Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

235/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 20:14

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Predloženým návrhom zákona sa ustanovuje právnickým osobám osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Navrhovaný zákon sa predkladá ako jedno z opatrení na spravodlivejšie a ekonomicky efektívnejšie rozdelenie bremena vplyvov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. V dôsledku krízy prišlo k zhoršeniu bilancie verejných financií v prevažnej väčšine krajín Európskej únie vrátane Slovenska.

Na základe svojich medzinárodných záväzkov a z titulu ústavného zákona

č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je Slovenská republika nútená do konca roka 2013 znížiť deficit verejných financií pod 3 % HDP. Doposiaľ sa konsolidácia verejných financií realizovala prostredníctvom zvýšenia nepriamych daní a plošného znižovania verejných výdavkov, s priamym negatívnym dopadom na disponibilné príjmy občanov. Aj v opatreniach na roky 2012 a 2013 sa budú musieť realizovať úsporné opatrenia bez zjavného priameho pozitívneho vplyvu na životnú úroveň obyvateľstva. Aby celá ťarcha konsolidácie nespočívala iba na pleciach občanov, vláda Slovenskej republiky pristupuje k zavedeniu osobitného odvodu vybraných spoločností, ktoré pôsobia v regulovaných odvetviach.

Predložený návrh zákona predpokladá, že príjmy z navrhnutého osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach budú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných aktív, z ktorých sa budú financovať prioritné projekty na naštartovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Vláda Slovenskej republiky chce takýmto spôsobom nielen spravodlivejšie rozdeliť bremeno nákladov hospodárskej krízy, ale aj efektívnym spôsobom mobilizovať zdroje za účelom zvýšenia tempa hospodárskeho rastu, a teda zlepšenia základne pre výber príjmov verejných financií.

Návrh zákona upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu, výšku a spôsob jeho platenia, ako aj správu osobitného odvodu. Základom pre výpočet odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba (právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach) má oprávnenie na výkon takejto činnosti. Odvodovým obdobím podľa navrhovaného zákona je každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach.

Zaplatený odvod bude možné uplatniť ako daňový výdavok.

Po predložení výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie sa zaplatený osobitný odvod zúčtuje, t.j. prepočíta sa podľa skutočne vykázaného výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie.

Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, pričom z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie sa predpokladá vyššie finančné zaťaženie tých právnických osôb, ktorých sú podľa navrhovaného zákona regulovanými osobami. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy a tiež nemá vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

Navrhovaným ustanovením sa upravuje predmet úpravy zákona, ktorým je povinnosť platenia osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach regulovanou osobou, výška a spôsob platenia odvodu a správa odvodu. Za správcu odvodu sa navrhuje daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby.

K § 2

Navrhuje sa, aby odvodovým obdobím bol každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3.

K § 3

V navrhovanom ustanovení sú špecifikované regulované osoby. Navrhuje sa, aby takouto osobou bola právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, zaobchádzania s liekmi, poštových služieb, dopravy na dráhe, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a leteckej dopravy a ktorá predpokladá, že jej výnosy z regulovanej činnosti za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti dosiahli aspoň 50% z jej celkových výnosov tohto účtovného obdobia. V ustanovení sa tiež navrhuje, aby regulovaná osoba v ustanovenej lehote písomne oznámila správcovi odvodu skutočnosti potrebné pre správu tohto osobitného odvodu.

K § 4

V návrhu ustanovenia je upravený vznik povinnosti platiť odvod. Ďalej sa navrhuje suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod. V ustanovení sa tiež navrhuje oznamovacia povinnosť pre regulovanú osobu, ktorej účelom má byť posúdenie vzniku povinnosti platiť odvod. Osobe, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona povinnosť platiť nezaniká, ani ak výsledok hospodárenia pri zúčtovaní nedosiahne sumu základu odvodu. Rovnako sa ustanovuje prechod povinnosti platiť odvod na právnych nástupcov regulovanej osoby. V ustanovení sa definuje aj zánik povinnosti platiť odvod splnením všetkých záväzkov regulovanej osoby podľa návrhu zákona.

K § 5

Navrhuje sa, aby základom odvodu bol výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba vykonáva činnosti podľa tohto návrhu zákona; na tento účel sa použije výsledok hospodárenia vykázaný podľa slovenských právnych predpisov alebo medzinárodných účtovných noriem. Tento výsledok hospodárenia sa uvádza na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Navrhujú sa aj alternatívy základu odvodu.

K § 6

V ustanovení sa navrhuje sadzba odvodu, ktorá sa použije pri výpočte odvodu.

K § 7

V ustanovení sa navrhuje výpočet odvodu ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu.

K § 8

Navrhuje sa, aby sa odvod považoval za vyrubený doručením písomného oznámenia, na základe ktorého je regulovaná osoba povinná tento odvod platiť, a to do konca každého odvodového obdobia, za ktoré sa odvod platí. Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, regulovaná osoba bude povinná oznámiť novú sumu výsledku hospodárenia. Navrhuje sa, aby správca dane vydal rozhodnutie o určení výšky odvodu, ak regulovaná osoba v oznámení nesprávne uvedie výšku odvodu. Navrhuje sa možnosť podania opravného prostriedku – námietky proti rozhodnutiam podľa tohto zákona.

K § 9

V ustanovení sa navrhuje, aby správca odvodu po predložení výsledku hospodárenia vykonal zúčtovanie odvodov. Zúčtovaním odvodov správca odvodu porovná súčet zaplatených odvodov za príslušné odvodové obdobia so súčtom odvodov vypočítaných z reálneho výsledku hospodárenia. Definuje sa nedoplatok zo zúčtovania odvodov a preplatok na odvodoch. O zúčtovaní odvodov vydá správca odvodu rozhodnutie. Ustanovuje sa postup pri zmene základu odvodu za to účtovné obdobie, za ktoré už bolo vykonané zúčtovanie.

K § 10

V navrhovanom ustanovení sa uvádza spôsob, akým je regulovaná osoba povinná platiť odvod. Rovnako sa ustanovujú sankcie za nesplnenie tejto povinnosti. Navrhuje sa, aby povinnosť zaplatiť nezaplatený odvod regulovanej osoby uhradili jej právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Navrhuje sa spôsob použitia preplatku na odvodoch.

K § 11

Navrhuje sa posledné odvodové obdobie, ktorým je december 2013.

K § 12

V ustanovení sa navrhujú spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia k tomuto zákonu. Navrhuje sa subsidiárne použitie daňového poriadku. Navrhuje sa postup pri vymáhaní nedoplatku na odvodoch. Navrhuje sa, aby uhradené odvody boli štátnymi finančnými aktívami, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky. Navrhuje sa, aby regulovaná osoba mohla odvod zahrnúť do základu dane z príjmov. Ďalej sa navrhuje zákaz zvýšenia regulovanej ceny z dôvodu zaplatenia odvodu.

K § 13

Navrhuje sa, aby sa za regulovanú osobu považovala právnická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona mala oprávnenie na výkon aspoň jednej z činností podľa tohto zákona a stala sa regulovanou osobou podľa § 3 ods. 1, ako aj osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona mala oprávnenie na výkon aspoň jednej z činností podľa tohto zákona a ešte nevykázala žiadny výsledok hospodárenia. Týmto osobám sa zároveň určuje oznamovacia povinnosť.

K čl. II

Navrhovaným článkom sa rozširujú kompetencie daňového úradu a daňového úradu pre vybrané daňové subjekty o správu osobitného odvodu podľa tohto zákona.

K čl. III

Navrhovaným článkom sa rozširuje predmet úpravy daňového poriadku o osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach. Dopĺňa sa oprávnenie správcu dane ukladať sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti opakovane.

K čl. IV

Nadobudnutie účinnosti zákona sa navrhuje od 1. septembra 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1465

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: