TlačPoštaZväčšiZmenši

Street law na PraF UK v Bratislave sa rozrastá o ďalšie komunity

6.6. 2019, 16:38 |  najpravo.sk

Ústav klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave už niekoľko rokov realizuje originálny predmet klinického vzdelávania s názvom Právna klinika pre komunity, známejší pod zahraničným označením Street law.[1] Základnou myšlienkou tohto predmetu je snaha študentov práva v spolupráci s ich supervízormi prednášať o rôznych právnych témach a problematikách v rámci osobitných komunít spoločnosti a tým súčasne budovať väčšie právne povedomie nielen v rámci vybraných komunít, ale postupne i celej občianskej spoločnosti. Ide o predstavenie práva v jeho zrozumiteľnejšej verzii, bez prílišných právnických príkras a komplikovanosti, aby to bolo skutočne dostupné i „ľuďom z ulice“. Práve študenti práva sú často schopnejší podať a šíriť právne poznatky, ktoré ľudia môžu využiť vo svojom každodennom živote, oveľa jednoduchšie a zrozumiteľne pre právnych „laikov“, než praxou ostrieľaní právnici, neschopní chápať právo bez jeho odbornej zložitosti a terminologickej precíznosti.

Neopomeňme, že aj samotní študenti z toho čerpajú mnoho pozitív. Ide predovšetkým o rozvíjanie ich tzv. soft skills, ktoré sú pre budúcich právnikov takmer nevyhnutné. Okrem samotných právnických poznatkov, ktoré v priebehu prípravy na jednotlivé hodiny nadobúdajú, rozvíjajú aj svoj ústny prejav, komunikačné schopnosti, zručnosť naplánovať si hodinu v spolupráci s ďalším študentom práva, pričom sú nútení využívať mnohé interaktívne metódy výučby, zabezpečiť jednoduchú administráciu samotných výjazdov do komunít a mnohé ďalšie. V tomto smere môžeme uviesť, že Street law poskytuje mnohé pozitíva nielen samotným komunitám, ale aj študentom práva.

S ohľadom na to, že cieľom Street law je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, ako prvá prirodzená voľba padla na komunitu mladých stredoškolákov. V tomto smere ide o už tradičnú komunitu Street law, ktorá býva najčastejšie oslovovaná pri realizácii tejto kliniky, a to aj v zahraničí. Spočiatku sme sa zamerali na niekoľko bratislavských stredných škôl, no časom, s pribúdajúcim záujmom zo strany študentov i škôl, sme prekročili hranice nášho hlavného mesta a v súčasnosti je úplne bežné, že naši študenti práva realizujú výučbu Street law naprieč celým Slovenskom.

Popri spolupráci so strednými a základnými školami už piaty akademický rok sa Street law realizuje v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, ako aj už tretí akademický rok spolupracujeme so Súkromným liečebno-výchovným sanatóriom v Senci. Ide o osobitné komunity, ktoré sú z pohľadu študentov vskutku zaujímavé a majú pre nich pridanú hodnotu. Práve aj kvôli dobrým skúsenostiam s vyššie uvedenými komunitami sme sa rozhodli pre ďalší krok, a to nadviazanie spolupráce s Detským domov Nádej v Bernolákove (od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo), ktorý má v Bratislavskom kraji už dlhoročnú tradíciu (v roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková). Pilotne sa v centre začala spolupráca od zimného semestra tohto akademického roka, pričom v nasledujúcich častiach tohto článku si dovoľujeme prezentovať najskôr pohľad na doterajšiu spoluprácu zo strany pani riaditeľky Centra pre deti a rodiny Bernolákovo, Mgr. Timey Selnekovičovej, ako aj uvedieme skúsenosti študentov práva na ich hodiny, ktoré prebehli v rámci daného centra.

Street law v Centre pre deti a rodiny Bernolákovo

Pojem „Street law“ bol pre mňa donedávna neznámy. Tento model sprostredkovania práva laickej verejnosti vnímam ako veľký prínos, hlavne pre komunity, ktoré právu nerozumejú, ale pritom potrebujú mať aspoň základné právne vedomie. V rámci spolupráce s naším zariadením deti absolvovali viacero stretnutí so študentami práva. Témy sa menili aj v závislosti od našej predstavy a potreby sprostredkovať deťom informácie, ktoré môžu potrebovať do ďalšieho života, aj po opustení centra. Deti sú zvyknuté na priebeh besedy, realizujeme ich priebežne s rôznymi odborníkmi na všakovaké témy z reálneho života. Ale keď mali prísť „právnici“, zostali sme všetci v očakávaní, či to deti osloví, či ich témy zaujmú, či tomu porozumejú, či sa budú chcieť dozvedieť viac. Po jednotlivých stretnutiach môžem konštatovať, že snaha padla na úrodnú pôdu. Naše deti sa po prvotnej tréme osmelili, spolupracovali so študentami na pripravených aktivitách, stretnutia boli prirodzene interaktívne. V niektorých témach sa deti skôr zorientovali, pri ďalších museli viacej rozmýšľať. V každom prípade som bola aj ja sama príjemne prekvapená, ako deti pozitívne reagovali, že rozmýšľali nad prednášanou témou, že vedeli a chceli vyjadriť svoje pocity a názory na danú vec. Občas téma doznievala medzi nimi aj po návšteve študentov u nás.

Celkovo vnímam model štúdia formou Street law ako prínosný pre všetkých. Laicky povedané, je to výborné, keď právnikovi rozumie vlastný klient a keď klient vie vyjadriť, akú pomoc od právnika očakáva. Bez ohľadu na to, či ide o konkrétny prípad, alebo o všeobecný rozhľad, naše deti (aj spoločnosť ako taká) potrebujú poznať základné právne informácie, potrebujú sa vedieť orientovať v právnych službách.

V tejto chvíli ďakujem za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

(Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Bernolákovo)

Street law optikou študentov práva

Právna klinika pre komunity je výnimočný a pozoruhodný predmet hlavne kvôli tomu, že sa podstatne líši od ostatných seminárov na fakulte. Dáva študentom príležitosť ísť do terénu a učiť sa tak, že študent skúma sociálne prostredie a snaží sa prednášať o práve ľuďom, ktorí nie sú právni odborníci. Je to skvelá možnosť naučiť sa pracovať s ľuďmi, analyzovať prostredie, zlepšiť sa v komunikácii a zároveň bojovať so stresom z vystupovania pred ľuďmi. Je to príležitosť skúsiť niečo nové a okúsiť netradičný spôsob výučby a vzdelávania sa.

Ja som mala možnosť dostať sa do detského domova v Bernolákove, kde sme aj s mojím kolegom a s naším supervízorom prednášali deťom o základných ľudských právach a manželstve a súčasne sme s deťmi debatovali o rôznych právnych situáciách a právnych problémoch vyplývajúcich z daných tém. Zo začiatku nebolo jednoduché byť v pozícii “učiteľa” a nadviazať s deťmi interakciu o neznámych témach, no neskôr po prvotnej neistote to bola veľmi obohacujúca skúsenosť. Pri prednášaní sme sa naučili zvládať rýchlu reakciu na zvedavé otázky a poskytnúť zrozumiteľné vysvetlenie na rôzne právne problémy.

Pri každej prednáške bolo treba udržať pozornosť detí a snažiť sa im predať správne posolstvo tak, aby to bolo nie len poučné, ale aj zaujímavé. Okrem toho, že sme témy vysvetľovali deťom, sme sa na každú prezentáciu museli dôkladne pripraviť a zdokonaliť vlastné znalosti v danej problematike. Mňa osobne veľa naučili aj rôzne poznámky a postrehy zo strany detí, ktoré sa na právnu problematiku pozerali z úplne iného uhla pohľadu a donútili aj nás uvažovať o práve z inej perspektívy a iným spôsobom, ako na klasických seminároch.

Street law je skvelý predmet, ktorý je vo svojej podstate veľmi progresívny. Núti študentov byť naozaj aktívnymi a venovať sa právu a jednotlivým témam inak, ako len o nich čítať v knihách. Núti študenta pohotovo rozmýšľať, zbierať informácie a podávať zrozumiteľný výklad rôznych pojmov a zložitej náuky. Zároveň učí študentov prispôsobovať sa prostrediu komunity, s ktorou pracuje a prezentovať tematiku s určitou empatiou a sociálnym cítením. Metóda výučby predmetu prinúti študenta vžiť sa do témy a pracovať ako s poznatkami, tak aj s emóciou.

Absolvovanie Street law bola úžasná a nenahraditeľná skúsenosť. Okrem vzdelávania poskytuje predmet študentom možnosť spoznať nových ľudí, pracovať na vlastnej osobnosti
a učí študenta byť flexibilným. Keďže nejde o bežnú teoretickú výučbu, študent môže pracovať s vlastnými prednosťami a nájsť si k predmetu vlastný osobný vzťah. Obrovským prínosom je aj interakcia medzi študentmi a supervízormi, ktorí správne motivujú a posúvajú študentov vpred. Street law nepochybne vzbudí u každého študenta veľký záujem o štúdium a podnieti v ňom snahu spraviť niečo navyše, pretože okrem nadobudnutia novej skúsenosti a znalostí, mu ponúka príležitosť aj niečo odovzdať - a práve preto je to výnimočný predmet.

(Klára Jelinková, študentka tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


 

Predmet Street law, ktorý som úspešne absolvoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, splní očakávania nejedného študenta. Rád by som zhrnul pár myšlienok týkajúcich sa absolvovania návštevy v Detskom domove Nádej v Bernolákove. Pocity, ktoré ma sprevádzali už pri vstupe do objektu, boli neopísateľné, som veľmi empatický človek a pri prvom styku s deťmi mi prebehlo v hlave milión myšlienok, podstatné je však to, že v rámci profesie právnika, aj ako študenta-laika, je potrebné pristupovať ku všetkým rovnako bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa ocitli. Prístup zo strany detí bol veľmi kuriózny, s nadšením sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré sme si pre ne pripravili. So snahou sa snažili presadiť svoj názor na danú problematiku.  Absolvovanie tohto predmetu mi dalo mnoho, nie len v zdokonaľovaní sa v prejave a prednese právnych tém, ale aj iný pohľad na životnú situáciu, ktorá sprevádza detí v detských domovoch.

(Lukáš Ladiver, študent tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


 

Prostredníctvom predmetu Street law som mala možnosť stráviť štyri vyučovacie hodiny v Detskom domove Nádej v Bernolákove s deťmi v rôznej vekovej kategórii. Viesť hodiny na právne témy, ocitnúť sa v roli vyučujúceho, pritom byť sama vyučovaná, bolo pre mňa prínosom v niekoľkých smeroch.

Na jednej strane som si uvedomila dôležitosť prípravného procesu, dôrazu na aktivity ako najosvedčenejšieho spôsobu odovzdávania informácií a tiež nevyhnutnosť orientácie v téme tak, aby vystupovanie pôsobilo sebavedome a sama som sa tak pri ňom cítila. Na druhej strane bolo pre mňa veľkou skúsenosťou aplikovať prípravu na konkrétnych hodinách, overiť si schopnosť prispôsobenia ,,plánovaného’’ na potreby a vnímanie detí v priebehu vyučovacieho procesu.

Práve prezentovať právo spôsobom, aby mu i právne nevzdelané, resp. právne menej vzdelané osoby rozumeli, je pre mňa kľúčovým cieľom právnych služieb, preto sa úprimne teším možnosti vzdelávať sa v tejto činnosti už počas štúdia prostredníctvom predmetu Street law.

(Diana Jakubíková, študentka tretieho ročníka na PraF UK v Bratislave)


Záverom...

Nakoniec si dovoľujeme menom celej Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vysloviť poďakovanie Centru pre deti a rodiny Bernolákovo za ich pozitívnu odozvu a nadštandardnú spoluprácu, bez ktorej by sme nevedeli takýto projekt zrealizovať. Osobitná vďaka patrí pani riaditeľke, Mgr. Timei Selnekovičovej, ktorá stála za prvým impulzom, ktorý započal našu doterajšiu spoluprácu a súčasne týmto vyjadrujeme nádej, že táto odštartovaná spolupráca bude trvať i naďalej.

Rozvoj Street law, ako aj právnického klinického vzdelávania, sa stal stálou súčasťou študijného programu a výučbového procesu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a teší sa priazni nielen zo strany študentov, ale i samotných pedagógov a doktorandov fakulty. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že naše portfólio komunít sa od budúceho akademického roka plánuje rozrásť i o ďalšie komunity, kde sa bude realizovať výučba Street law, a to vo vybraných domovoch dôchodcov, ako aj s ľuďmi bez domova v spolupráci s Depaul Slovensko. V tomto smere skutočne chceme pomôcť aj sociálne slabším skupinám obyvateľstva, čo študenti často prijímajú s veľkým nadšením.

Naša doterajšia prax a skúsenosti ukazujú, že projekt Street law je na dobrej ceste. Svedčí o tom nielen spokojnosť študentov so samotným predmetom, ale najmä kvalitná a pozitívna spätná väzba od samotných komunít.

Autor: Mgr. Olexij M. Meteňkanyč

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 49
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: