Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyporiadanie prostriedkov získaných zmluvou o stavebnom úvere

najpravo.sk • 2.11. 2012, 16:42

Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (viď § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Predmetom vyporiadania BSM je všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a čo existovalo ku dňu jeho zániku. Vyporiadanie BSM sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle, to znamená, že do úvahy sa berú a vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich spoločného hospodárenia; toto vyporiadanie sa však vykoná iba medzi manželmi, nie aj vo vzťahu k tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie.

 Prostriedky získané zmluvou o stavebnom úvere získané účastníkmi počas trvania ich bezpodielového spoluvlastníctva predstavuje majetok, ktorý tvorí BSM účastníkov. Preto záväzok účastníkov z tohto úveru voči stavebnej sporiteľni sa stal predmetom vyporiadania, samozrejme ako pasívum, a keďže v čase zániku BSM účastníkov nebol splnený, mal byť prikázaný k úhrade jednému z účastníkov.

 (uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 13. 10. 2010, sp. zn. 5 Cdo 276/2009)

 Z odôvodnenia:

 Okresný súd Košice II (súd prvého stupňa) rozsudkom z 12. júna 2008 č.k. 44 C 596/2005-100 v znení opravného uznesenia z 3. júla 2009 č.k. 44 C 596/2005-161 vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov tak, že z vecí patriacich do tohto spoluvlastníctva prikázal do výlučného vlastníctva navrhovateľa kuchynský mixér zn. Clatronic „v sume“ 3 000,-- Sk a „zostatok na účte vedenom vo W. v podiele 1/2 , t.j. v sume 67 703,50 Sk“. Do výlučného vlastníctva odporkyne prikázal hnuteľnosti (posteľ, elektrickú rúru s digestorom, spálňovú komodu, kuchynský riad) v celkovej hodnote 31 000,-- Sk, byt č. X. bližšie označený vo výroku rozsudku a v opravnom uznesení v hodnote 1 523 243,-- Sk a „zostatok na účte vedenom vo W. v podiele 1/2, t.j. v sume 67 703,50 Sk“. Na vyrovnanie podielov účastníkov odporkyni uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 200 000,-- Sk do 60 dní od právoplatnosti rozsudku a ďalších 470 591,-- Sk do 180 dní od právoplatnosti rozsudku. Účastníkom uložil povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok a o trovách konania medzi účastníkmi rozhodol tak, že žiaden z nich nemá právo na ich náhradu. Pri rozhodovaní vo veci samej vychádzal z toho, že bezpodielové spoluvlastníctvo účastníkov tvoria veci hnuteľné a nehnuteľné, ako aj pasíva, ktoré predstavuje „zostatok na úvere“ ku dňu právoplatnosti rozsudku o rozvode účastníkov v sume 135 407,75 Sk. Tento dlh súd „rozdelil medzi účastníkov konania v podiele ½“. Podľa súdu prvého stupňa pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov navrhovateľovi pripadli hnuteľné veci v hodnote 3 000,-- Sk a pasíva v sume 67 703,50 Sk, „spolu veci v sume 70 703,50 Sk“, a odporkyni hnuteľné veci v hodnote 31 000,-- Sk, byt v hodnote 1 523 423,-- Sk a pasíva 67 703,50 Sk, „spolu aktíva a pasíva v sume 1 622 126,50 Sk“. Celková hodnota bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov tak podľa súdu prvého stupňa „je vo výške 70 703,50 Sk + 1 622 126,50 Sk, pričom polovičný podiel pripadajúci na účastníkov konania bol vo výške 846 415,--Sk“. Navrhovateľovi pripadli hnuteľné veci a pasíva v celkovej sume 70 703,50 Sk a tak by mal právo na vyrovnanie v sume 775 711,50 Sk (846 415,-- Sk – 70 703,50 Sk). Po zániku manželstva ale odporkyňa splácala spoločný úver účastníkov a na jeho úhradu zaplatila splátky v celkovej výške 105 120,-- Sk, o ktorú sumu treba podiel navrhovateľa znížiť. Vychádzajúc z uvedeného súd prvého stupňa dospel k záveru, že celková suma, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľovi na vyrovnanie jeho podielu, je po zaokrúhlení 670 591,-- Sk.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2086

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: