Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Óespéčko do tretice

najpravo.sk • 4.12. 2011, 22:52

AKTUALIZOVANÉ 4.12.

Trojka je vraj magické číslo, niektorí ho považujú dokonca za šťastné, však aj dedo Vševed mal tri zlaté vlasy, mušketieri to tiež tiahli v trojici... traja králi, tri sudičky, tri oriešky pre Popolušku atď. atď. Novinku však do tejto zbierky poskytuje aj slovenská legislatíva. Triáda sa tentokrát volá Tri novely Občianskeho súdneho poriadku účinné od 1. januára 2012.

Pred pár dňami sme vás na stránkach portálu najpravo.sk informovali o schválení veľkej novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorá od 1. januára 2012 v 59 bodoch zasiahne do nášho civilného procesného kódexu. Od 1. januára 2012 však zasiahnu do Občianskeho súdneho poriadku ďalšie dva zákony. Poďme sa teda na túto triádu pozrieť podrobnejšie.

I.

Novela zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi uverejnená pod č. 332/2011 Z. z. mení vo svojom článku II. aj Občiansky súdny poriadok. Zavádza tieto zásadné zmeny (sú tiež tri):

  • Ruší povinnosť súdov ustanovovať účastníkom, u ktorých sú predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov zástupcov z radov advokátov. Od 1. januára 2012 bude súd oprávnený účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta iba odkázať na Centrum právnej pomoci, ktoré jediné bude môcť ustanoviť účastníkovi advokáta. Dualizmus poskytovania bezplatnej právnej pomoci sa teda ruší a monopol ostáva Centru právnej pomoci. O možnosti poskytnutia právnej pomoci zo strany Centra právnej pomoci však bude súd povinný účastníka poučiť. Dôvodom tejto zmeny je predpoklad legislatívcov, že kvalifikovaná právna pomoc bude účastníkom poskytnutá omnoho rýchlejšie, ako bolo doteraz zo strany súdov. Centrum právnej pomoci bude navyše oprávnené poskytnúť aj tzv. predbežnú právnu pomoc, čím bude možné zamedziť vzniku ujmy na strane účastníka. (v súvislosti s touto zmenou sa mení znenie § 30, vypúšťa sa § 31 ods. 2, mení znenie § 31a ods. 2, vypúšťa § 140 ods. 2 a zavádza nové znenie § 149 ods. 2).
  • Za trovy konania sa budú považovať aj náhrady výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní pred súdom podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa pritom rozumie najmä zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby, ktoré sú v súlade s právnymi aktmi Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany pred diskrimináciou, alebo vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. (zmena znenia § 137)
  • Súd bude mať povinnosť vo výroku o náhrade trov konania vyjadriť osobitne trovy právneho zastúpenia a osobitne aj iné trovy, ktorých náhradu prizná účastníkom. Takáto novinka má umožniť presne stanoviť výšku trov, ktoré budú patriť právnemu zástupcovi účastníka a uľahčí tak následné vysporiadanie vzájomných nárokov účastníka a jeho právneho zástupcu, dodáva predkladateľ novely. (nový § 151 ods. 8)

V súvislosti s uvedenými zmenami sa zavádza aj intertemporálne (prechodné) ustanovenie podľa ktorého neskončené konania, v ktorých súd za zástupcu ustanovil advokáta sa dokončia podľa doterajších predpisov. Zákonodarca k tomu uvádza, že v neskončených konaniach o trovách rozhodne súd, ktorý advokáta ustanovil a tento súd bude mať zároveň právo posúdiť, či trvajú podmienky ustanovenia advokáta a podobne.

II.

Ďalším právnym predpisom, ktorý zasiahne od 1. januára 2012 do Občianskeho súdneho poriadku je zákon č. 348/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Tento zákon zavádza len jednu zmenu, a to nové znenie § 88 ods. 1 písm. j/ upravujúceho výlučnú miestnu príslušnosť na konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, pričom táto zmena súvisí so zavedením osobitnej príslušnosti súdov na incidenčné spory. 

Staré znenie:

Namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd, v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Nové znenie:

Namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd, v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

III.

Treťou a najväčšou zmenou je už v úvode spomínaná veľká novela Občianskeho súdneho poriadku, o ktorej sme písali TU. Od napísania predmetného článku ju už stihol pán prezident aj podpísať a vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 388/2011 Zb. (prečítajte si ju TU).

Zdroj: www.nrsr.sk, www.najpravo.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2077

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: