TlačPoštaZväčšiZmenši

Povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní

1.3. 2011, 17:24 |  najpravo.sk

Pod právnickým vzdelaním v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. treba rozumieť vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike alebo vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej právnych predchodcov alebo nostrifikované zahraničné právnické vzdelanie, pričom musí isť o vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, t.j. vzdelanie získané absolvovaním magisterského štúdia (§ 53 ods. 1 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. vzdelanie rovnakej úrovne. Pokiaľ sa totiž má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia advokátom v dovolacom konaní, musí byť právnické vzdelanie dovolateľa alebo jeho zamestnanca (člena), ktorý za neho koná, rovnocenné právnickému vzdelaniu advokáta. Týmto vzdelaním je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo nostrifikované zahraničné vysokoškolské vzdelanie rovnakej úrovne.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 16. 09. 2010, sp. zn. 6 Cdo 173/2010)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Žiline označeným rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Žilina z 28. októbra 2009 č.k. 17 C 95/2005-237 vo výroku, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 77,67 EUR s 9% úrokmi z omeškania od 7.9.2004 až do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj vo výroku o trovách konania. Zároveň vyslovil, že odvolaním nenapadnutý výrok, ktorým bolo zastavené konanie o protinávrhu žalovanej, zostáva nedotknutý. Napokon rozhodol aj o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobkyni náhradu trov odvolacieho konania. Potvrdenie prvostupňového rozsudku vo výroku vo veci samej odôvodnil jeho vecnou správnosťou.

Proti tomuto rozsudku krajského súdu ako odvolacieho súdu podala dovolanie žalovaná. Žiadala, aby dovolací súd rozsudok odvolacieho súdu i rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) predovšetkým skúmal, či sú splnené podmienky, za ktorých môže o dovolaní konať. Zistil, že tieto podmienky konania nie sú splnené.

Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.).

Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.).

Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná /§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p./.

Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. vyžaduje splnenie zvláštnej podmienky dovolacieho konania, ktorou je povinné zastúpenie dovolateľa advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Výnimkou z požiadavky na splnenie tejto podmienky je situácia, keď dovolateľ má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uplatnenie tejto výnimky, t.j. existenciu právnického vzdelania, je v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. s primeraným použitím § 43 O.s.p. dovolateľ povinný preukázať. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie pre nedostatok tejto podmienky zastaví.

V danej veci dovolateľka (žalovaná) na výzvu prvostupňového súdu (ktorá bola obsahom uznesenia z 12.7.2010 č.k. 17 C 95/2005-301, doručeného jej 15.7.2010), aby predložila plnomocenstvo udelené advokátovi na zastupovanie v dovolacom konaní, alebo aby predložila iný doklad preukazujúci, že má právnické vzdelanie buď sama (jej štatutárny zástupca) alebo jej zamestnanec (člen), ktorý za ňu koná, písomným podaním z 25.7.2010 oznámila, že v dovolacom konaní bude jej zástupcom konateľ spoločnosti Ing. Š. Č., ktorý má právnické vzdelanie v zmysle § 241 ods. 1 druhej časti druhej vety O.s.p., pretože ako poslucháč Bratislavskej vysokej školy práva, študijného programu „právo" na tamojšej právnickej fakulte má ukončenú časť trojstupňového štúdia. Zároveň uviedla, že túto skutočnosť možno v stanovenej lehote doložiť iba nepriamo - indexom - výkazom o štúdiu, pretože potvrdenie o absolvovaní štúdia bude možné získať až koncom mesiaca september (keď sa skončia akademické prázdniny), no s predložením indexu Ing. Š. Č., vzhľadom na ochranu osobných údajov, nesúhlasí. Žiadala tiež, aby súd upresnil svoje nedostatočne zrozumiteľné požiadavky hlavne v tom, ktorý právny predpis upravuje preukazovanie právnického vzdelania a aký doklad určuje na jeho preukázanie.

Podľa názoru dovolacieho súdu súd prvého stupňa v uznesení z 12.7.2010 č.k. 17 C 95/2005-301 dostatočne jasne a zrozumiteľne vyzval dovolateľku, aby predložila plnomocenstvo na zastupovanie advokátom v dovolacom konaní, alebo, ak sa má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia takýmto zástupcom, aby preložila doklad preukazujúci, že má právnické vzdelanie buď sama (jej štatutárny zástupca) alebo jej zamestnanec (člen), ktorý za ňu koná. Napriek tejto výzve dovolateľka v určenej lehote žiaden doklad o tvrdenom právnickom vzdelaní jej konateľa nepredložila. Keďže neodstránila procesný nedostatok podmienky dovolacieho konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie podľa § 104 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 243c O.s.p. zastavil bez toho, aby sa zaoberal vecnou správnosťou napadnutého rozhodnutia.

Dovolací súd pre úplnosť poznamenáva, že pod právnickým vzdelaním v zmysle § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. treba rozumieť vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike alebo vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom na území bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej právnych predchodcov alebo nostrifikované zahraničné právnické vzdelanie, pričom musí isť o vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, t.j. vzdelanie získané absolvovaním magisterského štúdia (§ 53 ods. 1 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. vzdelanie rovnakej úrovne. Pokiaľ sa totiž má uplatniť výnimka z povinného zastúpenia advokátom v dovolacom konaní, musí byť právnické vzdelanie dovolateľa alebo jeho zamestnanca (člena), ktorý za neho koná, rovnocenné právnickému vzdelaniu advokáta. Týmto vzdelaním je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo nostrifikované zahraničné vysokoškolské vzdelanie rovnakej úrovne.

Existencia právnického vzdelania pre uplatnenie výnimky z povinného zastúpenia advokátom musí byť v dovolacom konaní preukázaná predložením dokladu o absolvovaní tohto štúdia (nie o štúdiu). Týmto dokladom je najčastejšie vysokoškolský diplom (podľa § 61 ods. 1 písm. a/, b/ a c/ zákona č. 131/2002 Z.z. dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1715
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti pripravil novelu o verejnom ochrancovi právhttps://www.teraz.sk/slovensko/msvop-by-mohol-systematicky-navstevova/565899-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ...

Rozpočet Najvyššieho súdu SR sa pre vznik NSS SR upravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozpocet-najvyssieho-sudu-sr-sa-pre/565852-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V súvislosti s úpravou rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu vznikla dohoda s Ministerstvom ...

O piatich kandidátoch na sudcov NSS má Súdna rada rozhodovať v augustehttps://www.teraz.sk/slovensko/o-piatich-kandidatoch-na-sudcov-nss-ma/565767-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vznik Najvyššieho správneho súdu SR priniesla minuloročná reforma justície.

Prezidentka podpísala novelu o COVID preukazochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-o-covid-pr/565725-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona začne platiť odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdochhttps://www.webnoviny.sk/pandemia-vyraznejsie-neohrozila-pristup-k-spravodlivosti-hovori-sprava-o-vyvoji-na-sudoch/

Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili ...

Prezidentka udelila tri podmienečné milostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-tri-podmienecne-mi/565680-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok podmienečnú milosť v troch prípadoch.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: