TlačPoštaZväčšiZmenši

Absencia všeobecných náležitostí podania

9.2. 2011, 17:38 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p. stanovuje tzv. všeobecné náležitosti, ktoré musí spĺňať podanie adresované súdu. Popri týchto všeobecných náležitostiach musia byť pri určitých typoch podaní kumulatívne splnené aj iné náležitosti uložené osobitným ustanovením. 

Všeobecné náležitosti podania sú označenie súdu, ktorému je podanie určené, z podania musí byť zrejmé, kto ho robí (týka sa to nielen stanovenia procesnej strany, ale ide tu aj o vyjadrenie toho, že súd neprihliada na anonymné podania), ďalej musí byť z podania zrejmé, akej veci sa podanie týka, čo sa podaním sleduje (ak je podanie obsahovo nezrozumiteľné, neúplné alebo nesprávne, postupuje sa podľa § 43 ods. 1 O.s.p.) a podanie musí byť podpísané a datované.

Ak chýbajú uvedené všeobecné náležitosti podania a účastník ich v stanovenej lehote neopravil ani nedoplnil a ide o taký podstatný nedostatok, pre ktorý v konaní nemožno pokračovať, súd takého podanie uznesením odmietne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. 12. 2010, sp. zn. 3 Sžo/214/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením odmietol opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 21.06.2006, ktorý podal proti rozhodnutiu odporcu č. 67-6/2005/D zo dňa 25.04.2006. Uvedeným rozhodnutím odporca rozhodol o uplatnenej reštitučnej žiadosti na finančnú náhradu za štátom odňatý pozemok, a to parc.č. X., vedenej v pozemno-knižnej vložke č. X. ako roľa vo výmere 8632 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území B., podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 229/1991 Zb.) tak, že navrhovateľ nepreukázal prechod pozemku do vlastníctva štátu spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. p/ a r/ zákona č. 229/1991 Zb. a preto mu nepriznal vlastnícke právo k predmetnému pozemku a ani nárok na náhradu za pozemok a za porasty na ňom sa nachádzajúce.

 

Odporca svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ ani napriek niekoľkým výzvam konajúcich správnych orgánov nemal záujem preukazovať naplnenie reštitučných titulov týkajúcich sa vyvlastnenia (§ 6 ods. 1 písm. m/ a n/ zákona č. 229/1991 Zb.) a kúpnej zmluvy (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona č. 229/1991 Zb.), keď z nečinnosti navrhovateľa vyplynulo, že neprejavil záujem dokazovať po zmene reštitučného titulu splnomocneným zástupcom splnenie podmienok reštitučných titulov vyvlastnenia alebo kúpy v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok časti pozemku, keď ani splnomocnený zástupca navrhovateľa po nahliadnutí do spisu v marci 2006 dôkazy osvedčujúce zmenu vlastníctva nepredložil, z čoho sa konajúci správny orgán domnieval, že tento požadované dôkazy naďalej považuje za irelevantné a že trvá na tom, že pozemok prešiel v celej výmere do vlastníctva štátu rozhodnutím Obvodného národného výboru Bratislava – Petržalka č. 5822/59 Pôd zo dňa 31.12.1959.

 

Svoje rozhodnutie prvostupňový súd odôvodnil s použitím ustanovenia § 250p Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) tak, že všetky podania navrhovateľa sú zmätočné, nepresné a neurčité, nie je zrejmé, čoho konkrétne sa navrhovateľ domáha a predovšetkým, že podanie navrhovateľa zo dňa 21.06.2006 označené ako žaloba vykazuje vadu, keďže nie je podpísané navrhovateľom. Ak uvedené podanie podpísal Ing. I. V., tento podľa predloženého plnomocenstva súdu mohol navrhovateľa zastupovať až dňom 01.06.2008 (t.j. o 2 roky neskôr od podania návrhu na súd), kedy toto splnomocnenie prijal, čo na splnomocnení uviedol a vlastnoručne podpísal.

 

Prvostupňový súd uviedol, že vecnému vybaveniu a preskúmaniu napadnutého rozhodnutia odporcu bránia také podstatné vady podania zástupcu navrhovateľa, neurčitosť až zmätočnosť podaní a petitu opravného prostriedku. Krajský súd ďalej poukázal na skutočnosť, že ak Ing. I. V. tvrdí, že bol oprávnený k podpísaniu podania zo dňa 21.06.2006 s poukazom na plnú moc, ktorá mu bola udelená vo veci predchádzajúceho preskúmavacieho konania vedeného pred tunajším súdom pod sp. zn. 27S/170/99, tak právoplatnosťou rozhodnutia vo veci 27S/170/99, t.j. právoplatnosťou rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 27S/170/99-24 zo dňa 09.11.1999, konkrétne dňom 28.01.2000 bolo uvedené konanie skončené a vec bola vrátená odporcovi na ďalšie konanie.

 

Zároveň z uvedeného dôvodu nemôže konanie 27S/170/99 predstavovať prekážku litispendencie pre vec 3Sp/117/2006 v zmysle § 83 O.s.p. a ani prekážku rozhodnutej veci v zmysle § 159 ods. 3 O.s.p., keď vydaním nového rozhodnutia odporcu č. 67-6/2005/D zo dňa 25.04.2006 a jeho napadnutým opravným prostriedkom začalo nové preskúmavacie konanie.

 

Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľ zastúpený Ing. I. V. v zákonnej lehote odvolanie, domáhajúc sa jeho zrušenia a vrátenia veci senátu JUDr. P. na nové rozhodnutie.

 

Vo svojom odvolaní sa domáhal, aby opätovne v prejednávanej veci konal senát Krajského súdu v Bratislave, v ktorom bol predseda JUDr. P.. Poukazuje na to, že svoje podania stiahol, a preto už nebol dôvod v prejednávanej veci konať. Ďalej uviedol, že nepozná ostatných účastníkov konania, konkrétne: Obvodný pozemkový úrad Bratislava, Trenčianska č. 55, Bratislava, Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava, Ing. Č. P., M., D., a.s., K., H., s.r.o., H., A. C., s.r.o., K. a B.I., a.s., K.. Na záver svojho odvolania uviedol, že zákon č. 229/1991 Zb. ukladá byť k reštituentovi súčinný a nápomocný a preto žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie.

 

Odporca vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že nie je zrejmé, v čom odvolateľ vidí nezákonnosť napadnutého uznesenia, čo konkrétne napáda a čo navrhuje, keďže poukazuje len na konanie sudkyne, čo potvrdzuje aj jeho konečný návrh, aby bola vec vrátená predsedovi senátu JUDr. P., ktorého konanie už bolo právoplatne ukončené. Napadnuté uznesenie prvostupňového súdu považuje za súladné so zákonom, a preto ho navrhuje ako vecne správne potvrdiť.

 

Spoločnosť D., a.s., vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že v odvolaní nie sú uvedené žiadne nové skutočnosti, ktoré by spochybňovali správnosť uznesenia prvostupňového súdu č.k. 3Sp/117/2006-79 zo dňa 17.02.2010 a preto navrhol podané odvolanie zamietnuť.

 

Slovenský pozemkový fond vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že z odvolania navrhovateľa nevyplýva, v čom navrhovateľ považuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3Sp/117/2006-79 zo dňa 17.02.2010 alebo postup tohto súdu v zmysle § 205 ods. 1 O.s.p. za nesprávny. Ak má byť dôvodom podania odvolania prekážka litispendencie, tak sa stotožnil s názorom prvostupňového súdu, v zmysle ktorého ukončenie súdneho konania vedeného na Krajskom súdu v Bratislave pod spisovou značkou (ďalej len sp.zn.) 27S/170/99 medzi tými istými účastníkmi konania nadobudnutím právoplatnosti rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 27S/170/99-24 zo dňa 09.11.1999, dňa 28.01.2000, ktorým bola vec vrátená odporcovi na ďalšie konanie, vylučuje existenciu procesnej prekážky litispendencie pre konanie sp. zn. 3Sp/117/2006. Na záver navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len najvyšší súd) potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave ako vecne správne podľa § 219 O.s.p.

 

U., s.r.o., vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že spoločnosť U., s.r.o., je výlučným vlastníkom pozemkov zapísaných na listoch vlastníctva č. X. (parcelné čísla (ďalej len parc. č.): X., X., X., X., X.) a č. X. (parc. č.: X., X., X.), katastrálne územie P., okres B., obec B., miestna časť P.. Všetky uvedené pozemky boli nadobudnuté do výlučného vlastníctva na základe právoplatných kúpnych zmlúv od tretích osôb a následne po výstavbe stavby – skladovo-administratívneho objektu na uvedených pozemkoch boli uvedené nehnuteľnosti poskytnuté do dlhodobého užívania spoločnosti E., s.r.o., na základe zmluvy o prenájme nehnuteľností zo dňa 20.12.2002. Ing. P. Č., CSc. vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že na pozemku parc. č. X. v katastrálnom území P., ktorý vlastní v ½ so spoločnosťou A. C., spol. s r.o., je vybudovaná betónová prístupová cesta do budov spoločnosti A. C., spol. s r.o.,.

IV.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 246c O.s.p. v spojení ustanovením § 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal odvolaním napadnuté uznesenie krajského súdu a konanie mu predchádzajúce (§ 246c ods.1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 212 a nasl. O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nie je možné v danom prípade vyhovieť.

 

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

 

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

 

Odvolací súd vyhodnotil rozsah a dôvody odvolania vo vzťahu k napadnutému uzneseniu Krajského súdu v Bratislave po tom, ako sa oboznámil s obsahom administratívneho a súdneho spisu a s prihliadnutím na ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. dospel k záveru, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem obsiahnutých v dôvodoch napadnutého uznesenia, ktoré vytvárajú dostatočné východiská pre vyslovenie výroku uznesenia. S týmito sa odvolací súd stotožňuje v celom rozsahu.

 

Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

 

Podľa § 42 ods. 3 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

 

Podľa § 43 ods. 1 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať.

 

Podľa § 43 ods. 2 O.s.p. ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

 

Ustanovenie § 42 ods. 3 O.s.p. stanovuje tzv. všeobecné náležitosti, ktoré musí spĺňať podanie adresované súdu. Popri týchto všeobecných náležitostiach musia byť pri určitých typoch podaní kumulatívne splnené aj iné náležitosti uložené osobitným ustanovením. Všeobecné náležitosti podania sú označenie súdu, ktorému je podanie určené, z podania musí byť zrejmé, kto ho robí (týka sa to nielen stanovenia procesnej strany, ale ide tu aj o vyjadrenie toho, že súd neprihliada na anonymné podania), ďalej musí byť z podania zrejmé, akej veci sa podanie týka, čo sa podaním sleduje (ak je podanie obsahovo nezrozumiteľné, neúplné alebo nesprávne, postupuje sa podľa § 43 ods. 1 O.s.p.) a podanie musí byť podpísané a datované. Ak chýbajú uvedené všeobecné náležitosti podania a účastník ich v stanovenej lehote neopravil ani nedoplnil a ide o taký podstatný nedostatok, pre ktorý v konaní nemožno pokračovať, súd takého podanie uznesením odmietne.

 

Prvostupňový súd postupoval v súlade so zákonom, keď odmietol opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 21.06.2006, nakoľko navrhovateľ nedoplnil zákonom požadované náležitosti.

 

Konanie vedené na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 27S/170/99 bolo právoplatne skončené dňa 28.01.2000.

 

Konanie sp.zn. 3Sp/117/2006 je nové konanie, preto sa na naň nevzťahuje prekážka litispendencie v zmysle § 83 O.s.p., ani prekážka res iudicata v zmysle § 159 ods. 3 O.s.p., keďže predmetom súdneho prieskumu malo byť rozhodnutie vydané správnym orgánom dňa 25.04.2006.

 

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. a § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

 

O trovách odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý nemal úspech v odvolacom konaní právo na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1737
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

M.Pirošíková: Dochádza k ústavným zmenám, s núdzovým stavom nesúvisiahttps://www.teraz.sk/slovensko/mpirosikova-dochadza-k-ustavnym/521460-clanok.html

Marica Pirošíková je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických ...

J. Šikuta: Úloha hodnotiacich komisií sudcov je formálnahttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-uloha-hodnotiacich-komisii/521457-clanok.html

Predseda NS SR očakáva, že opätovné naštartovanie výberových procesov bude určitý čas ...

Právnička Szabová: Trvanie kolúznej väzby je neprimeranéhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575088-pravnicka-szabova-trvanie-koluznej-vazby-je-neprimerane/

Podľa trestnej právničky Evy Szabovej ide o zásadný zásah do práv obvinených. Je však ...

Gröhling: Ambíciou noviel zákonov je dosiahnuť modernejšie školstvohttps://www.teraz.sk/slovensko/b-grohling-ambiciou-noviel-zakonov/521381-clanok.html

Úpravou a následnou nadväznosťou ďalších opatrení prejde školský zákon, zákon o ...

Za dovoz nelegálne získaných kultúrnych artefaktov má byť sankciahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-dovoz-nelegalne-ziskanych-kulturn/521399-clanok.html

Novela zákona takisto spresňuje a dopĺňa už aplikované procesné postupy pri vývoze a dovoze ...

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce pokuty pri prednostnom očkovaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-podpisala-zmeny-obsa/521303-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: