TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní

1.3. 2011, 17:24 |  najpravo.sk

Pod právnickým vzdelaním v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. treba rozumieť vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike alebo vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej právnych predchodcov alebo nostrifikované zahraničné právnické vzdelanie, pričom musí isť o vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, t.j. vzdelanie získané absolvovaním magisterského štúdia (§ 53 ods. 1 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. vzdelanie rovnakej úrovne. Pokiaľ sa totiž má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia advokátom v dovolacom konaní, musí byť právnické vzdelanie dovolateľa alebo jeho zamestnanca (člena), ktorý za neho koná, rovnocenné právnickému vzdelaniu advokáta. Týmto vzdelaním je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo nostrifikované zahraničné vysokoškolské vzdelanie rovnakej úrovne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 16. 09. 2010, sp. zn. 6 Cdo 173/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Žiline označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina z 28. októbra 2009 č.k. 17 C 95/2005-237 vo výroku, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 77,67 EUR s 9% úrokmi z omeškania od 7.9.2004 až do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj vo výroku o trovách konania. Zároveň vyslovil, že odvolaním nenapadnutý výrok, ktorým bolo zastavené konanie o protinávrhu žalovanej, zostáva nedotknutý. Napokon rozhodol aj o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania. Potvrdenie prvostupňového rozsudku vo výroku vo veci samej odôvodnil jeho vecnou správnosťou.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu ako odvolacieho súdu podala dovolanie žalovaná. Žiadala, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu i rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) predovšetkým skúmal, či sú splnené podmienky, za ktorých môže o dovolaní konať. Zistil, že tieto podmienky konania nie sú splnené.

Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.).

Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.).

Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná /§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p./.

Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. vyžaduje splnenie zvláštnej podmienky dovolacieho konania, ktorou je povinné zastúpenie dovolateľa advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Výnimkou z požiadavky na splnenie tejto podmienky je situácia, keď dovolateľ má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uplatnenie tejto výnimky, t.j. existenciu právnického vzdelania, je v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. s primeraným použitím § 43 O.s.p. dovolateľ povinný preukázať. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie pre nedostatok tejto podmienky zastaví.

V danej veci dovolateľka (žalovaná) na výzvu prvostupňového súdu (ktorá bola obsahom uznesenia z 12.7.2010 č.k. 17 C 95/2005-301, doručeného jej 15.7.2010), aby predložila plnomocenstvo udelené advokátovi na zastupovanie v dovolacom konaní, alebo aby predložila iný doklad preukazujúci, že má právnické vzdelanie buď sama (jej štatutárny zástupca) alebo jej zamestnanec (člen), ktorý za ňu koná, písomným podaním z 25.7.2010 oznámila, že v dovolacom konaní bude jej zástupcom konateľ spoločnosti Ing. Š. Č., ktorý má právnické vzdelanie v zmysle § 241 ods. 1 druhej časti druhej vety O.s.p., pretože ako poslucháč Bratislavskej vysokej školy práva, študijného programu „právo" na tamojšej právnickej fakulte má ukončenú časť trojstupňového štúdia. Zároveň uviedla, že túto skutočnosť možno v stanovenej lehote doložiť iba nepriamo - indexom - výkazom o štúdiu, pretože potvrdenie o absolvovaní štúdia bude možné získať až koncom mesiaca september (keď sa skončia akademické prázdniny), no s predložením indexu Ing. Š. Č., vzhľadom na ochranu osobných údajov, nesúhlasí. Žiadala tiež, aby súd upresnil svoje nedostatočne zrozumiteľné požiadavky hlavne v tom, ktorý právny predpis upravuje preukazovanie právnického vzdelania a aký doklad určuje na jeho preukázanie.

Podľa názoru dovolacieho súdu súd prvého stupňa v uznesení z 12.7.2010 č.k. 17 C 95/2005-301 dostatočne jasne a zrozumiteľne vyzval dovolateľku, aby predložila plnomocenstvo na zastupovanie advokátom v dovolacom konaní, alebo, ak sa má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia takýmto zástupcom, aby preložila doklad preukazujúci, že má právnické vzdelanie buď sama (jej štatutárny zástupca) alebo jej zamestnanec (člen), ktorý za ňu koná. Napriek tejto výzve dovolateľka v určenej lehote žiaden doklad o tvrdenom právnickom vzdelaní jej konateľa nepredložila. Keďže neodstránila procesný nedostatok podmienky dovolacieho konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie podľa § 104 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p. zastavil bez toho, aby sa zaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia.

Dovolací súd pre úplnosť poznamenáva, že pod právnickým vzdelaním v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. treba rozumieť vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike alebo vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej právnych predchodcov alebo nostrifikované zahraničné právnické vzdelanie, pričom musí isť o vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, t.j. vzdelanie získané absolvovaním magisterského štúdia (§ 53 ods. 1 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. vzdelanie rovnakej úrovne. Pokiaľ sa totiž má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia advokátom v dovolacom konaní, musí byť právnické vzdelanie dovolateľa alebo jeho zamestnanca (člena), ktorý za neho koná, rovnocenné právnickému vzdelaniu advokáta. Týmto vzdelaním je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo nostrifikované zahraničné vysokoškolské vzdelanie rovnakej úrovne.

Existencia právnického vzdelania pre uplatnenie výnimky z povinného zastúpenia advokátom musí byť v dovolacom konaní preukázaná predložením dokladu o absolvovaní tohto štúdia (nie o štúdiu). Týmto dokladom je najčastejšie vysokoškolský diplom (podľa § 61 ods. 1 písm. a/, b/ a c/ zákona č. 131/2002 Z.z. dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1565
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

V indikatívnej voľbe GP obstál najlepšie Žilinka,koalícia ďalej rokujehttps://www.teraz.sk/slovensko/v-indikativnej-volbe-gp-obstal-najlep/511607-clanok.html

V koaličnej indikatívnej voľbe kandidáta na generálneho prokurátora najlepšie obstál Maroš ...

Novela zákona definuje podmienky pobytu občanov Británie na Slovenskuhttps://www.teraz.sk/slovensko/schvalila-novelu-zakona-tykajucu-sa/511481-clanok.html

Slovenská republika sa pri riešení rozhodla pre deklaratórny systém pobytu.

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienokhttps://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-novela-rozsiruje-okruh-skutkov/511477-clanok.html

Legislatívny návrh novely prerokovala a schválila vláda.

Poslanci schválili NR SR rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/poslanci-schvalili-nr-sr-rozsiahlu-nove/511530-clanok.html

Parlament v stredu schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi ...

Za ľudí podporuje za šéfa GP J. Hrivnáka, J. Šantu a T. Honzahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-ludi-podporuje-za-sefa-gp-j-hriv/511320-clanok.html

Stranu títo kandidáti podľa Remišovej presvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež ...

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtokhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforme-sudnictva-sa-bude-plenum-venov/511309-clanok.html

Šeliga pri právomoci ÚS rozhodovať o ústavnosti hovorí o kompromise, po ktorom by všetci ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: