Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Súdny poplatok za elektronické podanie a vecné oslobodenie konania

30.6. 2011, 13:31 |  Edmund Horváth

V poslednej dobe sa v praxi súdov množia názory, podľa ktorých súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisov elektronicky zaslaného podania podlieha poplatkovej povinnosti aj v prípade, že sa na konanie inak vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch. Tento poplatok sa nachádza v položke 20a, ktorá sa nachádza v druhej časti sadzobníka nazvanej Poplatky za úkony súdov.

Tieto názory sa opierajú jednak o

  • názor, že nejde o poplatok za konanie vo veci samej, ale za úkon súdu, konkrétne vyhotovenie rovnopisu podania, čiže to isté ako úhrada nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, avšak v predvídateľnej výške vo forme súdneho poplatku.
  • výklad, podľa ktorého sa vecné oslobodenia konaní od súdnych poplatkov vzťahujú len na poplatky zaradené do prvej časti Sadzobníka súdnych poplatkov nazvaného Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní a nie aj na poplatky zaradené do druhej časti (Poplatky za úkony súdov), tretej časti (Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov) a štvrtej časti (Poplatky za úkony prokuratúry), ako aj o
  • výklad, podľa ktorého, ak je výslovne pri položke 19 nachádzajúcej sa taktiež v druhej časti sadzobníka uvedené, že „Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania..." a pri analyzovanej položke 20a sa takáto poznámka nenachádza, vzniku poplatkovej povinnosti za elektronické podanie podľa položky 20a nebráni vecné oslobodenie konania, v ktorom sa toto podanie zasiela.

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica 43Cob/213/2010:

V uvedenom uznesení súd zaujal názor, že Zákon o súdnych poplatkoch v sadzobníku stanovuje okrem iného jednotlivé úkony a konania súdov, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti, a teda sa za ne vyberajú poplatky. V ustanovení § 4 však taxatívne vymedzuje vecné ako aj osobné oslobodenie od súdnych poplatkov. Toto ustanovenie priznáva osobám alebo celým konaniam oslobodenie od súdnych poplatkov uvedených v Sadzobníku všeobecne, keďže výslovne neurčuje, že sa oslobodenie vzťahuje len pre jednotlivé časti Sadzobníka. Jedine Sadzobník, v časti II v poznámke k položke 19 určuje, že v prípade súdneho poplatku za spísanie zápisnice sa súdny poplatok nevyrubuje, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie od súdnych poplatkov. Zo skutočnosti, že takáto poznámka sa pri iných položkách uvedených v časti II. Sadzobníka nenachádza, nie je možné vyvodiť záver, že pre tieto položky Sadzobníka sa vecné oslobodenie od súdnych poplatkov nevzťahuje.

Krajský súd nesúhlasil so záverom, že vecné oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. Vyslovil, že zo spisu je nesporné, že konanie je vecne oslobodené od platenia súdnych poplatkov, a preto okresný súd nepostupoval správne, keď navrhovateľovi napadnutým uznesením uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za úkon súdu – vyhotovenie rovnopisu návrhu na začatie konania a jeho príloh podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov z dôvodu, že návrh bol urobený elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, keďže podanie návrhu na začatie konania je vecne oslobodené od platenia súdneho poplatku.

Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 14Cob/288/2010:

Ani Krajský súd Žilina sa nestotožnil s názormi uvádzanými v úvode tohto článku a uviedol, že pokiaľ je konanie vecné oslobodené od súdnych poplatkov (v danom prípade išlo o konanie vo veciach zdravotného poistenia podľa § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkoch), toto oslobodenie sa vzťahuje na všetky poplatky uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov, teda aj na poplatok uvedený v položke 20a. Tento záver vyplýva z toho, že zo znenia § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch nemožno vyvodiť, že by konania uvedené v písmenách a/ až k/ tohto ustanovenia neboli oslobodené od platenia všetkých súdnych poplatkov uvedených v sadzobníku súdnych poplatkov. 

Edmund Horváth

JUDr. Edmund Horváth
Okresný súd Rimavská Sobota


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť