Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
Predplatné
Nedeľa, 21. apríl 2024 | meniny má Ervín , zajtra Slavomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Daňová kontrola

Miroslav Buriánek • 15.1. 2019, 12:14

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Daňová kontrola je podľa § 46 daňového poriadku ukončená dňom doručenia protokolu, doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok alebo zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 68 daňového poriadku vyrubovacie konanie začína nasledujúci deň po dni doručenia protokolu s výzvou a končí dňom doručenia rozhodnutia daňovému subjektu. Správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu podľa § 46 ods. 8 a § 49 ods. 1 daňového poriadku. Ak daňový subjekt predloží pripomienky a dôkazy v lehote určenej správcom dane, dohodne so správcom dane deň prerokovania pripomienok a dôkazov ním predložených. Ak sa nedohodnú, určí deň ich prerokovania správca dane. O priebehu a o výsledkoch dokazovania správca dane spíše s daňovým  subjektom zápisnicu, a to aj opakovane, v tom prípade správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice s daňovým subjektom alebo odo dňa spísania úradného záznamu, najneskôr však do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej správcom dane.

Problémom je, ak si správca dane uvedomuje, že nie je schopný ukončiť daňovú kontrolu do jedného roka odo dňa jej zahájenia. Z tohto dôvodu správca dane uvedie v protokole aj zistenia, ku ktorým sa daňový subjekt nemohol v priebehu ročnej lehoty vyjadriť. Daňový subjekt má právo v priebehu daňovej kontroly predkladať dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane. Ak správca dane uvedie v protokole zistenia, ku ktorým sa daňový subjekt nemal možnosť vyjadriť v priebehu daňovej kontroly, dochádza k porušeniu práv daňového subjektu podľa § 45 ods.1 písm. c) a podľa písm. f) daňového poriadku, nakoľko sa daňový subjekt nemohol v priebehu daňovej kontroly vyjadriť k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim.  Medzi opravné prostriedky podľa § 71 a § 72 daňového poriadku patrí námietka a odvolanie. Námietka prichádza do úvahy v prípadoch, ak tak konkrétne ustanovuje zákon a odvolanie až po doručení rozhodnutia. V uvedenom prípade nie je možné uplatniť námietku. Podľa môjho názoru je v uvedenom prípade možné uplatniť sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, nakoľko správca dane neumožnil daňovému subjektu predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a tým došlo k porušeniu jeho práv uvedených v § 45 ods. 1 písm. c), f) daňového poriadku. Sťažnosť nie je možné podať len v prípade daňovej exekúcie. Zároveň je dôležité, aby daňový subjekt vyvrátil všetky zistenia uvedené v protokole aj tie, ktoré sú v rozpore s § 45 ods. 1 písm. c), f) daňového poriadku. Protokol musí obsahovať vyjadrenia daňového subjektu podľa § 45 ods. 1 písm. f). Správca dane v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní vyrubí daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani. Ak daňový subjekt nebude spokojný so závermi uvedenými v rozhodnutí, je oprávnený podať odvolanie. Je otázne, či správca dane môže navýšiť dorub dane v rozhodnutí oproti zisteniam uvedených v protokole. Podľa môjho názoru nemôže. Môže len opraviť chyby, ktoré vznikli pri písaní a počítaní. Iné navýšenie dane, ktoré nevychádza zo zistení uvedených správcom  dane v protokole je  porušením  zásady správy daní. Do úvahy prichádza porušenie zásady, podľa ktorej sa pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.
daňový poradca

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 866

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: