Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
Predplatné
Utorok, 18. jún 2024 | meniny má Vratislav/Vratislava , zajtra Alfréd
TlačPoštaZväčšiZmenši

Veľké výberové konanie na právnych čakateľov prokuratúry

najpravo.sk • 27.12. 2018, 15:57

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyhlásil výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry:

Názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie a počet voľných miest:

 

Okresná prokuratúra Bratislava  I  -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Bratislava  II -  4 miesta,

Okresná prokuratúra Bratislava  III - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Bratislava  IV - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Bratislava  V -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Malacky -  1 miesto,

Okresná prokuratúra Trnava -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Senica  - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Skalica -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Galanta - 3 miesta,

Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Partizánske - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Považská Bystrica - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Prievidza -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Nitra -  2 miesta,

Okresná prokuratúra Nové Zámky -  3 miesta,

Okresná prokuratúra Banská Bystrica - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Brezno -  1 miesto,

Okresná prokuratúra Lučenec -  3 miesta,

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Žilina - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Námestovo - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Martin - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Čadca - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Košice I - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Košice II - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Michalovce - 1 miesto,

Okresná prokuratúra Rožňava - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Trebišov - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Poprad - 2 miesta,

Okresná prokuratúra Prešov - 1 miesto.

 • Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie právneho čakateľa prokuratúry: § 236 zákona č. 154/2001 Z. z.;  
 • Označenie právnej úpravy, ktorá upravuje zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry doručiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania: § 237 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z.;     

Na účely výberového konania uchádzač o funkciu právneho čakateľa prokuratúry predloží:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania - k dispozícií na webovom sídle,

2. vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník - k dispozícií na webovom sídle,

3. životopis,

4. úradne overenú kópiu občianskeho preukazu,

5. úradne overenú kópiu rodného listu,

6. úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

7. čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č.   154/2001 Z. z.,

8. čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

9. potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,

10. čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,

11. súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry,

12. čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne;

Dátum konania výberového konania:

 • písomná časť od 18.03.2019 (písomný test z ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, správneho práva, medzinárodného práva, obchodného práva, osobitných predpisov o postavení a pôsobnosti prokuratúry a  postavení a pôsobnosti prokurátorov a právnych čakateľoch prokuratúry a z prekladu odborného textu z anglického, nemeckého, francúzskeho alebo španielskeho jazyka do slovenského jazyka)
 • ústna časť od 13.05.2019;

Uchádzač bude písomne pozvaný podľa § 237 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z.;

Miesto konania výberového konania:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, Bratislava;

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a doklady je potrebné DORUČIŤ v termíne do 31.01.2019 do 15:00 h v písomnej forme v listinnej podobe na adresu:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – osobný úrad, Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1, v zalepenej obálke s označením "výberové konanie“.

Poučenie:

Na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené všetky požadované doklady a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.

Vysvetlivky:

 • podrobnosti o výberovom konaní ustanovuje príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 10/2015, ktorý je zverejnený na webovom sídle v časti Legislatíva, Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora, rok 2015;
 • v žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie úplnú adresu pre poštový styk, v osobnom dotazníku aj kontaktné údaje - elektronickú adresu a telefonický kontakt; uchádzač písomne oznámi osobnému úradu prípadné zmeny údajov, najmä zmenu priezviska a kontaktných údajov;
 • požadované listiny: žiadosť o zaradenie do výberového konania, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenia a súhlas s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa musia byť vlastnoručne podpísané uchádzačom;
 • čestné vyhlásenie ku skutočnostiam uvedeným v ustanovení § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. vyhlasuje uchádzač napr. formuláciou:
 • Podpísaný .... čestne vyhlasujem, že nie je u mňa prekážka ustanovená v § 236 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, teda
 • a) doposiaľ som nezložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku ani odbornú skúšku komerčného právnika,
 • b) doposiaľ som nebol právnym čakateľom prokuratúry ani justičným čakateľom / bol som právnym čakateľom prokuratúry (justičným čakateľom), ale z tejto funkcie som nebol odvolaný pre opakované nezloženie odbornej justičnej skúšky,
 • c) nie som a doposiaľ som nebol vyšším súdnym úradníkom / v súčasnosti som (bol som) vyšším súdnym úradníkom, ale doposiaľ som sa nezúčastnil žiadnej ďalšej opravnej odbornej justičnej skúšky.
 • uchádzač predloží úradne overené kópie požadovaných dokladov (občiansky preukaz, rodný list, diplom Mgr. a diplom Bc.); diplom JUDr. nie je potrebné predložiť;
 • ak ste získali VŠ vzdelanie najprv v prvom (bakalárskom) stupni a následne v druhom (magisterskom) stupni, je potrebné predložiť oba diplomy - diplom Bc. aj diplom Mgr.;
 • uchádzač, ktorý študoval na zahraničnej vysokej škole predloží rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR, ak mu bol vydaný k 1.1.2016 (pozn. od uvedeného dňa neregulované povolanie);
 • uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia ošetrujúceho lekára o „zdravotnej spôsobilosti na odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora“, a to vydané aktuálne;
 • v písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania a v písomnom súhlase s vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry uchádzač určí jednu alebo viaceré okresné prokuratúry, na ktorých má záujem vykonávať prípravnú prax právneho čakateľa prokuratúry. Na základe uvedeného generálny prokurátor rozhodne, ktorého úspešného uchádzača vymenuje na ktorúkoľvek z okresných prokuratúr určených uchádzačom;
 • databáza otázok na písomnú časť a ústnu časť výberového konania sa nezverejňuje;
 • osobný úrad nemôže poskytovať informácie o úspešnosti resp. neúspešnosti uchádzačov ústne, prostredníctvom telefónu, faxu a elektronickej pošty.

Informácie pre dotknutú osobu (uchádzača) pri získaní osobných údajov:

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) prevádzkovateľ poskytuje uchádzačovi nasledovné informácie:

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, IČO:00166481, gpsr@genpro.gov.sk,    02/20837505.

2. Zodpovedná osoba: Mgr. Peter Kuna, PhD., gdpr.gpsr@genpro.gov.sk.

3. Účely spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov uchádzača je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s týmto výberovým konaním a následným vymenovaním do funkcie právneho čakateľa prokuratúry. Spracúvanie je ďalej nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a na účely archivácie vo verejnom záujme.

4. Právny základ spracúvania: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

5. Príjemca: verejnosť, služobný úrad právneho čakateľa prokuratúry (príslušná krajská prokuratúra).

6. Zásady ochrany osobných údajov: Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

7. Doba uchovávania osobných údajov: Na uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym poriadkom prokuratúry, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra SR. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania výberového konania a následne po dobu podľa registratúrneho poriadku.

Doklady predložené spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania uchádzača vymenovaného do funkcie právneho čakateľa prokuratúry bude uchovávať služobný úrad právneho čakateľa prokuratúry (príslušná krajská prokuratúra).

Ostatným uchádzačom prevádzkovateľ vráti bez zbytočného odkladu po skončení výberového konania všetky doklady predložené spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania (žiadosť a osobný dotazník sa uchádzačovi nevracajú). Osobný dotazník sa uchováva 3 roky od skončenia výberového konania a následne sa likviduje skartáciou.

8. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje (ani sa nezamýšľa).

9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

10. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie tu uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť realizácie zákonných povinností prevádzkovateľa a uchádzač by sa nemohol zúčastniť výberového konania.

11. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR ste oprávnený prostredníctvom žiadosti uplatniť si nasledovné práva dotknutej osoby: 

a) právo na potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov,

b) právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane relevantných informácií týkajúcich sa ich spracúvania,

c) právo na opravu Vašich nesprávnych a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,

d) právo na výmaz Vašich osobných údajov,

e) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

f) právo namietať  spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené účely neuplatňuje.

12. Uchádzač je oprávnený podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby

13. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania TU (rtf, 39 KiB)

Osobný dotazník TU (rtf, 421 KiB)

Zdroj: genpro.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 941

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: