TlačPoštaZväčšiZmenši

Na pozemku majú stĺpy elektrického vedenia, náhradu však nedostanú

16.12. 2013, 12:39 |  najpravo.sk

Dňa 5. 11. 2013 Európsky súd pre ľudské práva zamietol tri sťažnosti týkajúce sa obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom a dňa 19. 11 2013 zamietol sťažnosť Šebeková a ďalší proti Slovenskej republike.

Musia strpieť bezodplatné užívania pozemku

​V prípade Petrová a Valo proti Slovenskej republike sťažovatelia žalovali štát pre porušenie ich majetkových práv zaručených článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd tým, že musia strpieť bezodplatné užívanie ich pozemku komerčným dodávateľom elektriny. Sťažovatelia dostali od svojej starej matky do daru pozemok, na ktorom boli ešte v 50.-tych alebo 60.-tych rokoch minulého storočia postavené dva stĺpy elektrického vedenia. Podľa nich, ak by na ňom neboli elektrické zariadenia, hodnota pozemku v danej oblasti by bola 200 000 EUR, avšak so zariadeniami pozemok nemožno ani predať, ani inak využívať. Navyše sú povinní platiť daň z nehnuteľnosti a udržiavať pozemok.

Sťažovatelia sa pokúsili získať náhradu za užívanie pozemku súdnou cestou, avšak Okresný súd Košice I a Krajský súd v Košiciach ich žalobu zamietli. Súdy poukázali na to, že zákon o energetike, platný v relevantnom čase umožňoval výstavbu elektrického vedenia vrátane stĺpov na nehnuteľnosti kohokoľvek, pričom ak vlastník alebo užívateľ dotknutej nehnuteľnosti bol podstatne obmedzený v jej užívaní, mohol žiadať primeranú jednorazovú náhradu, a to do 3 mesiacov od uvedenia diela do prevádzky. Stará matka sťažovateľov o náhradu nežiadala a neexistoval žiaden právny základ pre nový nárok samotných sťažovateľov. Sťažovatelia neuspeli ani so sťažnosťou podanou na ústavný súd.

Európsky súd pre ľudské práva sa stotožnil s argumentáciou vlády, ktorá tvrdila, že skutkové okolnosti prípadu nespadajú do právomoci tohto súdneho orgánu, pretože k zriadeniu elektrického vedenia došlo pred tým, ako Dohovor nadobudol platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike. Ďalej poukázal na to, že sťažovatelia nadobudli dotknutý pozemok v roku 2002 a odvtedy sa ich právne postavenie nijakým spôsobom nezhoršilo.

Pokiaľ ide o ich nemožnosť získať náhradu za bremeno, ktoré sa k ich pozemku viaže, Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, že existencia stĺpov elektrického vedenia nebráni sťažovateľom využívať pozemok na poľnohospodárske účely a z Dohovoru nemožno vyvodiť právo využívať pozemok na stavebné účely. Neuznal tvrdenie sťažovateľov o finančnej ujme, ktorá im údajne vzniká a konštatoval, že predmetná situácia nepredstavuje pre sťažovateľov neprimerané bremeno. Takisto neakceptoval námietku sťažovateľov, že súdne konanie o ich žalobe bolo nespravodlivé. Sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Žiadna kompenzácia ani za nadzemné potrubie na nehnuteľnosti

K podobným záverom dospel Európsky súd pre ľudské práva aj v prípade Popivčák proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľ namietal porušenie svojich majetkových práv tým, že cez jeho nehnuteľnosť (kúpenú v roku 1993) prechádza nadzemné teplovodné potrubie (zriadené v 80.-tych rokoch minulého storočia), za čo mu spoločnosť vlastniaca potrubie nie je v zmysle platnej právnej úpravy povinná poskytovať žiadnu kompenzáciu. Tak isto Európsky súd pre ľudské práva posúdil aj sťažnosť Šidlovská proti Slovenskej republike, v ktorej sťažovateľka namietala, že za obmedzenia v užívaní svojho pozemku (ktorý dostala od svojho otca v roku 2004), spôsobené tým, že na ňom stoja stĺpy elektrického vedenia a prechádza cez neho elektrické vedenie (zriadené v roku 1952), nedostáva žiadnu náhradu.

Reštituenti nemali legitímnu nádej na získanie majetku

Dňa 19. novembra 2013 Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť Šebeková a ďalší proti Slovenskej republike. Sťažovatelia sú vlastníkmi dvoch bytov, ktoré im boli vrátené na základe zákona o mimosúdnych rehabilitáciách z roku 1991. Byty boli obývané dvoma rodinami. Nájomné, ktoré tieto rodiny platili, bolo regulované zákonom a bolo nižšie ako bežné trhové nájomné. Sťažovatelia súdnou cestou žiadali o privolenie vypovedať nájom. V decembri 1993 Okresný súd Bratislava I a na základe odvolania aj Krajský súd v Bratislave privolili k výpovediam z nájmu bytov, avšak s tým, že žalovaní nájomníci mali právo na náhradný byt a boli povinní vypratať dotknuté byty do 15 dní po tom, ako im bude taký byt zabezpečený. Sťažovatelia sa následne neúspešne pokúsili dosiahnuť výkon rozsudku súdnou aj exekučnou cestou. Neskôr v rokoch 2005 a 2006 podali proti nájomníkom dve žaloby, ktorými sa domáhali zaplatenia určitých peňažných čiastok z titulu bezdôvodného obohatenia. Tvrdili, že nájomníci sa obohatili na ich úkor tým, že za nájom bytov im platili nižšie sumy (určené v rámci systému tzv. regulovaného nájomného) ako bolo trhové nájomné za porovnateľné byty. Ani v jednom z konaní neboli úspešní. Na Európskom súde pre ľudské práva žalovali Slovenskú republiku pre porušenie práva na pokojné užívanie majetku, zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, a to tým, že musia znášať neprimerané bremeno, keď sú povinní umožniť iným osobám užívať ich byty za podmienok tzv. režimu regulovaného nájomného, hoci nájomné práva týchto osôb zanikli právoplatným rozsudkom. Ďalej tvrdili, že došlo k porušeniu zákazu nútenej práce podľa článku 4 ods. 2 Dohovoru, pretože sú povinní umožniť iným osobám užívať ich byty za neprimerane nízke nájomné.

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí uviedol, že súdy v konaniach o vydanie bezdôvodného obohatenia jednoznačne potvrdili, že sťažovatelia majú nárok na nájomné iba vo výške určenej právnym predpisom a súdy nemajú v tomto smere moderačné právo. Sťažovatelia teda nemali tzv. legitímnu nádej na získanie majetku, ktorá by bola chránená článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru a zamietnutie ich žalôb nemožno považovať za porušenie majetkových práv.

Ďalej Európsky súd pre ľudské práva vzal do úvahy dokumenty predložené vládou, ktoré potvrdzovali, že nájomníci už v roku 2005 opustili sporné byty a sťažovatelia uzavreli s treťou osobou nájomnú zmluvu, ktorou tejto osobe prenajali rodinný dom, v ktorom sa nachádzajú oba byty. Vzhľadom na tieto skutočnosti Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že namietaná situácia skončila viac ako šesť mesiacov pred podaním sťažnosti v roku 2009.

V tomto ohľade Európsky súd pre ľudské práva uznal argumentáciu vlády, že podané žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia nemožno považovať za kroky uskutočnené s cieľom zabrániť porušeniu práv a ako také nemali na situáciu žiaden vplyv. Rovnako v tomto smere poukázal na fakt, že aj exekučné konania skončili viac ako šesť mesiacov pred podaním sťažnosti. Námietku týkajúcu sa zákazu nútenej práce považoval za zjavne nepodloženú. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 630
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Koalícia a opozícia sa zhodli, nový Ústavný súd je zatiaľ najlepšíhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-us-sr-moze-byt-najlepsim/423853-clanok.html

Koalícia aj opozícia zároveň podotýkajú, že zvýšenie dôvery súdov treba zvýšiť.

Novú väznicu v Rimavskej Sobote chcú postaviť štyri spoločnostihttps://www.webnoviny.sk/novu-vaznicu-v-rimavskej-sobote-chcu-postavit-styri-spolocnosti/

S výstavbou sa má začať v druhom polroku budúceho roka a s plnou prevádzkou sa počíta až o ...

Všetky psy musia byť začipované do konca októbra, ľuďom v hmotnej núdzi prispeje štáthttps://www.webnoviny.sk/vsetky-psy-musia-byt-zacipovane-do-konca-oktobra-ludom-v-hmotnej-nudzi-prispeje-stat/

Od novembra tohto roka musia byť všetky psy na Slovensku povinne označené identifikačným ...

Väčšina Slovákov nedôveruje súdnictvu a neverí ani vo vyšetrenie kauzy Gorilahttps://www.webnoviny.sk/vacsina-slovakov-nedoveruje-sudnictvu-a-neveri-ani-vo-vysetrenie-kauzy-gorila/

Agentúra Polis v prieskume pre TV JOJ zisťovala, či Slováci dôverujú súdnictvu. Pri tejto ...

Prečo sa v sporoch rodičov o deti na Slovensku nedodržiava zákonhttps://komentare.sme.sk/c/22233684/cestuju-za-detmi-zdaleka-no-roky-ich-nevidia-a-rozsudok-nestaci.html

Na Nadáciu sa za posledné mesiace obrátilo viacero rodičov, ktorí sa rozišli so svojimi ...

Územný plán by podľa nového zákona mali mať všetky obcehttp://www.teraz.sk/ekonomika/uzemny-plan-by-podla-noveho-zakona/423632-clanok.html

Nový predpis má spolu so zákonom o výstavbe nahradiť súčasne platný zákon o územnom ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2019

Právny obzor 4/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: