktorého dôjde k spáchaniu správnych deliktov uvedených v § 107 ods. 3.

 

K bodu  49  [§ 107 ods. 10 písm. a) až c)]

Účelom legislatívnej úpravy je, aby správny orgán na základe voľnej úvahy (§ 107 ods. 14) určil výšku pokuty v rámci daného rozpätia.

 

K bodu  52  [poznámka pod čiarou k odkazu 40a] 

Legislatívno-technická úprava, skrátená citácia predpisov v poznámke pod čiarou k odkazu 40a, ako aj doplnenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758

z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES.

 

K bodu  53  [§ 107 nové odseky 15 až 18]

 

K § 107 ods. 15: vzhľadom na to, že absentuje všeobecný predpis o správnych deliktoch, navrhuje sa do § 107 ods. 15 doplniť pravidlá pre spoločné konanie a pre ukladanie úhrnného trestu pri súbehu správnych deliktov, s cieľom zamedziť problémom

v aplikačnej praxi.

Ak sa ten istý páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán (vecne, miestne a funkčne príslušný), prejednajú sa tieto v spoločnom (jednom) konaní. Viac správnych deliktov páchateľa je v súbehu vtedy, ak medzi spáchaním časovo prvého z nich a časovo posledného z nich nebolo vydané správnym orgánom rozhodnutie (hoci aj neprávoplatné) o uložení sankcie za správny delikt. Činy spáchané po vydaní takéhoto rozhodnutia do nadobudnutia jeho právoplatnosti treba posúdiť obdobne ako recidívu, t. j. opätovné spáchanie správneho deliktu. Ak spáchal obvinený zo správneho deliktu po oznámení prvostupňového rozhodnutia o správnom delikte a po uložení sankcie zaň nový správny delikt, nejde o súbeh správnych deliktov a v oboch prípadoch treba uložiť samostatné sankcie.

Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie použiteľný (tzv. absorpčná metóda, kedy vyššia alebo prísnejšia sankcia pohlcuje /absorbuje/ nižšiu alebo menej prísnu sankciu).

 

K § 107 ods. 16: absorpčná zásada sa nepoužije v taxatívne ustanovených prípadoch porušenia povinností viazaných na jednotlivé vozidlo, kedy sa o viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti.

Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nie je možné spojiť do spoločného správneho konania, ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím. Vo všeobecnosti možno uviesť, že spájanie konaní môže byť prekážkou rýchleho vybavenia veci v prípadoch správnych deliktov tých istých páchateľov, ktoré sa často opakujú (v praxi pôjde o páchateľov, ktorí majú napríklad väčšie množstvo vozidiel). Zavedenie samostatného konania pre vybrané správne delikty umožní to, aby správny orgán pri zistení ďalšieho správneho deliktu začal ďalšie správne konanie. Napokon pri rôznych správnych deliktoch tých istých páchateľov bude i dôkazná situácia rozdielna. Preto sa javí v prípade frekventovaných správnych deliktov za zbytočné spájať napríklad konania, kde je jednoduchá dôkazná situácia s konaniami, kde je dôkazná situácia zložitejšia. Záverom možno uviesť, že i naviazanie určenia miestnej príslušnosti na miesto evidencie vozidla môže sťažiť proces spájania konaní (okresné úrady nemusia bezprostredne zistiť, že iný okresný úrad vedie správne konanie o ďalšom alebo inom správnom delikte páchateľa).

Ak by sme pripustili spoločné konanie aj o iných správnych deliktoch prevádzkovateľa, napríklad podľa § 107 ods. 1 písm. a) a správnych deliktov, ktoré sa budú riešiť v rámci rozkazného konania (keď nastane situácia podľa § 107d ods. 5, že sa rozkaz zruší  a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa

§ 107), mohla by nastať situácia, že nebude zrejmé, či sa prevádzkovateľovi vozidla má uložiť pokuta podľa najprísnejšie postihnuteľného ustanovenia alebo súčtom pokút.

 

K § 107 ods. 17: v taxatívne ustanovených prípadoch porušenia povinností sa upravuje miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel v čase spáchania správneho deliktu.

 

K § 107 ods. 18: zákon o podmienkach prevádzky vozidiel upravuje povinnosti pre prevádzkovateľa vozidla, ktorým sa podľa § 2 písm. am) rozumie vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii (držiteľ vozidla). Za dodržiavanie povinností ustanovených zákonom je zodpovedný prevádzkovateľ vozidla, teda aj vlastník aj držiteľ vozidla.

V súvislosti s ukladaním pokút za správne delikty sa navrhuje ukladať pokuty držiteľovi vozidla. V prípade, že držiteľ vozidla nie je známy (bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol), pokuta sa uloží vlastníkovi vozidla.

 

K bodu  54  [§ 107 ods. 22] 

                Ustanovuje sa subjektívna dvojročná a objektívna päťročná lehota na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (admimistratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnúť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

                Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynuť len v rámci objektívnej päťročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej päťročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.

 

K bodu  55  [§ 107a ods. 7] 

                Upravuje sa postup v konaní o uloženie poriadkovej pokuty.

 

K bodu  56  [§ 107b až 107d]

 

Všeobecne k § 107b až 107d

Navrhnuté znenie súvisí s JISCD. V § 107b až 107d je upravené rozkazné konanie a ukladanie pokút v rámci objektívnej zodpovednosti za vybrané správne delikty, ktoré je možné jednoznačne preukázať. Hlavným účelom zavádzania objektívnej zodpovednosti je zefektívniť ukladanie pokút predovšetkým za nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej kontrole. Podľa § 101 písm. k) okresné úrady (odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií) sledujú, či každý prevádzkovateľ vozidla v ustanovených lehotách podrobuje vozidlo technickým a emisným kontrolám. V súčasnosti je v evidencii vozidiel približne 250 000 vozidiel starších ako štyri roky, ktoré nemajú platnú technickú alebo emisnú kontrolu, pričom od splnenia povinností prevádzkovateľov vozidiel neodradila ani hrozba uloženia pokuty.

Súčasný systém ukladania pokút v správnom konaní je administratívne zdĺhavý a náročný (oznámenie o začatí správneho konania, vysporiadanie sa s vyjadrením účastníka konania, vydanie rozhodnutia o pokute, odvolanie a podobne), takže okresné úrady podľa kapacitných možností ukladajú tieto pokuty skôr sporadicky (na jeden okresný úrad

v súčasnej dobe pripadá cca 7000 nevyriešených prípadov).

Z uvedených dôvodov sa navrhuje zrýchlený postup vo forme (zrýchleného) rozkazného konania, podobne ako je tomu pri objektívnej zodpovednosti zavedenej v zákone

o cestnej premávke a v zákone č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mýte“).

Celý proces bude postupne vykonávaný prostredníctvom JISCD automatickým generovaním vozidiel, ktoré v ustanovených lehotách neboli podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole, a následne sa automatizovaným spôsobom spracuje rozkaz o uložení sankcie, čo prispeje k úspore času a pracovnej sily na okresných úradoch a urýchli sa proces ukladania pokút.

Rozkazné konanie je zjednodušeným konaním, a to až do fázy vydania rozhodnutia, ktorým v tomto konkrétnom prípade dôjde k vydaniu rozhodnutia (rozkazu) o uložení pokuty. Zavedením rozkazného konania nebude potrebné začínať klasické správne konanie o uložení pokuty, ktoré v počiatočných fázach ukladá správnemu orgánu povinnosť umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa (o veci, ktorá sa kladie účastníkovi konania za vinu). V prípade automatického sankcionovania sa však javí klasické správne konanie o správnom delikte zbytočné, vzhľadom na to, že porušenie povinnosti bude jednoznačné (nevykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v ustanovenej lehote). Právo účastníka konania podať opravný prostriedok voči rozkazu o uložení pokuty, a to odporu, je v návrhu zákona zachované.

 

K § 107b

V odseku 1 sa ustanovujú správne delikty držiteľa vozidla so striktným určením pokuty. Okresný úrad nebude oprávnený uložiť inú pokutu a nebude môcť prihliadať na žiadne okolnosti, trvanie protiprávneho stavu ani na osobu páchateľa.

Odsek 2 obsahuje osobitnú úpravu postupu a postihu vybraných správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel. O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla okresný úrad rozhodne a sankciu uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených osobitne podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania o správnych deliktoch nemožno spájať do spoločného rozkazného konania, ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

Z procesného hľadiska pôjde o zjednodušenie a zrýchlenie celého systému sankcionovania. Za podmienok vylúčenia spoločného konania nebude v procese sankcionovania potrebné spájať konania, a teda viazať rozhodnutie o správnych deliktoch napr. na vývoj dôkaznej situácie iných správnych deliktov. Vedenie samostatných konaní má zmysel aj z toho pohľadu, že cieľom je ukladať sankcie za každé jednotlivé porušenie povinnosti a za každé vozidlo osobitne, ako aj predísť problémom, na ktoré sa poukazuje v dôvodovej správe k § 107 ods. 16.

V odseku 3 sa uvádzajú dôkazy, na základe ktorých okresný úrad vie spoľahlivo preukázať, že prevádzkovateľ vozidla porušil povinnosť.

Z dôvodu jednoznačnosti sa v odseku 4 ustanovuje možnosť použitia uvedených dôkazov aj pri rozhodovaní v konaní o správnom delikte podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)  alebo podľa § 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).

V odseku 5 sa navrhuje zaviesť pozitívnu motiváciu na rýchle zaplatenie pokuty za správny delikt, kde ak prevádzkovateľ vozidla zaplatí pokutu v lehote inak ustanovenej na podanie odporu (podľa návrhu zákona do 15 dní od doručenia rozkazu) postačuje, ak zaplatí len 2/3 z uloženej pokuty. Zvyšná 1/3 pokuty sa nebude vymáhať. Ak však bude pokuta uhradená po tejto lehote, je povinný zaplatiť už 100% z  pokuty, resp. zvyšok tejto pokuty môže byť predmetom vymáhania.  Z dôvodu možnosti uhradiť 2/3 pokuty v lehote na podanie odporu sú pokuty zaokrúhľované na sumy deliteľné tromi bezo zvyšku.

Pokutu bude prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť na príslušný bankový účet; platba v hotovosti je vylúčená zo systémových dôvodov (odsek 6).

Podľa odseku 7 sa na rozkazné konanie primerane vzťahujú ustanovenia § 107 ods. 17 až 19 a 22 o miestnej príslušnosti okresného úradu, o definícii prevádzkovateľa vozidla na účely sankčného konania, o splatnosti a rozpočtovom určení pokuty a o lehotách na uloženie pokuty.

 

K § 107c

V odseku 1 sú taxatívne uvedené dôvody, kedy okresný úrad vec odloží.

Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napríklad pri úmrtí držiteľa vozidla (fyzická osoba) alebo jeho zániku (právnická osoba) alebo po uplynutí piatich rokov od porušenia povinnosti.

Okresný úrad odloží vec v prípadoch, ak sa preukáže, že bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti (napríklad zo zistených skutočností a dôkazov nemožno dostatočne preukázať nezákonnosť) alebo sa preukáže, že v čase porušenia povinnosti bolo vozidlo odcudzené. 

Odloženie veci sa navrhuje pri vozidlách podľa § 3 ods. 5 zákona; ide o vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel podľa zákona o cestnej premávke (napríklad vozidlá ozbrojených síl, vozidlá Policajného zboru a pod.).

O odložení veci záznamom v spise nie je potrebné upovedomovať účastníka konania, s poukazom na základnú zásadu všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 3 ods. 4 správneho poriadku); ak nemá prevádzkovateľ vozidla vedomosť o možnom konaní voči nemu, z rozumového dôvodu nie je potrebné mu oznamovať odloženie veci (odsek 2).

 

K § 107d

Podľa odseku 1 ak je nepochybne zistené, že konkrétny prevádzkovateľ vozidla spáchal správny delikt, okresný úrad bez ďalšieho konania bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (ďalej len „rozkaz“), na ktorého obsahové náležitosti sa bude primerane vzťahovať § 47 správneho poriadku. Na konanie o správnom delikte sa nevzťahuje ani subsidiárne zákon o priestupkoch, t. j. záväzný je len všeobecný predpis o správnom konaní.

Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa v odseku 2 navrhuje možnosť podať odpor proti rozkazu. Odpor musí obsahovať všeobecné náležitosti podania podľa § 19 správneho poriadku, t. j. z odporu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a súčasne vo vecnom odôvodnení odporu musí ten, kto ho podáva, uviesť konkrétne tvrdenie, vecné alebo právne, spochybňujúce opodstatnenosť a dôvodnosť v rozkaze uloženej pokuty. Zároveň priloží dôkazy, na ktoré sa odvoláva. Nie je pritom rozhodujúce, či odporcom uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Účastník konania však, v prípade neúspechu, v ďalšom konaní o správnom delikte po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur (odsek 7).

V odseku 3 sa uvádzajú dôvody, kedy okresný úrad odmietne odpor.

Podľa odseku 4 odmietnutie odporu má formu rozhodnutia, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Navrhuje sa však, aby sa účastník konania mohol žalobou na súde domáhať preskúmania rozhodnutia, ak tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach. Určuje sa moment právoplatnosti rozkazu, ak nebol podaný odpor - márnym uplynutím lehoty na jeho podanie alebo ak odpor bol podaný - dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

Podľa odseku 5 podaný odpor, ktorý nebol odmietnutý, teda zrušuje rozkaz a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 107. V záujme jednoznačnosti sa presne určuje moment začatia konania o správnom delikte, čo má vplyv napríklad na procesné lehoty. Za prvý úkon v konaní o správnom delikte sa považuje deň doručenia rozkazu účastníkovi konania za podmienky, že pred vydaním rozkazu nebol voči nemu urobený iný úkon v konaní o správnom delikte.

Ak podaný odpor obsahuje také skutočnosti, príp. sú doložené relevantné dôkazy, ktoré odôvodňujú zastavenie konania, okresný úrad podľa odseku 6 konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nepripúšťa odvolanie.

Vzhľadom na efektívne využívanie systému a rýchlosť konania sa navrhuje najmä pri vydávaní rozkazov upustiť od niektorých náležitostí rozhodnutia podľa správneho poriadku,

a to od odtlačku úradnej pečiatky a podpisu oprávnenej osoby. Keďže sa predpokladá čo najviac zautomatizované vydávanie rozkazov, umožňuje sa, aby tieto náležitosti boli nahradené jednak už predtlačeným odtlačkom pečiatky a jednak aj faksimile podpisu oprávnenej osoby (odsek 8).

 

K bodu  57  [Štvrtá časť sa dopĺňa treťou hlavou, § 108a, § 108b, 108c]

Navrhnuté znenie súvisí s dohľadom nad trhom. Do štvrtej časti zákona sa dopĺňa nová hlava (§ 108a a 108b) upravujúca výkon dohľadu nad trhom.

V § 108a sa ustanovujú podmienky dohľadu nad hospodárskymi subjektmi, ktoré vykonávajú uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Upravuje sa postup pri kontrole hospodárskych subjektov a súčinnosť s vymedzenými orgánmi a osobami pri výkone dohľadu.

V § 108b sa ustanovujú osobitné pokuty za správne delikty, ktoré bude orgán dohľadu nad trhom oprávnený ukladať za zistené nedostatky.

V § 108c sa upravujú poriadkové pokuty a postup pri ich ukladaní.

 

K bodu  58  [§ 109 nové odseky 11 až 13]

                V spoločnom ustanovení o konaniach sa v súvislosti s elektronickou komunikáciou dopĺňa do § 109 nový odsek 11, podľa ktorého účastník konania je povinný presne vyšpecifikované doklady doručiť správnemu orgánu výlučne v písomnej podobe. Sú to doklady, ktoré majú ochranné prvky a nie je možné vykonať ich zaručenú konverziu.  Ide aj o prípady napríklad pri dovoze jednotlivého vozidla, kedy správny orgán má povinnosť odňať zahraničné doklady a namiesto nich vystaviť slovenské evidenčné doklady, alebo ide o doklady, do ktorých je správny orgán povinný urobiť dodatočný zápis o vykonanom úkone.

                Znenie odseku 12 v § 109 má za cieľ odbremeniť účastníkov správneho konania pri komunikácii so správnym orgánom dokladovať orgánu skutočnosť, ktorú tento správny orgán eviduje v JISCD alebo skutočnosť, ktorú iný správny orgán eviduje vo svojich informačných systémoch.

K § 109 ods. 13: Uvedené ustanovenie upravuje oprávnenie orgánu verejnej moci požiadať o výpis z registra trestov v nadväznosti na znenie § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“), a to na účely preukazovania bezúhonnosti osoby v konaní o vydanie a v konaní o zrušenie osvedčenia kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení.

 

K bodu  59  [§ 112g] 

Navrhnuté znenie súvisí s rozkazným konaním ako aj s JISCD. Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s prijatím navrhovaného zákona.

V odseku 1 sa v súvislosti so zavedením zrýchleného rozkazného konania pri ukladaní pokút navrhuje tzv. generálny pardon pre prevádzkovateľov vozidiel, ktorí v období pred účinnosťou tejto novely zákona, nesplnili zákonnú povinnosť v ustanovených lehotách podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej. Pardon bude trvať do dvoch mesiacov po účinnosti tohto zákona a jeho podmienkou je, že prevádzkovateľ vozidla v tejto lehote splní zákonnú povinnosť alebo požiada o dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky. Okresný úrad v týchto prípadoch nezačne konanie o uložení pokuty prípadne začaté konanie o uložení pokuty, ktoré s ohľadom na ustanovenie odseku 1 nie je potrebné dokončiť, zastaví.

Voči prevádzkovateľom vozidiel, ktorí v období generálneho pardonu svoju povinnosť aj tak nesplnia, okresné úrady pristúpia k ukladaniu pokút formou rozkazného konania, ktorým sa celý administratívny proces zrýchli.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí s vozidlami dlhšiu dobu nejazdia, alebo ide o sezónne vozidlá (ktoré sa napríklad v zime nepoužívajú), alebo nepojazdné vozidlá vplyvom poruchy alebo vozidlá po dopravnej nehode, môžu požiadať na príslušnom okresnom úrade

o dočasné vyradenie vozidla z premávky. Prevádzkovateľ vozidla odovzdá orgánu Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) tabuľky s evidenčným číslom spolu

s dokladmi vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II) a následne sa naň nevzťahuje povinnosť podrobiť vozidlo technickej ani emisnej kontrole. Za vozidlo dočasne vyradené

z cestnej premávky sa neplatí ani povinné zmluvné poistenie (poisťovňa za obdobie dočasného vyradenia vozidla z premávky vráti alikvotnú časť peňazí). Dočasné vyradenie vozidla z premávky na obdobie do jedného roka je spoplatnené správnym poplatkom

v hodnote iba 5,- eur.

Znenie odseku 2 v § 112g reaguje na zníženie výšky pokuty za porušenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole a emisnej kontrole v § 107 ods. 2. Vychádza sa zo zásady prípustnosti retroaktivity v prospech páchateľa, podľa ktorej ak po spáchaní činu nadobudli účinnosť miernejšie sankcie, mali by sa uplatniť tak, aby to bolo výhodné pre osobu, o uložení sankcie proti ktorej správny orgán rozhoduje (neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa správneho deliktu priaznivejšie).

Možno dôvodne predpokladať, že sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel v dôslednom plnení svojich povinností, čo prispeje k všeobecne sledovanému zámeru zvyšovania bezpečnosti cestných vozidiel, a tým aj bezpečnosti na cestách. Technické kontroly vozidiel majú podstatný význam pri podpore bezpečnosti cestnej premávky.

 

K bodom  60 a  62  [§ 114, názov prílohy č. 2]

Legislatívno-technická úprava v súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády.

 

K bodu  61  [príloha č. 1]

Podrobnejšie členenie niektorých kategórií vozidiel upravujú priamo európske predpisy o typovom schvaľovaní vozidiel. Z tohto dôvodu je vhodné neupravovať ich priamo v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel (išlo by o duplicitu), ale iba odkázať na konkrétny predpis o typovom schvaľovaní vozidiel.

 

 

K čl. VIII

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o autoškolách (zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodu  1  [§ 2 ods. 1 písm. b)]

Navrhuje sa spresnenie, ktoré činnosti môže vykonávať autoškola v súvislosti so zákonom o cestnej premávke. Ide o doškoľovacie kurzy vodičov, osobitné výcviky a kondičné kurzy.

 

K bodu  2  [§ 2 ods. 4]

Dopĺňa sa ustanovenie tak, že autoškola okrem kurzov prvej pomoci môže vykonávať aj kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z.

o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o základnej kvalifikácii vodičov“).

 

K bodu  3  [§ 2 ods. 5]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom  4, 12 a 28  [§ 3 ods. 2 písm. b) a ods. 8 a § 8 ods. 6]

Ustanovujú sa požiadavky na bezúhonnosť tak pre fyzické osoby, ako aj pre štatutárov právnickej osoby pri registrácii autoškoly, pre zodpovedného zástupcu autoškoly, na účely registrácie autoškoly a na účely inštruktorského oprávnenia. V súčasnosti platná právna úprava riešila otázku posudzovania bezúhonnosti len vo vzťahu k fyzickým

osobám - inštruktorom, a to pri udeľovaní inštruktorského oprávnenia resp. predlžovaní platnosti inštruktorského preukazu. Navrhovaná právna úprava rozširuje posudzovanie bezúhonnosti aj na žiadateľa o registráciu autoškoly a jeho zodpovedného zástupcu, pričom sa za bezúhonného nebude považovať aj ten,

-              komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu vykonávania kurzov v rozpore so zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami

-              kto nespĺňa podmienky registrácie  autoškoly a zmenu podmienok, na základe ktorých mal autoškolu zaregistrovanú, neoznámi okresnému úradu v sídle kraja,

-              komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie za opakované vykonávanie výučby alebo výcviku v rozpore s učebnými osnovami.

 

K bodu  5  [ § 3 ods. 2]

Doplnením tohto ustanovenia do zákona sa zamedzí pôsobeniu jedného inštruktora ako odborne spôsobilej osoby vo viacerých autoškolách. Jeden zodpovedný zástupca by nemal figurovať vo viacerých autoškolách.

 

K bodu  6  [§ 3 ods. 3 písm. c) a d)]

Legislatívna zmena ohľadom rozsahu identifikačných údajov inštruktorov autoškôl nadväzuje na zavedenie JISCD, ktorého súčasťou budú kompletné údaje o inštruktoroch. Vzhľadom na obsah evidencií vytvorených v rámci JISCD ako aj integráciu systému na iné informačné systémy verejnej správy sa navrhuje zúžiť rozsah identifikačných údajov o inštruktoroch autoškoly na uvedenie mena a priezviska inštruktora a čísla jeho inštruktorského preukazu, pod ktorým bude možné danú osobu vyhľadať v evidencii inštruktorov autoškôl.

Zároveň sa špecifikuje rozsah údajov o technickej základni autoškoly, ktoré bude musieť žiadosť o registráciu autoškoly obsahovať. Navrhovaný rozsah zodpovedá elektronickému formuláru žiadosti zverejnenému na portáli JISCD. Ide o doplnenie a spresnenie náležitostí žiadosti za účelom informovania žiadateľa o tom, ktoré z údajov ohľadom technickej základne autoškoly sú pre posúdenie predpokladov schválenia žiadosti relevantné.

 

K bodu  7  [§ 3 ods. 3 písm. e)]

Ide o zosúladenie zákona s novým označením skupín a zrušením podskupín vodičských oprávnení platných od 19. januára 2013 obsiahnutých v zákone o cestnej premávke, ktorým bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch v platnom znení. Obdobná zmena je aj v § 15 ods. 1 písm. b).

 

K bodu  8  [§ 3 ods. 4 písm. f)]

Potreba rozšírenia zoznamu o prílohy vo vzťahu k náhradnej výcvikovej ploche vyplynula z rozšírenia technickej základne autoškoly.

 

K bodu  9  [§ 3 nový ods. 5]

Prílohy podľa § 3 ods. 4 písm. c) nebude žiadateľ povinný predkladať, pokiaľ sú súčasťou JISCD.

 

K bodu  10  [§ 3 ods. 6]

Upresňuje sa zamestnávanie inštruktorov v autoškolách, a to v pracovnom pomere alebo podľa živnostenského zákona.

 

K bodu  11  [§ 3 ods. 7]

Rozširuje sa okruh údajov zodpovedného zástupcu o údaj o bezúhonnosti.

 

K bodu  13  [§ 3 ods. 9 až 11]

Upravuje sa, ktoré doklady sa predkladajú vo fotokópiách a ktoré overuje okresný úrad na mieste pri preverení technickej základne.

Zavádza sa zákonná úprava žiadosti o zmenu registrácie autoškoly v prípadoch, ak sa bude jednať o zmenu rozsahu registrácie. Ako zmenu rozsahu registrácie zákon definuje zmenu rozsahu skupín, druhov kurzov a zmenu adresy prevádzkových priestorov. Ide o najzávažnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú opätovné preskúmanie podmienok registrácie autoškoly. Žiadosť podáva prevádzkovateľ autoškoly na okresný úrad v sídle kraja, ktorý ju preskúma a rozhodne o zmene v registrácii autoškoly. Na základe kladného rozhodnutia sa žiadateľovi vydá nové osvedčenie o registrácii. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v iných prípadoch, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení bez ohľadu na dôvod zmeny.

 

K bodu  14  [§ 5 ods. 2]

Upresňuje sa, že priestory autoškoly musia mať aj  kanceláriu. Touto právnou úpravou bude umožnené prevádzkovateľovi autoškoly zriadiť ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má autoškola sídlo alebo prevádzku.

 

K bodu  15  [§ 5 ods. 3 písm. b)]

Ide o doplnenie náhradnej výcvikovej plochy medzi technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie autoškoly za účelom vyhovenia potrebám praxe.  Prevádzkovateľ autoškoly bude mať možnosť zabezpečiť technické vybavenie autoškoly buď autocvičiskom alebo trenažérom spolu s náhradnou výcvikovou plochou. Uvedené nevylučuje, aby nad rámec nevyhnutných požiadaviek prevádzkovateľ disponoval popri autocvičisku aj trenažérom a/alebo náhradnou výcvikovou plochou.

 

K bodu  16  [§ 5 nové ods. 4 až 6]

Ustanovuje sa povinnosť autoškoly vybaviť všetky výcvikové vozidlá ako aj učebne a trenažéry osobitnými identifikačnými zariadeniami. Technické požiadavky na identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra určí ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy bude tiež schvaľovať spôsobilosť týchto zariadení na používanie v autoškolách. Identifikačné zariadenia umožnia zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly pomocou identifikátora priradeného konkrétnemu žiakovi alebo inštruktorovi. V prípade identifikačného zariadenia výcvikového vozidla sa okrem údajov o identite osôb zúčastnených na jazde (účastníka kurzu a inštruktora) zaznamenajú aj údaje o trase a trvaní jazdy s pomocou GPS signálu. V prípade identifikačných zariadení učebne a trenažéra zariadenie zaznamená okrem identity účastníka kurzu a inštruktora autoškoly aj údaj o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri. Všetky údaje budú z identifikačných zariadení automaticky zasielané do JISCD. V záujme zamedzenia prenosu zariadení medzi vozidlami sa vyžaduje montáž zariadenia do výcvikového vozidla, aby bolo možné jednoznačne priradiť jednotlivé zariadenie a údaje z neho ku konkrétnemu výcvikovému vozidlu.

Účastník kurzu pred začiatkom kurzu bude mať autoškolou pridelený identifikátor (napr. RFID čip; bude záležať od technologického vybavenia jednotlivých schválených identifikačných zariadení), prostredníctvom ktorého sa bude zaznamenávať absolvovanie teoretickej prípravy, ako aj praktického výcviku. Prostredníctvom JISCD bude možné každého účastníka kurzu prihlásiť na skúšku z odbornej spôsobilosti len vtedy, keď absolvoval predpísaný počet hodín teoretickej prípravy ako aj praktický výcvik stanovený učebnými osnovami. Týmto spôsobom každý účastník bude musieť absolvovať všetko, čo stanovujú učebné osnovy. Taký istý identifikátor bude mať pridelený aj inštruktor autoškoly, čím sa zamedzí, aby výučbu alebo výcvik vykonával duplicitne v rozpore s učebnými osnovami. Práve takáto identifikácia účastníkov kurzov a inštruktorov autoškôl predstavuje zásadný krok k tomu, aby frekventanti v autoškolách dostali takú transparentnú výučbu a transparentný výcvik, aký predpisujú učebné osnovy.

Dôsledkom zavedenia nového spôsobu preukazovania účasti na jazde v autoškole, ktorý umožní, aby jazda bola zaznamenaná len pre jedného účastníka kurzu, nebude ďalej potrebná legislatívna úprava zákazu prítomnosti iných účastníkov kurzu vo vozidle počas jazdy (napríklad účastníka kurzu, ktorý je prihlásený na nasledujúcu jazdu).

 

K bodu  17  [§ 5 ods. 7]

                Upresňuje sa, aké vozidlá možno použiť v autoškole ako výcvikové vozidlá. Ide o prepojenie s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje, aké vozidlá možno použiť pri skúške z vedenia motorového vozidla. Taktiež sa ustanovuje, že záznam o výcvikovom vozidle musí byť zaznamenaný v dokladoch vozidla.

 

K bodu  18  [§ 5a]

Ustanovujú sa požiadavky na výrobcu alebo zástupcu výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra v procese schvaľovania identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly. Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s JISCD. O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ JISCD správu. Ďalej sa ustanovujú povinnosti žiadateľa, náležitosti žiadosti o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách, podmienky schvaľovania spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách ministerstvom dopravy. Povinnosti vyplývajúce zo zákona môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s JISCD, najmä na odosielanie záznamov do JISCD v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

K bodu  19  [§ 6 ods. 1 písm. e)]

JISCD umožní autoškole evidovať v elektronickej forme údaje o zdravotnej

a psychickej spôsobilosti účastníkov kurzu ako jednej z podmienok pre vydanie osvedčenia o absolvovaní vodičského kurzu. Vzhľadom na zavedenie elektronickej evidencie výsledkov lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia sa zavádza nová povinnosť prevádzkovateľa autoškoly, a to povinnosť zaznamenať pred zaradením uchádzača do kurzu do JISCD výsledok lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia. Údaje o absolvovaných úkonoch zaznamená prevádzkovateľ autoškoly v systéme na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti alebo dokladu o psychickej spôsobilosti. Jedným z účelov vytvorenia JISCD je i zavedenie elektronickej formy vedenia dokumentácie autoškoly v tomto informačnom systéme, ktorá by mala v plnej miere nahradiť doterajšie evidencie autoškôl. Vzhľadom k uvedenému sa k povinnostiam prevádzkovateľa autoškoly dopĺňa povinnosť viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v JISCD. Elektronizácia evidencie si vyžiada i zmenu požiadaviek na obsahové a formálne náležitosti evidencie doposiaľ vedenej v listinnej forme upravených vykonávacou vyhláškou k zákonu o autoškolách.

 

K bodu  20  [§ 6 ods. 1 písm. f)]

Rozširuje sa povinnosť používať na kurzy aj náhradnú výcvikovú plochu.

 

K bodu  21  [§ 6 ods. 1 písm. h) až k)]

Rozširujú sa povinnosti prevádzkovateľa autoškoly o povinnosť zaznamenať pred zaradením uchádzača do kurzu výsledok lekárskej prehliadky na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti, výsledok psychologického vyšetrenia na základe predloženého dokladu o psychickej spôsobilosti do informačného systému, viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v JISCD a  používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade

s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

K bodu  22  [§ 6 ods. 2]

Legislatívna zmena je vyvolaná v dôsledku zavedenia novej formy evidencie údajov ohľadom autoškôl v JISCD. Vzhľadom k uvedenému je potrebná zmena zákonnej oznamovacej povinnosti vo vzťahu k zmene údajov v evidencii okresného úradu v sídle kraja na povinnosť vo vzťahu k zmene údajov vedených v JISCD.

 

K bodu  23  [§ 7 ods. 3 písm. d)]

Ustanovenie upresňuje dôvod na zrušenie registrácie autoškoly vtedy, ak nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.

 

K bodu  24 [§ 7 ods. 5 písm. c)]

Ustanovenie sa rozširuje o dôvod uvedený v § 7 ods. 3 písm. d). Zároveň sa predlžuje lehota, kedy sa môže prevádzkovateľ opätovne sa stať prevádzkovateľom autoškoly zo šiestich mesiacov na päť rokov.

 

K bodu  25  [§ 8 ods. 4]

JISCD vytvorí pre záujemcu o získanie inštruktorského oprávnenia možnosť elektronicky podať žiadosť o vydanie inštruktorského preukazu. Elektronické podanie žiadosti prinesie zjednodušenie celého procesu, čo sa týka povinne poskytovaných údajov zo strany žiadateľa, ako aj predložených príloh. Nakoľko splnenie podmienok, ktoré boli preukazované na základe príloh podľa doterajších písmen d) a f) (informácia z evidencie vodičov a protokol o vykonaní inštruktorskej skúšky), si príslušný okresný úrad v sídle kraja môže overiť prostredníctvom údajov dostupných z JISCD, resp. iných informačných systémov verejnej správy, žiadateľovi odpadne povinnosť doložiť k žiadosti tieto prílohy. Zákon o cestnej premávke v § 109 predpokladá poskytovanie informácií z evidencie vodičov vybraným subjektom (medzi inými aj okresným úradom v sídle kraja) diaľkovým, nepretržitým

a priamym prístupom, tieto informácie nie je okresný úrad v sídle kraja oprávnený vyžadovať od žiadateľa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o e-Governmente. Skutočnosti, ktoré mali byť zo strany žiadateľa preukázané predložením protokolu o vykonaní inštruktorskej skúšky, si príslušný okresný úrad v sídle kraja overí v JISCD. Zároveň sa do zoznamu príloh dopĺňa farebná fotografia podobizne tváre žiadateľa, ktorá je súčasťou inštruktorského preukazu a žiadateľ bol povinný ju predložiť pred jeho vydaním.

 

K bodu  26  [§ 8 ods. 5]

Ustanovenie § 8 ods. 5 predpokladalo tiež predloženie občianskeho preukazu

a vodičského preukazu žiadateľom, a to v origináli len na nahliadnutie. Predloženie akýchkoľvek dokladov osobne žiadateľom na nahliadnutie konajúcemu orgánu znižuje využiteľnosť elektronických podaní prostredníctvom JISCD v praxi. Vo vzťahu k vodičskému preukazu skutočnosti, ktoré mali byť zo strany žiadateľa preukázané jeho predložením, si príslušný okresný úrad v sídle kraja môže overiť v evidencii vodičov. Ohľadom povinnosti predloženia občianskeho preukazu pri podaní žiadosti sa považuje za dostatočné i následné overenie totožnosti žiadateľa. Zrušením povinnosti predloženia občianskeho preukazu

a vodičského preukazu na nahliadnutie sa zjednoduší proces podávania žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu a podporí elektronická forma podávania žiadosti. Pretože zákon vyžaduje predloženie dokladov v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii, v prípade elektronickej žiadosti sa predložia elektronické dokumenty vytvorené zaručenou konverziou.

 

K bodu  27  [§ 8 ods. 6]

Rozširujú sa dôvody o to, že za bezúhonného na účely inštruktorského oprávnenia sa nepovažuje aj ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e)

v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1 zákona.

 

K bodu  28  [§ 8 nové ods. 7 a 8]

V § 8 ods. 7 sa upravuje, akým spôsobom možno preukázať bezúhonnosť. Ustanovenie upravuje oprávnenie orgánu verejnej moci požiadať o výpis z registra trestov v nadväznosti na znenie ustanovenia § 12 zákona o registri trestov, a to na účely preukazovania bezúhonnosti osoby v konaní o udelenie inštruktorského oprávnenia podľa § 8 a nasl. zákona.

V § 8 ods. 8 sa upravuje postup správneho orgánu v súvislosti s úpravou rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, keď sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistí, že inštruktor nie je spôsobilý viesť niektoré skupiny motorových vozidiel.

 

K bodu  29   [§ 9 ods. 2 až 5]

                V ustanovení § 9 sa spoločne upravuje inštruktorská skúška. Zákonné ustanovenie sa zároveň dopĺňa o niektoré podstatné skutočnosti ohľadom skúšok (termín, právo na opakovanú skúšku), ktoré boli doposiaľ upravené vo vykonávacej vyhláške k zákonu

o autoškolách a v metodickom pokyne ministerstva dopravy (Metodický pokyn ministerstva č. 19/2005 na vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu). V súvislosti s prihlásením na inštruktorskú skúšku sa výslovne upravuje úloha ministerstva dopravy určiť dátum a miesto konania inštruktorskej skúšky. Zároveň sa zákonom upravuje lehota odo dňa skončenia inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu, v ktorej sa má inštruktorská skúška uskutočniť. Právo absolvovať po neúspešnej skúške opakovanú skúšku, doposiaľ upravené vo vykonávacej vyhláške k zákonu o autoškolách, sa upravuje priamo v zákone o autoškolách pričom táto lehota sa predlžuje z dvoch mesiacov na šesť mesiacov. Vzhľadom na prípady z praxe, kedy sa účastníci kurzov bez udania dôvodu (a to aj opakovane) nedostavili na určený termín skúšky, ktorý bol následne z hľadiska hospodárnosti niekedy neefektívny, navrhovanou zmenou ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl. Vytvorenie JISCD umožní okrem iného i elektronizáciu správy skúšobných komisií

a termínov konania inštruktorských skúšok. Všetky údaje vrátane protokolu o vykonaní skúšky sa priebežne zaznamenajú v JISCD. Ďalšie podrobnosti upraví vykonávacia vyhláška k zákonu o autoškolách.

 

K bodu  30  [§ 10 ods. 1]

                Ide o zosúladenie právnej úpravy zákona s grafickým vzorom inštruktorského preukazu uverejneným v prílohe č. 2 vykonávacej vyhlášky k zákonu  o autoškolách. Rozsah údajov podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o autoškolách, na ktorý zákonné ustanovenie odkazovalo, nezodpovedal vzorovému vyobrazeniu inštruktorského preukazu vo vyhláške a jeho reálnemu vyhotoveniu v praxi. Vzhľadom k uvedenému sa navrhovanou zmenou v zákone vypúšťa odkaz na údaje vymenované v § 8 ods. 3 písm. a), ale výslovne sa uvádzajú konkrétne údaje zodpovedajúce skutočnému vyhotoveniu inštruktorského preukazu.

 

K bodu  31  [§ 10 ods. 2]

Ide o úpravu, podľa ktorej okresný úrad v sídle kraja rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia.

 

K bodu  32  [§ 10 ods. 2 nové písm. f) a g)]

Rozširujú sa dôvody, pre ktoré okresný úrad v sídle kraja rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, keď držiteľ inštruktorského preukazu stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť, nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu alebo nevykonal úspešne opakovanú mimoriadnu skúšku.

 

K bodu  33  [§ 10 nové ods. 3 až 5]

Ustanovujú sa podmienky v súvislosti s rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia. Počas odňatia alebo obmedzenia rozsahu inštruktorského oprávnenia sa zakazuje vykonávať v autoškole výučbu alebo výcvik až do času jeho vrátenia.

 

K bodu  34  [§ 10a písm. c)]

Vzhľadom na zavedenie nového spôsobu preukazovania účasti na jazde v autoškole už nie je potrebné vylúčiť prítomnosť ďalších účastníkov kurzu vo vozidle počas jazdy.

 

K bodu  35  [§ 10a nové písm. d) a e)]

Dopĺňajú sa povinnosti inštruktora autoškoly o povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c)  alebo podľa § 18 ods. 1 písm. d) za porušenie povinností podľa tohto zákona a o  povinnosť zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

K bodu  36  [§ 10a nové ods. 2 a 3]

Ustanovujú sa ďalšie povinnosti inštruktora o povinnosť chrániť inštruktorský preukaz, oznámiť okresnému úradu do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti, povinnosť odovzdať okresnému úradu inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie, odovzdať okresnému úradu inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu podľa zákona o cestnej premávky ako aj spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 6.

 

K bodu  37  [§ 11 ods. 1]

Posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podlieha rovnakým požiadavkám a rovnakému procesu ako posúdenie žiadateľa pri podaní žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu, preto sa navrhuje použitie ustanovenia § 8 ods. 6 zákona.

 

K bodu  38  [§ 11 ods. 2]

Organizácia skúšok po doškoľovacom kurze inštruktorov prebieha obdobne ako pri inštruktorských skúškach, preto sa navrhuje  použitie  ustanovení § 9 zákona.

 

K bodu  39  [§ 11 ods. 3 až 5]

JISCD umožní podanie žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu elektronickou formou. Rozsah elektronizácie procesu je obdobný ako pri žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu. Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukaz, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.

Prílohou žiadosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad

o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace, farebná fotografia podobizne tváre.

 

K bodu  40  [§ 12 ods. 1 písm. e)]

Upresňujúca legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  41  [§ 12 ods. 1 nové písm. f) a g)]

V ustanovení § 12 ods. 1 sa formulujú kompetencie ministerstva dopravy schvaľovať identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhodovať o zmene a rušení takéhoto schválenia, ako aj vydávať skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok.

 

K bodu  42  [§ 14 písm. a)]

Ustanovenie sa dopĺňa o rozhodovanie okresného úradu v sídle kraja o zmene v registrácii autoškoly.

 

K bodu  43  [§ 14 písm. c)]

Podľa nového písmena c) okresný úrad v sídle kraja zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl vedenej

v JISCD.

 

K bodu  44  [§ 15]

JISCD v správe ministerstva dopravy zabezpečí vedenie viacerých registrov a evidencií v oblasti cestnej dopravy v elektronickej forme. V súvislosti s uvedeným sa zavádza nová elektronická evidencia inštruktorov autoškôl, ktorá nahradí doterajšiu evidenciu na evidenčných kartách upravenú v §15 zákona o autoškolách. Evidenciu inštruktorov autoškôl vedie a za jej obsah zodpovedá ministerstvo dopravy, s tým že evidencia je súčasťou JISCD. Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach

a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresu jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu sa sprístupňujú orgánom Policajného zboru.

 

K bodu  45  [§ 16 nový ods. 6]

Ustanovuje v oblasti štátneho dozoru nad autoškolami, že výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v JISCD.

 

K bodu  46  [§ 17 ods. 1]

Ustanovuje sa u správnych deliktov pokuta od 100 eur do 3 350 eur.

 

K bodu  47  [§ 17 ods. 1 písm. d)]

Dopĺňa sa, že správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ aj vtedy keď používa nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu.

Súčasne sa z § 17 ods. 1 vypúšťajú správne delikty uvedené v písm. h) a i), keďže autoškoly už nebudú podávať hlásenia o kurzoch a používať matričnú knihu.

 

K bodu  48  [§ 17 ods. 1 písm. h)]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  49  [§ 17 ods. 1 nové písm. i) až l)]

Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu aj za nové správne delikty, ktorými sú, že prevádzkovateľ autoškoly prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly, priebežne nevedie predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých kurzoch nezodpovedajú skutočnosti, nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 zákona, použije identifikačné zariadenie v rozpore s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

K bodu  50  [§ 17 ods. 2 uvádzacia veta]

          Ustanovuje sa dolná hranica pokuty 50 eur pre inštruktora - podnikateľa, ak spácha správne delikty podľa odseku 2.

 

K bodu  51  [§ 17 ods. 2 písm. d), § 18 ods. 1 písm. e)]

Legislatívna zmena skutkovej podstaty správneho deliktu a priestupku je vyvolaná legislatívnymi zmenami opísanými v predchádzajúcich bodoch. V súvislosti s elektronizáciou evidencií o kurzoch a zavedením automatického sledovania účasti účastníkov kurzu na jazde, nie je naďalej nutné obmedzovať prítomnosť iných účastníkov kurzu vo vozidle počas jazdy. Vzhľadom k uvedenému sa vypúšťa v správnych deliktoch a priestupkoch sankcionovanie porušenia povinnosti neprepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby účastníka kurzu, ktorý sa priamo nepodieľa na vedení vozidla.

 

K bodu  52  [§ 17 ods. 2 nové písm. e) a f)]

Ustanovujú sa ďalšie pokuty pre inštruktora autoškoly, ak poruší povinnosti podľa

§ 10a ods. 2 písm. b) až d) a ods. 3, nezabezpečí počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom

a vykonávacím predpisom.

 

K bodu  53  [§ 18 ods. 1 písm. c)]

Navrhuje sa, aby motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo, mohlo byť používané aj na iné účely ako výcvik. V takomto prípade, ale nemôže byť na vozidle označenie výcvikového vozidla.

 

K bodu  54  [§ 18 ods. 1 nové písm. f)]

Ide o úpravu týkajúcu sa porušenia povinností inštruktorom autoškoly aj v súvislosti s povinnosťou inštruktora zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.

 

K bodu  55  [§ 18 ods. 2]

Ustanovuje sa dolná hranica pokuty 50eur, ktorá sa uloží.

 

K bodu  56  [§ 19 ods. 2 až 4]

Legislatívna zmena prinesie zjednodušenie procesu rozhodovania o žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu obdobne, ako je tomu pri vodičských preukazoch. Navrhuje sa, aby žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie jeho platnosti bol v prípade, ak sa žiadosti vyhovie v celom rozsahu, vydaný inštruktorský preukaz bez toho, aby sa vydávalo aj rozhodnutie o žiadosti.

V odseku 5 sa ustanovuje, že v konaní o zrušenie registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 9 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16.

 

K bodu  57  [§ 21 ods. 1 písm. e)]

                Zo splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu sa vypúšťa evidenčná karta vodiča vzhľadom na úpravu § 15 a takisto z dôvodu nadbytočnosti sa vypúšťa preukaz o kvalifikácii vodiča, ktorú upravuje zákon o základnej kvalifikácii vodičov.

 

K bodu  58  [§ 21 ods. 1 písm. f)]

Ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu sa dopĺňa o vydanie podrobnosti

o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia, odosielaní záznamu do JISCD a testovaní kompatibility identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly.

 

K bodu  59  [§ 22b]

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, podľa ktorých konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. októbrom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona účinného od 1. októbra 2015. Inak okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly; na zrušenie registrácie autoškoly sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až 7.

Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa doterajších predpisov na vykonávanie vodičských kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v osvedčení o registrácii.

 

 

K čl. IX

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o základnej kvalifikácii vodičov (zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodu  1  [§ 1]

Ide o úpravu predmetu zákona, pretože sa upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom.

 

K bodom  2, 3, 5, 27, 36, 37, 41  [§ 2 ods. 1, § 2 ods. 4 písm. f) prvý bod, § 3 ods. 4 až 6, § 10 ods. 4, príloha č. 1, príloha č.2]

                Ide o zosúladenie zákona s novým označením skupín a zrušením podskupín vodičských oprávnení platných od 19. januára 2013 obsiahnutých v zákone o cestnej premávke, ktorým bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126 z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch v platnom znení.

 

K bodu  4  [§ 3 ods. 1]

                Navrhuje sa, že základnej kvalifikácií sa môžu podrobiť aj budúci vodiči, ktorí ešte nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia a sú iba zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze. Týmto návrhom sa pre nového vodiča skráti celková doba potrebná na získanie vodičského preukazu a na získanie kvalifikačnej karty.

 

K bodu  6  [§ 4 ods. 3]

                V prípade, že účastník kurzu základnej kvalifikácie absolvoval v posledných 12-tich mesiacoch kurz prvej pomoci (napríklad vo vodičskom kurze v autoškole) nebude potrebné kurz prvej pomoci absolvovať.

 

K bodu  7  [§ 4 nové odseky 5 až 8]

                Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa do zákona dopĺňa, že školiace stredisko  hlási začatie a ukončenie kurzu prostredníctvom informačného systému a po ukončení kurzu vydáva potvrdenie o ukončení kurzu. Upravuje sa súbeh kurzu základnej kvalifikácie a súbeh vodičského kurzu v autoškole. Taktiež sa ustanovuje, že kurz základnej kvalifikácie trvá maximálne jeden rok. V praxi sa stávali prípady, že začatý kurz neukončili všetci účastníci (dobrovoľné ukončenie kurzu), čo v praxi znamenalo, že školiace stredisko nemohlo kurz ukončiť.

 

K bodu  8  [§ 4a ods. 2 písm. b), c) a d)]

                Pre lektorov sa okrem požadovaného vzdelania dopĺňa päťročná prax v danom odbore.

V rámci registrácie školiaceho strediska sa ustanovujú jednotné podmienky pre učebne a pre výcvikové vozidlá, ktoré budú upravené vo vykonávacom predpise.

 

K bodu  9  [§ 4a ods. 2 písm. f) a g)]

                Ide o doplnenie požiadavky pre žiadateľa o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ktorý musí pri žiadosti doložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri roky.

 

K bodu  10  [§ 4a nové odseky 4 až 6]

                Dopĺňajú sa podmienky pre registráciu školiaceho strediska, ktorá môže byť udelená zvlášť pre osobnú dopravu alebo zvlášť pre nákladnú dopravu alebo spoločne pre osobnú a nákladnú dopravu. Upravuje sa, čo musí obsahovať rozhodnutie o registrácií školiaceho strediska, aby bola zachovaná jednotnosť v rámci okresných úradov v sídle kraja.

                Dopĺňajú sa podmienky bezúhonnosti v rámci registrácie školiacich stredísk.

 

K bodu  11  [§ 4c ods. 4 písm. a)]

                Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 12.

 

K bodu  12  [§ 4c ods. 4 nové písmená c) a d)]

                Dopĺňajú sa prípady zrušenia registrácie školiaceho strediska v prípade, že školiace stredisko neplní podmienky registrácie počas celej doby registrácie, alebo školiace stredisko neplní podmienky bezúhonnosti.

 

K bodu  13  [§ 5 odsek 1]

                Vzhľadom na zavedenie informačného systému vypúšťa sa povinnosť prevádzkovateľa školiaceho strediska aby zasielal hlásenie okresnému úradu mailom, poštou alebo faxom.  Zároveň sa upravuje lehota, dokedy sa musí vykonať skúška od ukončenia kurzu základnej kvalifikácie.

 

K bodu  14  [§ 5 ods. 3]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v doplnenom § 11i.

 

K bodu  15  [§ 7 ods. 1]

                Ide o doplnenie ustanovenie o rozsah osobných údajov, ktoré obsahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a spresnenie uvádzacej vety.

 

K bodu  16  [§ 7 ods. 1 písm. f), § 10 ods. 1 písm. f)]

                Upravuje sa kto podpisuje osvedčenia o základnej kvalifikácií alebo pravidelného výcviku.

 

K bodu  17  [§ 7 ods. 1 a § 10 ods. 1 nové písm. h) až j)]

                Dopĺňajú sa potrebné údaje do osvedčenia o základnej kvalifikácií alebo pravidelného výcviku a to štátne občianstvo, číslo vodičského preukazu a platnosť osvedčenia.

 

K bodu  18  [§ 7 ods. 4]

                Upravuje sa, že skúšobná komisia môže oslobodiť od absolvovania kurzu základnej kvalifikácie, ale nie od skúšky žiadateľa a to v prípade, že obsah učebného alebo študijného odboru obsahoval celý rozsah kurzu základnej kvalifikácie.

 

K bodu  19  [§ 8 ods. 1]

                Spresňuje sa, že pravidelný výcvik je zameraný okrem bezpečnosti cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt a defenzívnu jazdu. Defenzívnou jazdou sa rozumie bezpečný spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožní vodičovi identifikovať a predvídať riziká v cestnej premávke a to prostredníctvom zásad ako sa do krízovej situácie predovšetkým nedostať. Hlavným cieľom je zníženie dopravnej nehodovosti, ktoré sa dá dosiahnuť pozitívnou zmenou návykov správania vodiča.

 

K bodu 20 [§ 8 odseky 2 a 3]

                Spresňuje sa ustanovenie vzhľadom na to, že niektoré členské štáty po absolvovaní kurzu pravidelného výcviku nevydávajú potvrdenia - osvedčenia o pravidelnom výcviku, ale iba doklad (kvalifikačnú kartu vodiča alebo vodičský preukaz), v ktorom je uvedený harmonizovaný kód „95“.  Ide o zosúladenie pojmov vyplývajúcich z praxe a smernice. Lehota uvedená v ustanovení § 3 ods. 3 zákona určuje, že vodič musí vykonať pravidelný výcvik do piatich rokov od stanoveného dátumu, t.j. od 10.09.2008 (ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy) do 10.09.2013 a od 10.09.2009 (ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy) do 10.09.2014. Podľa terajšej právnej úpravy, uvedené ustanovenie zákona už nemá opodstatnenie.

 

K bodu  21  [§ 8 ods. 4]

                Vypúšťa sa uvedené ustanovenie z dôvodu, že uvedené ustanovenie je upravené v § 10 ods. 4, kde je uvedené, že pri zmene dopravcu a prípadne zmene dopravy nie je potrebné absolvovať nový pravidelný výcvik, ak daná osoba je už držiteľom osvedčenia o pravidelnom výcviku. Kvalifikačná karta vodiča je vydaná na držiteľa s obmedzenou platnosťou a zmena dopravu nemá žiadny vplyv na jej platnosť. Zmena dopravcu v rámci pravidelného výcviku nemá žiadny vplyv na pravidelný výcvik.

 

K bodu  22  [§ 9 ods. 1]

                Ustanovuje sa podmienka pre registráciu na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku. Registrácia na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku by mala byť udelená ak prevádzkovateľ zároveň má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie.

 

K bodu  23  [§ 9 ods. 2]

V súlade s prílohou 1 odsek 1 smernice 2003/59/ES sa mení pojem praktická jazda na praktickú zručnosť. Doterajšie  praktické jazdy budú rozšírené o alternatívu absolvovania príslušných ďalších zručností potrebných na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt. Tieto alternatívy budú upravené vo vykonávacom predpise.

 

K bodu  24  [§ 9 nové odseky 3 až 7]

                Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa do zákona dopĺňa, že školiace stredisko hlási začatie a ukončenie kurzu prostredníctvom informačného systému a po ukončení kurzu vydáva potvrdenie o ukončení kurzu. Taktiež sa ustanovuje, že kurz pravidelného výcviku trvá maximálne jeden rok a zároveň sa dopĺňa, že pri pravidelnom výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci.

                Taktiež sa do zákona dopĺňa, že v prípade žiadateľov vodičov, ktorí neovládajú štátny jazyk je potrebné, aby kurz pravidelného výcviku bol doplnený simultánnym tlmočením.

 

K bodu  25  [§ 10 ods. 1]

                Ide o doplnenie ustanovenie o rozsah osobných údajov, ktoré obsahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o pravidelnom výcviku, a prílohy žiadosti.

 

K bodu  26  [§ 10 ods. 2]

                Ide o opatrenie aby vodiči mohli absolvovať pravidelný výcvik v priebehu posledného piateho roka bez vplyvu na krátenie platnosti nového osvedčenia o pravidelnom výcviku.

 

K bodu 27 [§ 10 ods. 4]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu 28 [§ 11 ods. 1]

                Ide o doplnenie ustanovenie o rozsah osobných údajov, ktoré obsahuje žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča, a spresnenie ustanovenia.

 

K bodu  29  [§ 11 ods. 4 až 6]

                Upresňujú sa ustanovenia v prípade nahradenia kvalifikačnej karty vodičským preukazom s harmonizovaným kódom a taktiež sa upresňuje preukazovanie kvalifikácie vodičov profesionálov z tretích štátov.

 

K bodu  30  [§ 11a až 11h]

                Komplexne sa do zákona dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa:

-              kompetencií ministerstva dopravy,

-              kompetencií okresného úradu v sídle kraja,

-              vykonávania štátneho odborného dozoru,

-              ukladania pokút za správne delikty a poriadkové pokuty,

-              súčinnosti,

-              splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vykonávacieho predpisu.

 

K bodu  31   [§ 12]

                Upravujú sa doklady, ktoré sú potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke, ktorými sú kvalifikačná karta vodiča alebo u zahraničných vodičov vodičský preukaz s harmonizovaným kódom.

 

K bodu  32  [§ 12a ods. 2]

                Ide o legislatívno-technické úpravu v súvislosti so zavedením kompetencie pre okresný úrad v sídle kraja v novo doplnenom § 11b.

 

K bodu 33 [§ 12a nové odseky 3 až 6]

                Odsekom 3 sa dopĺňa výnimka, ktorú umožňuje § 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, kedy pri úkonoch, kde sa účastníkovi konania vyhovie v plnom rozsahu, nebude potrebné vydávať rozhodnutie a namiesto rozhodnutia sa účastníkovi konania vydá priamo osvedčenie o základnej kvalifikácií, osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačná karta vodiča.

Odsekom 4 sa umožní vydanie rozhodnutia použitím technických prostriedkov bez fyzického vyznačenia pečiatky a podpísania.

V odseku 5 sa upravuje povinnosť správnych orgánov si prioritne zabezpečiť informácie a údaje, ktoré účastník konania potrebuje doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, a ktoré sú dostupné v rámci existujúcich informačných systémov, z týchto informačných systémov.

V odseku 6 sa upravuje možnosť účastníka správneho konania namiesto doloženia výpisu z registra trestov požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona. Zároveň uvedené ustanovenie upravuje oprávnenie orgánu verejnej moci požiadať o výpis z registra trestov v nadväznosti na znenie ustanovenia § 12 zákona o registri trestov, a to na účely preukazovania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona.

 

K bodu  34  [§ 13b]

                Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia v súvislosti s registráciou školiaceho strediska a prispôsobením na nové úpravy a prechodné ustanovenia v súvislosti so začatým a neukončeným konaním.

 

K bodu  35  [nadpis prílohy č. 1 ]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodom  38, 39, 40  [príloha č. 1]

                Dopĺňa sa, že hodinou sa rozumie vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút a kurzy základnej kvalifikácie a zrýchlenej kvalifikácie sa vykonávajú v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach.

 

K bodu  41 [príloha č. 2]

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

 

K čl. X

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodom  1 a 2  [§ 71 ods. 1 a 3]

Ustanovením sa dopĺňa oprávnenie policajta zadržať vodičský preukaz aj pri spáchaní priestupku na úseku výberu mýta a tiež pri spáchaní priestupku na úseku cestnej dopravy.

 

K bodu  3  [§ 72 ods. 1  písmena m) a n)]

Ustanovuje sa oprávnenie policajta zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípade neochoty vodiča uhradiť mýto, čo bolo doteraz riešené v § 26 zákona o mýte, a dopĺňa sa nové oprávnenie zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, ak bola vodičovi uložená pokuta a ten je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Zároveň sa ustanovuje oprávnenie policajta zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla, ak vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu o cestnej doprave.

 

K bodu  4  [§ 72 ods. 6]

Ide o prenesenie súčasného textu o zodpovednosti za škodu z § 26 zákona o mýte, ktorý sa v čl. XII návrhu tohto zákona vypúšťa a zadržiavanie tabuľky s evidenčným číslom vozidla bude upravené len v zákone č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

K bodu  5  [§ 107 ods. 2 nové písm. f)]

Dopĺňa sa evidencia vodičov v súvislosti s § 27 ods. 7 zákona o mýte

a z dôvodu potreby evidencie napomenutí na účely následného určovania sankcie za porušenie povinnosti úhrady mýta.

 

K bodu  6  [§ 108 vypustenie odseku 4]

Zákon o cestnej premávke v ustanovení § 108 ods. 4 predpokladá poskytovanie údajov o inštruktoroch autoškôl do evidencie vodičov ako osobitného informačného systému Policajného zboru. Zákon o cestnej premávke ukladá ministerstvu dopravy bezodplatne zasielať v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresu jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu. Vytvorením elektronickej evidencie inštruktorov autoškôl v rámci JISCD a sprístupnením jeho údajov v rozsahu vymedzenom v § 108 ods. 4 zákona o cestnej premávke orgánom Policajného zboru, dôjde k splneniu zákonnej povinnosti odovzdať predmetné informácie na účely vedenia evidencie orgánom Policajného zboru. Vzhľadom k uvedenému sa navrhuje nahradiť právnu úpravu ustanovenia § 108 ods. 4 zákona o cestnej premávke právnou úpravou v zákone o autoškolách (§ 15 ods. 3), v zmysle ktorej sa časť údajov z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach

a platnosti inštruktorských preukazov sprístupní orgánom Policajného zboru bez potreby ich osobitného zasielania zo strany ministerstva dopravy. V nadväznosti na uvedenú legislatívnu zmenu zákona o autoškolách sa predpokladá i vypustenie ustanovenia § 108 ods. 4 zo zákona o cestnej premávke.

 

K bodu  7  [§ 108 ods. 4]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu  8  [§ 109 ods. 1]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu  9  [§ 119a ods. 7]

Navrhovaná úprava súvisí s povinnosťou prevádzkovateľa vozidla podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej aj po ukončení dočasného vyradenia vozidla z evidencie, ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu alebo platnú emisnú kontrolu. Táto povinnosť je v súčasnosti upravená iba v § 119a ods. 7 zákona

o cestnej premávke. Keďže povinnosti v súvislosti s technickými kontrolami a emisnými kontrolami komplexne upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel, navrhuje sa  túto povinnosť doplniť do uvedeného zákona do § 21 ods. 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, do sankcií v § 107 ods. 2 písm. g) a f) a § 107b ods. 1 písm. b).

 

 

K čl. XI

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o cestnej doprave (zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

K bodu 1 [§ 5 odsek 3]

                Ide o spresnenie termínu, dokedy sa majú prevádzkovatelia cestnej dopravy zapísať do obchodného registra.

 

K bodom 2 [§ 6 odseky 7 až 9]  a  3  [§ 6  nové odseky 13 až 18]

V súvislosti s vytvorením JISCD, ktorý umožní žiadateľom o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti komunikovať v elektronickej forme, sa navrhuje spresnenie a doplnenie ustanovení zákona, ktoré upravujú získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej dopravy. Konkrétne sa navrhuje upraviť v zákone podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vrátane jeho duplikátu, prihlásenie na skúšku a opakovanú skúšku, ktorých úprava v platnom zákone o cestnej doprave absentuje. Zároveň sa výslovne návrhom upravujú lehoty v súvislosti s vykonaním opakovanej skúšky a lehota, do ktorej je žiadateľ o vydanie osvedčenia povinný splniť podmienky na jeho vydanie, inak sa osvedčenie nevydá.

Navrhovaný odsek 13 upravuje získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby, pričom na jej získanie sa použijú ustanovenia § 6 ods. 7 až 9 obdobne.

 

K bodom  4 a 5  [§ 7]

                Do všeobecných povinností dopravcu sa dopĺňajú ďalšie povinnosti, ktoré je povinný splniť každý prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Ide aj o doplnenie povinnosti pre dopravcov zamestnávať profesionálnych vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik. Dopĺňa sa možnosť, aby pri prevádzkovaní taxislužby bola vo vozidle buď kópia koncesie alebo osvedčenie vozidla taxislužby.

 

K bodu  6  [§ 11 ods. 1 písmeno d)]

                Do základných povinností dopravcu sa dopĺňa ďalšia povinnosť, ktorú je povinný splniť každý dopravca v pravidelnej doprave. Ide o povinnosť uzavrieť zmluvu s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, pričom ide o zosúladenie podmienok s povinnosťami iných osôb podľa § 23.

 

K bodom  7 a 8 [§ 23  nový odsek 2 a ods. 4]

                Ide o ustanovenie týkajúce sa zriaďovania zastávky.

 

K bodu  9  [§ 27 ods. 2]

                Od 1. januára 2014 je aj preprava vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča taxislužbou. V súčasnosti sa preprava osôb vozidlami do 9 miest vo veľkej miere uskutočňuje z územia Slovenskej republiky do okolitých štátov, najmä Rakúska, Nemecka a podobne. Navrhované znenie umožňuje na základe požiadaviek aplikačnej praxe pri takýchto prepravách prepravovať cestujúcich, ako napríklad opatrovateľky, aj z iného územia Slovenskej republiky ako je vymedzené v koncesii, pričom je podmienkou, že cieľové miesto je mimo územia Slovenskej republiky.

 

K bodu  10  [§ 27 ods. 3 písm. d)]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  11  [§ 28 ods. 2  nové písmeno e)]

                Z dôvodu jednoznačnosti sa do podmienok na vydanie preukazu vodiča dopĺňa preukázanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby.

 

K bodu  12  [§ 28 nové odseky 5 až 10]

V súvislosti s vytvorením JISCD, ktorý umožní žiadateľovi o získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby komunikovať v elektronickej forme, sa navrhuje doplniť do zákona úpravu získavania odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby Vzhľadom na to, že samotný proces získavania odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby je obdobný ako v prípade odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo na vykonávanie taxislužby, sa tu použijú ustanovenia § 6 ods. 7 až 9 obdobne s tým, že odseky 5 a 6 upravujú odlišnosti, a to oslobodenie od skúšky a lehotu na vykonanie opakovanej skúšky. Tomu, kto úspešne vykonal skúšku alebo bol od skúšky oslobodení vydá dopravný správny orgán preukaz vodiča podľa odseku 7.

 

K bodu  13  [§ 30 ods. 2  nové písmeno d)]

                Dopĺňa sa podmienka, aby vozidlo taxislužby mohlo byť evidované len v jednej koncesii. Ide o zabezpečenie, aby nedochádzalo k situáciám, kedy vozidlo taxislužby používajú viacerí prevádzkovatelia taxislužby a v prípade kontroly nie je preukázateľné, ktorý prevádzkovateľ taxislužby dané vozidlo v danom čase používal.

 

K bodu  14  [§ 30 nový odsek 3]

                Navrhované znenie zákona zavádza osvedčenie vozidla taxislužby, ktoré sa vydáva na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii a bude sa nachádzať v každom vozidle taxislužby. Zároveň sa necháva možnosť dopravcu mať vo vozidle kópiu koncesie alebo osvedčenie vozidla taxislužby. Táto úprava súvisí so všeobecnými povinnosťami dopravcu. V súčasnosti, ak si držiteľ koncesie obstará nové vozidlo, musí v každom vozidle vymeniť koncesiu za novú. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby sa ku koncesii vydávali aj osvedčenia vozidiel taxislužby, pričom koncesia bude u dopravcu a v prípade obstarania nového vozidla osvedčenia v ostatných vozidlách dopravcu zostanú bez potreby ich výmeny.

 

K bodu  15  [§ 33 odsek 2]

                Podľa nariadenia (ES) č. 1073/2009  je kabotážna preprava povolená pre pravidelnú dopravu, ktorú vykonáva dopravca, ktorý nie je usadený v hostiteľskom členskom štáte počas pravidelnej medzinárodnej dopravy v súlade s týmto nariadením, s výnimkou dopravy, ktorá plní potreby mestských centier alebo mestských aglomerácií alebo dopravné potreby medzi nimi a priľahlými oblasťami. Kabotážna preprava sa nevykonáva nezávisle od takejto medzinárodnej dopravy.

Ustanovenie súčasného znenia, že kabotáž je vylúčená pri pravidelnej doprave, je najmä kvôli štátom mimo Európskej únie, avšak to jasne z toho ustanovenia nevyplýva. Novela zákona z uvedeného dôvodu dopĺňa, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Ide o spresnenie z hľadiska aplikačnej praxe.

 

K bodu  16  [§ 34 ods. 1 písmeno a)]

                Ide o zosúladenie terminológie s ustanovením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru.

 

K bodu  17  [§ 34 ods. 3]

                Typovo schválené vozidlo je aj vozidlo, ktoré nevyhovuje požiadavkám dohody ADR. Navrhované znenie spresňuje túto podmienku, pretože prepravu nebezpečných vecí možno uskutočniť len vozidlom, ktoré vyhovuje požiadavkám dohody ADR.

 

K bodu  18  [§ 35 ods. 1 písm. b)]

Požiadavka vyplýva zo zmien a doplnkov príloh A a B dohody ADR platných od 1.1.2013.

 

K bodu  19  [§ 35 odsek 2]

                Ide o zosúladenie podmienok s bodom 1.4.2.1.3 dohody ADR.

 

K bodu  20  [§ 36 odsek 1]

                Ide o zosúladenie podmienok s bodom 1.8.3.3 dohody ADR, zabezpečenie archivácie podľa dohody ADR a predkladanie výročnej správy príslušnému dopravnému správnemu orgánu.

 

K bodom  21  [§ 36 ods.3, § 37 a § 41 ods.1 písm. n) a o)]  a  22  [§ 36 ods.3]

Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v úprave používanej terminológie.

 

K bodu  23  [§ 37 ods. 3]

                Ustanovuje sa doba platnosti poverenia na školenie bezpečnostných poradcov a vodičov.

 

K bodom  24  [§ 37 ods. 3 písmeno a)]  a 25  [§ 37 ods. 3 písm. c)]

                Navrhuje sa spresniť § 37 ods. 3 písm. a) ohľadne predkladaných dokumentov

a doplniť, ktoré doklady sa predkladajú v originály alebo úradne osvedčenej kópii vzhľadom na to, že v prípade podania žiadosti elektronicky bude potrebná forma elektronických dokumentov vytvorených zaručenou konverziou.

 

K bodu  26  [§ 37 ods. 4 písm. c)]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v úprave používanej terminológie.

 

K bodu  27  [§ 37 nové odseky 5 a 6]

V ustanovení § 37 sa odsekom 5 dopĺňa úprava odňatia poverenia poverenému zariadeniu.

Odsekom 6 sa umožní vydanie rozhodnutia použitím technických prostriedkov bez fyzického vyznačenia pečiatky a podpísania.

 

K bodom  28 až 33  [§ 37 odseky 7 až 14]

V súvislosti s vytvorením JISCD, ktorý umožní žiadateľovi o získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení vodiča komunikovať v elektronickej forme, sa navrhuje doplniť a spresniť  úpravu získavania odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov a vodičov vrátane ich školenia.

Konkrétne sa navrhuje upraviť v zákone podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vrátane jeho duplikátu, prihlásenie na školenie priamo v podanej žiadosti o vydanie osvedčenia, prihlásenie na skúšku bezpečnostného poradcu a vodiča vrátane opakovanej skúšky, ktorých úprava v platnom zákone o cestnej doprave absentuje. Zároveň sa v návrhu zákona upravujú lehoty v súvislosti s vykonaním skúšky a opakovanej skúšky a lehota, do ktorej je žiadateľ o vydanie osvedčenia povinný splniť podmienky na jeho vydanie, inak sa osvedčenie nevydá.

 

K bodu  34  [§ 39 odsek 1]

                Ide o zosúladenie podmienok s dohodou ADR.

 

K bodu  35  [§ 41 ods. 1 písm. n)]

                Ide o spresnenie, že ministerstvo organizuje nielen skúšky bezpečnostných poradcov, ale aj vodičov.

 

K bodu  36  [§ 41 ods.1 písm. p)]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  37  [§ 41 ods. 1 písmeno q)]

                Ministerstvo ukladá sankcie podľa tohto zákona iba v prípadoch, v ktorých ministerstvo vydáva povolenie/osvedčenie. Ide o prípady vydávania osvedčení vodiča, povolení na medzinárodnú pravidelnú dopravu a povolení na kabotážnu prepravu.

V ostatných prípadoch dopravným správnym orgánom, ktorý ukladá pokuty je okresný úrad v sídle kraja, okrem pravidelnej dopravy a taxislužby. Ministerstvo je zároveň odvolacím orgánom voči okresným úradom v sídle kraja. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiam vyšších územných celkov je podľa § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov súd, pretože nejde o prenesený výkon štátnej správy.

 

K bodu  38  [poznámka pod čiarou k odkazu 56]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu.

 

K bodu  39  [§ 41 ods.1 písm. r)]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  40  [§ 41 ods. 1  nové písmená u) až y)]

                Ide o spresnenie a doplnenie kompetencií ministerstva z hľadiska aplikačnej praxe, najmä zabezpečenie vydávania jednotlivých povolení, vedenie evidencie protokolov o skúškach podľa dohody ADR a podobne.

 

K bodu  41  [§ 41 ods. 2 nové písmená l) až n)]

                Ide o doplnenie podrobností a vzorov, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

K bodu 42 [§ 41 ods. 3]

                V súvislosti s čl. I, ktorý upravuje jednotný informačný systém v cestnej doprave, sa

v § 41 ods. 3 zákona o cestnej doprave  mení označenie „jednotný informačný systém“ na „informačný systém“ z dôvodu pojmovej jednoznačnosti a identifikácie, o ktorý informačný systém ide.

 

K bodu  43  [§ 41  nové odseky 4 a 5]

                Navrhované znenie zákona upravuje podmienky a údaje, ktoré bude ministerstvo viesť v registri taxislužby a ADR registri. Zároveň sa upravujú podmienky, za akých môže ministerstvo poveriť vedením celoštátneho informačného systému autobusových liniek fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.

 

K bodu  44  [§ 42 písm. c)]

                Ide o zabezpečenie vydávania osvedčení vozidiel taxislužby.

 

K bodom  45  [§ 42 písmeno d)]  a 46  [§ 42 písm. h)]

                Ide o spresnenie ustanovení vzhľadom na to, že sa návrhom zákona výslovne upravuje vydávanie duplikátov dopravným správnym orgánom, ak dôjde k strate, poškodeniu, odcudzeniu alebo zničeniu vydaných osvedčení alebo preukazu vodiča.

 

K bodu 47 [§ 42 písmeno i)]

                Ide o zabezpečenie zapisovania údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy, do jednotného informačného systému a do registra taxislužby.

 

K bodu  48 [§ 42 písm. j)]

                V súvislosti s vymedzením kompetencií ministerstva v § 41 ods. 1 písm. q) sa precizuje ustanovenie ohľadne udeľovania pokút okresným úradom v sídle kraja.

 

K bodu 49 [§ 43 písm. b)]

                Ide o spresnenie kompetencií okresného úradu v sídle kraja z hľadiska aplikačnej praxe.

 

K bodu  50  [§ 45 ods. 1 nové písmená g) a h)]

                Navrhované znenie zavádza, že v rámci odborného dozoru u prevádzkovateľa cestnej dopravy sa kontroluje, či vodiči absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii. Ďalej sa dopĺňa kontrola poverených zariadení.

 

K bodu  51  [§ 45 ods. 2]

                Navrhovaná úprava je z dôvodu spresnenia kontroly vykonávanej colnými orgánmi.

 

K bodom  52  až  54  [§ 45 ods. 3, 4 a 7]

                Ide o úpravu kompetencií aj v súvislosti so zavedením osvedčení vozidla taxislužby. Zároveň ide o úpravu kompetencií v súvislosti s kontrolami prepravy nebezpečných vecí.

 

K bodu  55  [§ 45 odsek 8]

Ide o spresnenie kompetencií colných orgánov.

 

K bodu  56  [§ 45 ods. 9]

                Kontroly v rámci odborného dozoru vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly. Zmena zákona bližšie špecifikuje možnosti poverenia, a to, že obec môže poveriť výkonom odborného dozoru aj príslušníkov obecnej (mestskej) polície.

 

K bodu  57  [§ 45  nový odsek 10]

                Ide o doplnenie povinnosti colných orgánov poskytovať potrebné údaje uvedené v colných vyhláseniach ministerstvu na účely evidencie a kontroly dokladov, napríklad prepravných povolení.

 

K bodu  58  [§ 46 ods. 4]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  59  [§ 47 ods. 1]

                Ide o zabezpečenie, aby orgán odborného dozoru podával oznámenie dopravnému správnemu orgánu len v prípadoch, kedy nebude priestupok prejednaný v blokovom alebo rozkaznom konaní.

 

K bodu  60  [§ 47 ods. 5 písmeno b)]

                Upravujú sa potrebné doklady, ktoré musí mať vodič počas prepravy pri sebe.

 

K bodu  61  [§ 47 nový odsek 6]

                Navrhované znenie zákona dopĺňa kompetenciu colníkov, aby mohli v spolupráci s Policajným zborom prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistia, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady.

 

K bodu  62  [§ 47 nový odsek 9 ]

                Ide o zabezpečenie zapisovania zistených závažných porušení do elektronického registra podnikov cestnej dopravy. Povinnosť zapisovať zistené závažné porušenia vyplýva z nariadenia (ES) č. 1071/2009.

 

K bodom  63  až  71  [§ 48]

                Ide o úpravu a doplnenie správnych deliktov vyplývajúcich z porušenia povinností podľa tohto zákona.

                Ustanovuje sa aj subjektívna dvojročná a objektívna trojročná lehota na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (admimistratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnúť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

                Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynuť len v rámci objektívnej trojročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej trojročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.

 

K bodu  72  [§ 49]

                Ide o úpravu a doplnenie priestupkov vyplývajúcich z porušenia povinností podľa tohto zákona.

 

K bodu 73 [§ 50 ods. 4 písmeno d)]

                Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  74  [§ 50 nové odseky 5 až 7]

Navrhovaný odsek 5 vyplýva z potreby prispôsobiť konania podľa zákona o cestnej doprave v prípade elektronickej komunikácie špecifikám, ktoré priniesol zákon

o e-Governmente. Ide najmä o doplnenie výnimky z elektronického konania v prípade dokumentov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie konverzie podľa § 38 zákona

o e-Governmente.

Odsek 6 upravuje povinnosť správnych orgánov si prioritne zabezpečiť informácie a údaje, ktoré účastník konania potrebuje doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, a ktoré sú dostupné v rámci existujúcich informačných systémov, z týchto informačných systémov.

Odsek 7 návrhu zákona upravuje možnosť účastníka správneho konania namiesto doloženia výpisu z registra trestov požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona. Zároveň uvedené ustanovenie upravuje oprávnenie orgánu verejnej moci požiadať o výpis z registra trestov v nadväznosti na znenie ustanovenia § 12 zákona o registri trestov, a to na účely preukazovania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona.

 

 

K bodu  75  [§ 51 ods. 2]

Ide o spresnenie miestnej príslušnosti pri zmene sídla dopravcu alebo pri zmene trvalého pobytu.

 

K bodom  76  a 77  [§ 52 ods. 1]

Ide o zosúladenie zákona s nariadením (ES) č. 1071/2009, podľa ktorého prevádzkovateľ cestnej dopravy musí po tom, čo mu bolo udelené povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy disponovať jedným alebo viacerými vozidlami, ktoré sú evidované alebo iným spôsobom uvedené do premávky v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu, či už sú tieto vozidlá vo vlastníctve, alebo nadobudnuté napríklad podľa zmluvy o prenájme alebo lízingovej zmluvy.

 

K bodu  78  [§ 53 ods. 1 písm. b)]

Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy udeľuje a odníma okresný úrad v sídle kraja. Dopravné správne orgány, ktoré udeľujú a odnímajú dopravné licencie, sú v pravidelnej doprave okrem mestskej dopravy  vyšší územný celok a v mestskej doprave obec. Z dôvodu, že vyššie územné celky a obce nemajú evidenciu o vydaných povoleniach na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, sa navrhuje, aby návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu obsahoval kópiu uvedeného povolenia.

 

K bodu  79  [§ 54 ods. 1 písm. a)]

V taxislužbe nie je možné zamestnať vedúceho dopravy, ktorý by bol odborne spôsobilý. V taxislužbe preukazuje odbornú spôsobilosť priamo navrhovateľ, ak ide o fyzickú osobu, alebo jeden z členov štatutárneho orgánu, ak navrhovateľom je právnická osoba.

 

K bodu  80  [§ 54 ods. 1 písm. b)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s úpravou používanej terminológie.

 

K bodu  81  [§ 54 ods. 1 písmeno f)]

Ide o úpravu v súvislosti s úpravou § 54 ods. 1 písm. a).

 

K bodu  82  [nový § 56b]

Ide o úpravu prechodných ustanovení.

 

 

K čl. XII

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona o mýte (zákon

č. 474/2013 Z. z.).

 

K bodu  1  [§ 1 ods. 1 písm. b)]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  2  [§ 2 nové odseky 3 a 4]

Zavádza sa na účely zákona č. 474/2013 Z. z. vlastná definícia prevádzkovateľa vozidla a definícia nedoplatku mýta.

 

K bodu  3  [§ 3 písm. e)]

Na základe skúseností z praxe sa zužuje oslobodenie vozidiel a vypúšťajú sa z oslobodenia vozidlá právnických a fyzických osôb podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona

č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť uplatňovaniu si náhrady vynaložených nákladov (t.j. mýta) zo strany právnických osôb a fyzických osôb podľa § 9 ods. 1 písm. i) cit. zákona u poškodeného, a to aj napriek skutočnosti, že vozidlá skôr uvedených osôb sú oslobodené od úhrady mýta. Predmetná položka, okrem iných položiek, by potenciálne mohla byť zahrnutá vo faktúrach vystavovaných poškodeným, a tým pádom by mohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu na strane právnických osôb a fyzických osôb poskytujúcich pomoc pri ochrane života, zdravia a majetku.

 

K bodu  4  [§ 3 nový ods. 2]

Z dôvodu právnej istoty sa dopĺňa ustanovenie, ktoré stanovuje, že pri vozidlách povinných registrovať sa v mýtnom systéme, oslobodenie od platenia mýta nie je priamo zo zákona ale na jeho uplatnenie je potrebná registrácia vozidiel. Ak si prevádzkovatelia vozidiel oslobodených od úhrady mýta nesplnia povinnosť registrácie, budú v systéme vyhodnotení ako prevádzkovatelia vozidiel, ktorí užívajú vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta, a teda dopustia sa tým porušenia predpisov na úseku mýta, za čo im bude uložená sankcia.

 

K bodu  5  [§ 9 ods. 1]

                Cieľom je precizovanie ustanovenia o základnej povinnosti prevádzkovateľa vozidla platiť mýto, ktorá znamená aj to, že bez úhrady mýta nesmie ani prevádzkovateľ vozidla užívať vymedzené úseky ciest.

 

K bodom  6   [§ 9 ods. 2]

                Na základe skúseností z praxe dochádza k spresneniu existujúcich povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča a k doplneniu povinnosti registrácie technických údajov a údajov o prevádzkovateľovi vozidla prípadne ich zmeny v mýtnom systéme tak, aby boli v súlade s osvedčením o evidencii vozidla, nakoľko nastávajú situácie, keď rôzne uvedené údaje majú za následok pozitívny alebo negatívny vplyv na výšku uhrádzaného  mýta. Rovnako sa dopĺňa a precizuje formulácia povinnosti zadať do palubnej jednotky správny počet náprav tak, aby korešpondoval so skutočným počtom náprav na ceste, nakoľko od toho sa odvíja výška uhrádzaného mýta.

 

K bodom  7 až 9  [§ 9 ods. 3 a 4, § 10 ods. 2, 3 a 6, § 12 ods. 7 a § 17 ods. 4]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  10  [§ 10 ods. 3]

                Vozidlá ozbrojených síl a civilných zložiek vysielajúceho štátu sú do elektronického mýtneho systému registrované podľa § 10 ods. 3 zákona o mýte ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Za účelom nastavenia jednoznačných zodpovednostných vzťahov sa dopĺňa identifikácia prevádzkovateľa vozidla.

 

K bodu  11  [§ 10 nový ods. 5]

                Uvedeným ustanovením sa reaguje na problémy z praxe, nakoľko v elektronickom mýtnom systéme sa nachádzajú neaktualizované údaje vozidiel oslobodených od mýta, a teda nie je možná kontrola  najmä skutočnosti, či  zaregistrované vozidlo je alebo nie je používané na účel, ktorý spĺňa podmienky oslobodenia podľa  § 3 zákona.

 

K bodu  12  [§ 10 ods. 7]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  13  [§ 11 ods. 3]

Podrobnosti o inštalácii,  umiestnení a používaní palubnej jednotky je upravené aj vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa palubnej jednotky.

 

K bodom  14 a 15  [§ 11 ods. 5 a 7]

Cieľom je precizovanie ustanovení.

 

K bodu  16  [§ 12 ods. 5 písm. a)]

Cieľom je precizovanie ustanovenia.

 

K bodu  17  [poznámka pod čiarou k odkazu 21]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  18  [§ 12 ods. 5 nové písm. h)]

Dopĺňa sa ďalší údaj potrebný k výpočtu mýta, resp. pre stanovenie správnej sadzby mýta.

 

K bodu  19  [§ 12 ods. 7, § 17 ods. 4]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  20  [§ 12 nový ods. 9]

V súvislosti s výkonom činnosti ministerstva dopravy a okresných úradov sú správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 povinní poskytnúť informácie zhromaždené elektronickým zariadením. Ide napríklad o činnosti v súvislosti s vedením správnych konaní o priestupkoch a správnych deliktoch vrátane tvorby evidencií priestupkov a správnych deliktov, výkon dozoru a kontroly na úseku cestnej dopravy alebo o činnosti potrebné v súvislosti s dopravným plánovaním a  prípravou stavieb diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy. 

 

K bodom 21 a 22  [§ 13 ods. 2, § 23 ods. 2 písm. h)]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  23  [§ 25 ods. 5 písm. b)]

Cieľom je precizovanie ustanovenia.

 

K bodu  24  [§ 25 ods. 10 a 11]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  25  [§ 25 nový ods. 12]

Z dôvodu jednoznačnosti sa ustanovuje možnosť použitia dôkazov získaných prostredníctvom automatizovaných technických prostriedkov správcom výberu mýta alebo osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 10 aj na konanie podľa § 27 a 28.

 

K bodu  26  [vypustenie § 26]

Cieľom je odstrániť duplicitnú právnu úpravu so zákonom o cestnej premávke, ktorý sa v čl. X predloženého návrhu zákona dopĺňa nielen o možnosť zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípade neochoty vodiča uhradiť mýto, ale aj o prípad, ak bola vodičovi uložená pokuta a ten je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.  

 

K bodu  27  [§ 27 až 29]

 

K § 27

Precizujú sa vymedzenia skutkových podstát niektorých priestupkov [ods. 1 písm. c) až e)], čím sa reaguje na problémy z praxe. Cieľom je rozlíšiť skutok podľa písm. a) a c). Skutková podstata priestupku podľa ods. 1 písm. c) sa použije len v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. niektoré cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy) a nemá palubnú jednotku alebo ju nemá zapojenú, či zapnutú.

Ak vo vozidle nie je palubná jednotka pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekoch s inou ako nulovou sadzbou, nedopúšťa sa vodič priestupku podľa ods. 1 písm. c),  ale v tomto prípade pôjde o priestupok podľa písm. a), čiže neuhrádza mýto. Za uvedené skutkové podstaty sú stanovené aj rozličné výšky pokút.

V prípade, ak vo vozidle je palubná jednotka ale mýto nie je uhradené, ide o priestupok podľa písm. a). K uvedenému môže dôjsť napríklad  z dôvodu, že v režime predplateného mýta došlo k vyčerpaniu predplateného mýta, na vozidlo nie je uzavretá zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest, alebo palubná jednotka neumožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta z dôvodu jej zablokovania, či už preto, že suma neuhradeného mýta presiahla zloženú bankovú alebo hotovostnú zábezpeku alebo z dôvodu zablokovania palivovej karty.

Odsek 1 písm. d) sa použije len v prípade, ak mýto je uhradené, ale vodič si nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a) , a teda má napr. nesprávne umiestnenú palubnú jednotku a pod. 

Úpravou priestupku podľa ods. 1 písm. e) sa rovnako reaguje na problémy z praxe, kedy sa stávalo, že vodič z dôvodu nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky uhradil vyššie mýto, ako by  mal uhradiť pri zadaní správneho počtu náprav a dopustil sa tým priestupku. V prípade ak vodičovi z dôvodu nesprávneho nastavenia náprav v palubnej jednotke nevzniká nedoplatok mýta, nie je to považované za priestupok, a teda nie je možné mu za to uložiť pokutu ako doteraz. Príslušník Policajného zboru môže v takom prípade zastaviť vozidlo a upozorniť vodiča na povinnosť správne a úplne nastaviť počet náprav v palubnej jednotke.

Nová skutková podstata v písmene i) rieši registráciu technických údajov alebo údajov o prevádzkovateľovi príp. ich zmenu v elektronickom mýtnom systéme, tak aby boli v súlade s údajmi v evidencii vozidiel Slovenskej republiky. V prípade, ak sa zistí, že vozidlo tým, že má zle zaregistrované údaje v mýtnom systéme, má nedoplatok mýta, uloží sa vyššia pokuta. Cieľom uvedeného je zabezpečenie zadávania presných a pravdivých informácií do mýtneho systému, splnenie si oznamovacej povinnosti pri nahlasovaní zmien údajov ako aj zamedzenie špekuláciám s úmyslom platiť nižšie mýto, ako by sa za dané vozidlo malo platiť. 

Situácia podľa písm. j) môže nastať napríklad v prípade, ak dôjde k zámene palubných jednotiek, a teda mýto je uhrádzané, ale prostredníctvom palubnej jednotky pridelenej inému vozidlu. Ak je však mýto uhrádzané v nižšej výške ako by malo, a teda vznikne nedoplatok mýta, uloží sa vyššia pokuta.  

Cieľom je priblížiť prejednávanie priestupkov okresným úradom, ktorý sa nachádza v mieste bydliska fyzickej osoby. S cieľom zefektívniť riešenie priestupkov voči zahraničným priestupcom sa navrhuje v odseku 12 miestna príslušnosť na tom okresnom úrade v sídle kraja, kde došlo k zisteniu porušenia povinnosti podľa tohto zákona.

 

K § 28

V odseku 1 sa navrhuje precíznejšia úprava skutkových podstát správnych deliktov

a zjednotenie znení všetkých skutkových podstát priestupkov a správnych deliktov tak, ako vyplývajú z povinností uložených vodičovi a prevádzkovateľovi v § 9 zákona, keďže tie sú formulované rovnako pre vodiča ako aj prevádzkovateľa vozidla. 

Cieľom je rovnako rozlíšiť skutok podľa ods. 1 písm. a) a b). Skutková podstata správneho deliktu podľa ods. 1 písm. b) sa použije len v prípade, ak sa vozidlo nachádza na vymedzenom úseku s nulovou sadzbou (t.j. niektoré cesty I. triedy a cesty II. a III. triedy) a nemá vo vozidle palubnú jednotku alebo ju nemá zapojenú, či zapnutú.

Ak prevádzkovateľ vozidla nezabezpečí, aby vozidlo pri užívaní spoplatnených vymedzených úsekoch s inou ako nulovou sadzbou bolo vybavené palubnou jednotkou, nedopúšťa sa deliktu podľa ods. 1 písm. b), ale v tomto prípade pôjde o správny delikt podľa písm. a), čiže neuhradenie mýta. Za uvedené skutkové podstaty sú stanovené aj rozličné výšky pokút. V prípade, ak vo vozidle je palubná jednotka ale mýto nie je uhradené, ide o priestupok podľa písm. a). K uvedenému môže dôjsť napríklad z dôvodu, že v režime predplateného mýta došlo k vyčerpaniu predplateného mýta,  na vozidlo nie je uzavretá zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest, alebo palubná jednotka neumožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta z dôvodu jej zablokovania, či už preto, že suma neuhradeného mýta presiahla zloženú bankovú alebo hotovostnú zábezpeku alebo z dôvodu zablokovania palivovej karty.

Odsek 1 písm. c) sa použije len v prípade, ak mýto je uhradené, ale prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 2 písm. a), a teda má napr. nesprávne umiestnenú palubnú jednotku a pod.

Úpravou správneho deliktu podľa ods. 1 písm. e) sa rovnako reaguje na problémy z praxe, kedy sa stávalo, že porušením povinnosti podľa tohto zákona bolo aj zadanie nesprávneho počtu náprav do palubnej jednotky, čím bolo uhradené vyššie mýto, ako by sa malo uhradiť  pri zadaní správneho počtu náprav. V prípade, ak z dôvodu nesprávneho nastavenia náprav v palubnej jednotke nevzniká nedoplatok mýta, nie je to považované za správny delikt, a teda nie je možné za to uložiť pokutu ako doteraz.

Nová skutková podstata v písmene f) rieši registráciu technických údajov alebo údajov o prevádzkovateľovi príp. ich zmenu v elektronickom mýtnom systéme, tak aby boli v súlade s údajmi v evidencii vozidiel Slovenskej republiky. V prípade ak sa zistí, že vozidlo tým, že má zle zaregistrované údaje v mýtnom systéme, má nedoplatok mýta, uloží sa vyššia pokuta. Cieľom uvedeného je zabezpečenie zadávania presných a pravdivých informácií do mýtneho systému, splnenie si oznamovacej povinnosti pri nahlasovaní zmien údajov ako aj zamedzenie špekuláciám s úmyslom platiť nižšie mýto, ako by sa za dané vozidlo malo platiť. Situácia podľa písm. g) môže nastať napríklad v prípade, ak dôjde k zámene palubných jednotiek, a teda mýto je uhrádzané, ale prostredníctvom palubnej jednotky pridelenej inému vozidlu. Ak je však mýto uhrádzané v nižšej výške, ako by malo, a teda vznikne tým nedoplatok mýta, uloží sa vyššia pokuta. Cieľom odsekov 4 až 9 je vymedzenie pokút.

Vzhľadom na to, že absentuje všeobecný predpis o správnych deliktoch a s poukázaním na technické riešenie mýtneho systému ako aj klasifikáciu porušení predpisov na úseku mýta ako trvajúcich porušení, nie je možné doslovne aplikovať zásady ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch alebo trestného práva, preto sa v odseku 9 navrhuje osobitná úprava postupu a postihu za súbeh správnych deliktov spáchaných vozidlom toho istého prevádzkovateľa vozidla v priebehu jedného kalendárneho dňa. Cieľom navrhovanej právnej úpravy v odsekoch 9 a 10 je, aby príslušné správne orgány boli oprávnené za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa viesť samostatné konanie bez ohľadu na to, či v minulosti spáchané správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla boli prejednané a sankcionované, bola za ne uložená sankcia ale rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo prípadne, že rozhodnutie je už právoplatné avšak nevykonané. Cieľom úpravy je teda eliminovať prípady, kedy by okresný úrad bol povinný podľa zásad trestného práva využívať inštitúty úhrnného trestu a súhrnného trestu, čo by vzhľadom na frekventovanosť správnych deliktov na úseku mýta neúmerne predlžovalo správne trestanie.

Navrhovaná úprava ďalej sleduje ukladanie sankcie prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo samostatne, v súvislosti s použitím ktorého dôjde k spáchaniu správneho deliktu podľa § 28 ods. 1. 

S cieľom rovnomernejšieho rozdelenia prejednávania správnych deliktov okresnými úradmi sa ustanovuje v odseku 11 miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom vozidla. Na prejednávanie správnych deliktov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

                Ustanovuje sa aj subjektívna dvojročná a objektívna trojročná lehota na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (admimistratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnúť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

                Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynuť len v rámci objektívnej trojročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej trojročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.

 

K § 29

Návrh zákona odstraňuje duplicity skutkových podstát správnych deliktov. Skutkové podstaty správnych deliktov, ktoré sa budú uplatňovať v rámci objektívnej zodpovednosti sú obsiahnuté v § 28 ods. 1 písm. a), b) a e). V § 29 je upravené len rozkazné konanie a ukladanie sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti za vybrané správne delikty, ktoré je možné jednoznačne preukázať bez zastavenia vozidla prostredníctvom stacionárnych a mobilných elektronických zariadení. 

Vzhľadom na to, že absentuje všeobecný predpis o správnych deliktov a s poukázaním na technické riešenie mýtneho systému ako aj klasifikáciu porušení predpisov na úseku mýta ako trvajúcich porušení nie je možné doslovne aplikovať zásady ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch alebo trestného práva, preto sa v odseku 8 navrhuje osobitná úprava postupu a postihu za súbeh správnych deliktov spáchaných vozidlom toho istého prevádzkovateľa vozidla v priebehu jedného kalendárneho dňa. Cieľom navrhovanej právnej úpravy v odsekoch 8 a 9 je, aby príslušné správne orgány boli oprávnené za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa viesť samostatné konanie bez ohľadu na to, či v minulosti spáchané správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla boli prejednané a sankcionované, bola za ne uložená sankcia ale rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, prípadne rozhodnutím, ktoré je právoplatné avšak nevykonané. Cieľom úpravy je teda eliminovať prípady, kedy by okresný úrad bol povinný podľa zásad trestného práva využívať inštitúty úhrnného trestu a súhrnného trestu, čo by vzhľadom na frekventovanosť správnych deliktov na úseku mýta neúmerne predlžovalo správne trestanie.

Navrhovaná úprava ďalej sleduje ukladanie sankcie prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo samostatne, v súvislosti s použitím ktorého dôjde k spáchaniu správneho deliktu podľa § 28 ods. 1. 

                Ustanovuje sa aj subjektívna dvojročná a objektívna trojročná lehota na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (admimistratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnúť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

                Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynuť len v rámci objektívnej trojročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej trojročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.

 

K bodom  28 až 30  [§ 30 ods. 1, 2 a 3]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  31  [§ 31 a 32]

 

K § 31

Vzhľadom k tomu, že administratívne trestanie na úseku mýta zavádza inštitút objektívnej zodpovednosti vo vzťahu k prevádzkovateľovi vozidla, navrhovaná právna úprava v odseku 2 vylučuje možnosť prevádzkovateľa vozidla vyviniť sa zo správneho deliktu označením vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo.

Z ustanovenia odseku 3 sa vypúšťajú niektoré dôvody odmietnutia odporu. Odmietnutie odporu, ak bol podaný oneskorene, sa vypúšťa z dôvodu, že oneskorené podanie odporu nespĺňa charakter odporu ako opravného prostriedku, v ktorom sa niečo namieta. Ak príde oneskorený odpor a rozkaz je právoplatný, správny orgán ho preskúma z dôvodu, či nechýbalo poučenie o odpore alebo bolo nesprávne a v takom prípade sa rieši podľa § 54 ods. 3 správneho poriadku.

Rovnako sa vypúšťa odmietnutie odporu, ak bol podaný neoprávnenou osobou. Oprávnenou osobou je ten, koho uzná správny orgán (osoba, voči ktorej správny orgán začal konanie). Ak podá neoprávnená osoba, nemá to vplyv na správoplatnenie rozkazu voči oprávnenej osobe. Správny orgán preskúma aj takéto podanie, či napr. sám nepochybil. Ak zistí, že pochybil vec rieši v správnom konaní, v opačnom prípade to správny orgán oznámi danej osobe, že je neoprávnenou osobou na základe uvedených dôvodov.

V odseku 4 sa upúšťa od upovedomovania prevádzkovateľa o odmietnutí odporu, ale okresný úrad o odmietnutí odporu vydá rozhodnutie. Z dôvodu efektívneho riešenia správnych deliktov a odstránenia úmyselného predlžovania správneho konania, podľa navrhovanej právnej úpravy nie je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. Prevádzkovateľ vozidla má však možnosť použiť mimoriadne opravné prostriedky a žiadať, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia a postupu.

 

K § 32

Precizujú sa pravidlá súbehu konania o priestupku vodiča a konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla a dodržania zásady „Ne bis in idem“.

 

K bodu  32  [vypustenie § 33]

                V súvislosti s pripravovaným novým zákonom o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý by mal obsahovať okrem iného aj register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel na úseku výberu mýta, sa z dôvodu duplicity ustanovenie § 33 vypúšťa.

 

K bodu  33  [§ 34 ods. 2 vypustenie písm. d)]

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  34  [§ 36a]

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s prijatím navrhovaného zákona.

 

 

K čl. XIII

Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

 

K bodu  1  [§ 2 nový ods. 4]

Zavádza sa na účely tohto zákona vlastná definícia prevádzkovateľa vozidla.

 

K bodu  2  [§ 3 ods. 4]

Ustanovuje sa, že 10-dňové a mesačné diaľničné známky zakúpené na prelome rokov zostávajú v platnosti do konca ich platnosti.

 

K bodu  3  [§ 4 ods. 2]

V súvislosti so zavedením vlastnej definície prevádzkovateľa vozidla je potrebné vypustiť odkaz na definíciu prevádzkovateľa vozidla v osobitnom predpise spolu s príslušnou poznámkou pod čiarou.

 

K bodu  4  [§ 7 nový ods. 2]

Z dôvodu právnej istoty sa dopĺňa ustanovenie, ktoré stanovuje, že pri vozidlách povinných registrovať sa v systéme správcu úhrady diaľničnej známky, oslobodenie od  úhrady diaľničnej známky nie je priamo zo zákona, ale na jeho uplatnenie je potrebná registrácia vozidiel. Ak si prevádzkovateľ vozidla, oslobodený od úhrady diaľničnej známky, nesplní povinnosť registrácie, bude v systéme vyhodnotený ako prevádzkovateľ vozidla, ktorý užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky, čím sa dopustí porušenia povinnosti na úseku diaľničnej známky, za čo mu bude uložená sankcia.

 

K bodu  5  [§ 7 ods. 3]

                Cieľom úpravy je zamedziť špekuláciám, kedy na jeden parkovací preukaz chcú prevádzkovatelia vozidiel oslobodiť aj väčší počet vozidiel.

 

K bodu  6  [§ 7 ods. 4]

                Legislatívno-technická úprava

 

K bodu  7  [§ 7 ods. 5]

                Vozidlá ozbrojených síl a civilných zložiek vysielajúceho štátu sú do systému správcu úhrady diaľničnej známky registrované podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona ministerstvom obrany. Za účelom nastavenia jednoznačných zodpovednostných vzťahov sa dopĺňa identifikácia prevádzkovateľa vozidla.

 

K bodom  8 a 9  [§ 7 ods. 6 a 7]

                Legislatívno-technická úprava

 

K bodu  10  [§ 7 ods. 8]

Ustanovením sa dopĺňa povinnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovať informácie o držiteľoch parkovacích preukazov, ktoré sú potrebné na účely kontroly platnosti a aktuálnosti parkovacieho preukazu.  

 

K bodu  11  [§ 8 ods. 6]

V súvislosti s výkonom činnosti ministerstva dopravy a okresných úradov sú správca úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa § 8 ods. 1 povinní poskytnúť na požiadanie informácie zhromaždené elektronickým zariadením. Ide napríklad o činnosti

v súvislosti s vedením správnych konaní o priestupkoch a správnych deliktoch vrátane tvorby evidencií priestupkov a správnych deliktov alebo o činnosti potrebné v súvislosti s dopravným plánovaním a  prípravou stavieb diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy. 

 

K bodu  12  [§ 9 ods. 5 písm. b)]

Cieľom je precizovanie ustanovenia.

 

K bodu  13  [§ 9 ods. 12]

Z dôvodu jednoznačnosti sa ustanovuje možnosť použitia dôkazov získaných prostredníctvom automatizovaných technických prostriedkov správcom úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 9 ods. 10 aj na konanie

o priestupkoch podľa § 10.

 

K bodu  14  [§ 10 ]

Cieľom je rozlíšiť skutkovú podstatu pri diaľničnej známke v elektronickej podobe a v papierovej podobe, precizovanie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že okresné úrady prejednávajú priestupky len v riadnom správnom konaní.

S cieľom zefektívniť riešenie priestupkov voči zahraničným priestupcom, sa navrhuje miestna príslušnosť na tom okresnom úrade v sídle kraja, kde došlo k zisteniu porušenia povinnosti podľa tohto zákona, a to vrátane rozhodovania v odvolacom konaní.

 

K bodu  15  [§ 11 ods. 2]

                Zavedenie osobitnej úpravy postupu a postihu za súbeh správnych deliktov spáchaných vozidlom toho istého prevádzkovateľa vozidla v priebehu jedného kalendárneho dňa a ukladanie sankcie prevádzkovateľovi vozidla za každé jednotlivé vozidlo samostatne možno považovať za dostačujúce a dostatočne prevenčné, nie je preto potrebné opakovane ukladať pokuty.

 

K bodu  16  [§ 11 nové ods. 4 až 6]

Vzhľadom na to, že absentuje všeobecný predpis o správnych deliktov a s poukázaním na technické riešenie elektronických diaľničných známok ako aj klasifikáciu porušenia predpisu na úseku diaľničnej známky ako trvajúceho porušenia, nie je možné doslovne aplikovať zásady ukladania sankcií podľa zákona o priestupkoch a trestného práva, preto sa v odseku 4 navrhuje osobitná úprava postupu a postihu za súbeh správnych deliktov  spáchaných vozidlom toho istého prevádzkovateľa vozidla v priebehu jedného kalendárneho dňa. Cieľom navrhovanej právnej úpravy v odsekoch 4 a 5 je, aby príslušné správne orgány boli oprávnené za správne delikty spáchané v priebehu jedného kalendárneho dňa viesť samostatné konanie bez ohľadu na to, či v minulosti spáchané správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla boli prejednané a sankcionované, bola za ne uložená sankcia, ale  rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, prípadne rozhodnutie je právoplatné avšak nevykonané. Cieľom úpravy je teda eliminovať prípady, kedy by okresný úrad bol povinný podľa zásad trestného práva využívať inštitúty úhrnného trestu a súhrnného trestu, čo by vzhľadom na frekventovanosť správnych deliktov na úseku diaľničných známok neúmerne predlžovalo správne trestanie. Navrhovaná úprava ďalej sleduje ukladanie sankcie prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo samostatne, v súvislosti s použitím ktorého dôjde k spáchaniu správneho deliktu podľa § 11 ods. 1. 

S cieľom rovnomernejšieho rozdelenia prejednávania správnych deliktov okresnými úradmi sa ustanovuje v odseku 6 miestna príslušnosť okresného úradu podľa miesta bydliska fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom vozidla. Na prejednávanie správnych deliktov cudzincov je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.

 

K bodu  17 [§ 11 ods. 7]

                Ustanovuje sa subjektívna dvojročná a objektívna trojročná lehota na uloženie pokuty. Uvedené lehoty sa ustanovujú v záujme právnej istoty účastníkov konania o správnom delikte a zásady že, správnu (admimistratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnúť len jej včasným uložením. Sankcia uložená po dlhom čase stráca funkciu prevencie a uplynutím dlhšieho času sa oslabuje aj sila a spoľahlivosť dôkazných prostriedkov.

                Z ustanovenia vyplýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správny delikt zaniká. Subjektívna dvojročná lehota môže plynuť len v rámci objektívnej trojročnej lehoty, čo znamená, že po uplynutí objektívnej trojročnej lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaví.

 

K bodu  18  [§ 13 a 14]

K § 13

Z ustanovenia odseku 3 sa vypúšťajú niektoré dôvody odmietnutia odporu. Odmietnutie odporu, ak bol podaný oneskorene, sa vypúšťa z dôvodu, že oneskorené podanie odporu nespĺňa charakter odporu ako opravného prostriedku, v ktorom sa niečo namieta. Ak príde oneskorený odpor a rozkaz je právoplatný, správny orgán ho preskúma z dôvodu, či nechýbalo poučenie o odpore alebo bolo nesprávne a v takom prípade sa rieši podľa § 54 ods. 3 správneho poriadku.

Rovnako sa vypúšťa odmietnutie odporu, ak bol podaný neoprávnenou osobou. Oprávnenou osobou je ten, koho uzná správny orgán (osoba, voči ktorej správny orgán začal konanie). Ak podá neoprávnená osoba, nemá to vplyv na správoplatnenie rozkazu voči oprávnenej osobe. Správny orgán preskúma aj takéto podanie, či napr. sám nepochybil. Ak zistí, že pochybil, vec rieši v správnom konaní, v opačnom prípade to správny orgán oznámi danej osobe, že je neoprávnenou osobou na základe uvedených dôvodov.

V odseku 4 sa upúšťa od upovedomovania prevádzkovateľa o odmietnutí odporu, ale okresný úrad o odmietnutí odporu vydá rozhodnutie. Z dôvodu efektívneho riešenia správnych deliktov a odstránenia úmyselného predlžovania správneho konania, podľa navrhovanej právnej úpravy nie je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie. Prevádzkovateľ vozidla má však možnosť použiť mimoriadne opravné prostriedky a žiadať, aby súd preskúmal zákonnosť  rozhodnutia a postupu.

Novým znením druhej vety odseku 7 sa reaguje na aplikačnú prax z oblasti mýta, keďže na diaľničné známky sa zatiaľ neaplikuje objektívna zodpovednosť, avšak rovnaký problém môže nastať v tomto prípade. V praxi sa opakujú prípady, keď prevádzkovateľ nahlási vodiča, ktorý má pobyt v cudzine. Takého konanie o priestupku sa často ani nepodarí začať a nie ešte ukončiť. Preto z novej dikcie ustanovenia vyplýva, že ak nie je možné zistiť páchateľa priestupku, nemožno priestupok prejednať alebo to obvinenému nebolo preukázané pokračuje sa v konaní o správnom delikte s prevádzkovateľom vozidla. Týmto za zefektívni správne konanie a odstráni možnosť špekulatívneho postupu.

 

K § 14

Precizujú sa pravidlá súbehu konania o priestupku vodiča a konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla a dodržania zásady „Ne bis in idem“.

 

K bodu  19  [vypustenie § 15]

                               V súvislosti s pripravovaným návrhom zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý by mal obsahovať okrem iného aj register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel na úseku úhrady diaľničnej známky, sa z dôvodu duplicity ustanovenie vypúšťa.

 

K bodu  20  [§ 16a]

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s prijatím navrhovaného zákona.

 

 

K čl. XIV

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016.

 

 

Bratislava  26. augusta 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ján Počiatek, v. r.

minister dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 476
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: