TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Stanovisko odboru architektov v obci

29.5. 2017, 16:02 |  Martin Píry

V praxi stavebných a územných konaní sa na Slovensku často vyskytuje situácia, kedy stavebný úrad vráti návrh na začatie konanie na doplnenie - aby bol stanoviskom odboru architektov (z rôznym názvom predmetnej organizačnej zložky) v obci preukázaný súlad s územným plánom. V tomto dôsledku sa preruší konanie a ak sa súhlasné stanovisko nedodá, stavebný úrad konanie zastaví. Takýto postup stavebných úradov z dôvodov, ktoré uvedieme nižšie je ústavne diskomfortný a v rozpore so zákonom.

Stavebný zákon je postavený na dvoch princípoch. Ochrana vlastníckeho práva a verejného záujmu. Verejný záujem nie je u nás definovaný, preto hovoríme o ňom ako o neurčitom pojme. Podľa teórie správneho práva je to záujem, ktorý v sebe zahrňuje neurčitý počet súkromných záujmov. S konkrétnym súkromným záujmom môže byť v súlade, alebo v konflikte. V stavebnom práve je verejný záujem v dvoch rovinách: 

  • Ako osobitný záujem chránený „dotknutými“ orgánmi, napr. otázka hygieny, životného prostredia, ochrany kultúrnych pamiatok a podobne
  • Ako záujem obce na regulácii územia prijatých v územnom pláne.

V prvom prípade sa takýto záujem preukazuje vo forme záväzného stanoviska, napríklad orgánu na ochranu životného prostredia. Teda musia súčasne existovať dve relevantné skutočnosti – samotná existencia orgánu (ako taký musí byť uvedený v zákone) a tiež jeho zákonná možnosť na vydávanie záväzných stanovísk. Uvediem príklad: „V legislatíve na ochranu kultúrnych pamiatok, ktorú upravuje v § 32 ods. 12 zákona  č. 49/2002 V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení, v konaní o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác, v konaní o nariadení nevyhnutných úprav alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad na základe záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu.“ Teda je pomenovaný orgán, ako aj právo vydávať záväzné stanoviská, čo je v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, že orgány môžu konať len základe zákona a jeho medziach.   

Stavený zákona pozná však aj situáciu, kedy je dotknutým orgánom obec. § 140 a ods. 1 písm b Stavebného zákona o tom hovorí nasledovné: „Dotknutým orgánom je obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku, alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty,“

Teda musia byť splnené dve podmienky - a to že obec nie je zároveň rozhodovacím orgánom, teda stavebným úradom a že ide o pozemky, alebo stavby na jej území. Teda pokiaľ je obec stavebným úradom je vylúčené, aby poskytla záväzné stanovisko do konaní podľa stavebného  zákona. Osobitným faktom je že útvar architektov, referát architektúry, alebo útvar hlavného  architekta je iba organizačná zložka obecného úradu, ktorý ani nemusí byť, ak tak rozhodne  obec. Sme svedkami toho, že veľa obcí – miesť ani nemá takýto útvar (nutné pozrieť zákon č. 369/1990 Zb. v znení zmien a noviel  napríklad § 16 ods. 3).

Teda máme hneď dve podstatné skupiny dôvodov prečo postup ako ho uvádzam v úvode je nezákonný.

  • Poprvé, obec ako subjekt, ak je stavebným úradom, nemôže byť zároveň dotknutým orgánom, ktorý vydáva stanoviská. 
  • Podruhé, rôzny platformy architektov v mestách nie sú orgánom vzniknutým na základe zákona.

Do tretice treba však spomenúť ešte jeden okruh otázok. Tým je fakt, že stavebný úrad (obec) je povinný sám preskúmať súlad, prípadne nesúlad s územným plánom. Nie však v rámci  stanoviska, ale v konečnom rozhodnutí vo veci samej (pozri § 37 ods. 4). Teda v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje, alebo nepovoľuje umiestenie stavby (územné rozhodnutie), alebo stavba  sama (stavebné povolenie). Problém je v tom, že ak by stavebný úrad vyzval na predloženie takéhoto stanoviska a preruší v dôsledku tohto konanie, odníme možnosť účastníkovi konania  uplatniť si svoje práva v samotnom konaní. Stavebný úrad by tak vyhodnocoval len či predložil súhlas, alebo nepredložil súhlas architektov (resp. obdobnej zložky obecného úradu). Ak by nepredložil účastník konania súhlas, konanie by zastavil. Teda by vôbec neskúmal súlad s územným plánom. Účastník by vôbec nemal možnosť dávať námietky, predkladať dôkazy a podobne. Teda by bolo porušené procesné právo účastníka konania, ktoré je navyše súčasťou práva na spravodlivý proces. Zároveň aj povinnosť stavebného úradu náležite zistiť skutkový stav (§ 32 a 33 správneho poriadku). Z týchto dôvodov je takýto postup nezákonný.

Stavebné konanie je jedným z najčastejších správnych konaní. Dodržiavanie zákona je dôležitým opatrením ústavnosti v podmienkach SR.  Navyše, ak je súlad, alebo nesúlad s územným plánom súčasťou preukazovania v konaní je možné sa priamo voči nemu odvolať. Ak je súčasťou „výzvy„ na doplnenie podanie, nie je možné sa voči nemu odvolať (skúma sa len splnenie povinnosti doplniť podanie). Toto poskytuje priestor na svojvôľu úradníkov a bohužiaľ pôdu na netransparentné a korupčné správanie.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 924
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ktorého kandidáta na generálneho prokurátora favorizujú dekani?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/557217-ktoreho-kandidata-na-generalneho-prokuratora-favorizuju-dekani/

Ak prejde v parlamente zmena voľby generálneho prokurátora, budú môcť svojich kandidátov na ...

M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-obava-z-trestneho-stiha/480473-clanok.html

Sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných ...

Zvýšenie pokuty za nedodržanie izolácie bude prokované zrýchlenehttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-zvyseni-pokuty-za-nedodrzani/480466-clanok.html

Operátor by mohol podľa novely spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, ...

Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-formalne-vyme/480400-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov.

Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokovhttps://www.webnoviny.sk/kolikovej-nova-sudna-mapa-by-mala-byt-znama-do-konca-leta-ministerka-chce-navrat-do-90-tych-rokov/

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim ...

Kompetenční absurdita. Nadřízený trestal i rozhodoval, zda jednal zákonněhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-soud-stiznost-ustavni-nadrizeny.A200714_103122_domaci_remy

Nároky příslušníků bezpečnostních sborů na odškodnění za nezákonné rozhodnutí budou ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: