Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

234/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 20:13

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Cieľom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona") je zaviesť základný bankový produkt, tzn. zabezpečiť spotrebiteľom prístup k bežnému účtu a k základným platobným službám.

Predmetný návrh zákona vychádza z odporúčania Komisie 2011/442/EÚ z 18. júla 2011 o prístupe k základnému platobnému účtu, podľa ktorého dostupnosť základných platobných služieb nie je v súčasnosti zaistená poskytovateľmi platobných služieb a ani zaručená všetkými členskými štátmi Európskej únie. Preto je nevyhnutné stanoviť zásady prístupu k základnému platobnému, resp. bežnému účtu a k základným platobným službám, pričom tento prístup je kľúčovým prvkom podpory sociálneho začlenenia. Cieľom je, aby spotrebitelia, najmä sociálne znevýhodnení, ktorí nevyužívajú bežný účet a základné platobné služby ich mohli začať využívať za primeraný poplatok a aby tí sociálne znevýhodnení spotrebitelia, ktorí už síce využívajú bežný účet, aby ho mohli využívať za priaznivejších cenových podmienok tým spôsobom, že zrušia svoj doterajší bežný účet, resp. iné účty a zriadia si základný bankový produkt po splnení ďalších zákonom stanovených podmienok.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte, ktorý bude predmetom samostatného legislatívneho procesu a predkladá sa len pre informáciu.

Podľa čl. 15 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a podľa rozhodnutia Rady č. 98/415/ES o poradení sa s Európskou centrálnou bankou vnútroštátnymi orgánmi o návrhu právnych predpisov bude návrh zákona predložený na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na verejné financie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona má negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vyplývajúce z povinnosti zaviesť základný bankový produkt a pozitívne sociálne vplyvy vzhľadom na vyššie uvedené ciele.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B. Osobitná časť

K ustanoveniam článku I

Navrhovanou úpravou sa novelizuje zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zavedenia základného bankového produktu, pričom jeho zavedenie vychádza z odporúčania Komisie 2011/442/EÚ z 18. júla 2011 o prístupe k základnému platobnému účtu (ďalej len „odporúčanie Komisie").

K bodu 1

Vymedzuje sa pojem „základný bankový produkt". V súlade s bodom 6 predmetného odporúčania Komisie základným bankovým produktom sa na účely zákona o bankách rozumie bankový produkt obsahujúci zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro, vykonávanie platobných operácií, t.j. vkladov, výberov a prevodov finančných prostriedkov a vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.

K bodu 2

Vymedzuje sa poskytovanie základného bankového produktu s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom prístup k bežnému účtu a k základným bankovým službám, s dôrazom na lepšiu porovnateľnosť a sprehľadnenie poskytovania bankových služieb, ako aj poplatkovej politiky bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka"). Rozsah a spôsob poskytovania bankových služieb v rámci základného bankového produktu, ako aj maximálnu výšku poplatku za poskytovanie základného bankového produktu určí všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií SR.

Banka poskytne spotrebiteľovi staršiemu ako 18 rokov základný bankový produkt len ak spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti zriadený bežný a ani vkladový účet (napr. termínovaný účet, stavebné sporenie a pod.) alebo vkladnú knižku v ktorejkoľvek, resp. v žiadnej banke a jeho mesačný príjem nie je vyšší ako mesačná minimálna mzda zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, pričom obe tieto skutočnosti potvrdzuje spotrebiteľ čestným vyhlásením. Spotrebiteľ si tiež nemôže v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt zriadiť vkladový a ani ďalší bežný účet a ani vkladnú knižku. Ak banka zistí nepravdivosť čestného vyhlásenia alebo zistí, že spotrebiteľ si zriadil ďalší účet, zruší mu poskytovanie základného bankového produktu alebo sa s ním môže dohodnúť, že mu účet nezruší a bude mu ho poskytovať za nových podmienok. Banka tiež môže zrušiť spotrebiteľovi poskytovanie základného bankového produktu, ak je súčet súm kreditných platobných operácií uskutočnených v kalendárnom roku na jeho bežnom účte v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 14-násobok minimálnej mzdy, banka sa však tiež môže dohodnúť so spotrebiteľom že mu účet nezruší, ale bude mu ho poskytovať za nových podmienok.

Taktiež sa stanovujú náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu. V súlade s bodom 5 odporúčania Komisie sa zavádza povinnosť pre banky bezodkladne, písomne a bezplatne informovať spotrebiteľa o dôvodoch zamietnutia žiadosti o zriadenie základného bankového produktu.

V súlade s bodom 8 odporúčania Komisie sa bankám zakazuje poskytovanie povoleného prečerpania spotrebiteľovi. Ďalej sa ustanovuje, že poskytnutie základného bankového produktu nesmú banky podmieňovať poskytnutím iného produktu alebo služby, tak ako to vyplýva z bodu 7 odporúčania Komisie.

Taktiež sa zavádzajú informačné povinnosti bánk a Ministerstva financií SR v súlade s bodom 18 a 19 odporúčania Komisie.

K bodu 3

Navrhuje sa novelizovať poznámku pod čiarou k odkazu 46 patriacu k ustanoveniam § 50 zákona o bankách tak, aby bolo jasne, jednoznačne a explicitne uzákonené, že bankovým subjektom ako platiteľom navrhovaných odvodov bude možné ukladať opatrenia na nápravu a sankcie aj za porušenie ustanovení § 6 o zákaze zvyšovať ceny z dôvodov súvisiacich s navrhovanými odvodmi a o transparentnom odlišovaní prípadných cenových úprav od navrhovaných odvodov, ktoré sa nachádzajú v navrhovanom zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov.

K bodu 4

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že banky si môžu na účely poskytovania základného bankového produktu vytvoriť spoločný register spotrebiteľov, ktorým poskytli základný bankový produkt, v ktorom budú viesť informácie súvisiace s poskytovaním základného bankového produktu a tieto informácie si budú môcť aj bez súhlasu a informovania spotrebiteľa navzájom poskytovať a sprístupňovať.

K bodu 5

Vymedzuje sa prechodné obdobie, od kedy sú banky povinné poskytovať základný bankový produkt spotrebiteľom a to najneskôr od 1. júla 2013.

K ustanoveniam článku II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 31. mája 2012.

Robert F i c o, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter K a ž i m í r, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1204
PoUtStŠtPiSoNe
: