TlačPoštaZväčšiZmenši

REKODIFIKÁCIA: Všeobecný súd fyzickej osoby

27.2. 2015, 14:30 |  najpravo.sk

Rekodifikácia civilného procesného práva sa blíži. Preto sa kolektív portálu najprávo.sk ako aj naši spolupracovníci rozhodli prezentovať niektoré navrhované zmeny, ktoré sa v nových kódexoch plánujú zaviesť. Pracujeme s návrhmi zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady, a teda ich finálne znenie sa v legislatívnom procese ešte môže zmeniť. Radi uvítame aj vaše názory, príspevky a hodnotenia.

Dnešná téma je všeobecný súd fyzickej osoby

Analyzované ustanovenia:

Podľa navrhovaného ustanovenia § 14 všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

Podľa § 37 súd aj bez námietky skúma vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť a funkčnú príslušnosť počas celého konania.

Podľa § 38 súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.

V ustanovení § 14 je upravený všeobecný súd fyzickej osoby. Navrhovaná úprava vychádza z úpravy § 85 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, avšak namiesto štátoprávneho pojmu „občan“ CSP zavádza termín „fyzická osoba“.

Oproti doterajšej právnej úprave vyplývajú z predmetného ustanovenia dve zásadné zmeny.

Status podnikateľa by mal byť pri fyzickej osobe irelevantný

Kým Občiansky súdny poriadok pri určení všeobecného súdu žalovaného rozlišuje medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi - občanmi (§ 85 ods. 1), kde relevantným je bydlisko občana a fyzickými osobami podnikateľmi, pri ktorých je v obchodných veciach stanovený iný všeobecný súd (§ 85 ods. 4), pričom relevantným je miesto podnikania fyzickej osoby, navrhovaná právna úprava v § 14 nerozlišuje, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa. V obidvoch prípadoch bude všeobecným súdom fyzickej osoby súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. Miesto podnikania fyzickej osoby by už nemalo relevanciu pre určenie všeobecného súdu žalovaného, a to ani v obchodných veciach. Zákonodarca na odôvodnenie zmeny uvádza, že doterajšie rozlišovanie predstavovalo rezíduum fragmentárnej úpravy tzv. obchodného súdnictva, ktoré však stratilo akékoľvek opodstatnenie.

Druhou navrhovanou zmenou je zavedenie nového kritéria pre určenie všeobecného súdu fyzickej osoby, a to kritéria trvalého pobytu. Zákonodarca uviedol, že táto zmena sa zaviedla s cieľom zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť kritériá stanovovania miestnej príslušnosti súdu, a to zavedením unifikovaného kritéria trvalého pobytu.

Nedostupnosť údaju o trvalom pobyte pre veriteľa

Treba však k tejto zmene podotknúť, že v obchodných záväzkových vzťahoch sa údaj o trvalom byte podnikateľa nezvykne používať, nakoľko ustanovenie § 3a Obchodného zákonníka výslovne ustanovuje, že každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (tzv. obchodné dokumenty) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

Aj živnostenský register publikovaný na webe nezverejňuje údaj o trvalom pobyte živnostníka, len údaj o mieste jeho podnikania. Ak teda veriteľ - žalobca nedisponuje údajom o trvalom pobyte svojho dlžníka a podá žalobu na súd podľa miesta podnikania žalovaného, súdu konajúcemu vo veci neostane než konať vo veci, aj keď by mal žalovaný trvalý pobyt v obvode iného súdu, pokiaľ žalovaný nevznesie námietku miestnej nepríslušnosti podľa § 38.

Súd ex officio nebude skúmať miestnu príslušnosť

Údaj o mieste trvalého pobytu fyzickej osoby ku dňu začatia konania je súdu dostupný v registri obyvateľov Slovenskej republiky, takže spory o miestnu príslušnosť by mali byť zriedkavými.

Na druhej strane, podľa vyššie citovaného § 38 súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom úkone, ktorý mu patrí s výnimkou výlučnej miestnej príslušnosti, a teda ak by žalobca podal žalobu na nepríslušný súd, teda súd, v ktorého obvode nemá fyzická osoba adresu trvalého pobytu, súd z vlastnej iniciatívy nemôže postúpiť spor príslušnému súdu.

Hodnotenie tejto navrhovanej zmeny portálom najprávo.sk

Pozitíva:

  • Zrušenie bydliska občana ako kritéria pre určenie jeho všeobecného súdu nepochybne odbremení súdy od pracného zisťovania miesta, kde sa osoba zdržiava s úmyslom zdržiavať sa tam trvalo a eliminuje zbytočné spory o príslušnosť.

Negatíva:

  • Sťažená možnosť zistenia trvalého pobytu dlžníka - podnikateľa pre jeho veriteľa, nakoľko sa tento údaj nenachádza vo verejných registroch (zrsr.sk)
  • Pri absencii skúmania miestnej príslušnosti z úradnej povinnosti súdom tu existuje možnosť zneužívania „konkludentnej prorogácie“, inak povedané, veriteľ si môže vybrať súd, ktorý mu vyhovuje, čo môže spôsobiť preťaženie niektorých súdov, na ktoré sa veritelia rozhodnú podať hromadné podania. Pri nízkom právnom vedomí žalovaných resp. ak sa zdržiavajú na neznámom mieste, čo je v súčasnosti veľké percento dlžníkov, nebude mať totiž kto namietať miestnu nepríslušnosť súdu a voľba súdu ostane plne v dispozícii žalobcu.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 962
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
„konkludentná prorogácia“

Bude hlavne právnikom na osoh, keďže nebudeme musieť chodiť hore-dole po všelijakých vzdialených okresoch na pojednávania, kvôli dlžníkom, ktorí sa aj tak v živote nedostavia na súd. V konečnom dôsledku im to len šetrí na trovách, aké by sme mali za to, že cestujeme na zbytočné pojednávania. V skutočných sporoch kde sú ľudia ochotní sa dostaviť viem si predstaviť, že to bude 99% námietka miestnej príslušnosti. Ľudia nie sú zas až tak nevzdelaní a spor, ktorý chcú riešiť, riešia aj s právnikmi, ktorí to buď ako splnomocnení (právny) zástupcovia namietnu, alebo im poradia namietnuť, alebo nakoniec na internete bude aj tak milión rád. U mňa je to jednoznačne HLAVNÉ POZITÍVUM!!

 
Peter Sidó | 02.03.2015 20:42

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: