Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
Predplatné
Štvrtok, 23. máj 2024 | meniny má Želmíra , zajtra Ela
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Kredibilita. Započítanie iného majetkového nároku

najpravo.sk • 20.9. 2023, 19:48

I. Hľadisko kredibility (solventnosti) sa stáva samostatnou podmienkou pre prikázanie veci niektorému zo spoluvlastníkov a okolnosťou, ku ktorej je nutné vždy prihliadať pri posúdení toho, komu má byť vec prikázaná. Na druhej strane prvok solventnosti zdôrazňuje hľadisko, že u spoluvlastníka, ktorého podiel bol prikázaný, ide o nútené odňatie vlastníckeho práva, ktoré musí spĺňať i ústavné podmienky čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Medzi tieto podmienky patrí aj povinnosť poskytnúť primeranú náhradu.

II. V priebehu konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva si spoluvlastník, ktorému je uložená povinnosť náhrady, nemôže započítať iný majetkový nárok.

III. Ťarcha (bremeno) viaznuca na nehnuteľnosti (resp. právne a faktické vady veci) môžu mať dopad na určenie jej všeobecnej ceny.

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 19. apríla 2018, č. k. 4C/153/2011-455 rozhodol tak, že: (I. výrokom) zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností žalobkyne a žalovaného zapísaných na LV č. XXX, k. ú. V., rodinného domu č. s. XXX na parc. č.XXXX/XXX, parc. č. XXXX/XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2, parc. č. XXXX/XXX záhrada o výmere 456 m2, súčasťou nehnuteľností sú tiež - garáž, pivnica, dreváreň, hospodárska časť (ďalej aj „sporné nehnuteľnosti“); (II. výrokom) podielové spoluvlastníctvo vyporiadal tak, že nehnuteľnosti na LV č. XXX, k. ú. V., rodinného domu č. s. XXX na parc. č. XXXX/XXX, parc. č. XXXX/XXX zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2, parc. č. XXXX/XXX záhrada o výmere 456 m2, súčasťou nehnuteľností sú tiež - garáž, pivnica, dreváreň, hospodárska časť prikázal do výlučného vlastníctva žalovaného, ktorému uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni finančnú náhradu vo výške 11.042,- eur v mesačných splátkach po 1.000,- eur, splatných do konca toho - ktorého mesiaca, počnúc právoplatnosťou rozsudku, pod stratou výhody splátok; (III. výrokom) vylúčil návrh žalovaného na zaplatenie 9.000,- eur titulom bezdôvodného obohatenia na samostatné konanie, kde bude rozhodnuté aj o trovách tohto konania.

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 678

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: