TlačPoštaZväčšiZmenši

PÍŠE DAŇOVÝ PORADCA: Tretí sektor a jeho kontrola

25.11. 2019, 17:43 |  Miroslav Buriánek

Tretí sektor je pre svoje zameranie mimoriadne dôležitý vo všetkých demokratických krajinách. Tretí sektor (poznáme tiež ako mimovládne organizácie alebo občiansky sektor) je nezávislý na štáte a pritom tvorí protiváhu vládnej moci. O prerozdelení dotácií mimovládnym organizáciám nerozhoduje štát, ale občania. Takto vzniká medzi občianskymi združeniami súťaž, ktorá občiansky sektor ďalej rozvíja. Najdôležitejším aspektom 2% z daní je zachovanie nezávislosti mimovládnych organizácií.

Prijímateľ môže použiť finančné prostriedky od správcov dane len na činnosti uvedené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Jedná sa o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, Slovenský Červený kríž, organizácie s medzinárodným prvkom, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, subjekty výskumu a vývoja, Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky, a na základe ktorého možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane.

Úplný zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je zverejnený aj na internetovej stránke finančného riaditeľstva.  

Prijímateľ môže poskytnúť prijatý podiel zaplatenej dane aj inej právnickej osobe, ale prijímateľ zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane. Prijímateľ je povinný preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby (stanovisko finančnej správy). Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, a to v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane.

Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov od fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Prijímateľ musí zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku v členení na:

  • výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia,
  • výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa.

V roku 2002 bolo 4.042 prijímateľov 2% dane, ktorým bolo správcami dane poskytnutých 3.396.066 eur. V roku 2007 už bolo prijímateľov 7.662, ktorým bolo poskytnutých 42.302 mil. eur. V roku 2016 už bolo poskytnutých nadáciám 60,93 mil. eur, čo činí v priemere 4.740 eur na jednu nadáciu. V súhrne najviac peňazí od roku 2009 obdŕžala nadácia SPP vo výške 17,07 milióna eur. Tieto financie sú poskytované na základe rozhodnutia jednotlivých daňovníkov, ktorí chcú takýmto spôsobom podporiť zákonom stanovené činnosti nadácií.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky („ďalej len NKÚ“) vykonal v druhom polroku 2008 kontrolu použitia 2% dane v desiatich vybraných neziskových organizáciách. Nedostatky sa našli v siedmych organizáciách, ktoré boli povinné prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov v 38 prípadoch. Zistené nedostatky boli prevažne účtovného charakteru. NKÚ u štyroch neziskových organizácií zistil porušenie finančnej disciplíny a tieto porušenia odstúpil Správe finančnej kontroly.

Správy finančnej kontroly v Bratislave, Zvolene a v Košiciach v roku 2005 vykonali následné finančné kontroly dodržiavania účelu poskytnutého podielu zaplatenej dane prijímateľom v rokoch 2002 a 2003. Z celkového počtu 33 kontrolovaných subjektov boli zistené nedostatky v oblasti účtovníctva, vedenia evidencie, inventarizácie a špecifikácie použitia pridelených prostriedkov v piatich prípadoch. V roku 2006 vykonala Správa finančnej kontroly Zvolen dve kontroly, pri ktorých neboli zistené nedostatky. Daňové úrady nevykonali žiadne kontroly zamerané na dodržiavanie účelu použitia poskytovaného podielu zaplatenej dane prijímateľom.

Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom, ktorý je predmetom činnosti, poruší finančnú disciplínu podľa § 31 ods. a) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom).

Dodržiavanie ustanovení zákona o dani z príjmov o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely v súčasnosti vykonáva Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu (predtým Správa finančnej kontroly).

Úrad vládneho auditu môže prijímateľovi nariadiť odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v lehote piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny. Podľa vyjadrenia Úradu vládneho auditu je možné vykonať u prijímateľa kontrolu v lehote 10 rokov (v zmysle ustanovení § 35 zákona č. 421/2002 Z. Z. o účtovníctve).

Občiansky sektor potrebuje pre ďalší rozvoj a plnenie zákonných podmienok dôveru občanov a kontrolu použitia 2% z daní zo strany štátu.

Ľudia nadáciám dôverujú, o čom svedčí každoročný nárast finančných prostriedkov poskytnutých nadáciám. Horšie je to s preverovaním použitia finančných prostriedkov prijímateľom zo strany štátu. Od roku 2008 nevykonali štátne orgány žiadnu kontrolu použitia 2% daní zo strany prijímateľa.

JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.
daňový poradca


 

Použité zdroje:

  • https://podnikam.sk/kategorie/dane/2-percenta-z-dane/
  • www.dvepercenta.sk
  • Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z výkonu kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách (Správa NKÚ SR),
  • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Informácia k poskytovaniu podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2018 z daňovej povinnosti za rok 2017 podľa § 50 zákona o dani z príjmov,            
  • Správa o výsledku kontroly postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách (Správa MKÚ SR).

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 42
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V programovom vyhlásení chce M.Kolíková reformu Súdnej radyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-programovom-vyhlaseni-chce-mkoliko/456642-clanok.html

Za prioritu v programovom vyhlásení vlády za rezort spravodlivosti považuje Kolíková opatrenia ...

Klientske centrá budú otvorené v stredy len poobedehttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-aprila-budu-v-stredy-klientske-c/456631-clanok.html

Od 1. apríla sa upravia úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na ...

M. Michalko: Duševné vlastníctvo sa dá zaregistrovať aj on-linehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-michalko-dusevne-vlastnictvo-sa-d/456595-clanok.html

Nápady, ktoré budú vložené do aplikácie, by v budúcnosti totiž podľa Michalka mohli ...

Nouzový stav je protiústavní, myslí si advokát. Podal stížnost k souduhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-nouzovy-stav-ustava-ustavni-soud-stiznost-david-zahumensky.A200329_213402_domaci_aug

Advokát David Zahumenský se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud, kam ...

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: