TlačPoštaZväčšiZmenši

Mestská polícia a jazda „na červenú“

29.1. 2020, 18:48 |  Marcel Ružarovský

S účinnosťou od 01.12.2019 sa zákonom č. 393/2019 Z. z. posilnili právomoci mestskej polície, najmä v oblasti dopravy. Zmenou prešlo nielen oprávnenie mestského policajta na zastavenie vozidla, ale tiež okruh priestupkov, ktoré je mestský policajt oprávnený prejednať v blokovom konaní.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Niektoré obce a mestá sa na základe uvedeného domnievajú, že príslušníci mestskej polície môžu prejednať v blokovom konaní aj priestupok, kedy vodič vozidla poruší pravidlá o cestnej premávke tým, že nezastaví vozidlo na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo na signál s červeným svetlom Stoj!.

Svoj názor odôvodňujú tým, že ide o nerešpektovanie príkazu zastavenia vyplývajúceho z dopravnej značky, resp. dopravného zariadenia.

Domnievame sa, že tento výklad niektorých miest a obcí nie je správny.

Na to, aby sme sa dopracovali k správnemu záveru, je v prvom rade potrebné poukázať na ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré vymedzuje základné pojmy cestnej premávky.

Podľa predmetného ustanovenia sa

  • a) zastavením rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
  • b) zastavením vozidla rozumie prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,
  • c) státím rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi sú dopravnými zariadeniami podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z. pri riadení cestnej premávky na križovatke signál s červeným svetlom „Stoj!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením.

Práve naposledy citované ustanovenie má zásadný význam pri posúdení právomoci mestského policajta v doprave.

Signál s červeným svetlom znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo (teda nie zastaviť). Zastavením vozidla sa rozumie prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

Laicky si všetci povieme, že červené svetlo na semafore mi prikazuje zastaviť. Z hľadiska práva má však pojem zastavenie úplne iný význam, ako sa mu (nesprávne) v praxi pripisuje. Je pravdou, že pri zastavení vozidla na signál s červeným svetlom fakticky (nie z hľadiska zákona č. 8/2009 Z. z.) svoje vozidlo zastavujeme, teda do uvádzame do pokoja.

Signál s červeným svetlom nám ale prikazuje zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu a táto je prerušená z dôvodu nezávislého od vôle vodiča, čo naopak, pri zastavení alebo státí závisí práve od vôle vodiča.

Ak by sme mali považovať výklad zákona ako ho podávajú niektoré obce a mestá (teda že mestský policajt je oprávnený prejednať tento priestupok, pretože vodič nerešpektoval príkaz na zastavenie) za správny, potom by signál s červeným svetlom na semafore jednoducho znamenal, že vodič musí na svetelnej križovatke uviesť vozidlo do pokoja z dôvodu nastúpenia alebo vystúpenia prepravovaných osôb alebo naloženia či zloženia nákladu.

Takýto výklad, hoci svoje vozidlo na svetelný signál červenej farby fakticky (nie právne) zastavujeme, je ale proti logike veci a nerešpektuje význam pojmov definovaných zákonodarcom. Týmto spôsobom potom niektoré obce a mestá pripisujú niektorým úkonom v cestnej premávke (zastavenie, státie, zastavenie vozidla) vlastný význam, čo ale nie je možné.

Rovnako nie je možné signálu s červeným svetlom pripísať význam státia, pretože státie je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (teda čas dlhší ako je potrebný na vystúpenie, nastúpenie, vyloženie alebo zloženie nákladu).

Názor prezentovaný k vyššie uvedenému zdieľame aj v prípade dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! (P2), ktorá ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Opäť ide o uloženie povinnosti vodičovi zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu z dôvodu nezávislého od vôle vodiča, a nie zastaviť (ani stáť), teda uviesť vozidlo do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.

Na základe vyššie uvedeného preto zastávame názor, že mestský policajt nie je oprávnený v blokovom konaní prejednať priestupok, kedy vodič vozidla poruší pravidlá o cestnej premávke tým, že nezastaví vozidlo na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo na signál s červeným svetlom Stoj!, pretože tieto dopravné zariadenia (resp. dopravné značky) neprikazujú vodičovi zastaviť ani stáť.

Zastavenie a státie sú úkony v cestnej premávke závislé od vôle vodiča, preto zákon č. 8/2009 Z. z. upravuje zákazy zatavenia a státia (aby vodič vozidla nemohol podľa vlastného uváženia zastaviť a stáť najmä na takom mieste, kde by obmedzoval alebo ohrozoval plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky), a naopak, prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo, teda prerušiť jazdu, keď si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to bez ohľadu na jeho vôľu.

Ak mestský policajt uloží vodičovi vozidla blokovú pokutu za nerešpektovanie signálu s červeným svetlom alebo dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde!, bude podľa nášho názoru nutné túto pokutu považovať za nezákonnú, pretože mestský policajt prekročí rozsah zákonom zverenej právomoci. Takéto rozhodnutie možno označiť ako paakt, teda rozhodnutie, ktoré bolo vydané orgánom, ktorý nebol oprávnený konať a rozhodnúť vo veci.[1]

Záverom už len dodáme, že úmysel zákonodarcu (posilniť kompetencie mestskej polície v doprave) bol nepochybne potrebný, avšak zdá sa, že novela č. 393/2019 Z. z. priniesla viac zmätku ako úžitku.

Autor:
JUDr. Marcel Ružarovský
advokátsky koncipient
advokátska kancelária Sidor a partneri, s. r. o.
so sídlom Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
mail: ruzarovsky@vsadvokat.sk, marcel.ruzarovsky@gmail.com
tel. č.: +421 949 220 632

 [1] Pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 16.02.2011, sp. zn. 2 Sžo 540/2009 (R 32/2012)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 41
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Právomoc na rozhodnutie o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie

V časti nároku o zaplatenie úroku z omeškania z dlžného poistného na zdravotné poistenie a poplatku z omeškania z neodvedeného alebo ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: