Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

73/2017 Z. z.

najpravo.sk • 18.4. 2017, 11:44

Dôvodová správa

A.        Všeobecná časť

Novela Ústavy Slovenskej republiky zakotvila v osobitnom článku predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov, čím vytvorila podmienky pre prijatie zmien zákona o podmienkach výkonu volebného práva na to, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022 mohli konať v rovnakom termíne.

 

Navrhovaná zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva a s tým súvisiace zmeny v zákone o volebnej kampani vytvárajú zákonné podmienky na to, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí mohli konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. V rovnakom čase sa vykonajú vždy voľby vyhlásené na pravidelné štvorročné volebné obdobie.

 

Pre voliča navrhovaná zmena  znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo mu  v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši záujem vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.

Pre kandidátov a politické strany zmena prinesie lepšie podmienky pri vytváraní volebných programov, pri vyberaní kandidátov  a je predpoklad že aj zvýši záujem voliča o voľby do orgánov územnej samosprávy, čím sa posilní mandát zvolených funkcionárov.

 

Voľby do orgánov územnej samosprávy sa nebudú vykonávať v rovnakom čase vtedy, ak je potrebné vyhlásiť voľby z  dôvodu uprázdnenia mandátu predsedu samosprávneho kraja, poslanca samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta alebo poslanca mestského alebo miestneho zastupiteľstva počas volebného obdobia.

 

Realizácia navrhovaného zákona nepredpokladá výrazné úspory verejných prostriedkov a nemá vplyv na životné prostredie  ani na zamestnanosť. Pokiaľ ide o finančnú stránku na spoločné voľby budú vynakladané takmer rovnaké prostriedky ako tomu bolo doteraz, mierne úspory na materiálnom a technickom zabezpečení volieb, odmenách členov okrskových komisií však nemožno v súčasnosti presne vyčísliť. Zvýšené prostriedky si však vyžiada súčinnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní ochrany volebných miestností.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B.        Osobitná časť

 

K čl. I

Ustanovuje sa pravidlo, že voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí sa vykonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase. Toto pravidlo sa nevzťahuje na voľby vyhlásené z dôvodu uprázdnenia mandátu počas volebného obdobia.

Na vykonanie spoločných volieb nemožno komplexne uplatňovať ustanovenia šiestej a siedmej časti zákona, ktoré určujú postupy pri vykonaní volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí. Preto sa upravujú odlišnosti na utváranie okrskových volebných komisií, informovanie voličov a najmä činnosť okrskovej volebnej komisie, ktorá bude spoločná pre obidva druhy volieb.

Zároveň sa ustanovuje spôsob zisťovania výsledkov volieb. Keďže voľby sa vykonajú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti, navrhuje sa  postup volebných komisií pri zisťovaní výsledkov tak, aby bola zabezpečená všeobecná dôvera voličov vo výsledky volieb. Vzhľadom na čas vykonania volieb, ktoré sa končia o 22,00 hod. nemožno pri zisťovaní výsledku volieb postupovať tak, ako keby sa konali voľby samostatne.

Navrhuje sa, aby sa najprv vykonalo sčítanie hlasov pre voľby do orgánov samosprávy obcí z dôvodu, že okrskové volebné komisie podľa zápisníc z predchádzajúcich volieb končia svoju činnosť spravidla až  v skorých ranných hodinách. Keďže členovia okrskových komisií svoju  činnosť vykonávajú nepretržite od 5,00 hod ráno v sobotu až do ranných hodín v nedeľu nie je fyzicky možné kontinuálne pokračovať v sčítavaní hlasov pre voľby  do orgánov samosprávnych krajov. Sumarizačné útvary vyhotovujú zápisnice o výsledku volieb do obcí v doobedňajších hodinách v nedeľu. 

Z vyššie uvedených dôvodov  sa navrhuje, aby  sa volebné komisie zišli opätovne za účelom zisťovania výsledkov volieb do VÚC  až nasledujúci deň, t. j. v pondelok.

 Navrhovaný postup vytvára pre členov okrskových a ďalších volebných komisií nevyhnutný čas na odpočinok. Zároveň je potrebné zaistiť bezpečnosť odložených hlasovacích lístkov, ktorú budú zabezpečovať orgány Policajného zboru.

Pokiaľ ide o poznatky z krajín Európskej únie, možno konštatovať, že pre právny poriadok Slovenskej republiky nemožno prevziať do praxe žiadny z existujúcich modelov. Tieto modely  sú založené buď na tom, že niektoré výsledky sa zisťujú až po uplynutí viacerých dní, voľby sa konajú  spravidla v pracovný deň a nezisťujú sa v okrskoch ale v tzv. sčítacích centrách. Pri inom modeli  sa síce výsledky zisťujú v jeden deň, ale samotné voľby sa konajú počas dvoch dní a končia v sobotu o 14,00 hod. (Česká republika) V prípade Českej republiky ide o spojenie volieb do obcí a do jednej tretiny senátu.

Okrskovej volebnej komisii sa ukladajú povinnosti súvisiace s osobitným postupom   pred zisťovaním výsledkov volieb, pri zisťovaní výsledkov volieb, ako aj postup v  nasledujúci pracovný deň pri kontrole neporušenosti pečatí na volebných miestnostiach a na volebných schránkach. Tak ako doteraz aj pri týchto voľbách budú podrobné pokyny pre volebné komisie upravené metodikou ministerstva vnútra a orgánov štátnej štatistiky.

 

 

 

 

K čl. II

 

V súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o konaní volieb do orgánov územnej samosprávy v jeden deň a v rovnakom čase sa navrhuje  upraviť v zákone  o volebnej kampani limit pre nezávislého kandidáta vo voľbách do orgánov územnej samosprávy pre prípad, že by kandidoval na funkciu predsedu samosprávneho kraja a zároveň na funkciu starostu obce  alebo primátora mesta. V tomto prípade sa navrhuje, aby tento nezávislý kandidát mohol použiť na volebnú kampaň spolu najviac 250 tis. eur.

 

K čl. III

 

Navrhuje sa, aby zmena volebných pravidiel nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Takto určená účinnosť totiž nezasiahne do procesu prípravy volieb do vyšších územných celkov v roku 2017.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1712

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: