Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
Predplatné
Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
TlačPoštaZväčšiZmenši

Platobný výmer vydaný správcom ako exekučný titul

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:38

Predpokladom pre vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a následné vydanie upovedomenia o začatí exekúcie je existencia vykonateľného rozhodnutia, pričom sa musí jednať o rozhodnutie vykonateľné po materiálnej aj formálnej stránke. Iba vykonateľné rozhodnutie totiž umožňuje v exekučnom konaní vynútiť plnenie. Súd sa pri skúmaní toho, či rozhodnutie je vykonateľné zaoberá predovšetkým tým, či sa jedná o rozhodnutie, ktoré možno vykonať podľa Exekučného poriadku, a či rozhodnutie je vykonateľné po formálnej ako aj po materiálne stránke. Ide pritom o predpoklady, ku ktorým súd prihliada z úradnej povinnosti. Súčasťou týchto predpokladov je, že exekučný titul bol vydaný orgánom vybaveným právomocou na vydanie takéhoto rozhodnutia. Ak takáto právomoc chýba, ide o právny akt nulitný, pri ktorom sa pre účely exekučného konania neuplatňuje princíp jeho správnosti ale naopak, má to za následok, že takéto rozhodnutie nie je možné vykonať. Nie je totiž aktom verejnej moci (aktom aplikácie práva). Nulitný akt nikoho nezaväzuje a hľadí sa na neho akoby neexistoval. Vzhľadom na vyššie uvedené, treba aj na vydanie platobného výmeru správcom konkurznej podstaty v danej veci hľadieť ako na nulitný akt.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. 9. 2010, sp. zn. 5 Cdo 109/2010)

Z odôvodnenia:

Návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdnemu exekútorovi JUDr. V. K. 23. apríla 2003 sa Z. K., s.r.o. ako oprávnený domáhal vykonania exekúcie proti B. Š. ako povinnému na základe exekučného titulu, a to platobného výmeru z 24. mája 2005 číslo X., právoplatného 27. júna 2005, ktoré vydal JUDr. T. K., správca konkurznej podstaty úpadcu P.P. v konkurze. Uvedeným platobným výmerom bolo povinnému predpísané dlžné poistné vo výške 15 608 Sk (518,09 €) za obdobie 09/96 – 06/99 a poplatok z omeškania za neodvedenie tohto poistného vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy. K návrhu na vykonanie exekúcie pripojil zmluvu o postúpení pohľadávky zo 7. júla 2005 uzavretou medzi JUDr. T. K., správcom konkurznej podstaty úpadcu P. D.D. v konkurze a spoločnosťou Z. K., s.r.o.Na základe poverenia na vykonanie exekúcie, vydaného súdom na vykonanie vyššie označeného platobného výmeru, vydal súdny exekútor 11. júna 2008 podľa § 47 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „EP") upovedomenie o začatí exekúcie. Proti upovedomeniu o začatí exekúcie podal povinný námietky. V námietkach uviedol, že poistné za obdobie 09/96 – 07/99 uhradil, čo dokladoval výpismi z peňažného účtu. Oprávnený k námietkam povinného uviedol, že čísla účtov, na ktoré povinný poukázal poistné neboli účtami poisťovne.

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom uznesením z 11. mája 2009 č.k. 2 Er 2206/2008-38 námietky povinného zamietol. Vychádzal z toho, že spoločným znakom skutočností, ktorými možno úspešne namietať vykonanie exekúcie, je to, že musia nastať až po vzniku exekučného titulu. Námietky povinného nesmerovali ku skutočnostiam, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu (platobný výmer č. X. vydaný 24. mája 2005), ktorý bol povinnému riadne doručený a stal sa právoplatným i vykonateľným, preto námietky povinného zamietol.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1904

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: