TlačPoštaZväčšiZmenši

Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia strany sporu v žalobe

15.6. 2020, 16:58 |  najpravo.sk

Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti, či úplnosti a vada žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia strany sporu v žalobe je dôvodom na postup podľa § 129 CSP a nie dôvodom na zastavenie konania podľa § § 62 CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2020, sp. zn. 8Cdo/61/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1/ Okresný súd Vranov nad Topľou uznesením z 28. augusta 2019 č.k. 5 Csp 94/2019- 40 konanie zastavil a žiadnej zo strán nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že z Registra obyvateľov SR zistil, že fyzická osoba označená menom a priezviskom F. S. s dátumom narodenia XX. N. XXXX sa v evidencii obyvateľov SR nenachádza. Vychádzajúc z citovaných ustanovení a vzhľadom na to, že žalovaná označená žalobkyňou, t.j. s dátumom narodenia XX. N. XXXX (správne malo byť XX. N. XXXX) ako subjekt neexistuje, pričom ide o taký nedostatok konania, ktorý nemožno odstrániť. V tejto súvislosti poukázal na právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5 Cdo 130/2001, ktorý následne citoval a tiež na skutočnosť, že žalovaná bola rovnako označená jednak v žalobe a jednak v zmluve uzavretej so žalobkyňou. O trovách konania rozhodol podľa § 256 ods. 1 CSP v spojení s § 262 ods. 1, 2 CSP.

2/ Krajský súd v Prešove na odvolanie žalobkyne uznesením z 12. decembra 2019 sp.zn. 19 Co 118/2019 uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil a stranám sporu nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Uviedol, že zo spisu vyplýva, že žalobkyňa v žalobe označila žalovanú ako F. S., dátum narodenia XX. XX. XXXX, bydlisko G.. V predmetnej zmluve je tiež u tejto fyzickej osoby uvedený dátum narodenia XX. XX. XXXX a rovnako je takýto dátum narodenia uvedený aj v dodatku k zmluve. Z vykonaného šetrenia vyplýva, že F. S., trvale bytom D., má dátum narodenia XX. XX. XXXX. V odvolaní žalobkyňa opäť uviedla, že žalovanou je táto fyzická osoba s dátumom narodenia XX. XX. XXXX. Odvolací súd konštatoval, že súd nie je povinný žalobkyni poskytovať súčinnosť pri zisťovaní identifikačných údajov žalovaného, keďže by tým mohlo dôjsť k porušeniu zásady rovnosti strán sporu a zásady kontradiktórnosti. Podľa jeho názoru pri identifikácii žalovanej tak, ako to žiadala žalobkyňa v odvolaní, nemôže postačovať uvedenie čísla občianskeho preukazu len z toho dôvodu, že ho žalobkyňa pri uzatváraní zmluvy mala k dispozícii. Údaje žalovanej mala teda žalobkyňa stotožniť tak, aby dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu jednoznačne a nepochybne identifikovali tú istú osobu, ktorá má byť žalovaná v danom konaní. Keďže žalobkyňa ani v odvolaní túto rozdielnosť neodstránila, vychádzajúc z listinných dokladov, odvolací súd konštatoval, že žalobkyňa žalovala subjekt, ktorý nedisponuje procesnou subjektivitou, resp. že neexistuje v čase začatia konania. Preto ide o neodstrániteľnú podmienku konania, ktorej následkom je obligatórne zastavenie konania.

3/ Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podala dovolanie žalobkyňa. Navrhla uznesenia oboch súdov nižšej inštancie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie okresnému súdu. Dovolanie podala z dôvodu podľa § 420 písm. f/ CSP, teda preto, že súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Mala za to, že je potrebné striktne rozlišovať prípady, keď je ako strana sporu označený niekto, kto nemá právnu subjektivitu, pretože vôbec neexistuje (§ 61 CSP) a prípady, ak je niekto označený nesprávne alebo neúplne. V prejednávanej veci označila žalovanú (fyzickú osobu) menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu a dátumom narodenia, po tom, ako súd prvej inštancie uznesením konanie zastavil, v podanom odvolaní označila žalovanú namiesto dátumom narodenia iným identifikačným údajom, t.j. číslom občianskeho preukazu, čo je v súlade s § 133 ods. 1 CSP. V prípade, keď z predmetnej zmluvy, pripojenej k žalobe, nepochybne vyplýva, že osoba menom F. S., ktorá zmluvu riadne podpísala, je existujúcou osobou, teda skutočným problémom nebolo zažalovanie neexistujúceho subjektu, ale len nesprávne uvedený údaj o dátume jeho narodenia. Ak súd prvej inštancie na základe lustrácie v registri obyvateľov zistil, že pri uvedení dátumu narodenia v žalobe došlo k zjavnej vade, ktorá je nepochybne odstrániteľným nedostatkom žaloby, avšak neuskutočnil potrebné procesné úkony s cieľom odstránenia vád žaloby v zmysle § 129 ods. 1 CSP, ale namiesto toho konanie zastavil, a odvolací súd jeho pochybenie neodstránil, bol tento postup prejavom neprimeraného a prísneho formalizmu. Tento je z hľadiska základných princípov civilného sporového konania, a potreby poskytnutia spravodlivej a účinnej ochrany ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov (čl. 2 ods. 1 CSP) neprípustný.

4/ Žalovaná sa k dovolaniu písomne nevyjadrila.

5/ Najvyšší súd SR (ďalej len „najvyšší súd“) po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), zastúpená v súlade s § 429 ods. 1 CSP, bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 443 CSP) dospel k záveru, že dovolanie žalobkyne je dôvodné.

6/ V zmysle § 419 CSP je proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie prípustné, ak to zákon pripúšťa. Rozhodnutia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú vymenované v § 420 a § 421 CSP.

7/ Dovolanie prípustné podľa § 420 CSP možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 CSP). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 CSP).

8/ Dovolací súd je dovolacími dôvodmi viazaný (§ 440 CSP).

9/ V danom prípade dovolateľka vyvodzovala prípustnosť dovolania z § 420 písm. f/ CSP, v zmysle ktorého je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

10/ Pod porušením práva na spravodlivý proces v zmysle citovaného ustanovenia treba rozumieť nesprávny procesný postup súdu spočívajúci predovšetkým v zjavnom porušení kogentných procesných ustanovení, ktoré sa vymyká nielen zo zákonného, ale aj z ústavnoprávneho rámca, a ktoré tak zároveň znamená aj porušenie ústavou zaručených procesných práv spojených so súdnou ochranou práva. Ide napr. o právo na verejné prejednanie sporu za prítomnosti strán sporu, právo vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom, právo na zastúpenie zvoleným zástupcom, právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia, na predvídateľnosť rozhodnutia, na zachovanie rovnosti strán v konaní, na relevantné konanie súdu spojené so zákazom svojvoľného postupu a so zákazom denegatio iustitiae (odmietnutie spravodlivosti).

11/ Dovolateľka namietala, že bolo porušené jej právo na spravodlivé súdne konanie, pretože súd zastavil konanie, hoci pre takýto postup neboli splnené podmienky. Žalovaným subjektom v danom prípade nebola neexistujúca fyzická osoba, ale došlo k nesprávnemu uvedeniu jej dátumu narodenia, pričom ju označil iným identifikačným údajom (číslom občianskeho preukazu). Teda išlo o zjavnú vadu, t.j. odstrániteľný nedostatok žaloby.

12/ Za nesprávny postup súdu, ktorým možno strane znemožniť, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces, sa považuje aj zastavenie konania, hoci pre takéto rozhodnutie neboli splnené podmienky. O takýto prípad v danej veci ide.

13/ Ak je stranou fyzická osoba, musí byť v žalobe označená menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom (§ 133 ods. 1 CSP). Tieto náležitosti sú stanovené obligatórne a ak v žalobe chýbajú, súd musí tento nedostatok (vadu konania) odstrániť postupom podľa§ 129 CSP. Žalobca však nemusí mať vedomosť o dátume narodenia alebo rodnom čísle žalovanej fyzickej osoby, pričom tieto údaje nie sú ani verejne dostupné. Bezvýhradné trvanie na týchto identifikátoroch by znamenalo odňatie spravodlivosti. Preto, ak je fyzická osoba označená identifikačnými údajmi, ktoré umožňujú jej identifikáciu a nezameniteľnosť s inou osobou, žaloba nemusí obsahovať dátum narodenie alebo rodné číslo. V konkrétnom prípade však môžu byť tieto identifikátory nevyhnutné, pretože identifikácia konkrétneho účastníka nebude možná. Ak napríklad dve fyzické osoby majú rovnaké meno a priezvisko, bývajú na rovnakej adrese a sú štátnymi občanmi rovnakého štátu, nepochybne len identifikačný údaj o dátume narodenia, či rodnom čísle umožní ich rozlíšenie (pozri Veľké komentáre Števček . Ficová . Baricová . Miesiarkinovaá . Bajánková . Tomašovič a kol. Civilný sorový poriadok, Nakladatelství C. H. Beck , 2016, str. 489).

14/ V danej veci žalobkyňa označila žalovanú (fyzickú osobu) menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu a dátumom narodenia a následne aj iným identifikačným údajom, t.j. číslom občianskeho preukazu. Z vykonaného šetrenia súdom (lustrácii) nevyplýva, že by existovali viaceré (fyzické) osoby, ktoré by mali rovnaké meno, priezvisko a bývali by na rovnakej adrese, ako žalobkyňou označená žalovaná. Naopak, v odpovedi na lustráciu v Registri obyvateľov je uvedený dátum narodenia označenej žalovanej XX. XX. XXXX. Preto, ak z predložených dokladov pripojených k žalobe a následného šetrenia nepochybne vyplývalo, že označená žalovaná nie je neexistujúcim subjektom, ale došlo len k nesprávnemu uvedeniu dátumu jej narodenia (mesiaca júl namiesto januára) a navyše žalovaná bola označená iným identifikačným údajom (číslom občianskeho preukazu), došlo k zjavnej vade žaloby, ktorá je odstrániteľným nedostatkom žaloby postupom súdu podľa § 129 CSP.

15/ Z uvedeného možno vyvodiť, že súdy nižšej inštancie v danej veci dôsledne nerozlišovali medzi nedostatkom podmienky konania (nedostatok procesnej subjektivity žalovanej) a vadou žaloby ako navzájom nezameniteľnými pojmami procesného práva, samostatne upravenými, ktoré majú odlišné dôsledky a s ktorými sa spája aj rozdielny postup. Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti, či úplnosti a vada žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia strany sporu v žalobe je dôvodom na postup podľa § 129 CSP a nie dôvodom na zastavenie konania podľa § § 62 CSP.

16/ Dovolanie žalobkyne je teda podľa § 420 písm. f/ CSP nielen prípustné, ale aj , ako vyplýva z uvedeného, keď oba súdy nesprávnym procesným postupom (zastavením konania) znemožnili žalobkyni, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že bolo porušené jej právo na spravodlivý proces, aj dôvodné. Preto dovolací súd zrušil rozhodnutia súdov nižších inštancií a vec vrátil na ďalšie konanie okresnému súdu (§ 449 CSP).

17/ Toto uznesenie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 255
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: