Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kauza 60-eurových faktúr

Katarína Kesselová • 24.2. 2012, 12:45

Medializovaná „kauza 60-eurových faktúr" vyvoláva interes laikov i odborníkov. Na úvod krátka rekapitulácia prípadu. Slovenskí užívatelia internetu sa zaregistrovali na stránke basne-portal.sk, aby si sťahovali básne a úvahy. Niektorých možno viac ako poézia zlákala elektronická čítačka, ktorú mali možnosť vyhrať, ak sa na stránke zaregistrujú. Nech už bola motivácia akákoľvek, podstatné je, že registrovaných užívateľov nemilo prekvapilo, keď im začali chodiť faktúry. Domnievali sa (k domnienkam neskôr), že registrácia je bezplatná, avšak v skutočnosti sa zaviazali uhrádzať 5 EUR mesačne, pričom zmluvu, splatnú za 12 mesiacov vopred, uzatvorili na 2 roky.

Tento článok sa bude zaoberať len občianskoprávnymi otázkami. Vynecháme aspekt trestnoprávny (do úvahy prichádza trestný čin podvodu) a administratívnoprávny (pokuta uložená Slovenskou obchodnou inšpekciou).

Pozrime sa na prípad prostredníctvom názorov samotných registrovaných, ktoré zanechali v rôznych diskusných fórach.

1. „Nemajú môj podpis, nemôžu mi nič."

Samotný fakt, že zmluva bola uzavretá kliknutím namiesto podpisom papierovej zmluvy [...], však nie je okrem výnimočných prípadov žiadnou prekážkou platnosti takéhoto záväzku. [1] Ide tu u tzv. click-wrap zmluvu [2], kde tlačidlo „Súhlasím", resp. v tomto prípade „Registrovať" slúži na uzatvorenie zmluvy. Avšak aj click-wrap zmluvy musia spĺňať náležitosti právnych úkonov a zmlúv. Podľa niektorých autorov si tento špecifický druh elektronickej zmluvy vyžaduje splnenie aj ďalších požiadaviek, a to, že zmluvné podmienky musia byť zrozumiteľné a dostatočne viditeľné, stranám zmluvy musí byť jednoznačne zrejmé, že uzatvárajú zmluvu a musia rozumieť následkom jej uzavretia. [3]

2. „Nečítal som VOP. Netušil som, že uzatváram zmluvu."

Všeobecné obchodné podmienky sú nepriamym zmluvným dojednaním – text samotnej zmluvy ich neobsahuje. Súčasťou zmluvy sa VOP stávajú v okamihu, keď s tým strany prejavia súhlas. Ak ide o náležitosti tohto súhlasu, musí byť výslovný. [4] Súčasťou registrácie na stránke basne-portal.sk je zaškrtnutie políčka potvrdzujúceho oboznámenie sa s VOP a ich akceptovanie. Návštevník stránky, ktorý chce prístup k databáze, ani inú možnosť nemá. Je v klasicky slabšej pozícii spotrebiteľa bez možnosti dojednať obsah VOP inak, t. j. pre seba výhodnejšie.

V zásade nemožno nesúhlasiť, že pri podpisovaní treba čítať aj to, čo je „malým písmom na konci". A ak si VOP niekto neprečíta, aj tak sa registrovanie považuje za platný súhlas. Potrebná je len možnosť prečítania, či tak spotrebiteľ urobí, zostáva len a len na ňom. Možno nájsť aj súdne rozhodnutia, ktoré takýto záver potvrdzujú. [5]

DeJohn v. The .TV Corp.: Súd mal za to, že click-wrap zmluva je platná, aj keď zmluvné podmienky neboli nápadne zobrazené, pokiaľ mala strana možnosť oboznámiť sa s nimi kliknutím na odkaz.

RealPage, Inc. v. EPS, Inc.: Súd mal za to, že click-wrap zmluva je platná, aj keď užívateľ nemusel skrolovať celými podmienkami pred vyslovením súhlasu.

Scherillo v. Dun & Bradstreet, Inc.: Súd odmietol žalobcovo tvrdenie, že políčko pri podmienkach "odfajkol" mimovoľne, a preto nevyjadril svoj súhlas.

V prípade stránky basne-portal.sk sú VOP jediným zdroj informácií o právach a povinnostiach plynúcich z „uzatvorenej" zmluvy o poskytovaní služby, ktorá vznikla procesom registrácie na danej internetovej stránke. [6] Jedine vo VOP sa registrujúci má možnosť dozvedieť o cene a platobných podmienkach. (V čase písania tohto článku stránka presmerovaná na knihovna.sk obsahuje zmienku o cene a dvojročnej registrácii AJ na hlavnej stránke registrácie. Tieto údaje uvedené pod tlačidlom „registrovať" v skrolovateľnom textovom bloku s výškou 50 pixelov neudierajú veľmi do očí.) Ukrytie informácie o odplatnosti registrácie do VOP zaváňa mala fide...

„Tým, že spoločnosť prezentovala nutnosť vykonať registráciu ako podmienku pre účasť v súťaži, pričom neupozorňovala spotrebiteľov priamo na tejto úvodnej stránke, že táto registrácia zároveň slúži ako objednávka platenej služby, dokonca s viazanosťou na 1 rok alebo 2 roky, dopustila sa klamlivého opomenutia podľa § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov," uvádza Stanovisko SOI.

§ 8 ods. 4 za klamlivé opomenutie považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie [...] alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal. Myslím si, že aj starostlivý hospodár [7] by pri surfovaní po stránke basne-portal.sk nadobudol dojem, že pôjde o bezplatnú registráciu.

Klamlivé opomenutie je nekalou obchodnou praktikou, ktorá je zakázaná. Pri porušení zákona môže SOI uložiť pokutu. SOI však nemôže zodpovedať na pálčivú otázku spotrebiteľov, uhradiť či neuhradiť faktúru, pretože ide o občiansko-právny vzťah, do ktorého nemôže zasahovať. [8]

3. „Zmluvný vzťah nie je v súlade s dobrými mravmi a obsahuje neprijateľné podmienky."

Podľa § 53 Občianskeho zákonníka upravujúceho spotrebiteľské zmluvy všeobecne, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa - ide o neprijateľnú podmienku. To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne. Z toho vyplýva, že podmienky hlavného plnenia a ceny musia byť vymedzené určito, jasne a zrozumiteľne.

Článok 4 Smernice o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku [9] určuje informačnú povinnosť predávajúceho. Ten má v primeranom čase pred uzavretím akejkoľvek zmluvy na diaľku poskytnúť spotrebiteľovi o. i. informáciu o cene tovaru alebo služby, vrátane všetkých daní. Toto ustanovenie je transponované do nášho zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji [10]. V § 10 sa uvádza, že pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť aj cenu a platobné podmienky.

Smernica v článku 4 odsek 2 obsahuje ďalšiu požiadavku, ktorá do nášho právneho poriadku nebola prevedená. Určuje, že informácie (aj o cene) sa poskytnú jasným a zrozumiteľným spôsobom, ktorý zodpovedá použitému prostriedku komunikácie na diaľku s primeraným zreteľom predovšetkým na zásady dobrej viery v obchodných transakciách a zásady riadiace ochranu tých, ktorí v súlade s legislatívou jednotlivých členských štátov nie sú spôsobilí súhlasiť s takýmito transakciami, ako napríklad maloletí.

Ak sa údaj o cene služby nachádza len vo všeobecných obchodných podmienkach, nemožno hovoriť o určitom, jasnom a zrozumiteľnom informovaní o podstatných náležitostiach zmluvy. Ako sme už spomínali, VOP sú vyhradené pre menej podstatné zmluvné dojednania, doplňujúce zmluvný vzťah. Tento názor má aj Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich [11]

Neobávala by som sa, že rozhodnutím v prospech spotrebiteľa (neplatnosť zmluvy) sa vytvorí možnosť „vyhovoriť sa" na nevedomosť o VOP, ak tie sú v súlade s právom a bola dodržaná informačná povinnosť predávajúceho, ako sa obáva autor napr. tu. Ak chce niekto vytvoriť stránku a spoplatňovať samotnú registráciu, nič mu v tom nebráni, ale v záujme ochrany užívateľa by to mal uviesť. Určito. Jasne. Zrozumiteľne.

Ide tu o rozpor so zásadami poctivého obchodného styku, ktorých výkon podľa § 265 ObZ nepožíva právnu ochranu? Toto ustanovenie sa vzťahuje na záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi a tu ide o spotrebiteľský spor.

Aplikovať možno úpravu §41 - §55 OBZ, ktorá slúži na ochranu súťažiteľov i spotrebiteľov v hospodárskej súťaži. Generálna klauzula v §44 definuje nekalú súťaž ako konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil protiprávny stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Nemožno vylúčiť, že konanie voči spotrebiteľovi naplnilo znaky neprijateľnej podmienky podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a zároveň nekalej súťaže podľa OBZ. Oprieť sa možno aj o § 39 OZ a vyhlásiť právny úkon za neplatný, lebo svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom, ako to ostatne aj urobil Okresný súd v Poprade. Potom zrejme nie je nutné skúmať (ne)prijateľnosť podmienok vo VOP. Ak je neplatný právny úkon, sú neplatné aj VOP, ktoré sú jeho súčasťou.

Treba sa v tomto prípade dovolávať dobrých mravov podľa §39 OZ alebo dobrých mravov súťaže podľa §44 OBZ? Pri hospodárskej súťaži platia iné pravidlá morálky ako vo všeobecnej rovine morálky. Otázne je, ktoré sú prísnejšie. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu č. 3 Obo 147/2007 sú prísnejšie dobré mravy súťaže. Meradlom sú mravné názory, obyčaje, zvyklosti, ktoré zachovávajú všetci spravodlivo, poctivo, čestne a svedomito konajúci účastníci súťažného zápasu. Iné názory tvrdia, že legislatíva týmto rozlíšením dáva najavo, že v konkurenčnom boji platia iné pravidlá ako pravidlá všeobecnej morálky, pretože povaha ekonomických vzťahov prináša reťazec konfliktných prvkov a určitý stupeň agresivity [12] . Možno citovať názor, že „Mravní názory lidí jednajících ‚spravedlivě, poctivě, čestně a svědomitě„ budou však patrně příliš přísné, takže dobré mravy soutěže byly by maximem ethiky, které sotva lze prakticky požadovati... Nadměrnou ušlechtilost nelze v právu požadovati. Je nutno, aby hranice dobrých mravů soutěže nebyla nedostupnou lidem, kteří v činech a názorech jsou méně ušlechtilí, ale přece jen slušní a soutěžního pořádku dbalí. Vždyť i slušná soutěž musí býti někdy prudkým bojem o existenci. [13]

4. Čo sa bude diať s navštevovateľmi ostatných stránok? Vzťahuje sa rozsudok aj na nich alebo bude ďalší súd?

Absolútne neplatný právny úkon je vždy neplatný od začiatku. Plnenie z takéhoto právneho úkonu zakladá nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. OS v Poprade rozsudkom zaviazal spoločnosť zdržať sa protiprávneho konania a vymáhania pohľadávok. [14] Právoplatné rozsudky o zdržaní sa konania alebo odstránenia závadného stavu na základe žaloby, hoci len jedného oprávneného, sú účinné aj pre ďalších oprávnených. Ak by spoločnosť uplatnila žalobou plnenie na základe tej istej neprijateľnej podmienky, pre ktorú už súd raz plnenie z takejto zmluvnej podmienky nepriznal, súd môže žalobu bez ďalšieho zamietnuť a nemusí už opätovne zdôvodňovať neprimeranosť zmluvnej podmienky. Stačí poukázať na už právoplatný rozsudok súdu. [15]

O výsledku sporu vás najpravo.sk bude informovať, keď rozsudok nadobudne právoplatnosť.

Katarína Kesselová

Katarína Kesselová
študentka Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Právnické eso 

Príspevok autorskej súťaže Právnické eso

 

Citácie a vysvetlivky: 

[1] Vučka, J. Elektronické smlouvy - část II: Click-through smlouvy. IT právo [online]. Praha: Společnost pro právo informačních technologií, vydané 11.3.2002. Dostupné na: http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=72344

[2] Ščerba, T. Elektronická kontraktace v právní praxi. Elportál [online]. Brno: Masarykova univerzita, vydané 30.11.2009Dostupné na: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/kontraktace/web/pages/click-wrap.html

[3] Polčák, R., E-Contracting. In Polčák, R. et al. Introduction to ICT law (selected issues). Citované podľa Mrázková V.: Spotřebitelskí kontraktace na internetu

[4] Marek, K., Žváčková, L. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. 1.vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 28-29.

[5] DeJohn v. The .TV Corp., 245 F. Supp. 2d 913 (N.D. Ill. 2003), RealPage, Inc. v. EPS, Inc., 560 F. Supp. 2d 539, 545 (E.D. Tex. Sept. 5, 2007), Scherillo v. Dun & Bradstreet, Inc., 684 F. Supp. 2d 313 (E.D.N.Y. Feb. 17, 2010) všetky citované podľa http://ilt.eff.org/index.php/Contracts:_Click_Wrap_Licenses

[6] Čollák, J.: Spoplatnenie internetových služieb: ich vývoj v podobe začiatku ich konca

[7] diligens bonus pater familias

[8] Stanovisko SOI k činnosti spoločností používajúcich nekalé obchodné praktiky pri poskytovaní služieb prostriedkami diaľkovej komunikácie

[9] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (Ú.v. ES L 144, 4.6.1997)

[10] 108/2000 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

[11] Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcichwww.scribd.com/doc/56261767/kppz110215-zaver1

[12] Eliáš, K. In Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 308. citované podľa Páleník, J: Ochrana spotrebiteľov prostriedkami práva proti nekalej súťaži

[13] Hamann, L.. Soutěžní právo československé.Citované podľa Navrátil, P: Generální klauzule nekalé soutěže

[14] Antoňak, M: K štekom BIB Services s.r.o.. Dostupné na http://kauza.antonak.eu/k-stekom-bib-services-s-r-o/

[15] Dôvodová správa k zákonu 575/2009 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2432

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: