TlačPoštaZväčšiZmenši

DORUČOVANIE SÚDU PO NOVOM: Čo prinieslo do praxe tzv. hybridné doručovanie?

27.3. 2019, 16:50 |  Kolektív viacerých autorov

Už od konca minulého roka sú súdy povinné pri doručovaní písomností využívať tzv. hybridné doručovanie, nazývané tiež centrálne úradné doručovanie (CÚD). V článku sa zameriame na vysvetlenie procesu tohto typu doručovania súdnych písomností a aké zásadné zmeny priniesla právna úprava pre adresátov súdnych zásielok, teda predovšetkým strany sporov a účastníkov súdnych konaní.

Úradné dokumenty už len v elektronickej podobe

CÚD vychádza z predpokladu, že orgány verejnej moci vytvárajú úradné dokumenty už len v elektronickej podobe a doručujú ich prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Prostredníctvom rozšírenia funkcionalít modulu elektronického doručovania orgán verejnej moci elektronický úradný dokument len autorizuje a odošle prostredníctvom modulu elektronického doručovania. Správca zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná na doručovanie, zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu a doručí ho adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku. Povinnosť využívania CÚD prostredníctvom modulu elektronického doručovania sa zaviedla pre orgán verejnej moci, ktorý je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet od 1. novembra 2018.[1]

Ako znie zákon?

V zmysle § 31a ods. 1 až 4 zákona o e-Governmente orgán verejnej moci odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie. Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu. Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku, ktorý vykonáva jeho doručenie adresátovi.

Skúsme si to rozmeniť na drobné:

1. Postup súdu

Súd vyhotoví písomnosť v elektronickej podobe a je povinný ju doručiť stranám sporu. Keďže podľa § 31a zákona o e-Governmente nemôže túto písomnosť sám vytlačiť, dať do obálky a odniesť na poštu a ani sám doručiť do aktivovanej elektronickej schránky adresáta, musí túto písomnosť v elektronickej podobe doručiť správcovi modulu elektronického doručovania, ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „správca“ alebo „NASES“).

2. Postup správcu – prvý krok

Následne tento správca zistí, či má adresát písomnosti aktivovanú elektronickú schránku. Ak áno, bezodkladne zabezpečí doručenie písomnosti do elektronickej schránky adresáta.

3. Postup správcu – druhý krok

Ak adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku, správca zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu (t. j. vytlačenie písomnosti) a doručenie písomnosti adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku. K vytlačenej písomnosti/písomnostiam sa v takom prípade pripája tzv. doložka o autorizácii, ktorá obsahuje informácie kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie a iné údaje upravené v § 2 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 85/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Stručné poznámky:

  • Zákon o e-Governmente má pri aplikácii prednosť, teda má charakter špeciality, vo vzťahu k Civilnému sporovému poriadku, čo vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o e-Governmente.
  • Keďže postupovať podľa ustanovení zákona o e-Governmente je povinnosť daná súdu zákonom, nie je možné na žiadosť strany sporu alebo účastníka konania túto povinnosť obchádzať inými formami doručovania (e-mail, poštový podnik).
  • Pokiaľ Civilný sporový poriadok v ustanoveniach § 105 ods. 1 a § 106 ods. 1 uvádza povinnosť súdu doručovať „do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu“, uvedené ustanovenie už nekorešponduje so znením zákona o e-Governmente, keďže súd priamo do elektronickej schránky už nedoručuje. Doručuje písomnosť v zásade vždy len správcovi.
  • Fikcie doručenia sú rozdielne v závislosti od toho, či správca doručí písomnosť do aktivovanej elektronickej schránky (v takom prípade sa aplikuje ustanovenie § 32 ods. 5 zákona o e-Governmente) alebo zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu a doručenie písomnosti adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku (v takom prípade sa aplikujú ustanovenia Civilného sporového poriadku, konkrétne § 111 ods. 3 a § 112 CSP).
  • Keďže poštový podnik už v prípade nedoručenia zásielky (neznámy pobyt, neprevzatie zásielky v úložnej dobe) nedoručenú zásielku súdu nevracia, ale ju skartuje, pre účely fikcie podľa § 111 ods. 3 alebo § 112 CSP sa za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku doručovania, ktorú dostáva súd elektronicky do svojej počítačovej aplikácie.

Kedy je hybridné doručovanie vylúčené?

V prvom rade výnimky z pôsobnosti zákona o e-Governmente ustanovuje § 2 ods. 2 tohto zákona (v intenciách témy článku má relevanciu exempcia týkajúca sa napr. utajovaných skutočností). 

Podľa § 17 ods. 1 Zákona o e-Governmente orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,

a) o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe,

b) ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo elektronickú podobu, alebo

c) ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.

Podľa § 31 ods. 2 zákona o e-Governmente ustanovenia o elektronickom doručovaní sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak

a) osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe, alebo

b) sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy alebo tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, ak orgán verejnej moci vie, že doručuje takej osobe.

V nadväznosti na citovaný § 31 ods. 2 písm. a) zákona o e-Governmente dávame do pozornosti ustanovenie § 66a Trestného poriadku, podľa ktorého na doručovanie elektronickými prostriedkami podľa tohto zákona (teda Trestného poriadku) sa nevzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (t. j. zákon o e-Governmente).

Podľa § 17 ods. 4 Zákona o e-Governmente ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje. Toto ustanovenie je, žiaľ, v praxi pomerne často využívané z dôvodu rôznych pretrvávajúcich technických chýb.

Zákon tiež osobitne upravuje doručovanie do zahraničia, a to tak, že ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia nevyhotovuje. Ide o reakciu na situácie, kedy nie je možné získať informáciu o doručení z dôvodu, že v danom štáte nie je takáto služba podporovaná. Preto zákon umožňuje, aby orgán verejnej moci, teda aj súd, bol pri doručovaní do zahraničia oprávnený zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu a jeho doručenie bez využitia hybridnej pošty, to znamená, že sám písomnosti vytlačí a odošle, či už využitím priameho doručenia, alebo medzinárodnej zmluvy resp. nariadenia Rady (EÚ).

Hybridné doručovanie do vlastných rúk

Zákon hovorí, že do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk. Opäť si to preložme do jednoduchšieho jazyka, a teda, kde Civilný sporový poriadok alebo iný predpis ustanovuje, že súd je povinný doručovať do vlastných rúk, musí túto voľbu zvoliť aj pri hybridnom doručení. Má to aj svoje osobitné následky.

Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie také doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta (alebo iného prijímateľa) formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.

Ak správca (NASES) zistí, že adresát má aktivovanú elektronickú schránku a ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke. Elektronická úradná správa sa sprístupní v momente potvrdenia doručenia. Čiže najprv musí adresát v prvom kroku potvrdiť doručenie – odoslať súdu doručenku – a až následne sa mu zobrazí zasielaná elektronická úradná správa.

Fikcia pri doručovaní do vlastných rúk

Nebudeme sa na tomto mieste zaoberať vysvetľovaním pojmu „fikcia doručenia“, ale priamo upozorňujeme na to, že fikcie sa odlišujú v závislosti od toho, či správca doručuje elektronickú správu do aktivovanej elektronickej schránky, alebo ju postupuje na listinné doručenie poštovým podnikom.

Pri prvom prípade sa elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov považuje za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Úložnou lehotou na účely zákona o e-Governmente je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

Ak však adresát nemá aktivovanú elektronickú schránku a správca postupuje správu na listinné doručenie poštovým podnikom, nastupuje v intenciách fikcie doručenia do hry aj ustanovenie § 111 CSP. Poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku doručenia. Ako sme už spomenuli, ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu nemožno dodať adresátovi, na účely doručenia podľa osobitných predpisov (teda aj CSP) sa za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku doručovania, ktorý je v zmysle § 111 ods. 3 CSP dňom doručenia písomnosti.

Fikcia pri doručovaní ak sa nedoručuje do vlastných rúk

Snáď najzásadnejšia zmena sa týka situácie, ak správca (NASES) po tom, ako obdrží elektronickú zásielku zo súdu, ktorú nie je podľa zadania súdu potrebné doručiť do vlastných rúk a zistí, že adresát má aktivovanú elektronickú schránku. V takomto prípade sa vždy uplatní pri doručovaní fikcia doručenia upravená v ustanovení § 32 ods. 5 písm. c) zákona o e-Governmente, podľa ktorého elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

Čiže adresát v takom prípade zistí, že mu do jeho elektronickej schránky prišla súdna písomnosť bez toho, aby musel predtým potvrdiť doručenie (odoslať doručenku). Doručenka sa generuje automaticky. Fikcia nastupuje aj v prípade, ak dôjde k reálnemu prečítaniu správy v neskoršom čase.

Uplatniť fikciu pri doručovaní do aktivovanej elektronickej schránky nie je možné vtedy, ak medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná alebo v prípade, ak orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné (to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia).

Príklad:

Okresný súd zasiela žalobcovi výzvu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu, v ktorej mu ukladá zaplatiť súdny poplatok v lehote 10 dní pod hrozbou zastavenia konania, ak nebude poplatok v tejto lehote zaplatený. Výzvu odošle hybridným spôsobom správcovi (NASES), ktorý zistí, že žalobca má aktívnu elektronickú schránku, a preto zabezpečí doručenie tejto elektronickej súdnej zásielky bezodkladne do schránky adresáta dňa 27. marca 2019. Deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy je deň 28. marca 2019, pričom tento sa považuje za deň doručenia výzvy (§ 32 ods. 5 písm. c/ zák. o e-Governmente). Žalobcovi teda plynie desaťdňová lehota na zaplatenie súdneho poplatku odo dňa 29. marca 2019 (§ 121 ods. 2 CSP) do 8. apríla 2019.

Konanie o neúčinnosti elektronického doručenia

Samozrejme, v živote sa môžu vyskytnúť aj situácie, kedy adresát objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením, alebo na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu síce objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať. Takáto nadmerná tvrdosť zákona je korigovaná inštitútom neúčinnosti elektronického doručenia, ktorý je upravený v ustanovení § 33 zákona o e-Governmente.

Zdroje:

https://www.novaobalka.sk

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_centralne-uradne-dorucovanie/

Zákon č. 305/2013 Z.z. zo 4. septembra 2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zákon č. 160/2015 Z.z. z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok

Vyhláška č. 85/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.[1] https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_centralne-uradne-dorucovanie/

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 680
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Z. Flaková: Najvyšší súd SR stále nemá svoje sídlo, je len v nájmehttps://www.teraz.sk/slovensko/z-flakova-najvyssi-sud-sr-stale/477929-clanok.html

V budove ostali prázdne kancelárie, ktoré však sudcovia nemôžu využívať, lebo ich NS SR ...

R. Hall: Zákon na odoberanie titulov treba dobre premyslieťhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-hall-zakon-na-odoberanie-titulov-tr/477903-clanok.html

Zákon, ktorý upravuje odoberanie titulov, pripravovalo už bývalé vedenie rezortu školstva na ...

Pozemkové úpravy aj zákon o poľovníctve čakajú zmeny, Fecko pomenoval aj veľkú výzvu pre ministerstvohttps://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pozemkove-upravy-aj-zakon-o-polovnictve-cakaju-zmeny-fecko-pomenoval-aj-velku-vyzvu-pre-ministerstvo/

Pozemkové úpravy a zadržiavanie vody v krajine sú v súčasnosti veľkou výzvou, tvrdí ...

Počet exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl téměř o 34 a půl tisícehttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pocet-exekuci-v-prvnim-ctvrtleti-mezirocne-klesl-temer-o-34-a-pul-tisice_545500.html

Počet zahájených exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 34 400 na 104 900 a klesá i ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: