Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
Predplatné
Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prikázanie konania o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv inému súdu z dôvodu vhodnosti

najpravo.sk • 21.12. 2021, 13:35

bez zovšeobecneného záveru

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 10. 2021, sp. zn. 4Ndc/13/2021, zdroj: nsud.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Námestovo (ďalej len ,,súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) predložil na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na prikázanie veci inému súdu podľa § 39 ods. 2 a 3 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“) z dôvodu vhodnosti, ktorý podala navrhovateľka (manželka). Svoj návrh odôvodnila tým, že od septembra 2020 býva u svojich rodičov v F., a to aj s oboma maloletými deťmi a jej účasť na pojednávaní konanom na Okresnom súde Námestovo by bola z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o obe deti spojená s neprimeranými ťažkosťami. Zároveň poukázala na aktuálny pobyt odporcu (manžela) v Rakúsku, z ktorého dôvodu by aj pre jeho účasť na pojednávaniach bolo vhodnejšie prejednanie veci Okresným súdom Trnava.

2. Odporca (manžel) vo vyjadrení k podanému návrhu uviedol, že súhlasí s návrhom na prikázanie veci inému súdu.

3. Konania o rozvod manželstva a vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sú upravené Civilným mimosporovým poriadkom (ďalej len „C.m.p.“). Podľa § 2 ods. 1 C.m.p. platí, že na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak. Keďže C.m.p. vo vzťahu k možnosti prikázania veci z dôvodu vhodnosti, okrem práva vyjadriť sa k návrhu na prikázanie veci tých účastníkov, ktorých účasť v konaní vyšla najavo v čase podania návrhu (§ 4 C.m.p.), neustanovuje inak, treba na danú vec aplikovať ustanovenie C.s.p. o prikázaní veci inému súdu.

4. Podľa § 39 ods. 2 a 3 C.s.p., na návrh ktorejkoľvek zo strán (účastníkov) možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti. O prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený príslušnému súdu (Okresnému súdu Nové Zámky) a súdu, ktorému sa má vec prikázať (Okresnému súdu Prievidza). V tomto prípade je najbližšie spoločne nadriadeným súdom Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“).

5. Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného sporového (mimosporového) konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu či finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter.

6. S poukazom na uvedené prichádza aplikácia ustanovenia § 39 ods. 2 C.s.p. do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie preto zahŕňa posúdenie predmetu konania i pomerov subjektov na oboch procesných stranách, pričom na pomery subjektu, ktorý delegáciu navrhuje, možno prihliadnuť len ak ich zohľadnenie nebude mať negatívny dopad na ostatné subjekty konania. Podstatný význam má i stanovisko ostatných subjektov konania.

7. Špecifiká daného prípadu podľa názoru najvyššieho súdu navrhovanú delegáciu veci odôvodňujú. Z obsahu spisu totiž vyplýva, že návrh na delegáciu síce nepodal ten z účastníkov, na ktorého ochranu zákon ustanovil pravidlo miestnej príslušnosti súdu (§ 92 veta druhá C.m.p.), no vzhľadom na okolnosti prípadu, najmä vo vzťahu k veku a pobytu dvoch maloletých detí, je potrebné konštatovať, že prikázanie veci Okresnému súdu Trnava zabezpečí najlepšie podmienky pre zadovažovanie skutkových zistení významných pre konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, nakoľko s konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode (§ 100 C.m.p.). Je tiež zrejmé, že navrhovateľka (manželka) je podstatným spôsobom obmedzená starostlivosťou o dve maloleté deti a preto zvládne s určitosťou účasť na pojednávaniach za prijateľnejších okolností, pokiaľ miestna príslušnosť súdu bude prenesená na (jej súčasnému bydlisku najbližší) Okresný súd Trnava. Relevantnou okolnosťou je tiež bezpodmienečný súhlas odporcu (manžela) s návrhom na prikázanie sporu Okresnému súdu Trnava, v dôsledku čoho je a priori vylúčený akýkoľvek negatívny dopad predmetného prikázania veci na niektorého z účastníkov konania.

8. Po komplexnom vyhodnotení uvedených skutočností, pomeru účastníkov na oboch procesných stranách, prihliadnuc na charakter konania a sledujúc ochranu najlepších záujmov maloletých detí je navrhované prikázanie veci inému súdu v záujme zabezpečenia hospodárnosti konania i jeho zrýchlenia. Najvyšší súd preto dospel k záveru, že v danom prípade sú splnené podmienky pre prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti v zmysle § 39 ods. 2 C.s.p. a návrhu vyhovel.

9. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 493

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: