TlačPoštaZväčšiZmenši

Členský štát môže obmedziť bankové poplatky vyberané veriteľom

17.7. 2012, 17:14 |  najpravo.sk

Súdny dvor Európskej únie spresnil rozsah ochrany spotrebiteľov poskytovanej v oblasti úverových zmlúv.

Smernica o zmluvách o spotrebiteľskom úvere stanovuje, že v oblastiach, ktoré táto smernica harmonizuje, členské štáty nemôžu zachovať alebo zaviesť do vnútroštátneho práva iné ustanovenia, ako sú tie, ktoré zakotvuje smernica. Nie je však v rozpore s ňou, keď členské štáty uplatnia v súlade s právom Únie ustanovenia tejto smernice na oblasti, ktoré nepatria do jej pôsobnosti. Okrem toho členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedol primeraný a účinný postup pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré sa týkajú úverových zmlúv, podľa potreby s využitím existujúcich subjektov. Smernica sa neuplatňuje na úverové zmluvy, ktoré už sú platné k dátumu nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych preberacích opatrení.

V Rumunsku bola smernica prebratá do vnútroštátneho práva nariadením, ktoré nadobudlo účinnosť 22. júna 2010. Toto nariadenie najmä stanovuje, že ak sa poskytne úver, veriteľ môže vyberať len poplatok za analýzu spisu, poplatok za správu úveru alebo poplatok za vedenie bankového účtu, náhradu v prípade predčasného splatenia, náklady týkajúce sa poistenia, prípadne penále, ako aj osobitný poplatok za služby poskytované spotrebiteľovi na požiadanie.

V predmetnom prípade jedno z ustanovení všeobecných podmienok úverových zmlúv uzatvorených medzi bankou Volksbank România a jej zákazníkmi pred nadobudnutím účinnosti nariadenia stanovuje, že banka môže za poskytnutie úveru od dlžníka vyberať „poplatok za riziko" rovnajúci sa 0,2 % zostatku úveru, ktorý sa uhrádza mesačne počas celej doby trvania úverovej zmluvy.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor − Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași (ďalej len „CJPC") (Národný úrad pre ochranu spotrebiteľov – Krajský komisariát na ochranu spotrebiteľov Călărași), ktorý dospel k záveru, že nariadenie neumožňuje výber tohto poplatku, uložil Volksbank pokutu, ako aj dodatočné sankcie.

Na Judecătoria Călăraşi (Súd prvého stupňa v Călăraşi, Rumunsko) Volksbank tvrdila, že niektoré ustanovenia nariadenia sú v rozpore so smernicou. Preto tento súd žiada Súdny dvor, aby spresnil rozsah tejto smernice.

Súdny dvor rozhodol po prvé o tom, či členské štáty môžu zahrnúť úverové zmluvy zaručené nehnuteľnosťou do vecnej pôsobnosti vnútroštátneho opatrenia preberajúceho smernicu, hoci ich táto smernica vylučuje zo svojej pôsobnosti. Súdny dvor zdôrazňuje, že členské štáty môžu v súlade s právom Únie uplatniť ustanovenia tejto smernice na oblasti, ktoré nepatria do jej pôsobnosti. Môžu teda zachovať alebo zaviesť vnútroštátne opatrenia zodpovedajúce ustanoveniam tejto smernice alebo niektorým z nich, pokiaľ ide o úverové zmluvy, ktoré nepatria do vecnej pôsobnosti smernice, akými sú v predmetnom prípade úverové zmluvy zaručené nehnuteľnosťou.

Po druhé Súdny dvor skúmal zahrnutie takýchto úverových zmlúv, ktoré sú platné k dátumu nadobudnutia účinnosti vnútroštátnej právnej úpravy, do časovej pôsobnosti tejto úpravy. Súdny dvor uvádza, že prináleží v zásade členským štátom, aby určili podmienky, za ktorých chcú rozšíriť svoj vnútroštátny režim preberajúci smernicu na úverové zmluvy, o aké ide vo veci samej, ktoré nepatria do jednej z oblastí, pre ktoré normotvorca Únie chcel stanoviť harmonizované ustanovenia. V dôsledku toho členské štáty môžu prijať prechodné opatrenie, ktoré stanovuje, že uvedená vnútroštátna právna úprava sa uplatňuje takisto na zmluvy, ktoré sú platné k dátumu nadobudnutia jej účinnosti.

Po tretie sa Súdny dvor domnieva, že nie je v rozpore so smernicou, keď členský štát uloží povinnosti, ktoré táto smernica nestanovuje, úverovým inštitúciám, pokiaľ ide o druhy poplatkov, ktoré tieto inštitúcie môžu vyberať v rámci zmlúv o spotrebiteľskom úvere. V predmetnom prípade totiž pravidlo stanovené rumunským nariadením tým, že obsahuje taxatívny výpočet bankových poplatkov, ktoré môže vyberať veriteľ od spotrebiteľov, predstavuje opatrenie ochrany spotrebiteľov v oblasti neharmonizovanej smernicou.

Po štvrté Súdny dvor odpovedal na argument Volksbank, podľa ktorého rumunská právna úprava tým, že zakazuje úverovým inštitúciám vyberať niektoré bankové poplatky, spôsobuje menšiu dostupnosť spotrebiteľských úverov ponúkaných spoločnosťami usadenými v iných členských štátoch pre zákazníkov usadených v Rumunsku a v dôsledku toho porušuje pravidlá Zmluvy v oblasti slobodného poskytovania služieb. V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že právna úprava členského štátu nemôže predstavovať obmedzenie v zmysle Zmluvy iba preto, že iné členské štáty uplatňujú menej prísne pravidlá alebo pravidlá hospodársky zaujímavejšie pre poskytovateľov podobných služieb usadených na ich území. Súdny dvor sa okrem toho domnieva, že vnútroštátne ustanovenie, aké zakotvuje rumunské právo, neznižuje atraktívnosť prístupu na trh a nezmenšuje v skutočnosti možnosť dotknutých podnikov vytvárať účinnú hospodársku súťaž vo vzťahu k podnikom tradične usadeným v Rumunsku.

Nakoniec Súdny dvor skonštatoval, že rumunská právna úprava, ktorá v oblasti spotrebiteľských úverov umožňuje spotrebiteľom obrátiť sa priamo na orgán ochrany spotrebiteľov, ktorý môže následne uložiť sankcie úverovým inštitúciám za porušenie vnútroštátnej právnej úpravy bez toho, aby predtým musel použiť postup mimosúdneho riešenia sporov, ktorý stanovuje vnútroštátne právo pre takéto spory, nie je v rozpore so smernicou. Súdny dvor totiž uvádza, že smernica vyžaduje, aby boli postupy mimosúdneho riešenia sporov primerané a účinné. Preto prináleží členským štátom, aby upravili podrobnosti uvedených postupov vrátane ich prípadnej kogentnej povahy, pričom sa musí dodržať potrebný účinok tejto smernice.

Zdroj: Súdny dvor Európskej únie
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1537
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Hľadáme skúseného uchádzača – právničku/právnika - s dobrými znalosťami a skúsenosťami s vypracovávaním právnych ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kyselica upozornil na riziká pri úprave väzby,Susko hovorí o sprísneníhttps://www.teraz.sk/slovensko/kyselica-upozornil-na-rizika-pri-uprav/556951-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Ministerka Kolíková zdôraznila potrebu citlivého prístupu pri takomto zásahu do Trestného ...

Súdna rada predložila prezidentke návrh na vymenovanie siedmich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-predlozila-prezidentke-nav/556928-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Naposledy, konkrétne 27. mája, vymenovala prezidentka SR do funkcie desať sudcov všeobecných ...

Mandzák:Súdny dvor môže rozhodnúť o otázkach v súvislosti s amnestiamihttps://www.teraz.sk/slovensko/mandzaksudny-dvor-moze-rozhodnut/556919-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ vydala vo štvrtok stanovisko v súvislosti s únosom syna ...

Súdna rada vypočula zvyšných troch uchádzačov na sudcu NSS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-vypocula-zvysnych-troch-u/556891-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V prvých dvoch kolách výberového konania uspelo dovedna 16 uchádzačov na sudcu NSS SR vrátane ...

Palušková: Novela zákona o obhliadkach mŕtvych nie je dobre pripravenáhttps://www.teraz.sk/slovensko/svls-novela-zakona-o-obhliadkach-mrtv/556859-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Šéfka lekárskej spoločnosti poukázala na to, že prehliadky mŕtvych sú odborne aj ľudsky ...

Advokátka Súdneho dvora EÚ vydala stanovisko k únosu M. Kováča ml.https://www.teraz.sk/slovensko/zasada-ne-bis-in-idem-nebrani-zatykac/556829-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Návrh na začatie prejudiciálneho konania o otázke, či napriek tomu bola trestnoprávna ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: