Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Za chvíľu tu máme zásadnú novelu Obchodného zákonníka

najpravo.sk • 11.9. 2012, 09:55

Ešte pred pár týždňami sme vás na stránkach portálu najprávo.sk informovali o „drobnej letnej novele" Obchodného zákonníka a už máme v legislatívnom procese ďalšiu novelu tohto kódexu, ktorú už však za žiadnych okolností nemožno nazvať „drobná". Jej navrhovaná účinnosť je 1. februára 2013.

Účelom novely je:

  • implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie)
  • úprava transpozičnej prílohy transpozičných právnych predpisov v dôsledku prijatia a publikovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie) a
  • reakcia na podnety aplikačnej praxe.

Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s transpozíciou predstavujú najmä nasledujúce nové právne inštitúty:

  • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • pre orgány verejnej moci sa stanovuje maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku v trvaní 30 dní, od ktorej je možné sa zmluvne odchýliť len pod podmienkou, že takáto dlhšia lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní
  • pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa definuje maximálna lehota splatnosti, ktorú je možné zmluvne dohodnúť v trvaní 60 dní, s možnosťou individuálneho dojednania aj dlhšej lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka, ktorá však je podmienená tým, že takéto dojednanie nebude značne nevýhodné pre veriteľa (čl. 3 ods. 5 smernice 2011/7/EU),
  • zavádza sa inštitút „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe",.

Nová úprava nekalej súťaže má chrániť spotrebiteľov

V oblasti nekalej súťaže sa mieni zakotviť nová skutková podstata tzv. dotieravého obťažovania. Dotieravé obťažovanie je oznamovanie údajov o súťažiteľovi alebo službách, ako aj ponuka tovaru alebo služieb vykonaná telefonicky, faxom, elektronickými alebo podobnými prostriedkami napriek tomu, že si takúto činnosť jej adresát zjavne neželá, alebo oznamovanie reklamy, pri ktorom jej pôvodca neuvedie údaje, podľa ktorých ho je možné určiť, a neuvedie, kde adresát môže bez osobitných nákladov prikázať ukončenie reklamy. Pokiaľ sa reklama oznamuje na adresu elektronickej pošty, ktorú podnikateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytovaním služby, nejde o dotieravé obťažovanie, ak podnikateľ túto adresu používa k priamej reklame pre vlastný tovar alebo služby a druhá strana reklamu nezakázala, napriek tomu, že ju podnikateľ pri získaní adresy a pri každom jej použití k reklame zreteľne upozornil na právo prikázať bez osobitných nákladov ukončenie reklamy.

Nová skutková podstata typického nekalosúťažného konania má ambíciu postihovať všeobecne hlavne konanie katalógových firiem, ktoré spočíva v zasielaní nevyžiadanej reklamy, ktorá pri katalógových firmách je častokrát označovaná ako faktúra, platobný formulár, zloženka alebo iný platobný poukaz, prípadne objednávka na opravu zapísaných údajov, no v podstate sa jedná o reklamu.

Ustanovenie § 52 Obchodného zákonníka, ktoré doteraz upravovalo skutkovú podstatu ohrozovania zdravia a životného prostredia bude od účinnosti novely chrániť aj tzv. ekonomické záujmy spotrebiteľov.

Neféroví súťažitelia budú musieť majetkový prospech vydať

Podľa nemeckého vzoru sa navrhuje zaviesť možnosť, aby neféroví súťažitelia na trhu tovarov a služieb boli povinní vydať neoprávnene, za použitia nekalej súťaže, získaný majetkový prospech vo výške bezdôvodného obohatenia, ktorý prijali z neférových zmluvných podmienok a praktík od spotrebiteľov štátu.

Nová definícia relatívnych obchodných záväzkových vzťahov

Novela mieni zaviesť nové znenie § 261 ods. 2, ktoré by malo znieť: „Touto časťou zákona sa spravujú takisto záväzkové vzťahy medzi orgánom verejnej moci, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti."

Dovoľujeme si k tejto zmene odcitovať časť z dôvodovej správy: „Absolútnym obchodom budú teda okrem záväzkových vzťahov podľa § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka (vzťahy označované ako tzv. B2B vzťahy) aj vzťahy medzi orgánom verejnej moci pri zabezpečovaní verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľom, pri výkone jeho podnikateľskej činnosti (vzťahy označované ako tzv. B2G vzťahy). V súčasnej situácii nejde o novinku, ale o detailnejšie rozpracovanie existujúcej úpravy tak, aby zároveň boli naplnené požiadavky smernice 2011/7/EU. K voľbe označenia pojmom „orgán verejnej moci" predkladateľ pristúpil z dôvodu, že uvedený pojem najlepšie vystihuje rôznorodý okruh subjektov, ktoré spĺňajú definíciu pojmu „verejný obstarávateľ." Kto prvý nájde chybu?

Novelou sa má tiež rozšíriť okruh tzv. kogentných ustanovení Obchodného zákonníka (§ 263)

Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka nebude môcť presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia dokladu veriteľa, ktorým požaduje splnenie peňažného záväzku alebo 60 dní odo dňa kedy veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ak bude dlžníkom orgán verejnej moci, bude tento povinný splniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Omeškanie dlžníka

Zásadné zmeny sa týkajú aj ustanovení § 265 a § 369 upravujúcich omeškanie dlžníka. Tak napríklad dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení, bude v omeškaní, ak nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota splatnosti.

Nové znenie § 369 ods. 1 bude ustanovovať, že ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Zákonná sadzba úrokov už nebude rovnaká ako v občianskoprávnych vzťahoch

Na rozdiel od doterajšej úpravy, ktorá odkazuje na sadzbu úrokov z omeškania v prípade pokiaľ sa strany na jej výške nedohodli na úpravu predpisov občianskeho práva pristúpil predkladateľ ku koncepčnej zmene spočívajúcej v založení splnomocnenia na vydanie osobitného vykonávacieho nariadenia vlády Slovenskej republiky k Obchodnému zákonníku. Podľa názoru predkladateľa sa uvedeným návrhom zabezpečí lepšie zohľadnenie osobitnej povahy obchodnom právnych vzťahov a zároveň sa zabezpečí, že sa nová zvýšená sadzba tzv. „zákonných" úrokov z omeškania nebude aplikovať na občianskoprávne záväzky.

Novela tiež zavádza povinnosť orgánom verejnej moci povinnosť platiť v prípade ich omeškania s plnením peňažného záväzku z obchodného záväzkového vzťahu vždy úroky z omeškania najmenej v sadzbe podľa nového vykonávacieho nariadenia vlády Slovenskej republiky.

Veriteľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom.

Paušálna náhrada nákladov

Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky určí nariadením vláda Slovenskej republiky. Náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky nemôže byť predmetom postúpenia.

Nekalá zmluvná podmienka a nekalá obchodná prax

Nekalou zmluvnou podmienkou bude zmluvné dojednanie týkajúce sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dôvod. Takéto ustanovenie bude neplatné.

Obchodná prax, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez, toho aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod sa bude nazývať nekalá obchodná prax, ktorá bude zakázaná.

Zmluvné dojednanie alebo obchodná prax vylučujúca vznik nároku na úroky z omeškania alebo zmluvné dojednanie alebo obchodná prax, ktorá vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky z omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti sa bude považovať za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1916

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: