Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doživotné právo bývania - výmaz z katastra (vzor návrhu)

Admin 3 • 24.1. 2024, 20:49

Vzor návrhu na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľnosti slúži na výmaz vecného bremena z listu vlastníctva.

Všeobecne k výmazu vecného bremena

Vecné bremeno vymaže Okresný úrad, katastrálny odbor na základe dohody (zmluva) o zániku vecného bremena alebo na základe inej právnej skutočnosti, ktorá takýto zánik vecného bremena vykoná (napr. smrť oprávneného z vecného bremena).

Výmaz vecného bremena sa vykonáva v katastri nehnuteľnosti záznamom.

 

Príslušný katastrálny odbor

Návrh na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľnosti, teda návrh na výmaz vecného bremena, je nutné zaslať na katastrálny odbor, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza (spravidla príslušný Okresný úrad v okrese, kde sa nehnuteľnosť nachádza).

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Označenie zmluvných strán

Účastníkov práv k nehnuteľnostiam podľa katastrálneho zákona označujeme nasledovne.

Ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo.

Ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.

TIP: Podpisy na návrhu nemusia byť overené.

 

Označenie nehnuteľnosti

Zmluva alebo in listina o zápise práv k nehnuteľnostiam musia obsahovať nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

 

Prílohy návrhu

K návrhu je nutné priložiť originál listiny, z ktorej vyplýva zánik vecného bremena (napr. zmluva o zániku vecného bremena, úmrtný list a pod.).

Návrh je nutné podať v jednom vyhotovení a na vykonanie záznamu postačuje jedna kópia prílohy, z ktorej zánik vecného bremena vyplýva.

 

Vzor návrhu na stiahnutie

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4563

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: