TlačPoštaZväčšiZmenši

ZSS: Sudcovský stav je rozdelený na premiantov a iných tiež sudcov

18.2. 2013, 21:39 |  najpravo.sk

Združenie sudcov Slovenska ako najväčšia stavovská organizácia sudcov, ktorá v súčasnosti reprezentuje záujmy slovenských sudcov reagovala na článok v denníku SME z minulého týždňa nasledovným vyjadrením, ktoré vám ponúkame bez komentára a bez zásahov:

„Hlavnou úlohou štátu vo vzťahu k justícii, sudcom a účastníkom súdnych konaní je kvalitné materiálno technické, personálne a finančné zabezpečenie súdnej moci, jej rešpektovanie a ochrana tak, aby plnila úlohu tretej moci v štáte, úlohu ochrany základných práv a slobôd občanov (každého).

Na Slovensku je to inak. Dlhodobo je justícia rozpočtovo podceňovaná. Sudcovský stav je rozdelený na premiantov t. j. špeciálnych či špecializovaných sudcov, s bezpečnostnými previerkami a tých iných (tiež sudcov), čo súdia „o obyčajných kauzách občanov a podnikateľov". Na týchto účastníkov konania pred všeobecnými súdmi sa zabudlo? Vlastne nezabudlo. Za chod, samozrejme zlý chod justície, môžu sudcovia. Podľa tlače, politikov, ako sa komu hodí. Prosím, pozrite si páni novinári správu o materiálnych a personálnych podmienkach sudcov Špecializovaného trestného súdu z roku 2013, tzv. Revíznu správu, prejednanú 22.1.2013 v Súdnej rade SR.

Na základe ustanovení antidiskriminačného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je, alebo bol dotknutý na svojich právach nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania.

Aj sudcovia, tak, ako každý iný občan Slovenskej republiky, majú ústavou a zákonom garantované právo obrátiť sa na všeobecný súd. Majú právo domáhať sa, aby bola dodržiavaná zásada rovnakého zaobchádzania, aby sa upustilo od diskriminačného konania a ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytlo primerané zadosťučinenie. K nedodržaniu tejto zásady došlo zo strany samotného štátu voči sudcom, ktorí nerozhodujú tzv. špecializovanú agendu. Konštatoval to nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 sp. zn. PL. ÚS 17/08 (ďalej len „nález ÚS"). Základom diskriminácie sudcov všeobecných slovenských súdov je nerovnaké zaobchádzanie v oblasti odmeňovania sudcov. Špecifickosť ich postavenia (sudcov) spoločenskú nebezpečnosť a neprípustnosť bezdôvodného nerovnakého zaobchádzania ešte zvyšuje.

Po zriadení Špeciálneho súdu a priznaní funkčných príplatkov pre sudcov vybavujúcich špeciálnu agendu vo výške desať násobku mesačnej mzdy, Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") reagoval prijatím Vyhlásenia zo zasadnutia v Častej Papierničke 20. júna 2006. Nerovným odmeňovaním sudcov najvyššieho súdu sa zaoberali aj ďalšie dve pléna 25. mája 2007 a 20. mája 2009. Posledné plénum vychádzalo aj z nálezu Ústavného súdu SR, v ktorom sa konštatuje diskriminácia v odmeňovaní. Výstupy zo všetkých zasadnutí pléna Najvyššieho súdu SR boli vždy doručované najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky. Nič sa nezmenilo.

Združenie sudcov Slovenska niekoľkokrát vyzývalo kompetentných na nápravu daného stavu, ponúklo sa ako platforma na rokovanie. Žiadalo investovať žiadané financie do rozvoja a modernizácie slovenskej justície (pre občanov). Tieto snahy zostali bez odozvy. Uvedený stav trvá už takmer osem rokov, od mája 2005. Zriadenie Špeciálneho súdu, príplatky jeho sudcom, ich ochrana, autá, budovy, špeciálne materiálne a technické a pravdaže aj personálne vybavenie stálo daňových poplatníkov 750 miliónov korún. Pre 13 sudcov .

Sudcovia všeobecných súdov? Nerovnomerne zaťažení, preťažení a zavalení administratívnou záťažou, bez prístupu k prostriedkom modernej techniky a technológie, úplne bežne používanej v iných aj právnických profesiách. Pardón. Elektronické podania právna úprava zaviedla, horšie je to s realizáciou práva na súdnu ochranu v týchto právnych veciach, lebo technika na súdoch zlyhala. Vy ste nepočuli o niekoľko desaťtisícovej noši súdnych podaní v spotrebiteľských veciach od nebankovej spoločnosti Pohotovosť spol. s r.o., ktoré boli podané na slovenské súdy na CD nosičoch? Občania?

Všetky pokusy zo strany sudcov, aj stavovskej organizácie od roku 2005 na nápravu diskriminácie a na poskytnutie satisfakcie zlyhali.

Podľa § 66 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, za plnenie platových nárokov sudcu zodpovedá štát. Preto nerovnomernosť v odmeňovaní sudcov môže byť napravená len zmenou zákona. Ak zákonodarná moc odmietla zaoberať sa nápravou situácie prijatím zákona, sudcovia legitímne žalujú štát. Následky spomínaného stavu sú totiž v rozpore s medzinárodnými štandardmi týkajúcimi sa odmeňovania sudcov. Podľa týchto, akékoľvek zásahy v odmeňovaní, sa môžu uskutočniť len vo výnimočnom prípade a vždy musia byť časovo limitované.

Aj z komunitárnej právnej úpravy a odbornej literatúry vyplýva, že ak dôjde k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v odmeňovaní, žaloba na nápravu protiprávneho stavu spočíva v dorovnaní odmeny na úroveň vyššej (výhodnejšej) z porovnávaných odmien a taktiež zo zásady rovnakého zaobchádzania. Ak má byť ochrana účinná, musí náhrada poskytovaná diskriminovanému zodpovedať utrpenej škode.

Podľa čl. 17 ods. 1 Smernice Rady ES č. 2000/78, členské štáty zabezpečujú, aby súdne alebo správne konanie, vrátane, ak to považujú za vhodné, dohodovacie konanie, smerovalo k dodržiavaniu povinností podľa tejto smernice a bolo dostupné všetkým osobám, ktoré sa cítia poškodené nedodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania, a to aj keď vzťahy, v ktorých malo dôjsť k diskriminácii už skončili.

Každá diskriminácia je pre dotknutú osobu z objektívneho hľadiska ponižujúca. Dotknutá osoba má preto právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Jej výška závisí od toho, kto zásadu rovnakého zaobchádzania porušil. Rozhodujúcim pre určenie rozdielu v odmeňovaní sudcov všeobecných súdov a špeciálneho teraz špecializovaného trestného súdu je nemajetková ujma. Táto má byť primeraná, účinná a má pôsobiť pre štát odradzujúco tak, aby sa v budúcnosti prijímaniu takýchto diskriminačných opatrení vyvaroval.

Názor, podľa ktorého uplatňovanie základného práva každého na prístup k súdu garantované ústavou SR a medzinárodnými dokumentmi a označovanie súdnych žalôb slovenských všeobecných sudcov politikmi a rôznymi „odborníkmi na problematiku justície" za nemorálne, neetické, vedené chamtivosťou a závisťou, je absurdný. Sudcovia tento názor odmietajú. Slovenská situácia je totiž svetovým unikátom, lebo na Slovensku je časť sudcov najvyššej súdnej inštancie odmeňovaná podstatne nižšou odmenou, ako je odmena sudcov súdu nižšej inštancie. A sudcovia okresných súdov v sídle krajských súdov aj samotných krajských súdov rozhodujúcich o porovnateľných „kauzách" ako na Špecializovanom trestnom súde sú odmeňovaní len tak, „obyčajne". To preto žalujú. Štát.

Bratislava, 13.2.2013

JUDr. Dana Bystrianská
prezidentka ZSS" 

Vyjadrenie si môžete pozrieť aj TU.


Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 838
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
sa mozete hanbit

striedmost teda nie je silnou strankou slovenskych sudcov...ale to plati vlastne na vsetkych slovenskych pravne vzdelanych ludi..nevedia, kde su hranice, lebo su zvyknuti tieto hranice sami urcovat... suhlasim s prispevkom od Paco. slovenske sudnictvo je svetovym unikatom, ze zaluje stat kvoli vlastnym platom. trapneee...

 
kika | 13.05.2013 21:47
 
Pani prezidentka

sa veľmi veľac oháňa, aké majú mať sudcovia podmienky, zabezpečenie a ohodnotenie. Hlavne o tom ohodnotení píše až priveľmi. Ďalej sa priveľmi oháňa, čo všetko má štát splniť a nič s tým nerobí. Človek by pomaly nadobudol dojem, že na Slovensku nie je nikto viac nedocenený a diskriminovaný ako sudcovia. Div som nenadobudol dojem, ťe naši chudáci právnici sú na žobráckej palici. O tom, že už dávno mali doriešiť diskrimináciu bežných ľudí sa p. prezidentka akosi nezmieňuje. Akosi sa zabudla zmieniť aj o zopár potoruhodných rozsudkoch. A tiež sa akosi zabudla zmieniť, že v sudcovských talároch sa nachádza toľko chátry, že snáď okrem vlády a parlamentu ich inde v tak hojnom zastúpení ťažko nájdeme. Takže si pani prezidentka tú sebaľútosť mohla nechať pre seba, lebo počítam, že pochopenia od občanov sa ťažko dočká. A prečo by aj mala, keď práve tretia moc je v drvivej miere zodpovedná za rozpad právneho štátu. Ps. Pani prezidentka. Nesype to tak, aké ste mala predstavy keď ste šla študovať právo? Museli ste mať veľmi prehnané predstavy, lebo pokiaľ viem justícia ešte sype dobre. Mňa by zaujímalo, či Vaše ohodnotenie nie je na priveľmi vysoké v porovnaní s Vami odvedenou prácou.

 
Pačo | 19.02.2013 14:24

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

O post ústavného sudcu má záujem zatiaľ osem uchádzačovhttp://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-ma-zaujem-zat/414303-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h.

Smer-SD chce zrušiť súdne poplatky v pracovnoprávnych sporochhttp://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-chce-zrusit-sudne-poplatky-v/414276-clanok.html

Novela zákona by v prípade úspešného odhlasovania v parlamente mala byť účinná od 1. ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: