TlačPoštaZväčšiZmenši

Čo je Street law program, alebo ako realizuje PF UPJŠ v Košiciach Právnu kliniku pre vybrané komunity

6.3. 2018, 17:48 |  Daniela Lamačková

Prednedávnom ma na tomto portáli zaujal článok s názvom „Street law na školách ako nástroj boja proti extrémizmu“, ktorý pojednával o tom, ako Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje program právnej kliniky Street law.

Ako dlhoročná lektorka, trénerka právnych vzdelávacích programov a vyučujúca Street law kliniky na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach považujem Street law program za skutočne vhodný nástroj ako zvyšovať právne povedomie u stredoškolákov, prípadne u iných komunít a veľmi oceňujem, že tento program nachádza svoje čoraz väčšie uplatnenie aj na iných právnických fakultách na Slovensku, nielen na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde som tento program zakladala a kde tento program funguje nepretržite už od roku 2003.

Street law príprava študentov práva na pôde právnickej fakulty

Avšak nato, aby bol program úspešný a aby naplnil účel, pre ktorý v 70-tych rokoch minulého storočia vznikol v Spojených štátoch amerických, by mal spĺňať určité základné atribúty. Domnievam sa, že týmito atribútmi by nemalo byť poukazovanie na kvantitu, ale kvalita a naplnenie štandardov takto realizovaného vzdelávania, ako u študentov práva tak aj u komunít, s ktorými sa pracuje.

Čo je teda vlastne Street law program?

Street law program vznikol v roku 1972 ako iniciatíva študentiek a študentov práva Georgetown University vo Washingtone. Išlo o vzdelávací kurz praktického práva pôvodne určený pre študentov stredných odborných škôl. Názov „Street law“ bol prvýkrát použitý v Spojených štátoch a označoval kurz praktického práva pre „ľudí z ulice“, ktorý by bol využiteľný v každodennom živote. Cieľom zakladateľov kurzu bolo vytvoriť praktický kurz, ktorý by poskytoval informácie o tom, ako riešiť prípadné právne problémy.

V súčasnosti je program rozšírený na pôde právnických fakúlt v USA, JAR, v Európe aj Ázii a funguje pod rôznymi názvami, ako napríklad „Ľudské práva pre všetkých“ (JAR), „Právo v každodennej praxi“ (Poľsko), „Právo na každý deň“(SR, ČR), „Živé právo“ (Rusko) a najčastejšie ako Street law (USA, GB). Program je určený pre komunity  ako sú  základné a stredné školy, väznice, reedukačné domovy, vzdelávacie strediská pre dospelých a pod. 

Podstata programu všeobecne

Program je zameraný na šírenie právnych poznatkov, ktoré potrebujú ľudia v každodennom živote, pričom ľudí učí o práve, právnom systéme a o základných princípoch a hodnotách, na ktorých spočíva ústavná demokracia.

Čo je ale najdôležitejšie a pre program kľúčové, že program charakterizuje nielen obsah šírených poznatkov, ale tiež spôsob vzdelávania cieľových skupín.

Spôsob vzdelávania cieľových skupín v Street law programe

Ako sa program postupne vyvíjal a šíril, jeho cieľom a úlohou bolo, aby účastníci a účastníčky rozumeli právnemu obsahu, aby mali možnosť zvnútorniť si hodnoty a postoje, aby „zažili“ na vlastnej koži prebranú tému. A preto základným prvkom programu je využívanie interaktívnych a participatívnych metód vo vyučovaní. Účastníčky  a účastníci zapojení v programe riešia prípady, diskutujú o práve – aké podľa nich je a aké by malo byť, pričom prednášková forma sa v tomto programe využíva minimálne.

Street law na strednej škole

S využívaním interaktívnych a participantových foriem vo vzdelávaní právneho obsahu  pre rôzne komunity a so Street law metódami pracujem už viac ako 15 rokov  a z vlastnej skúsenosti viem, že tak  náročné témy, ako napríklad extrémizmus, ale aj diskriminácia, či ľudské práva všeobecne nie je možné úspešne a zrozumiteľne komunikovať so stredoškolákmi, ak sa pri vzdelávaní nebude pôsobiť na vlastnú skúsenosť zainteresovaných. V tomto prípade nestačí iba pripravený právny obsah, študenti práva by mali byť pripravení aj metodologicky.

A teda, interaktívne postupy v rámci Street law programu majú svoj zmysel a využívajú sa aj pri príprave študentiek a študentov práva na ich pôsobenie v praxi - na pôde právnickej fakulty a tiež pri práci s komunitou (stredoškolákmi, odsúdenými a pod.) . Práve zapájaním sa do diania sa v komunitách vytvára priestor pre vedenie dialógu medzi účastníkmi  a účastníčkami programu navzájom aj s osobou lektora alebo lektorky (študentov práva).

Navyše, participatívne metódy výučby umožňujú zúčastneným lepšie pochopiť právo prostredníctvom vlastnej  skúsenosti a zúčastnení rozvíjajú svoje schopnosti , ako napríklad obhájiť svoj postoj k problematike, odprezentovať právne relevantné obsahy, nachádzať rôzne riešenia problémov, hodnotiť alternatívy a ich dôsledky a kriticky myslieť.

Ako realizuje Street law Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach?

V prvom rade cieľom fakulty nie je zastrešiť celé Slovensko a vyťažiť desiatky študentov práva. UPJŠ Právnická fakulta si kladie za cieľ čo najlepšie pripraviť študentov práva, ktorí si zvolia predmet Právna klinika pre vybrané komunity/Street law, do praxe a na výučbu v komunite. Cieľom je pripraviť študentov práva odborne aj metodologicky, lebo iba vtedy sa naplno využíva potenciál Street law programu. Zároveň sa prostredníctvom programu realizuje dlhoročná (viac ako 10 rokov), systematická spolupráca, interaktívna a participantívna výučba na spolupracujúcich gymnáziách v Košiciach a v dvoch ústavoch pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Košiciach a Košiciach – Šaci.

Simulovaný súdny proces na Krajskom súde v Košiciach

Študenti a študentky práva tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a prvého ročníka magisterského stupňa štúdia, ktorí sa zúčastňujú predmetu Právna klinika pre vybrané komunity/Street law v Košiciach, prechádzajú na pôde právnickej fakulty príslušnou prípravou pod supervíziou právničky, s dlhoročnými skúsenosťami s využívaním Street law techník. Následne systematicky vedú v lektorských dvojiciach, prípadne trojiciach počas dvoch semestrov pre stredoškolákov a odsúdených hodiny o práve interaktívnou formou.

Vzdelávanie teda prebieha na dvoch úrovniach, a to najprv ako vzdelávanie študentiek a študentov práva a následne vzdelávanie v komunitách realizované vyškolenými študentkami a študentmi práva.

Vzdelávanie študentiek a študentov práva prebieha jednak na pôde právnickej fakulty a spočíva vo  zvládnutí a zvnútornení právneho obsahu vybraných tém s dôrazom na základné práva a slobody a v nácviku využívania zážitkových metód vzdelávania najmä prostredníctvom vlastných prezentácií na seminároch a následnej spätnej väzby vyučujúceho a ostatných študentiek a študentov práva. A taktiež v nácviku komunikačných zručností – absolvovanie komunikačného seminára, workshopu. Vo väznici študenti a študentky práva navyše získavajú spätnú väzbu od svojho supervízora, ktorým je osoba poverená ústavom (spravidla s pedagogickou alebo psychologickou aprobáciou). Na stredných školách zasa spätnú väzbu získavajú od vyučujúcej alebo skúsenej supervízorky, ktorá sama prešla celým Street law programom. 

Keďže ide o systematickú dvojsemestrálnu prácu študenta práva, výsledkom aktivity na stredných školách je každoročná príprava stredoškolákov na simulovaný súdny proces, ktorý prebieha ako súťaž medzi spolupracujúcimi strednými školami na Krajskom súde v Košiciach a za prítomnosti sudcov z praxe. Toto zároveň ukazuje, čo všetko študenti práva stredoškolákov naučili a je to výstup a výsledok systematickej práce študentov práva počas dvoch semestrov na jednej strednej škole.

Aké benefity má takto realizovaný Street law program pre všetky zúčastnené strany?

Študenti práva si rozvíjajú potrebné právnické zručnosti, ako ústny prejav, pohotová argumentácia, schopnosť vysvetliť laikovi riešenie právneho problému zrozumiteľným jazykom, vyhľadávanie judikátov a právnej literatúry. Overujú si svoje vedomosti získané teoretickým štúdiom, zlepšujú schopnosti spájať právne pojmy tak, aby bola jasná ich podstata (ak chcú reagovať na otázky musia  právu dobre rozumieť), rozvíjajú analytické zručnosti, zručnosti plánovať a robiť si lektorskú prípravu a pod.

Študentom stredných škôl  a odsúdeným zas program umožňuje získať vedomosti o ľudských právach a o tom, ako funguje právny štát, získať vedomosti o svojich právach v bežných situáciách – v obchode, v  škole, na súde, pri voľbách,  zaoberať sa riešením konfliktov, policajnými postupmi a súdnymi procesmi, diskutovať o právnych problémoch ako i o úlohe práva v spoločnosti a o prípadných legislatívnych zmenách. U stredoškolákov program umožňuje aj získať praktickú skúsenosť zo súdneho pojednávania a stretnúť sa so skutočnými sudcami z praxe.

To, že model Street law kliniky v Košiciach je nastavený správne, potvrdil aj Medzinárodný odborný seminár s názvom „Posilňovanie ľudskoprávnych hodnôt a postojov – prevencia šírenia myšlienok diskriminácie myšlienok diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie vo väzniciach“, ktorý sa uskutočnil v novembri 2017 a ktorý organizačne zastrešovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. V rámci seminára bol model Street law kliniky v Košiciach predstavený ako celoslovenský príklad dobrej praxe vzdelávania odsúdených a zároveň ako jeden z kľúčových prvkov novovytvoreného návrhu Koncepcie zavádzania systematického vzdelávania v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže.( http://www.zvjs.sk/index.php?news=2116 )

Street law vzdelávanie odsúdených

Na záver by som chcela uviesť, že považujem za správne a žiaduce, že sa klinické právne vzdelávanie stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania budúcich právnikov a právničiek. Domnievam sa však, že právnické fakulty by sa mali snažiť rozvíjať spoluprácu aj navzájom, zamerať sa na prípadnú výmenu skúseností a dobrej praxe, aby mohli aj v klinickom právnom vzdelávaní konkurovať zahraničným právnickým fakultám v tejto oblasti.

Autorka:

JUDr. Daniela Lamačková
Pracovisko právnych kliník
Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 544
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii, obmedzí sa aj možnosť vzniku korupciehttps://www.webnoviny.sk/poslanci-schvalili-novelu-zakona-proti-byrokracii-obmedzi-sa-aj-moznost-vzniku-korupcie/

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať ...

Poslanci NR SR schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbehttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-nr-sr-schvalili-kolikovej-na/565047-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nová úprava nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po ...

Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmenehttps://www.teraz.sk/slovensko/advokatska-komora-novela-trestneho-po/565077-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: