TlačPoštaZväčšiZmenši

NÁZOR: Stanovisko odboru architektov v obci

29.5. 2017, 16:02 |  Martin Píry

V praxi stavebných a územných konaní sa na Slovensku často vyskytuje situácia, kedy stavebný úrad vráti návrh na začatie konanie na doplnenie - aby bol stanoviskom odboru architektov (z rôznym názvom predmetnej organizačnej zložky) v obci preukázaný súlad s územným plánom. V tomto dôsledku sa preruší konanie a ak sa súhlasné stanovisko nedodá, stavebný úrad konanie zastaví. Takýto postup stavebných úradov z dôvodov, ktoré uvedieme nižšie je ústavne diskomfortný a v rozpore so zákonom.

Stavebný zákon je postavený na dvoch princípoch. Ochrana vlastníckeho práva a verejného záujmu. Verejný záujem nie je u nás definovaný, preto hovoríme o ňom ako o neurčitom pojme. Podľa teórie správneho práva je to záujem, ktorý v sebe zahrňuje neurčitý počet súkromných záujmov. S konkrétnym súkromným záujmom môže byť v súlade, alebo v konflikte. V stavebnom práve je verejný záujem v dvoch rovinách: 

  • Ako osobitný záujem chránený „dotknutými“ orgánmi, napr. otázka hygieny, životného prostredia, ochrany kultúrnych pamiatok a podobne
  • Ako záujem obce na regulácii územia prijatých v územnom pláne.

V prvom prípade sa takýto záujem preukazuje vo forme záväzného stanoviska, napríklad orgánu na ochranu životného prostredia. Teda musia súčasne existovať dve relevantné skutočnosti – samotná existencia orgánu (ako taký musí byť uvedený v zákone) a tiež jeho zákonná možnosť na vydávanie záväzných stanovísk. Uvediem príklad: „V legislatíve na ochranu kultúrnych pamiatok, ktorú upravuje v § 32 ods. 12 zákona  č. 49/2002 V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení, v konaní o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác, v konaní o nariadení nevyhnutných úprav alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad na základe záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu.“ Teda je pomenovaný orgán, ako aj právo vydávať záväzné stanoviská, čo je v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, že orgány môžu konať len základe zákona a jeho medziach.   

Stavený zákona pozná však aj situáciu, kedy je dotknutým orgánom obec. § 140 a ods. 1 písm b Stavebného zákona o tom hovorí nasledovné: „Dotknutým orgánom je obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku, alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty,“

Teda musia byť splnené dve podmienky - a to že obec nie je zároveň rozhodovacím orgánom, teda stavebným úradom a že ide o pozemky, alebo stavby na jej území. Teda pokiaľ je obec stavebným úradom je vylúčené, aby poskytla záväzné stanovisko do konaní podľa stavebného  zákona. Osobitným faktom je že útvar architektov, referát architektúry, alebo útvar hlavného  architekta je iba organizačná zložka obecného úradu, ktorý ani nemusí byť, ak tak rozhodne  obec. Sme svedkami toho, že veľa obcí – miesť ani nemá takýto útvar (nutné pozrieť zákon č. 369/1990 Zb. v znení zmien a noviel  napríklad § 16 ods. 3).

Teda máme hneď dve podstatné skupiny dôvodov prečo postup ako ho uvádzam v úvode je nezákonný.

  • Poprvé, obec ako subjekt, ak je stavebným úradom, nemôže byť zároveň dotknutým orgánom, ktorý vydáva stanoviská. 
  • Podruhé, rôzny platformy architektov v mestách nie sú orgánom vzniknutým na základe zákona.

Do tretice treba však spomenúť ešte jeden okruh otázok. Tým je fakt, že stavebný úrad (obec) je povinný sám preskúmať súlad, prípadne nesúlad s územným plánom. Nie však v rámci  stanoviska, ale v konečnom rozhodnutí vo veci samej (pozri § 37 ods. 4). Teda v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje, alebo nepovoľuje umiestenie stavby (územné rozhodnutie), alebo stavba  sama (stavebné povolenie). Problém je v tom, že ak by stavebný úrad vyzval na predloženie takéhoto stanoviska a preruší v dôsledku tohto konanie, odníme možnosť účastníkovi konania  uplatniť si svoje práva v samotnom konaní. Stavebný úrad by tak vyhodnocoval len či predložil súhlas, alebo nepredložil súhlas architektov (resp. obdobnej zložky obecného úradu). Ak by nepredložil účastník konania súhlas, konanie by zastavil. Teda by vôbec neskúmal súlad s územným plánom. Účastník by vôbec nemal možnosť dávať námietky, predkladať dôkazy a podobne. Teda by bolo porušené procesné právo účastníka konania, ktoré je navyše súčasťou práva na spravodlivý proces. Zároveň aj povinnosť stavebného úradu náležite zistiť skutkový stav (§ 32 a 33 správneho poriadku). Z týchto dôvodov je takýto postup nezákonný.

Stavebné konanie je jedným z najčastejších správnych konaní. Dodržiavanie zákona je dôležitým opatrením ústavnosti v podmienkach SR.  Navyše, ak je súlad, alebo nesúlad s územným plánom súčasťou preukazovania v konaní je možné sa priamo voči nemu odvolať. Ak je súčasťou „výzvy„ na doplnenie podanie, nie je možné sa voči nemu odvolať (skúma sa len splnenie povinnosti doplniť podanie). Toto poskytuje priestor na svojvôľu úradníkov a bohužiaľ pôdu na netransparentné a korupčné správanie.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 763
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva žalostné, k zmenám prispela aj kauza Kuciakhttps://www.webnoviny.sk/stihanie-korupcie-na-slovensku-ostava-zalostne-k-zmenam-prispela-aj-kauza-kuciak/

Stíhanie korupcie na Slovensku ostáva aj naďalej žalostné.

Výbor vypočúva uchádzačov o post ústavného sudcuhttp://www.teraz.sk/slovensko/vybor-vypocuva-kandidatov-na-sudcov/418685-clanok.html

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak ...

Deň väzenskej a justičnej stráže oslávia 28. septembra v Piešťanochhttp://www.teraz.sk/slovensko/pri-prilezitosti-50-vyrocia-organiz/418764-clanok.html

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) organizuje pri príležitosti ...

Veverka: Novela odpadového zákona je posun, mohla byť ambicióznejšiahttp://www.teraz.sk/slovensko/veverka-novela-odpadoveho-zakona-je-p/418639-clanok.html

Novela zákona o odpadoch, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania, je podľa ...

Radíme: Pozostalí dedia nielen majetok, ale aj dlhyhttp://www.teraz.sk/slovensko/radime-pozostali-dedia-nielen-majetok/418675-clanok.html

Dedičstvo sa nadobúda k momentu smrti, keďže smrťou stráca fyzická osoba svoju právnu ...

Gál: Ak sa voľba predsedu NS natiahne, porozhliadnem sa po kandidátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/gal-ak-sa-volba-predsedu-ns-natiahne/418541-clanok.html

Súdna rada v pondelok (9. 9.) na svojom mimoriadnom zasadnutí ani v druhom kole nezvolila nového ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: