Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákon o dobrovoľných dražbách – komentár

najpravo.sk • 1.6. 2017, 19:34

Budjač, M. – Gibaľová, J. – Straka, P. – Lazíková, J.: Zákon o dobrovoľných dražbách – komentár, 5/2017, 760 strán, tvrdá väzba

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z  právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s priamym dosahom na zásah do práva na obydlie. Od prijatia zákona o dobrovoľných dražbách uplynulo viac ako 14 rokov a s jeho existenciou sú spojené nielen miliardy poskytnutých finančných (úverových) prostriedkov, ale aj viac ako 16 000 vykonaných dobrovoľných dražieb.

Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti komentár, ktorý svojím koncipovaním nie je komentárom dražobníkov, veriteľov, notárov a ani dlžníkov. Jeho ambíciou je podať komplexný a vyvážený výklad jednotlivých inštitútov právnej úpravy dobrovoľnej dražby v systéme vznikajúcich záväzkových vzťahov veriteľa, dlžníka, záložcu a tretích osôb.


Autori ku koncipovaniu komentára pristupovali využívajúc synergiu a symbiózu výkladových prístupov vlastných teórií, legislatívy a rozhodovacej činnosti súdov, a teda príznačných pre oblasti, ktoré reprezentujú.  Komentár je zameraný aplikačne a prakticky a pokúša sa ponúknuť všetky relevantné relácie a implikácie právnej úpravy vo svetle pôsobenia civilných inštitútov a použitia noriem Občianskeho zákonníka.

 


Komentár obsahuje rozsiahlu zbierku použiteľnej judikatúry. Súčasťou komentára sú aj vzory vybraných právnych podaní vo veciach dobrovoľných dražieb, ktoré môžu dotknutým osobám napomôcť rýchlej orientácii pri využívaní práv a plnení povinností, ktoré zákon o dobrovoľných dražbách ustanovuje.

Komentár je určený odbornej verejnosti, sudcom, prokurátorom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, dražobníkom, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre objasnenie režimu práv a povinností vyplývajúcich z komplikovaných právnych vzťahov súvisiacich s výkonom záložného práva dražbou.

Pár slov o autoroch komentára:

JUDr. Peter Straka – od ukončenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pôsobí v justícii. Je sudcom Krajského súdu v Prešove, v súčasnosti vo funkcii predsedu občianskoprávneho kolégia. Počas stáže na Ministerstve spravodlivosti SR sa ako generálny riaditeľ Sekcie legislatívy podieľal na tvorbe civilnej legislatívy. Je členom Súdnej rady Slovenskej republiky a externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie. Publikoval viaceré odborné príspevky na tému ochrany spotrebiteľa. Je spoluautorom komentára k Notárskemu poriadku (čítajte TU), komentára k Občianskemu súdnemu poriadku a spoluriešiteľom projektu Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, realizovaného na pôde Justičnej akadémie.

Doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. – absolvovala Fakultu ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v roku 2003 a doktorandské štúdium v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky v roku 2006. V roku 2015 jej bol udelený titul docent v odbore ekonomika a manažment podniku. V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou domácich i zahraničných monografií, učebníc a vedeckých článkov.

JUDr. Janka Gibaľová – ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, pôsobila na Okresnom súde v Lučenci, kde sa popri iných druhoch agendy venovala najmä exekučnej agende. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve spravodlivosti SR, kde sa venuje legislatívnej činnosti predovšetkým v oblasti exekučného práva a vymáhania pohľadávok.

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD. – ukončil právnické štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Aktívne sa venuje civilnému právu s osobitným zameraním na ochranu práv spotrebiteľa v súkromnom práve a verejnom práve. Bol členom viacerých novelizačných komisií pre predpisy na úseku vymáhania pohľadávok štátu, katastra nehnuteľností, pozemkového práva, civilnoprávne predpisy, vrátane predpisov mimosúdneho riešenia sporov a predsedom Komisie pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich. Je spoluautorom komentára k zákonu o mediácii, komentára k Exekučnému poriadku, veľkého komentára k Občianskemu zákonníku a komentára k zákonu o krátkodobom nájme bytu. Pôsobil aj ako tajomník Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, člen Rady Centra právnej pomoci a podpredseda rozkladovej komisie ministra spravodlivosti pre veci civilné.


Komentár si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1788

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: