Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
Predplatné
Pondelok, 4. december 2023 | meniny má Barbora , zajtra Oto
TlačPoštaZväčšiZmenši

Uznanie cudzieho rozhodnutia – súhlas odsúdeného

najpravo.sk • 19.3. 2012, 14:46

Predmetom uznávacieho konania podľa prvého oddielu tretej hlavy Trestného poriadku nie je skúmanie zákonnosti cudzozemských rozhodnutí (súdy Slovenskej republiky nemajú takúto kompetenciu), ale len zistenia, či sú naplnené zákonné podmienky ako i podmienky stanovené v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, na uznanie cudzozemského rozhodnutia na území Slovenskej republiky.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby odsúdená osoba mohla byť odovzdaná na výkon trestu odňatia slobody do iného štátu, sú jednoznačne stanovené v Dohovore o odovzdávaní odsúdených osôb. Nato, aby sa vôbec začalo vydávacie konanie, ktorého neodlučiteľnou súčasťou je uznávacie konanie, je nevyhnutné, aby bol daný súhlas odsúdenej osoby alebo pokiaľ to považuje za potrebné jeden z oboch štátov vzhľadom na jej vek, fyzický alebo psychický stav, jej právneho zástupcu. Tento súhlas musí byť súčasťou návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia pre účely prevzatia odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody.

(uznesenie NS SR zo 16. 07. 2008, sp. zn. 6 Urto 1/2008)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Nitre rozsudkom z 25. januára 2008, sp. zn. 3 Ntc 4/2007, podľa § 515 ods. 2 písm. b/, písm. c/ Tr. por. uznal rozsudok Krajského súdu v Brne, Česká republika zo 7. júna 2004, sp. zn. 40 T 15/2001, v spojení s rozsudkom Vrchného súdu v Olomouci z 8. januára 2007, sp. zn. 6 To 82/2006, v častiach týkajúcich sa odsúdeného Ing. M. D..

Zároveň podľa § 517 ods. 1 Tr. por. premenil tam uložený trest, jeho nahradením na území Slovenskej republiky trestom odňatia slobody v trvaní 6 rokov, na výkon ktorého ho zaradil do ústavu s minimálnym stupňom stráženia v zmysle § 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a podľa § 61 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. zák. tiež trestom zákazu činnosti vykonávať funkciu v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva na dobu 7 rokov.

Proti tomuto rozsudku podal odsúdený Ing. M. D. odvolanie. V jeho písomných dôvodoch namietal zákonnosť a správnosť rozsudkov vyhlásených v Českej republike, ktoré boli uznané napadnutým rozsudkom, ktorý žiadal zrušiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že odvolanie odsúdeného Ing. M. D. je nedôvodné.

Krajský súd pri uznaní cudzieho rozhodnutia postupoval v súlade s podmienkami uznania v zmysle § 516 Tr. por., ktoré v odôvodnení napadnutého rozsudku podrobne rozviedol a aplikoval na posudzovaný prípad. Odvolací súd nezistil pochybenie v tejto aplikácii a preto v podrobnostiach odkazuje na dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa stotožnil. Obsah odvolania odsúdeného smeruje k nezákonnosti cudzozemských rozhodnutí, ktoré boli predmetom tohto uznávacieho konania. Tieto odvolacie námietky v uznávacom konaní nie je možné akceptovať, nakoľko predmetom uznávacieho konania podľa prvého oddielu tretej hlavy Trestného poriadku nie je skúmanie zákonnosti cudzozemských rozhodnutí (súdy Slovenskej republiky nemajú takúto kompetenciu), ale len zistenia, či sú naplnené zákonné podmienky ako i podmienky stanovené v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, na uznanie cudzozemského rozhodnutia na území Slovenskej republiky.

V tomto posudzovanom prípade požadované podmienky boli splnené (§ 518, § 515, § 516 a § 517 Tr. por.). Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia podalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom odovzdania odsúdeného na výkon trestu do Slovenskej republiky, t.j. na účely postupu podľa § 522 ods. 2 Tr. por. Súčasťou tohto návrhu, po výzve súdu, sa stal i súhlas – žiadosť odsúdeného Ing. M. D., aby bol vydaný Českou republikou na výkon trestu odňatia slobody do Slovenskej republiky.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby odsúdená osoba mohla byť odovzdaná na výkon trestu odňatia slobody do iného štátu, sú jednoznačne stanovené v Dohovore o odovzdávaní odsúdených osôb (publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 553/1992 Zb.). Jednou z nich (podľa čl. 3 písm. d/ Dohovoru) je skutočnosť, že odsúdená osoba súhlasí, alebo pokiaľ to považuje za potrebné jeden z oboch štátov vzhľadom na jej vek, fyzický alebo psychický stav, jej právny zástupca.

Podľa § 516 ods. 2 Tr. por., ak dôvodom na konanie o uznaní je postup podľa druhého oddielu tretej hlavy (prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody), čo je nepochybne posudzovaný prípad, nie je prekážkou uznania cudzieho rozhodnutia, ak kedykoľvek počas konania odsúdený odvolá svoj súhlas s odovzdaním, ak sa jeho súhlas vyžaduje... Je logické, že len daný súhlas sa môže odvolať.

V zmysle Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorým je Slovenská republika viazaná, ktorý dáva odsúdeným v uvedenej otázke väčšie práva ako Trestný poriadok je nevyhnutné, aby bol daný súhlas odsúdenej osoby (čl. 3 písm. d/ Dohovoru) nato, aby sa vôbec začalo vydávacie konanie, ktorého neodlučiteľnou súčasťou je uznávacie konanie. Tento súhlas musí byť súčasťou návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia pre účely prevzatia odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody (podľa druhého oddielu tretej hlavy Trestného poriadku).

V posudzovanom prípade Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tento súhlas odsúdeného k svojmu návrhu doložilo pred rozhodnutím súdu a keďže boli splnení aj ďalšie zákonom a medzinárodnou zmluvou požadované podmienky na uznanie predmetného cudzieho rozhodnutia, krajský súd nepochybil, keď navrhované cudzie rozhodnutie uznal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, z vyššie uvedených dôvodov odvolanie odsúdeného Ing. M. D. zamietol ako nedôvodné. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1381

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: