TlačPoštaZväčšiZmenši

Práva a povinnosti daňovníka pri a po daňovej kontrole

24.4. 2020, 09:45 |  Miroslav Buriánek

Každý podnikateľ má záujem znižovať svoje náklady a platiť dane a odvody maximálne v rozsahu, ktorý mu to nariaďuje formou zákonov štát. Protikladom boli a možno  aj sú štátne spoločnosti, ktoré z dôvodu dosiahnutia dobrého hospodárskeho výsledku a tým aj výhod  pre štatutárov, vedome znižovali alebo znižujú oprávnené náklady spoločnosti.

Niektorí podnikatelia si znižujú základ dane spôsobmi, ktoré odporujú zákonu o dani z príjmov. Buď nepriznajú niektoré svoje prímy, alebo umelo navýšia svoje výdaje. Ďalšia možnosť je fakturácia medzi dvoma spriaznenými firmami, ktoré si navzájom vyfakturujú  neexistujúce výkony alebo služby. Ide o prípady, ak jedna z firiem dosiahla v zdaňovacom období stratu. Daňovou kontrolou sa zisťujú alebo preverujú skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňový subjekt predkladá počas kontroly na základe požiadaviek správcu dane záznamy, ktorých vedenie ukladá zákon o účtovníctve. Podozrivé výdavky daňovníka si správca dane overuje zmluvami, objednávkami, dodacími listami, výdavkovými dokladmi, rozhovormi so zamestnancami. Nie je možné, aby kontrola u väčších firiem dôkladne prekontrolovala všetky doklady týkajúce sa výdavkov. Je len na skúsenosti kontrolóra, jeho iniciatíve, prípadne na náhode, aké zistenia budú súčasťou protokolu. Podkladom pre zistenia sú aj daňové kontroly vykonané u dodávateľov a odberateľov kontrolovaného subjektu, Dobrým návodom pri kontrole môžu byť rôzne podania daňových subjektov, svedecké výpovede, protokoly o daňových kontrolách a miestne zisťovanie s obhliadkami. Správca dane, ktorý vedie dokazovanie je povinný, aby úkony vedené voči daňovníkovi boli zistené čo najúplnejšie. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu. Kontrolná skupina správcu dane má byť na takej profesionálnej úrovni, že si dokáže utvoriť objektívny obraz o stave účtovníctva, zadokumentovať porušenia daňových predpisov kontrolovaného subjektu bez zbytočných prieťahov a obmedzovania činnosti a práv kontrolovaného subjektu. Správca dane je povinný použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu určeniu a vyrubeniu dane. Kontrolná skupina ako profesionál hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.

Zásada objektívnej pravdy - jedna z pilierov daňového konania nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokiaľ sa absolútne nepreukážu a nepotvrdia všetky tvrdenia daňového subjektu, nakoľko daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Záleží len na správcovi dane a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akým spôsobom dokazovanie doplní, akú hodnovernosť, dôkaznú silu a schopnosť zvrátiť závery vyplývajúce z realizovaného dokazovania z nich vyvodí, a to predovšetkým s prihliadnutím na skutočnosti a dôkazy vyplývajúce zo zistení, ktoré už má správca dane v priebehu konania k dispozícii.

Správca dane nemôže a nebude donekonečna žiadať od daňového subjektu, aby predložil stále ďalšie a ďalšie dôkazy, ktorými má potvrdiť oprávnenosť oslobodenia od dane. Obsah dôkazného bremena daňového subjektu nemožno ponímať extenzívne a rozširovať ho na preukázanie akýchkoľvek skutočností, aj takých, na preukázanie ktorých neexistuje zákonná povinnosť, resp. ktorých preukázaním sú zaťažené iné subjekty. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie.

Ak daňový subjekt nemá na určitý výdavok daňový doklad, tak to automaticky neznamená, že daňový náklad neexistuje. Ak vzniknú pochybnosti správcu dane voči dokladom predloženým kontrolovaným daňovým subjektom alebo o pravdivosti údajov v nich uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti kontrolovanému daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Kontrolovaný subjekt má povinnosť preukázať skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane alebo na skutočnosti, na ktoré ho vyzval správca dane a predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť a to všetko najneskôr do dňa  ukončenia kontroly. Kontrolovaný subjekt má právo vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia. Protokol musí podľa § 47 písm. h) daňového poriadku obsahovať preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenie dôkazov. Podľa § 74 ods. 2 daňového poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Odvolací orgán nie je viazaný len návrhmi účastníka konania, ale môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech.

Úlohou daňovníka počas daňovej kontroly je svojimi odbornými argumentmi vyvrátiť kontrolnej skupine jej zistenia, ktoré sú v jeho neprospech. Z tohto dôvodu musí daňovník od začiatku venovať maximálnu pozornosť dôkazom, ktoré predkladá v rámci zápisníc podľa § 19 daňového poriadku. Daňovník, ktorý predloží dôkazy zo svojej viny až v odvolaní, znižuje predpoklad na úspech pred odvolacím orgánom ako aj neskôr pred súdom. Podľa § 7 Civilného sporového poriadku správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutie odvolacieho orgánu, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje daňový poriadok a ktoré mal daňovník počas kontroly k dispozícii.

Jedným zo základných princípov sporového konania je koncentrácia konania. Sudca pri rozhodovaní o včasnosti uplatnenia prostriedkov útoku a prostriedkov procesnej obrany je povinný vychádzať z toho, či predmetné prostriedky sú uplatnené včas, či ich mohol žalobca uplatniť skôr, ak by konal starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na druhej strane súd prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany považuje za uplatnené včas, ak ich strana predložila ako reakciu na skutočnosti, o ktorých nevedela a ani ich nemohla predvídať.

Autor:
JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 61
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: