TlačPoštaZväčšiZmenši

Elektronický podpis v právnej praxi 1. časť

19.3. 2012, 19:54 |  Martin Bicko

Elektronické konanie na katastri a jeho úskalia

Je to zhruba viac ako rok, čo som v našej advokátskej kancelárii zavádzal zaručený elektronický podpis. Pred jeho zavedením som o jeho využití pre právnu prax moc nevedel. Ako to býva, treba po čase bilancovať a zhodnotiť jeho využitie pre advokátsku kanceláriu. Jeho zavedenie do praxe je síce administratívne pomerne náročné a aj právna úprava jeho využitia má ešte čo to doháňať, no mám za to, že má svoje miesto a opodstatnenie. V úvode si dovolím vysloviť očakávanie, že myšlienka elektronizácie justície bude napredovať, lebo jej doterajšia realizácia je minimálne polovičatá. Nebudem sa v mojom článku zaoberať právnou úpravou ktorá zaviedla elektronický podpis a ani „postupmi" ako tento podpis získať. Takýchto návodov a článkov pomerne dosť. Počas využívania zaručeného elektronického podpisu (ďalej ZEP) som sa stretol s rôznymi spôsobmi jeho akceptovania, či výkladov ustanovení, ktoré upravujú je používanie.

Pred zavedením elektronického podpisu sa asi každému vynorí otázka ako daný podpis využijem ako advokát a či sa mi oplatí. Cieľom môjho článku bude teda priniesť odpoveď a poukázať na možné problémy pri jeho využití a priblížiť jeho výhody pri použití v advokátskej kancelárii. Zameriam sa asi na tri konania kde možno ZEP najčastejšie využiť. Jedná sa o konanie pred správou katastra (katastrálne konanie), konanie na živnostenskom registri a všeobecné podania na súdy. Začal by som katastrálnym konaním.

Katastrálne konanie

Katastrálny zákon (zákon č. 62/1995 Z.z. – ďalej len KZ) zaviedol elektronické konanie novelou č. 103/2010. Ten v § 22, ods. 4 uvádza, že katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. Elektronický návrh v zákonom predpísanej podobe sa zasiela cez tzv. epodateľňu [1] na príslušný katastrálny úrad (stačí zasielať iba súbor s koncovkou zep – najčastejšie používam formát pdf[2] podpísaný ZEPom). Ten po úspešnej verifikácii platnosti podpisu (zvyčajne po polnoci dňa, kedy bolo podanie odoslané) zašle podaný návrh na príslušnú správu katastra. Po doručení príslušnou správou katastra táto návrh prijme a zašle navrhovateľovi elektronickú potvrdenku a výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Zvyčajne mailom alebo do schránky na portály epodateľne. Poplatok možno zaplatiť prevodom na účet (nevýhoda čakania na bankový prevod), alebo kolkami na príslušnej správe katastra (výhoda je okamžité prijatie platby za správny poplatok). Kolky však treba doručovať správe katastra, čo nie vždy je pohodlné a rentabilné, najmä v prípadoch vzdialenejšej správy katastra. Až po zaevidovaní návrhu na príslušnej správe katastra sa návrh považuje za podaný a nastávajú účinky doručenia.[3] Zvyčajne je to na druhý deň po poslaní návrhu cez epodatelňu. V prípade víkendu až v najbližší pracovný deň. Tu sa však vytvára priestor na polemiku ohľadne momentu doručenia. Domnievam sa, že za moment doručenia by sa mal považovať už moment, kedy katastrálny úrad podanie prijal. Aj v prípade, že je podanie neúplne alebo inak vadné, mali by nastať účinky doručenia a následne až príslušná správa katastra by mala na tieto nedostatky podania upozorniť a vyzvať na ich odstránenie. Tiež sa vytvára otázka, prečo je nutné podanie najprv zaslať na katastrálny úrad a tento ho následne prepošle príslušnej správe katastra. Zasielanie priamo na konkrétnu správu katastra by som považoval za minimálne praktickejšie a bez časovej straty. Verím, že právna úprava de lege ferenda sa bude zaoberať účinkami momentu doručenia a tiež s adresovaním už na konkrétnu správu katastra. Následne po prijatí správa katastra posúdi dané podanie, či spĺňa náležitosti podľa § 30, ods. 4 KZ. Posúdi aj náležitosti príloh k návrhu. Tu však bývajú najčastejšie problémy elektronického podania spôsobené rôznym výkladom právnych noriem. Uvediem nasledovné prípady s ktorými som sa stretol.

Správa katastra v niektorých prípadoch podľa mňa nesprávne posudzuje náležitosti elektronického podania. Jedná sa o prípady, keď je predmetom prevodu byt alebo nebytový priestor. V prípade prevodu vlastníctva k bytu resp. nebytovému priestoru sa vyžaduje ako príloha k zmluve o prevode vlastníctva vyhlásenie podľa § 5, ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ZVB). Ide o vyhlásenie o tom, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu. Uvedené potvrdenie vystavuje predseda spoločenstva vlastníkov bytov alebo správca (ďalej len SVB). Podľa § 23 ods.2 KZ pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Praktická aplikácia daného ustanovenia teda vyzerá tak, že dané potvrdenie advokát naskenuje, podpíše svojím ZEPom a takto ho spolu s ostatným zašle cez el. podateľňu na príslušnú katastrálny úrad. A tu nastáva problém. Príslušná správa katastra v takom prípade návrh príjme ale konanie preruší a vyzve navrhovateľa aby túto listinu predložil v papierovej forme v stanovenej lehote, inak konanie zastaví[4]. Argumentuje, že potvrdenie nie je možné akceptovať a považovať za relevantnú prílohu nakoľko uvedené vyhlásenie nie je podpísané ZEPom vyhotoviteľa, tj. správcom alebo predsedom SVB. Nestretol som sa s tým, že by predseda SVB alebo správca disponoval ZEPom a vyhotovil toto potvrdenie elektronicky. Skrátka ním nedisponujú. Tým pádom je navrhovateľ nútený dodať toto potvrdenie v papierovej forme a už sa nejedná o rýdzo elektronické podanie, ale o tzv. kombinované podanie. Takto účastník okrem straty výhody pohodlnosti elektronického zaslania návrhu stráca aj výhodu úľavy na správnom poplatku, lebo je mu dorubený poplatok do sumy 66 €. Úľavu na správnom poplatku pri elektronickom podaní priznáva zákon o správnych poplatkoch. Ten v položke 11 písm. b sadzobníka umožňuje v prípadoch, ak návrh na začatie konania je podaný elektronicky zľavu vo výške 33 €, čiže polovicu. V prípade zrýchleného konania je to zľava na sumu 130 € namiesto 265,50 €. V prípade ak navrhovateľ podá ešte aj oznámenie o zamýšľanom vklade tak sa poplatok znižuje o 15 € čiže výsledný bude 18 € resp. 115 €. Táto úľava je celkom zaujímavá pre účastníka.

Tvrdím ale, že postup správy katastra pri posudzovaní vyhlásenia o nedoplatkoch, prerušení konania a následného dorubenia správneho poplatku je nesprávny, nemá oporu v zákone a je voči advokátom a ich klientom diskriminujúci. Ako argumenty uvádzam nasledovné. Poukazujem najmä na to, že uvedené potvrdenie je podľa § 5, ods. 2. ZVB prílohou k zmluve a nie prílohou k návrhu na vklad. Ak je zmluva vyhotovená advokátom vo forme autorizovanej zmluvy tak ako mu to umožňuje zákon o advokácii, správa katastra potom postupuje tak, že danú zmluvu zmysle § 31 ods. 2 KZ posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Procesnými podmienkami sú náležitosti návrhu na vklad a jeho príloh a zaplatenie správneho poplatku. Vyhlásenie správcu alebo predsedu SVB v zmysle § 5 ods. 2 cit. zák., netvorí prílohu k návrhu na vklad, ale prílohu k zmluve, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru. Správa katastra neskúma hmotnoprávne podmienky platnosti zmluvy. Na takéto skúmanie nemá oprávnenie dané zákonom a zákon jasne hovorí, čo má skúmať v prípade autorizovanej zmluvy. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Za takéto vyhotovené zmluvy zodpovedá notár alebo advokát (ak autorizuje zmluvu). Uvedený názor bol zverejnený aj v Katastrálnom bulletine č.1/2011 zo dňa 21.6.2011 číslo LO-5162 /2011.

Ďalší argument, prečo správa katastra takto postupuje častokrát uvádza, že uvedené vyhlásenie musí byť doručené k návrhu na vklad. Správa katastra sa odvoláva na Záznam z porady vedúcich právnych odborov katastrálnych úradov zo dňa 11.11.2011. Z daného záznamu citujem, že „zúčastnený sa dohodli, že v prípade advokátskej zmluvy musí byť prehlásenie od správcu vybavené ZEPom správcu. Je to síce diskriminácia, ale táto je spôsobená v súčasnosti platnou právnou úpravou." Tvrdím, že takýto výklad a „dohodnutie sa" nemôže byť pre správy katastra právne záväzné. Zákon jasne hovorí, čo má príslušná správa katastra skúmať v prípade ak je zmluva autorizovaná advokátom a je aj opatrená jeho ZEPom. Uvedené tvrdenie vedúcich právnych odborov nekorešponduje so zákonom a skutočne takýto postup diskriminuje advokáta a jeho klienta. Dalo by sa povedať, že tu môže dochádzať k svojvoľnému rozšíreniu právomoci správy katastra a k porušeniu zákona. Terajšia právna úprav je predsa platná a záväzná pre každú správu katastra a má vyššiu právnu ako uvedený záznam z porady.

Správa katastra tiež podľa môjho názoru nesprávne postupuje aj v nasledovnom prípade.

Účastník zmluvy (prevod akejkoľvek nehnuteľnosti) splnomocnil advokáta, ktorý vyhotovil autorizovanú zmluvu aj na podanie návrhu na vklad. Správa katastra konanie prerušila a vyzvala účastníka na dodania plnomocenstva v papierovej podobe a argumentovaním, že nie je podpísané ZEPom splnomocniteľa a že dochádza k svojvoľnému rozširovaniu právomocí advokáta. Uvedený postup opäť nekorešponduje so zákon. Postup považujem za nezákonný a jeho aplikácia spôsobuje stratu výhody zľavy na správnom poplatku, pretože dané konanie už nie je považované za elektronické ale za kombinované a je dorubený správny poplatok. Svoje tvrdenie opieram o nasledovné.

Uvedené plnomocenstvo je prílohou k návrhu podľa § 30, ods. 5, písm. d KZ. Splnomocnenie je v tomto prípade tiež vyhotovené v elektronickej podobe. Pre takúto prílohu platia náležitosti elektronického podania a tieto sú rovnaké ako pri písomnom podaní. V § 32, ods.2 KZ je uvedené, že pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Pri písomnom podaní sa dané plnomocentvo predkladá bez nutnosti osvedčovať podpisy strán. Teda v elektronickej forme stačí ak je podpísané len ZEPom, bez nutnosti časovej pečiatky (nevyžaduje sa totiž osvedčenie podpisu). Uvedené plnomocenstvo bolo v danom prípade zaslané v elektronickej forme (formát pdf resp. jeho zep podoba[5]) a podpísané ZEPom advokáta (inak by ho nebolo možné poslať cez epodatelňu). Príloha - plnomocenstvo spĺňalo teda zákonom dané podmienky tj. bolo v elektronickej forme a bolo podpísané ZEPom. I napriek tomu správa katastra konanie prerušila a vyzvala na doplnenie v papierovej forme s použitím vyššie uvedených argumentov. V danom ustanovenie KZ a ani v inom zákon sa vôbec nespomína, že čím ZEPom má byť príloha k návrhu podpísaná. Ak by zákonodarca mal v úmysle vyžadovať podpis ZEPom vyhotoviteľa, zaiste by to v zákone uviedol.

Ak by sa uvedené postupy aplikovali v praxi naďalej a dané ustanovenia by si správa katastra takto nesprávne vykladala, žiadna príloha k návrhu (napr. kvitancia, GP, vzdanie sa zál. práva, a pod.), ktorú by fyzicky nevyhotovil (nenapísal) advokát by nemohla byť správe katastra doručená elektronicky, ale len papierovo. Žiaden z tých, čo prílohu k návrhu môže vytvoriť (napr. banka, záložný veriteľ, a pod.) ju nevytvorí elektronicky a nepodpíše vlastným ZEPom, nakoľko ním nedisponuje. Tento postup by znemožňoval využiť zákonom dané výhody elektronického podania a najmä teda úľava na správnom poplatku. Daným postupom by sa tiež stratil význam elektronizácie katastrálneho konania, pretože dané prílohy je za potreby dopĺňať v papierovej forme.

Môže sa zdať, že celé elektronické podanie na katastri kvôli nutnosti dokladať spomenuté písomnosti (vyhlásenie a splnomocnenie) v papierovej podobe neprináša žiadnu výhodu. Ani finančnú a ani praktickú. Mám overené, že problém splnomocnenia sa dá vyriešiť tak, že v texte zmluvy (ktorú vypracuje a autorizuje advokát) bude ustanovenie o splnomocnení advokáta a teda bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. To isté sa dá urobiť aj s vyhlásením o nedoplatkoch. Toto advokát pripojí k zmluve a vytvorí v oboch prípadoch len jeden elektronický súbor, ktorý podpíše svojím ZEPom. V prípade prevodu domu a pozemku resp. inej nehnuteľnosti, kde sa nevyžadujú uvedené prílohy je konanie viac menej bezproblémové.

V ďalšom pokračovaní Vám prinesiem poznatky z elektronického konania pred živnostenským úradom a obchodným registrom.

JUDr. Martin Bicko – advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Tibor BICKO
Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
Tel: 042/432 28 35
Mail: koncipient@stonline.sk

Právnické eso 

Príspevok autorskej súťaže Právnické eso

 

Citácie a vysvetlivky:

[1] http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

[2] umožňuje vyhláška NBÚ č. 136/2009 Z.z. v prílohe č. 2.

[3] § 24,ods.3 vyhlášky k KZ - Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušná správa katastra s náležitosťami podľa § 30 ods. 6 zákona

[4] Katastrálny bulletin č. 3/2009 kde bola položená nasledovná otázka č. 29:

Ako postupuje správa katastra v prípade, ak je návrh na vklad podaný v elektronickej forme a príloha bola doručená v papierovej forme?

Odpoveď:

Všetky prílohy musia byť v tomto prípade v elektronickej forme. Ak nie je táto podmienka splnená, správa katastra konanie preruší a vyzve účastníka na doplnenie prílohy v elektronickej forme. Ak budú čo i len niektoré prílohy v papierovej podobe, nemá účastník nárok na zníženie správneho poplatku za elektronické podanie návrhu. Katastrálny bulletin č. 3/2009

[5] umožňuje vyhláška NBÚ č. 136/2009 Z.z. v prílohe č. 2. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2443
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum ÚS prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo zloženie senátovhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-us-prijalo-dodatok-k-rozvrhu-pr/424537-clanok.html

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu prijalo dodatok k rozvrhu práce, schválilo tak nové ...

Generálny prokurátor má priveľkú moc, tvrdí Nadácia Zastavme korupciuhttp://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-ma-privelku-mo/424496-clanok.html

Generálny prokurátor má na Slovensku priveľkú moc a prokurátori sa sťažujú na zásahy v ...

Rezort kultúry: Po sedemdesiatich rokoch bude nový cirkevný zákonhttp://www.teraz.sk/slovensko/rezort-kultury-po-sedemdesiatich-rokoc/424498-clanok.html

Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej ...

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavkyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/detske-ihriska-budu-musiet-splnat/424467-clanok.html

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ...

Plénum schválilo zmeny pri schvaľovaní vozidiel aj zmeny v STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/plenum-schvalilo-zmeny-pri-schvalovan/424464-clanok.html

Návrh zákona podľa rezortu dopravy reaguje aj na požiadavky novej legislatívy EÚ, ako aj na ...

Pravidlá financovania cirkví štátom sa zmenia, nový zákon vraj niektoré znevýhodníhttps://www.webnoviny.sk/pravidla-financovania-cirkvi-statom-sa-zmenia-novy-zakon-vraj-niektore-znevyhodni/

Parlament dnes schválil nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských ...

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: