TlačPoštaZväčšiZmenši

388/2015 Z. z.

16.1. 2016, 18:36 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

Všeobecná  časť

 

    Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.

 

    Cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (ďalej len „smernica o transparentnosti“).

 

             Smernica o transparentnosti je zameraná na zabezpečenie transparentnosti hlavných ekonomických akvizícií v rámci spoločností, dôvery investorov a zvýšeného zamerania na dlhodobé výsledky, prispieva teda k všeobecnému cieľu Európskej komisie posilniť finančnú stabilitu. Navyše zlepšenie prístupu k regulovaným informáciám na úrovni Európskej únie je zamerané na zvýšenie funkčnej integrácie európskych trhov s cennými papiermi a na poistenie lepšieho cezhraničného zviditeľnenia malých a stredných  kótovaných spoločností. Zavádzajú sa takisto minimálne kritériá na prístup k regulovaným informáciám a ich archivovanie.

 

              Predkladaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie vypracovaný formou doložky zlučiteľnosti a tabuľky zhody tohto návrhu zákona s právom Európskej únie.

 

              Prijatie zákona a jeho aplikácia nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

Ide o rozšírenie emitenta aj o fyzickú osobu, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu z dôvodu zvýšenia efektívnosti režimu transparentnosti, najmä z hľadiska zverejňovania vlastníctva podnikov. Definícia emitenta bola upravená podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) smernice 2013/50/EÚ.

 

K bodom 2 a 3

Uvedené ustanovenie rozširuje definíciu domovského členského štátu u emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte, ale tieto cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch. Tieto ustanovenia boli upravené podľa čl. 1 ods. 1 písm. a)  smernice 2013/50/EÚ.

 

K bodu 4

Rozširuje sa doba verejnej prístupnosti ročnej finančnej správy z najmenej piatich rokov na najmenej desať rokov, z dôvodu získania väčšej pozornosti pre správy malých a stredných emitentov zo strany účastníkov trhu. Toto ustanovenia bolo upravené podľa čl. 1 ods. 3 písm. a) smernice 2013/50/EÚ.

 

K bodu 5

V súlade s čl. 1 ods. 4 smernice 2013/50/EÚ sa rozširuje povinnosť emitenta zverejniť polročnú finančnú správu z najneskôr dvoch na najneskôr troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva a taktiež sa rozširuje doba verejnej prístupnosti polročnej finančnej správy z najmenej piatich rokov na najmenej desať rokov z dôvodu získania  väčšej pozornosti pre správy malých a stredných emitentov zo strany účastníkov trhu. Toto ustanovenia bolo upravené podľa čl. 1 ods. 4 smernice 2013/50/EÚ.

 

K bodu 6

V súlade s čl. 1 ods. 5 smernice 2013/50/EÚ sa upravuje oblasť ročnej správy o platbách orgánom verejnej moci s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť platieb vládam. Emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorí vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva v pralesoch, by mali každoročne v rámci samostatnej správy zverejňovať platby vládam v krajinách, v ktorých pôsobia.

 

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu – v nadväznosti na bod 6.

 

K bodu 8

V súlade s čl. 1 ods. 6 písm. a) smernice 2013/50/EÚ sa rozširujú subjekty, na ktoré sa niektoré ustanovenia predmetného návrhu zákona nevzťahujú, ako napríklad Európsky nástroj finančnej stability a iný mechanizmus zriadený s cieľom zachovať finančnú stabilitu európskej menovej únie poskytovaním dočasnej finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou je mena euro.

 

K bodu 9

Z dôvodu zjednodušenia určitých povinností emitentov s cieľom zvýšiť atraktívnosť regulovaných trhov pre malých a stredných emitentov a z dôvodu zníženia administratívnej záťaže emitentov sa vypúšťajú predmetné odseky.

 

K bodu 10

Ide o zmenu, kde sa v rámci oznamovacej povinnosti akcionára emitentovi nahrádza rodné číslo dátumom narodenia.

 

K bodu 11

Ide o vecnú zmenu vyplývajúcu z čl. 1 ods. 8 smernice 2013/50/EÚ.

 

K bodu 12

Z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2013/50/EÚ sa upravuje výnimka z oznamovacej povinnosti akcionára podľa § 41 ods. 1 a 2 v prípade, ak sa hlasovacie práva spojené s držanými akciami nepredstavujú viac ako 5 % celkových hlasovacích práv alebo sa hlasovacie práva k akciám vedeným v obchodnej knihe nevykonávajú, ako aj v prípade, ak sa hlasovacie práva viažu k akciám nadobudnutým na stabilizačné účely a hlasovacie práva sa nevykonávajú.    

 

K bodu 13

Ide o legislatívno-technickú úpravu – úprava vnútorného odkazu.

 

K bodom 14

Z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 9 písm. a) smernice 2013/50/EÚ sa rozširuje oznamovacia povinnosť v prípade, ak osoba drží priamo alebo nepriamo finančné nástroje až ku dňu splatnosti alebo drží finančné nástroje, ktoré sa vzťahujú na akcie a ktoré majú podobný ekonomický účinok bez ohľadu na to, či zakladajú právo na doručenie.    

 

K bodu 15

Z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 9 smernice 2013/50/EÚ sa upresňuje, že transakcie s derivátmi možno vyrovnať fyzickým doručením alebo v peniazoch.

 

K bodu 16

Upravuje sa  obsah oznámenia podľa § 41 ods. 2, ktoré sa má členiť podľa druhu finančných nástrojov, pričom treba rozlišovať, či tieto nástroje zakladajú právo na doručenie alebo právo na peňažné vyrovnanie. Zároveň je potrebné v oznámení uviesť aj počet hlasovacích práv spojených s akciami a počet hlasovacích práv spojených s finančnými nástrojmi, z ktorých vyplýva oprávnenie nadobudnúť akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva. Uvedeným ustanovením sa transponuje čl.  1 ods. 9 smernice 2013/50/EÚ.    

 

K bodu 17

Z dôvodu transpozície čl. 1 ods. 1 smernice 2013/50/EÚ sa zavádza povinnosť zverejniť voľbu  domovského členského štátu rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju príslušným regulačným orgánom. Taktiež sa ustanovuje postup pre platnosť domovského členského štátu v prípade, ak si emitent  nevyberie žiaden členský štát.     

 

K bodu 18

V súvislosti so zjednodušeným cezhraničným investovaním by investori mali mať možnosť jednoduchého prístupu k regulovaným informáciám o všetkých kótovaných spoločnostiach v Európskej únii, ale súčasná sieť úradne určených vnútroštátnych mechanizmov na centrálne archivovanie regulovaných informácií nezabezpečuje jednoduché vyhľadávanie.  Preto sa určuje povinnosť Národnej banke Slovenska sprístupniť centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho elektronického miesta prístupu vytvoreného a prevádzkovaného Európskym orgánom dohľadu. Uvedeným ustanovením sa transponuje čl.  1 ods. 14 smernice 2013/50/EÚ.    

 

K bodu 19

Precizujú sa podmienky, za ktorých môže Národná  banka Slovenska oslobodiť emitenta so sídlom v nečlenskom štáte od plnenia oznamovacích povinností. Podľa uvedeného ustanovenia Národná banka Slovenska nemôže oslobodiť emitenta od predloženia    predbežného vyhlásenia riadiaceho orgánu emitenta.

 

K bodu 20

Ustanovenie § 49 ods. 2 sa vypúšťa z dôvodu transpozície  čl. 3 smernice 2013/50/EÚ, ktorým sa vypustil čl. 16 delegovanej direktívy, ktorý stanovoval požiadavku na ekvivalentnosť emitentov. Uvedené ustanovenie smernice sa transponovalo na základe splnomocňovacieho ustanovenia pre NBS na vydanie opatrenia, ktoré už nie je potrebné.

 

K bodom 21 a 22

V súlade s čl. 1 ods. 21 smernice 2013/50/EÚ sa posilňuje sankčný režim a upravuje režim ukladania sankcií.

Poslednou konsolidovanou ročnou účtovnou závierkou na účely výpočtu sankcií podľa § 60 ods. 1 sa rozumie posledná konsolidovaná ročná účtovná závierka, ktorá je k dispozícii.

 

K bodu 23

Vzhľadom na posilnenie sankčného režimu je potrebné ustanoviť aj detailné podmienky brané do úvahy pri uplatňovaní sankcií. Zároveň udelené pokuty budú zverejňované na web stránke Národnej banky Slovenska po dobu piatich rokov. V prípade odôvodneného rizika ohrozenia stability finančných trhov je Národná banka Slovenska oprávnená odložiť zverejnenie informácie o uloženej sankcii.  O uložení každej sankcie je Národná banka Slovenska povinná informovať Európsku komisiu a Európsky orgán dohľadu. Uvedeným ustanovením sa transponuje čl.  1 ods. 21 smernice 2013/50/EÚ.    

 

K bodu 24

Upravuje sa prechodné obdobie emitenta vo vzťahu určenia domovského členského štátu.

 

K bodu 25

Dopĺňa sa smernica 2013/50/EÚ do prílohy k zákonu č. 429/2002 Z. z..

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Ide o úpravu v súvislosti s novelizáciou smernice 2003/71/ES. Medzi smernicami 2004/109/ES a 2003/71/ES by mala existovať v tejto veci jednotnosť a preto sa zavádza väčšia flexibilita.

 

K bodu 2

Ročné finančné správy sa ukladajú do registra účtovných závierok v zmysle zákona o účtovníctve a majú odlišný režim ako iné regulované informácie podľa zákona o burze cenných papieroch.

 

K bodu 3

Na základe potreby odôvodnenej v osobitnom predpise, ktorým je zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri vykonávaní bezpečnostných previerok sa do okruhu subjektov, ktorým sa poskytne informácia a jej poskytnutie sa nebude považovať za porušenie povinnosti mlčanlivosti zaraďuje aj Národný bezpečnostný úrad.

 

K Čl. III

V súlade s čl. 4 smernice 2013/50/EÚ nadobúda tento zákon účinnosť 1. januára 2016.

 

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 26. augusta 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 434
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Kolíková nepodá návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Trubanahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-nepoda-navrh-na-docasne-p/501623-clanok.html

V prípade preukázania pochybenia hrozí sudcovi Trubanovi preradenie na niektorý z okresných ...

MS: Zákaz zhromažďovania sa neovplyvňuje činnosť ministerstva a súdovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-zakaz-zhromazdovania-sa-neovplyv/501615-clanok.html

Pri vstupe do priestorov ministerstva, súdov či zariadení ZVJS je nevyhnutné nosiť rúška, ...

Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, dôvodom je Bödörhttps://www.webnoviny.sk/hrubala-a-mazak-podali-navrh-na-disciplinarne-stihanie-sudcu-trubana-dovodom-je-bodor/

Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala a šéf Súdnej rady SR Ján Mazák ...

Zákaz podávania rúk na súde aj obmedzené návštevy vo väzniciach, aktualizovali opatrenia proti COVID-19https://www.webnoviny.sk/zakaz-podavania-ruk-na-sude-aj-obmedzene-navstevy-vo-vazniciach-aktualizovali-opatrenia-proti-covid-19/

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) aktualizovalo opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia ...

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: