TlačPoštaZväčšiZmenši

Súdny poplatok za elektronické podanie a vecné oslobodenie konania

30.6. 2011, 13:31 |  Edmund Horváth

V poslednej dobe sa v praxi súdov množia názory, podľa ktorých súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov elektronicky zaslaného podania podlieha poplatkovej povinnosti aj v prípade, že sa na konanie inak vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch. Tento poplatok sa nachádza v položke 20a, ktorá sa nachádza v druhej časti sadzobníka nazvanej Poplatky za úkony súdov.

Tieto názory sa opierajú jednak o

  • názor, že nejde o poplatok za konanie vo veci samej, ale za úkon súdu, konkrétne vyhotovenie rovnopisu podania, čiže to isté ako úhrada nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, avšak v predvídateľnej výške vo forme súdneho poplatku.
  • výklad, podľa ktorého sa vecné oslobodenia konaní od súdnych poplatkov vzťahujú len na poplatky zaradené do prvej časti Sadzobníka súdnych poplatkov nazvaného Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní a nie aj na poplatky zaradené do druhej časti (Poplatky za úkony súdov), tretej časti (Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov) a štvrtej časti (Poplatky za úkony prokuratúry), ako aj o
  • výklad, podľa ktorého, ak je výslovne pri položke 19 nachádzajúcej sa taktiež v druhej časti sadzobníka uvedené, že „Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania..." a pri analyzovanej položke 20a sa takáto poznámka nenachádza, vzniku poplatkovej povinnosti za elektronické podanie podľa položky 20a nebráni vecné oslobodenie konania, v ktorom sa toto podanie zasiela.

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica 43Cob/213/2010:

V uvedenom uznesení súd zaujal názor, že Zákon o súdnych poplatkoch v sadzobníku stanovuje okrem iného jednotlivé úkony a konania súdov, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti, a teda sa za ne vyberajú poplatky. V ustanovení § 4 však taxatívne vymedzuje vecné ako aj osobné oslobodenie od súdnych poplatkov. Toto ustanovenie priznáva osobám alebo celým konaniam oslobodenie od súdnych poplatkov uvedených v Sadzobníku všeobecne, keďže výslovne neurčuje, že sa oslobodenie vzťahuje len pre jednotlivé časti Sadzobníka. Jedine Sadzobník, v časti II v poznámke k položke 19 určuje, že v prípade súdneho poplatku za spísanie zápisnice sa súdny poplatok nevyrubuje, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov. Zo skutočnosti, že takáto poznámka sa pri iných položkách uvedených v časti II. Sadzobníka nenachádza, nie je možné vyvodiť záver, že pre tieto položky Sadzobníka sa vecné oslobodenie od súdnych poplatkov nevzťahuje.

Krajský súd nesúhlasil so záverom, že vecné oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. Vyslovil, že zo spisu je nesporné, že konanie je vecne oslobodené od platenia súdnych poplatkov, a preto okresný súd nepostupoval správne, keď navrhovateľovi napadnutým uznesením uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za úkon súdu – vyhotovenie rovnopisu návrhu na začatie konania a jeho príloh podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov z dôvodu, že návrh bol urobený elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, keďže podanie návrhu na začatie konania je vecne oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/288/2010:

Ani Krajský súd Žilina sa nestotožnil s názormi uvádzanými v úvode tohto článku a uviedol, že pokiaľ je konanie vecné oslobodené od súdnych poplatkov (v danom prípade išlo o konanie vo veciach zdravotného poistenia podľa § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkoch), toto oslobodenie sa vzťahuje na všetky poplatky uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov, teda aj na poplatok uvedený v položke 20a. Tento záver vyplýva z toho, že zo znenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch nemožno vyvodiť, že by konania uvedené v písmenách a/ až k/ tohto ustanovenia neboli oslobodené od platenia všetkých súdnych poplatkov uvedených v sadzobníku súdnych poplatkov. 

Edmund Horváth

JUDr. Edmund Horváth
Okresný súd Rimavská Sobota

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1978
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Právny obzor 6/2021

Právny obzor 6/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: