Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zastavenie exekúcie podľa § 45 ods. 2 zák. 244/2002 Z.z.

Edmund Horváth • 3.2. 2011, 18:34

 

 

                                                                                                                  20Er/258/2008

EX 300/08

1234567895

 

U Z N E S E N I E

 

Okresný súd Hnúšťa v exekučnej veci oprávneného Superextrapôžičky, s.r.o. so sídlom Hradská 1, Bratislava, IČO: 12 365 478 proti povinným 1/ Amálii Chudobnej, nar. 1. 2. 1975, bytom Hnúšťa, Námestie osloboditeľov 4, štátne občianstvo SR a 2/ Kristíne Pomocnej, nar. 4. 2. 1965, bytom Novohradská 4, Hnúšťa, štátne občianstvo SR o vymoženie sumy 1.608,94 Eur s príslušenstvom vedenej súdnym exekútorom JUDr. Daliborom Novákom, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Dalmatínska 13 pod sp. zn. EX 300/08 takto

 r o z h o d o l :

              Exekúcia sa   z a s t a v u j e  .

 O d ô v o d n e n i e

Oprávnený podal dňa 16. 12. 2008 súdnemu exekútorovi JUDr. Daliborovi Novákovi návrh na vykonanie exekúcie, predmetom ktorého bolo vymoženie sumy 1608,94 eur s príslušenstvom. K návrhu pripojil exekučný titul – rozhodcovský rozsudok vydaný JUDr. Lojzom Rohodným, rozhodcom. Na výzvu súdu predložil oprávnený Zmluvu o revolvingovom úvere zo dňa 03. 10. 2006. Okresný súd poveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie dňa 10. 02. 2009.

Súdny exekútor dňa 11. 10. 2010  predložil súdu podnet na prešetrenie prípadných dôvodov na zastavenie alebo čiastočné zastavenie exekúcie v zmysle § 57 ods. 4 EP.

Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov na návrh účastníka konania, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodcovského rozsudku, konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví

a) z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,

b) ak rozhodcovský rozsudok má nedostatok uvedený v § 40 písm. a) a b) alebo

c) ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom.

Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom konaní nedostatky podľa odseku 1 písm. b) alebo c).

Podľa § 57 ods. 2 EP exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa ("neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Podľa § 53 ods. 4 písm. k/ Občianskeho zákonníka za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú okrem iného ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku.

Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Súd v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania môže kontrolovať zákonnosť postupu rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní. Umožňuje mu to ustanovenie § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní, v zmysle ktorého súd môže o. i. aj bez návrhu zastaviť exekučné konanie, ak zistí, že rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom (§ 45 ods. 1 písm. c/ a § 45 ods. 2 citovaného zákona), teda ak ide o protiprávny výrok rozsudku rozhodcu resp. rozhodcovského súdu. Za nedovolené treba považovať také plnenie, ktoré je výslovne zakázané alebo sa svojim obsahom alebo účelom prieči zákonnému zákazu.

Predloženú žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/zmluvu o revolvingovom úvere súd posúdil ako spotrebiteľskú zmluvu v zmysle § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorá má zároveň charakter zmluvy o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k uvedenému sa na daný právny vzťah vzťahujú tiež ustanovenia upravujúce spotrebiteľské zmluvy, t. j. ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch.

Z predloženej zmluvy súd zistil, že dlžníkovi bola poskytnutá suma 20.016,-- Sk, pričom zároveň sa účastníci dohodli, že výška úveru bude predstavovať 40.032,-- Sk pri mesačnej splátke 1.112,-- Sk a splatnosti úveru 36 mesiacov. V článku 14 Zmluvných dojednaní Zmluvy o revolvingovom úvere spoločnosti Superextrapôžičky, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o revolvingovom úvere sú upravené sankcie pre prípad omeškania dlžníka so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, a to tak, že dlžník je povinný uhradiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z výšky splátky za každý deň omeškania (čl. 14.1). V prípade omeškania dlžníka s úhradou splátky úveru o viac ako 15 dní po termíne splatnosti sa dlžník zaväzuje uhradiť veriteľovi nad rámec zmluvnej pokuty podľa čl. 14.1 zmluvnú pokutu vo výške 5% z výšky splátky (čl. 14.2). V prípade omeškania dlžníka s úhradou splátky úveru o viac ako 30 dní po termíne splatnosti sa dlžník zaväzuje uhradiť veriteľovi nad rámec zmluvnej pokuty podľa čl. 14.1 a 14.2 zmluvnú pokutu vo výške 10% z výšky splátky. V prípade omeškania dlžníka so splnením záväzkov dlžníka podľa čl. 13.1 písm. a/ tejto zmluvy o viac ako 15 dní po termíne splatnosti je dlžník povinný uhradiť veriteľovi nad rámec zmluvnej pokuty podľa 14.1, 14.2, 14.3 zmluvnú pokutu vo výške 50% z nominálnej výšky úveru.

 Výrokom rozhodcovského rozsudku sp. zn. 123/07 zo dňa 03. 08. 2007 súd uložil povinným 1/ a 2/ povinnosť zaplatiť žalobcovi (oprávnenému) sumu 54.400,-- Sk spolu so 6% ročným úrokom od 25. 09. 2007 až do dňa zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške 181 Sk a náhradu trov rozhodcovského konania vo výške 1500,-- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodcovského rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká povinnosť druhého žalovaného v rozsahu poskytnutého plnenia. Z odôvodnenia tohto rozsudku vyplýva, že suma 54.400,-- Sk pozostáva zo sumy 33.822,-- Sk, čo predstavuje dlžná istina úveru, ktorá je tvorená zostávajúcimi nesplatenými splátkami úveru podľa splátkového kalendára a sumy 20.578,-- Sk, čo predstavujú zmluvné pokuty podľa zmluvy.

Súd v súlade s § 45 ods. 2 Zákona o rozhodcovskom konaní posudzoval, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Súd skonštatoval, že plnenie uložené rozhodcovským rozsudkom nie je síce objektívne nemožné, avšak ide o plnenie právom nedovolené a zároveň odporujúce dobrým mravom.

Keďže nedovoleným plnením je také plnenie, ktoré je výslovne zakázané alebo sa svojim obsahom alebo účelom prieči zákonnému zákazu, nebolo prípustné, aby rozhodcovský súd priznal oprávnenému zmluvnú pokutu podľa vyššie cit. článku 14 zmluvných dojednaní, nakoľko tento článok zmluvných dojednaní požaduje od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, keďže umožňuje kumulovať ako sankciu spojenú s nesplnením splátky zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z výšky splátky za každý deň omeškania so zmluvnou pokutou vo výške 5% z výšky splátky (pri omeškaní o viac ako 15 dní po termíne splatnosti), zmluvnou pokutou vo výške 10% z výšky splátky (pri omeškaní o viac ako 30 dní po termíne splatnosti) a zmluvnou pokutou vo výške 50% z nominálnej výšky úveru (pri omeškaní dlžníka  s úhradou splátky o viac ako 15 dní po termíne splatnosti). Toto dojednanie súd považoval za neplatné podľa § 53 ods. 5 OZ v spojitosti s § 53 ods. 4 písm. k/ OZ, teda plnenie priznané rozhodcovským rozsudkom je v časti priznanej zmluvnej pokuty nedovolené, keďže vychádza zo zmluvného dojednania, ktoré je neprijateľnou podmienkou v spotrebiteľskej zmluve.

Súd ďalej posudzoval súlad plnenia uloženého rozhodcovským rozsudkom s dobrými mravmi podľa § 45 ods. 2 v spojitosti s § 45 ods. 1 písm. c/ Zákona o rozhodcovskom konaní a dospel k záveru, že plnenie, na ktoré zaviazal rozhodcovský súd je v rozpore s dobrými mravmi.

Ustanovenie § 3 ods. 1 OZ patrí k právnym normám s relatívne neurčitou hypotézou, preto súd môže rozhodnúť o tom, či je právny úkon neplatný pre rozpor s dobrými mravmi až po starostlivom zvážení všetkých rozhodných okolností prípadu. V závislosti na okolnostiach konkrétneho prípadu nemusí byť neprimeraný dojednaný úrok z úveru, ktorý je dvojnásobkom, či trojnásobkom úrokovej miery peňažných ústavov. Nie je možné však tolerovať extrémne prípady, kedy úrok presahuje obvyklú mieru úplne neadekvátnym spôsobom. Dojednanie o takto vysokom úroku (hrubo odporujúcom dobrým mravom) je neplatné podľa § 39 OZ. Pri skúmaní platnosti dojednania o zmluvnej pokute z hľadiska dobrých mravov je treba prihliadať na funkcie zmluvnej pokuty (preventívnu, uhradzovaciu a sankčnú). Primeranosť dojednanej výšky zmluvnej pokuty treba posúdiť s prihliadnutím k celkovým okolnostiam úkonu, jeho pohnútkam a účelu, ktorý sledoval. Do úvahy treba zobrať aj výšku zabezpečenej čiastky, z ktorej možno tiež vyvodiť neprimeranosť zmluvnej pokuty s ohľadom na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Treba tiež posúdiť, či pokuta primerane zabezpečuje veriteľa proti prípadným škodám, teda či zahŕňa všetky škody, ktoré možno rozumne v danom konkrétnom vzťahu s porušením zmluvnej povinnosti očakávať.

V danom prípade bola zo strany oprávneného poskytnutá čiastka vo výške 20.016,-- Sk, pričom sa zmluvné strany dohodli, že dlžník vráti celkovo 40.032,-- Sk, a teda dojednaný úrok z úveru (odplata za požičanú istinu) predstavoval 100% z poskytnutej čiastky. Z odôvodnenia rozhodcovského rozsudku vyplýva, že nesplatený zostatok úveru predstavoval sumu 33.822,-- Sk (zostávajúce nesplatené splátky úveru podľa splátkového kalendára), teda žalovaní zaplatili do vydania rozhodnutia celkovo sumu 6.210,-- Sk. Keď rozhodcovský rozsudok zaväzuje pri tejto skutkovej situácii na sumu 54.400,-- Sk (spolu s príslušenstvom – úrokom z omeškania), predstavuje súčet zaplatených splátok spolu so sumou priznanou rozhodcovským rozsudkom čiastku, ktorá je trojnásobkom čiastky poskytnutej dlžníkovi.

Rozpor plnenia uloženého rozhodcovským rozsudkom s dobrými mravmi súd videl predovšetkým v akceptovaní dojednania o výške úroku z úveru rozhodcovským súdom (100% z poskytnutej čiastky), ktorý presahuje obvyklú mieru úrokov úplne neadekvátnym spôsobom. Taktiež uloženú zmluvnú pokutu vo výške 20.578,-- Sk, ktorú rozhodcovský súd bez ďalšieho akceptoval a neskúmal jej súlad s dobrými mravmi, považoval súd za rozpornú s dobrými mravmi, pričom zohľadnil celkové okolnosti úkonu (poskytnutie úveru oprávneným ako podnikateľom - nebankovým subjektom z vlastných zdrojov za účelom zárobkovej činnosti), výšku zabezpečenej čiastky, vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti (výška rozhodcovským súdom priznanej zmluvnej pokuty predstavuje 100% z poskytnutej čiastky resp. 50% zo súčtu poskytnutej čiastky a úroku z úveru) ako aj primeranosť zabezpečenia veriteľa proti prípadným škodám, ktoré možno rozumne v danom konkrétnom vzťahu s porušením zmluvnej povinnosti očakávať. Ak má byť zmluvná pokuta z hľadiska jej súladu s dobrými mravmi primeraná jednotlivým jej funkciám, ktoré má plniť, javí sa zmluvná pokuta dojednaná v čl. 14 zmluvných dojednaní neprimeraná. Ako funkciu preventívnu, tak aj funkciu sankčnú by zmluvná pokuta z hľadiska dobrých mravov v danej veci plnila aj v prípade, keby bola dojednaná v nižšej výške, resp. iným než vyššie uvádzaným kumulatívnym spôsobom.

 

Z uvedených dôvodov súd postupoval podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a z dôvodu, že rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré právom nedovolené a odporuje dobrým mravom a s prihliadnutím k tomu, že v danom prípade nie je možné oddeliť nedovolené plnenie od ostatného vymáhaného plnenia, súd exekúciu v plnom rozsahu zastavil.

 

P o u č e n i e:             Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Banskej Bystrici prostredníctvom Okresného súdu Hnúšťa v troch vyhotoveniach (§ 45 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z.). V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 

V Hnúšti dňa 19. januára 2011

 

                                                                                    JUDr. Dominik Krásny

                                                                                                 sudca

 

Za správnosť vyhotovenia: Lucia Karászová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2088

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: