TlačPoštaZväčšiZmenši

REKODIFIKÁCIA: Všeobecný súd fyzickej osoby

27.2. 2015, 14:30 |  najpravo.sk

Rekodifikácia civilného procesného práva sa blíži. Preto sa kolektív portálu najprávo.sk ako aj naši spolupracovníci rozhodli prezentovať niektoré navrhované zmeny, ktoré sa v nových kódexoch plánujú zaviesť. Pracujeme s návrhmi zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady, a teda ich finálne znenie sa v legislatívnom procese ešte môže zmeniť. Radi uvítame aj vaše názory, príspevky a hodnotenia.

Dnešná téma je všeobecný súd fyzickej osoby

Analyzované ustanovenia:

Podľa navrhovaného ustanovenia § 14 všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

Podľa § 37 súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania.

Podľa § 38 súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

V ustanovení § 14 je upravený všeobecný súd fyzickej osoby. Navrhovaná úprava vychádza z úpravy § 85 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, avšak namiesto štátoprávneho pojmu „občan“ CSP zavádza termín „fyzická osoba“.

Oproti doterajšej právnej úprave vyplývajú z predmetného ustanovenia dve zásadné zmeny.

Status podnikateľa by mal byť pri fyzickej osobe irelevantný

Kým Občiansky súdny poriadok pri určení všeobecného súdu žalovaného rozlišuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi - občanmi (§ 85 ods. 1), kde relevantným je bydlisko občana a fyzickými osobami podnikateľmi, pri ktorých je v obchodných veciach stanovený iný všeobecný súd (§ 85 ods. 4), pričom relevantným je miesto podnikania fyzickej osoby, navrhovaná právna úprava v § 14 nerozlišuje, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa. V obidvoch prípadoch bude všeobecným súdom fyzickej osoby súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. Miesto podnikania fyzickej osoby by už nemalo relevanciu pre určenie všeobecného súdu žalovaného, a to ani v obchodných veciach. Zákonodarca na odôvodnenie zmeny uvádza, že doterajšie rozlišovanie predstavovalo rezíduum fragmentárnej úpravy tzv. obchodného súdnictva, ktoré však stratilo akékoľvek opodstatnenie.

Druhou navrhovanou zmenou je zavedenie nového kritéria pre určenie všeobecného súdu fyzickej osoby, a to kritéria trvalého pobytu. Zákonodarca uviedol, že táto zmena sa zaviedla s cieľom zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť kritériá stanovovania miestnej príslušnosti súdu, a to zavedením unifikovaného kritéria trvalého pobytu.

Nedostupnosť údaju o trvalom pobyte pre veriteľa

Treba však k tejto zmene podotknúť, že v obchodných záväzkových vzťahoch sa údaj o trvalom byte podnikateľa nezvykne používať, nakoľko ustanovenie § 3a Obchodného zákonníka výslovne ustanovuje, že každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (tzv. obchodné dokumenty) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

Aj živnostenský register publikovaný na webe nezverejňuje údaj o trvalom pobyte živnostníka, len údaj o mieste jeho podnikania. Ak teda veriteľ - žalobca nedisponuje údajom o trvalom pobyte svojho dlžníka a podá žalobu na súd podľa miesta podnikania žalovaného, súdu konajúcemu vo veci neostane než konať vo veci, aj keď by mal žalovaný trvalý pobyt v obvode iného súdu, pokiaľ žalovaný nevznesie námietku miestnej nepríslušnosti podľa § 38.

Súd ex officio nebude skúmať miestnu príslušnosť

Údaj o mieste trvalého pobytu fyzickej osoby ku dňu začatia konania je súdu dostupný v registri obyvateľov Slovenskej republiky, takže spory o miestnu príslušnosť by mali byť zriedkavými.

Na druhej strane, podľa vyššie citovaného § 38 súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom úkone, ktorý mu patrí s výnimkou výlučnej miestnej príslušnosti, a teda ak by žalobca podal žalobu na nepríslušný súd, teda súd, v ktorého obvode nemá fyzická osoba adresu trvalého pobytu, súd z vlastnej iniciatívy nemôže postúpiť spor príslušnému súdu.

Hodnotenie tejto navrhovanej zmeny portálom najprávo.sk

Pozitíva:

  • Zrušenie bydliska občana ako kritéria pre určenie jeho všeobecného súdu nepochybne odbremení súdy od pracného zisťovania miesta, kde sa osoba zdržiava s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo a eliminuje zbytočné spory o príslušnosť.

Negatíva:

  • Sťažená možnosť zistenia trvalého pobytu dlžníka - podnikateľa pre jeho veriteľa, nakoľko sa tento údaj nenachádza vo verejných registroch (zrsr.sk)
  • Pri absencii skúmania miestnej príslušnosti z úradnej povinnosti súdom tu existuje možnosť zneužívania „konkludentnej prorogácie“, inak povedané, veriteľ si môže vybrať súd, ktorý mu vyhovuje, čo môže spôsobiť preťaženie niektorých súdov, na ktoré sa veritelia rozhodnú podať hromadné podania. Pri nízkom právnom vedomí žalovaných resp. ak sa zdržiavajú na neznámom mieste, čo je v súčasnosti veľké percento dlžníkov, nebude mať totiž kto namietať miestnu nepríslušnosť súdu a voľba súdu ostane plne v dispozícii žalobcu.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1035
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
„konkludentná prorogácia“

Bude hlavne právnikom na osoh, keďže nebudeme musieť chodiť hore-dole po všelijakých vzdialených okresoch na pojednávania, kvôli dlžníkom, ktorí sa aj tak v živote nedostavia na súd. V konečnom dôsledku im to len šetrí na trovách, aké by sme mali za to, že cestujeme na zbytočné pojednávania. V skutočných sporoch kde sú ľudia ochotní sa dostaviť viem si predstaviť, že to bude 99% námietka miestnej príslušnosti. Ľudia nie sú zas až tak nevzdelaní a spor, ktorý chcú riešiť, riešia aj s právnikmi, ktorí to buď ako splnomocnení (právny) zástupcovia namietnu, alebo im poradia namietnuť, alebo nakoniec na internete bude aj tak milión rád. U mňa je to jednoznačne HLAVNÉ POZITÍVUM!!

 
Peter Sidó | 02.03.2015 20:42

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

NAKA v 1. polroku 2020 vyšetrovala historicky najviac trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-v-1-polroku-2020-vysetrovala-hist/478672-clanok.html

Najvýznamnejším korupčným prípadom bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku takmer ...

L. Drábiková: Pri striedavej starostlivosti by pomohol detský advokáthttps://www.teraz.sk/slovensko/pri-striedavej-starostlivosti-by-pomohol/478674-clanok.html

Pri striedavej starostlivosti o dieťa by malo prísť k dohode už počas rozvodu, aby sa nekonali ...

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problémhttps://www.teraz.sk/slovensko/komisarka-konania-o-rodicovskych-pr/478369-clanok.html

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné ...

Koaliční poslanci chcú späť zákon štátneho občianstva spred roka 2010https://www.teraz.sk/slovensko/koalicni-poslanci-chcu-obnovit-zako/478358-clanok.html

Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v ...

R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlohttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-o-buducnosti-projektu-ident/478384-clanok.html

Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to ...

Na najvyššom súde chyba takmer štvrtina sudcov a môže sa to ešte viac zhoršiťhttps://www.webnoviny.sk/na-najvyssom-sude-chyba-takmer-stvrtina-sudcov-a-moze-sa-to-este-viac-zhorsit/

Na Najvyššom súde Slovenskej republiky chýba takmer štvrtina z celkového počtu 80 sudcov.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: