TlačPoštaZväčšiZmenši

Páchateľom niektorých priestupkov sa siahne aj na sociálne dávky

2.7. 2013, 14:19 |  najpravo.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v pondelok do legislatívneho procesu návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Účelom návrhu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Dôraz sa kladie na to, aby bola v rámci systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi zabezpečená adresnosť, zásluhovosť ako aj ochrana tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, pričom sa vychádza z ústavnej garancie zabezpečenia základných životných podmienok, ktoré sa návrhom zákona ustanovujú ako jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Výška dávky v hmotnej núdzi bude závislá od aktivity poberateľa

Ministerstvo v rámci poskytovania pomoci v hmotnej núdzi navrhuje prihliadať na zásluhovosť, čo by sa malo prejaviť u tých čo pracujú alebo pracovali. Navrhuje sa tiež, aby výška dávky v hmotnej núdzi bola závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti a to účasťou na menších obecných službách alebo na dobrovoľníckej činnosti. Základným predpokladom tejto podmienky však bude, že mu takáto činnosť ponúknutá bude. Ministerstvo tiež mieni sprísniť a spresniť podmienky pre vznik nároku na aktivačný príspevok, ktorý je možné získať za výkon menších obecných služieb.

Príspevok za plnenie povinnej školskej dochádzky

Navrhuje sa tiež zaviesť samostatný príspevok na nezaopatrené dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, ktorý je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa pri plnení školskej dochádzky s presnými pravidlami nároku.

Tiež sa navrhuje zaviesť osobitný príspevok, ktorý bude patriť plnoletej osobe, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, pred nástupom do zamestnania poberala pomoc v hmotnej núdzi a začala pracovať. Nárok na osobitný príspevok vznikne len v prípade, že občan bude mať príjem najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy a najviac vo výške 3 násobku minimálnej mzdy a domácnosti, ktorej je členom sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi. Príspevok sa bude pri splnení podmienok poskytovať po dobu 6 mesiacov.

Aby sa zabránilo zneužívaniu poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi navrhuje sa automatické určenie osobitného príjemcu v prípade, ak v čase rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi pre domácnosť, je určený osobitný príjemca na inú dávku poskytovanú úradom.

Aj sociálne dávky už budú podliehať exekúcii

Ministerstvo mieni v novom zákone novelizovať tiež zákon o priestupkoch. Novela má umožniť výkon rozhodnutia o uloženej pokute za vybrané priestupky prikázaním zrážok z vybraných sociálnych príjmov páchateľov.

Podľa navrhovaného znenia novely priestupkového zákona rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29 (Priestupky na úseku zdravotníctva), § 30 ods. 1 písm. e) (tohto priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj), § 47 (Priestupky proti verejnému poriadku), § 49 (Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu), § 50 (Priestupky proti majetku) a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa podľa osobitného predpisu možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku.

„Ide o priestupky, ktorých účinný postih a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov, je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí ako je napr. dodržiavanie verejného poriadku alebo nepoškodzovanie cudzieho majetku. Páchateľmi sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok. V dôsledku toho je táto skupina páchateľov doposiaľ nepostihnuteľná. Cieľom navrhovaného opatrenia je pôsobiť účinne na túto skupinu páchateľov, a tým zamedziť neustálemu nárastu počtu týchto priestupkov." uvádza ministerstvo

Ak páchateľ vyššie uvedených priestupkov neuhradí pokutu v lehote uloženej v rozhodnutí, rozhodnutie nemožno vykonať zrážkami zo mzdy a páchateľ je poberateľom niektorých z uvedených príjmov (dávok), vydá sa tomu, kto páchateľovi príjem vypláca, príkaz na vykonanie zrážok z príjmu. Tieto zrážky z príjmu sú príjmom štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že tieto príjmy vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna poisťovňa, budú z nich teda aj vykonávať zrážky.

Pri výkone rozhodnutia by sa mali primerane použiť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku a takéto rozhodnutie nebude môcť vykonať exekútor podľa Exekučného poriadku. Zároveň z navrhovanej formulácie vyplýva i to, že sa nebudú uskutočňovať ani formálne zisťovania majetku pre prípadný predaj nehnuteľnosti.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1102
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Šiesti sudcovia sa vzdali svojej funkcie, poslali list prezidentkehttps://www.webnoviny.sk/siesti-sudcovia-sa-vzdali-svojej-funkcie-poslali-list-prezidentke/

Do Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky doručili listy, ktorými sa viacerí sudcovia a ...

Amnestie kvůli koronaviru? Zeman ji odmítl vyhlásithttps://www.denik.cz/z_domova/amnestie-pandemie-koronavir-milos-zeman-20200328.html

Prezident Miloš Zeman odmítl vyhlásit amnestii.

Bez rúška už ani na krok: Vláda schválila povinnosť nosiť hohttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-ulozila-prislusnym-organom-/456121-clanok.html

Bezodkladne sa teda zavádza povinnosť vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len s prekrytím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: