Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Páchateľom niektorých priestupkov sa siahne aj na sociálne dávky

2.7. 2013, 17:30 |  najpravo.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v pondelok do legislatívneho procesu návrh zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Účelom návrhu zákona je upraviť legislatívny rámec podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Dôraz sa kladie na to, aby bola v rámci systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi zabezpečená adresnosť, zásluhovosť ako aj ochrana tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť, alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, pričom sa vychádza z ústavnej garancie zabezpečenia základných životných podmienok, ktoré sa návrhom zákona ustanovujú ako jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

Výška dávky v hmotnej núdzi bude závislá od aktivity poberateľa

Ministerstvo v rámci poskytovania pomoci v hmotnej núdzi navrhuje prihliadať na zásluhovosť, čo by sa malo prejaviť u tých čo pracujú alebo pracovali. Navrhuje sa tiež, aby výška dávky v hmotnej núdzi bola závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti a to účasťou na menších obecných službách alebo na dobrovoľníckej činnosti. Základným predpokladom tejto podmienky však bude, že mu takáto činnosť ponúknutá bude. Ministerstvo tiež mieni sprísniť a spresniť podmienky pre vznik nároku na aktivačný príspevok, ktorý je možné získať za výkon menších obecných služieb.

Príspevok za plnenie povinnej školskej dochádzky

Navrhuje sa tiež zaviesť samostatný príspevok na nezaopatrené dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, ktorý je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa pri plnení školskej dochádzky s presnými pravidlami nároku.

Tiež sa navrhuje zaviesť osobitný príspevok, ktorý bude patriť plnoletej osobe, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, pred nástupom do zamestnania poberala pomoc v hmotnej núdzi a začala pracovať. Nárok na osobitný príspevok vznikne len v prípade, že občan bude mať príjem najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy a najviac vo výške 3 násobku minimálnej mzdy a domácnosti, ktorej je členom sa prestane poskytovať pomoc v hmotnej núdzi. Príspevok sa bude pri splnení podmienok poskytovať po dobu 6 mesiacov.

Aby sa zabránilo zneužívaniu poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi navrhuje sa automatické určenie osobitného príjemcu v prípade, ak v čase rozhodovania o pomoci v hmotnej núdzi pre domácnosť, je určený osobitný príjemca na inú dávku poskytovanú úradom.

Aj sociálne dávky už budú podliehať exekúcii

Ministerstvo mieni v novom zákone novelizovať tiež zákon o priestupkoch. Novela má umožniť výkon rozhodnutia o uloženej pokute za vybrané priestupky prikázaním zrážok z vybraných sociálnych príjmov páchateľov.

Podľa navrhovaného znenia novely priestupkového zákona rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29 (Priestupky na úseku zdravotníctva), § 30 ods. 1 písm. e) (tohto priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj), § 47 (Priestupky proti verejnému poriadku), § 49 (Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu), § 50 (Priestupky proti majetku) a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa podľa osobitného predpisu možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku.

„Ide o priestupky, ktorých účinný postih a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov, je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí ako je napr. dodržiavanie verejného poriadku alebo nepoškodzovanie cudzieho majetku. Páchateľmi sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok. V dôsledku toho je táto skupina páchateľov doposiaľ nepostihnuteľná. Cieľom navrhovaného opatrenia je pôsobiť účinne na túto skupinu páchateľov, a tým zamedziť neustálemu nárastu počtu týchto priestupkov." uvádza ministerstvo

Ak páchateľ vyššie uvedených priestupkov neuhradí pokutu v lehote uloženej v rozhodnutí, rozhodnutie nemožno vykonať zrážkami zo mzdy a páchateľ je poberateľom niektorých z uvedených príjmov (dávok), vydá sa tomu, kto páchateľovi príjem vypláca, príkaz na vykonanie zrážok z príjmu. Tieto zrážky z príjmu sú príjmom štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že tieto príjmy vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna poisťovňa, budú z nich teda aj vykonávať zrážky.

Pri výkone rozhodnutia by sa mali primerane použiť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku a takéto rozhodnutie nebude môcť vykonať exekútor podľa Exekučného poriadku. Zároveň z navrhovanej formulácie vyplýva i to, že sa nebudú uskutočňovať ani formálne zisťovania majetku pre prípadný predaj nehnuteľnosti.

Zdroj: Portál právnych predpisov
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca