Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

CSP: Následky neoznámenia miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku elektronickými prostriedkami

najpravo.sk • 4.1. 2019, 17:04

Ak odvolací súd nedodržal procesný postup upravený v ustanovení § 219 ods. 3 CSP a napriek žiadosti strany jej neoznámil miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku elektronickými prostriedkami, došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Týmto nesprávnym procesným postupom sa strane znemožňuje, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že dochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces, čo zakladá dovolací dôvod podľa § 420 písm. f/ CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2018, sp. zn. 5Cdo/14/2018, výber, spracovanie a právna veta: najprávo.sk, zdroj: nsud.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 31. marca 2016č.k. 20C/206/2010-136 určil, že kúpna zmluva uzavretá medzi V. S., T. a W. W., dňa 12. septembra 2007 týkajúca sa parcely KN č. XXX/XX, zapísanej na LV č. XXXX, k.ú N. M., ktorej vklad bol povolený pod č. M. je neplatná s tým, že o náhrade trov konania rozhodne v lehote 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 80 písm. c/ O.s.p., § 40a, § 101, § 140 a § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Súd mal preukázané, že kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený Správou katastra Prešov pod zn. M., bola uzatvorená medzi žalovaným 1/ ako kupujúcim a žalovanou 2/ ako predávajúcou dňa 12. septembra 2007 a týkala sa spoluvlastníckeho podielu žalovanej 2/ na parcele KN č. XXX/XX o výmere 12 344 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na LV č. XXXX pre k.ú. N. M., pričom predávaný podiel žalovanej 2/ predstavoval v pomere k celku 1/30. Vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že v danom prípade je daný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, došlo k porušeniu predkupného práva žalovanou 2/; námietku premlčania vznesenú žalovaným 1/ považoval za nedôvodnú. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný 1/.

2. Krajský súd v Prešove (ďalej aj „odvolací súd“) rozsudkom z 29. júna 2017 sp.zn.5Co/148/2016 napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil. Žalobcovi priznal voči žalovaným 1/ a 2/ nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu. Odvolací súd mal za to, že súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav v rozsahu potrebnom na zistenie rozhodujúcich skutočnosti a na základe vykonaného dokazovania dospel k správnym zisteniam a vec aj správne právne posúdil. Konštatoval, že odvolacie námietky žalovaného 1/ boli iba zhrnutím jeho právnej argumentácie predostretej v priebehu konania na súde prvej inštancie, pričom na tie súd prvej inštancie rozumným a primeraným spôsobom vo svojom rozhodnutí reagoval. V priebehu odvolacieho konania žalovaný 1/ nepredostrel relevantný argument, ktorý by mohol priniesť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Uviedol, že správnosť záverov súdu prvej inštancie je podporená aj ustálenou rozhodovacou praxou všeobecných súdov SR, z ktorej vyplýva, že „dôjdením dovolania sa neplatnosti právneho úkonu ostatným účastníkom právneho úkonu sa končí relatívna neplatnosť právneho úkonu a nastáva neplatnosť, ktorú svojimi účinkami možno prirovnávať k absolútnej neplatnosti (4 Cdo 136/2009, 5 Cdo 211/2009).“Napadnutou zmluvou došlo k porušeniu predkupného práva žalobcu, a to v rozsahu, ako bol definovaný predmet prevodu (1/30 z celku vlastnícky patriaca žalovanej 2/ bola prevedená na žalovaného 1/- čl. I., II. napadanej zmluvy), teda správny je aj záver súdu prvej inštancie, keď za neplatnú určil celú kúpnu zmluvu, nakoľko je potrebné vychádzať z rozsahu jej predmetu a nie ako sa mylne domnieva žalovaný 1/, že je potrebné vychádzať z pomeru podielu žalobcu na nehnuteľnosti.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3910

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: