Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
Predplatné
Sobota, 24. február 2024 | meniny má Matej , zajtra Frederik/Frederika
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprijateľné podmienky, zmluva o obstaraní zájazdu

najpravo.sk • 2.11. 2012, 15:57

Základnou zásadou spotrebiteľských zmlúv je teda skutočnosť, že nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku, t. j. ustanovenie, ktoré spôsobuje značnú rovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto podmienky. Značnú nerovnováhu je možné vysvetľovať ako právne postavenie spotrebiteľa, ktoré mu nedovoľuje alebo značne obmedzuje uplatňovanie nárokov, prostredníctvom ktorých sa domáha riadneho plnenia zo zmluvy, nápravy už prijatého plnenia, alebo ktoré sa týkali možnosti od odstúpenia od zmluvy. Vzhľadom na obsah § 53 ods. 4 OZ možno vysloviť záver, že neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách sú absolútne neplatné a teda nie je potrebné, aby sa ich neplatnosti spotrebiteľ dovolával.

Navrhovatelia mohli odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu za situácie, že zo strany cestovnej kancelárie došlo k porušeniu povinnosti zo zmluvy tým, že navrhovateľom nebolo poskytnuté ubytovanie v kategórii, ktorá bola deklarovaná v katalógu, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Vzhľadom na podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie vo všeobecných podmienkach by bolo na ujmu navrhovateľom ako spotrebiteľom, keby nemali rovnaké podmienky pre možnosť odstúpenia od zmluvy a naviac, ak by za situácie, že im nebolo poskytnuté ubytovanie, ktoré bolo deklarované, nemali možnosť odstúpiť od zmluvy, a museli by absolvovať dovolenku v podmienkach nižšieho štandardu ako si vybrali na základe označeného zaradenia hotela do určitej kategórie, keďže mali záujem práve o dovolenku právne vo vyššom štandarde. Takéto ponímanie by znamenalo na strane cestovnej kancelárie istotu predaja zájazdu a na strane spotrebiteľa nedobrovoľné prežitie dovolenky v podmienkach pre neho neprijateľných a naviac hlavne rozporných s deklarovanými podmienkami s cestovnou kanceláriou. To znamená, že nemožnosťou odstúpenia od zmluvy v takýchto prípadoch porušenia povinnosti cestovnej kancelárie, ide o zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v neprospech spotrebiteľa, preto je neplatná.

(rozsudok Krajského súdu Nitra z 10. 2. 2009, sp. zn. 6Co/254/2008)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľom v l. a 2. rade sumu 64.652 Sk spolu s 9 % úrokmi z omeškania od 24.8.2006 až do zaplatenia a náhradu trov konania, navrhovateľovi v l. rade 16.425 Sk a navrhovateľke v 2. rade 16.425 Sk do rúk Mgr. D. F., advokáta v B., M. XX, . všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovatelia, ktorí sú manželmi uzatvorili s odporcom dňa 17.7.2006 zmluvu o obstaraní zájazdu č. 032366 v zmysle zák. č. 281/2001 Z. z. Objednávateľom bol navrhovateľ v l. rade a obstarávateľom odporca. Navrhovateľ v l. rade ako objednávateľ uzatvoril predmetnú zmluvu aj v mene navrhovateľky v 2. rade ako spolucestujúcej. Dohodnutá cena zájazdu bola 64.652 Sk, termín zájazdu od 18.8.2006 do 29.8.2006 s miestom pobytu A. V.. Navrhovatelia nastúpili na zájazd 18.8.2006 a dňa 20.8.2006 odišli z Grécka a vrátili sa na Slovensko. Navrhovatelia v l. a 2. rade si splnili všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 281/2001 Z. z. Navrhovatelia následne od zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpili. Svoje práva si uplatnili písomne u odporcu ešte v Grécku a potom na území Slovenska. Ich právo nezaniklo. Odporca je preto povinný bezodkladne vrátiť navrhovateľom celú sumu , ktorú od nich dostal za úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom navrhovatelia nie sú povinní odporcovi zaplatiť zmluvné pokuty. Navrhovatelia uniesli dôkazné bremeno a preukázali, že dôvodom odstúpenia od zmluvy bolo porušenie povinnosti cestovnej kancelárie určenej zmluvou. Podľa názoru súdu prvého stupňa nie je rozhodujúce, či navrhovatelia v l. a 2. rade boli vykázaní z hotela, alebo neboli vykázaní z hotela majiteľom. Bolo preukázané , že boli nútení opustiť hotel, preto je daná zodpovednosť odporcu v celom rozsahu. Nie je tiež rozhodujúce, že v čl. III bod 2 písm. g/ všeobecne zmluvných podmienok je napísané, že pri vylúčení z účasti na zájazde stráca objednávateľ nárok na náhradu nevyužitých služieb. Je to prakticky vzdanie sa práva vopred a v tejto veci treba postupovať podľa slovenského právneho poriadku. Odporca jednostranne nemôže vylúčiť prípadné nároky navrhovateľov v l. a 2. rade. Preto v tejto časti návrhu vyhovel a vo zvyšku ho zamietol. Podľa názoru súdu prvého stupňa navrhovatelia nemajú nárok na náhradu škody, pretože nepreukázali základ nároku a výšku nároku a zo zmluvy o obstaraní zájazdu je zrejmé, že celková cena zájazdu bola 64.652 Sk a zahrňuje aj dopravu. O úrokoch z omeškania rozhodol podľa § 517 ods. 2 OZ podľa nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. od 24. 8. 2006. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 OSP tak, že navrhovateľom priznal plnú náhradu trov konania, lebo neúspech mal v pomerne nepatrnej časti. Rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu. Náhradu trov priznal každému z navrhovateľov osobitne, a každému zo sumy 41.236 Sk, teda polovicu priznanej sumy, pričom úkony právnej pomoci znížil o 20 % vzhľadom k tomu, že právny zástupca zastupoval dvoch klientov. Takýmto spôsobom vypočítal i ostatné trovy právneho zastúpenia na polovicu u každého z navrhovateľov. Následne celkové trovy konania sčítal vrátane súdnych poplatkov a rozdelil ich na polovicu.

Proti uvedenému rozsudku podal odvolanie odporca. Žiadal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmeniť a návrh navrhovateľov v celom rozsahu zamietnuť a zaviazať ich na náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania. V odvolaní uviedol, že v skutočnosti bola zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená dňa 3.7.2006 medzi odporcom a rodičmi navrhovateľa v l. rade Mgr. J. W. a JUDr. T. W., dohodnutá cena zájazdu 64.652 Sk, ktorú uhradili 6.7.2006. Dňa 17.7.2006 na základe požiadavky objednávateľa Mgr. J. W. a manželky došlo k nahradeniu predmetnej zmluvy o obstaranie zájazdu novou zmluvou o obstaraní zájazdu č. 032366 podľa ktorej sa účastníkmi stali navrhovatelia v l. a 2. rade. Dohodnutá cena a ostatné náležitosti zmluvy ostali nezmenené. Z toho vyplýva, že navrhovatelia si zájazd nevybrali sami, zmena účastníkov zájazdu nastala v čase, kedy odporca pri eventuálnom zrušení zájazdu zo strany pôvodných účastníkov zájazdu mohol účtovať týmto zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny zájazdu. Navrhovatelia v l. a 2. rade už nemohli ovplyvniť výber destinácie ani hotela, ktorý bol podľa katalógu zaradený oficiálne ako hotel kategórie A , čo znamená, že hotel má veľmi dobré vybavenie, ale nejde o luxusný hotel ani o ubytovanie v najvyššej kategórii, ako sa navrhovatelia v l. a 2. rade domnievajú. Navrhovateľka v 2. rade dávala najavo svoju subjektívnu nespokojnosť s kvalitou služieb spôsobom nevhodným, neslušným a urážlivým, obťažujúcim hostí hotela aj personál. Jej konanie bolo takého charakteru, že hotel bol nútený navrhovateľku v 2. rade požiadať, aby ho opustila, resp. navrhovateľku vyhostil. Nie je pravdou zistenie súdu prvého stupňa, že navrhovatelia od zmluvy platne odstúpili, nakoľko na platné odstúpenie od zmluvy neboli na strane navrhovateľov v l. a 2. rade skutkové ani právne dôvody. Poukázal na to, že podpísaní účastníci zájazdu pod sťažnosťou zo dňa 20.8.2006 iniciovanou navrhovateľkou v 2. rade aj po jej odchode riadne v zájazde pokračovali a ďalšie reklamácie ani žaloby nevzniesli, ani si neuplatnili žiadne nároky na zľavy z dôvodov, ktoré deklarujú navrhovatelia v l. a 2. rade v žalobe. Odporca uzatvorenú zmluvu neporušil a poskytol navrhovateľom služby v plnom rozsahu, riadne a včas v súlade so zmluvou a právnou úpravou. Namietal aj výšku trov konania, ktoré súd priznal navrhovateľom v plnej výške s odôvodnením, že neúspech mali iba v nepatrnej časti. V prvostupňovom konaní bol odporca úspešný rozsahu 21, 4 % vymáhaného nároku, čo nie je možné považovať za nepatrný úspech.

Navrhovatelia v l. a 2. rade sa k odvolaniu odporcu písomne vyjadrili. Žiadali rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej vyhovujúcej časti potvrdiť ako vecne správny a priznať náhradu trov odvolacieho konania. Poukázali na to, že súhlasili s predmetným zájazdom práve na základe odporúčaní odporcu vo svojom katalógu a vzhľadom na fakt, že podľa katalógu malo ísť o jediný hotel v ponuke CK A. na ostrove L., ktorý ponúka služby all incluzive a zároveň spĺňa kategóriu A, t. j kategóriu 4 hviezdičkového hotela, ktorú podľa katalógu odporcu charakterizuje veľmi dobré vybavenie, vysoká kvalita služieb, široký rozsah možností a pod. Nikdy nemali v úmysle zmeniť výber destinácie a hotela, práve naopak, s výberom boli spokojní a riadne sa zájazdu zúčastnili. Pred nástupom na zájazd nemali akékoľvek pochybnosti o kvalite ponúkaných služieb, keďže je všeobecne známe, že pre 4 hviezdičkový hotel sú charakteristické služby vyššej kategórie. Zo strany odporcu však nebol zájazd adekvátne zvládnutý a tak služby , ako aj stravovanie a ubytovanie zodpovedali lacnému hotelu. Hotelová izba, rovnako aj ostatné priestory hotela boli veľmi špinavé, porovnateľné s izbami a priestormi ubytovacieho zariadenia podstatne nižšej kategórie ako je 4 hviezdičkový hotel. Vodovodné betérie a sprcha v izbe boli hrdzavé a napadnuté plesňou. Reštaurácia hotela nemala dostatočné množstvo riadov, stoličky boli potrhané, teda reštaurácia pripomínala svojim vybavením ako aj úrovňou pripravovaných jedál nanajvýš závodnú jedáleň. Lehátka pri bazéne boli znečistené a rozpadávali sa. Piesková pláž bola silne znečistená. Ubytovanie, stravovanie a služby v Hoteli A. V. zabezpečené zo strany odporcu zďaleka nedosahovali nielen zmluvne dohodnutý štandard, ktorý odporca deklaroval vo svojom katalógu, ale ani nezodpovedali základným hygienickým a bezpečnostných požiadavkám. Poukázali na reklamačný protokol - sťažnosť, ktorý podpísali nielen oni, ale aj iní sťažovatelia spolu 10 účastníkov zájazdu. Poukázali tiež na skutočnosť, že odporca vedomí si množstva sťažností na predmetný hotel a na služby s ním spojené, stiahol uvedený hotel zo svojej ponuky pre rok 2008. Tvrdenie, že obťažovali nevhodným, neslušným a urážlivým spôsobom hostí hotela ako aj jeho personál považujú za ich osočovanie zo strany odporcu, ktoré je nepravdivé, nepreukázané, klamlivé a zavádzajúce. Nikdy neboli z hotela vyhostení, nikdy im nebola doručená akákoľvek listina, na základe ktorej by boli povinní hotel opustiť. Hotel opustili potom, čo nimi reklamované vady poskytnutých objednaných služieb neboli odstránené ani po ich opätovných reklamáciách a urgenciách.

Krajský súd v Nitre ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) prejednal odvolanie odporcu (§ 212 ods. 1 OSP) bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 1 OSP) a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej vyhovujúcej časti je vecne správny, preto ho podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil. V časti náhrady trov konania zmenil rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 220 OSP, pretože v tejto časti je rozsudok vecne nesprávny.

Navrhovatelia uzatvorili s odporcom zmluvu o obstaraní zájazdu podľa zák. č. 281/2001 Z. z. č. zmluvy 032366 uzatvorenej 17.7.2006. Predmetom zmluvy bolo obstaranie zájazdu v Grécku, Ostrov L., ubytovanie v Hoteli A. V. v termíne od 18.8. do 29.8.2006, v celkovej cene 64.652 Sk (ubytovanie, doprava, transfer, strava, letiskové príplatky, palivový príplatok, poistenie). V zmluve sa uvádza, že podpísaný objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom, že prevzal kópiu zmluvy, poistné podmienky komplexného cestovného poistenia, katalóg s aktuálnym vydaním cenníka CK A. s uvedenými všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch CK A., súhlasí s nimi v plnom rozsahu aj v mene ostatných spolucestujúcich.

V zmysle všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK A., ktoré sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu má objednávateľ právo na bezchybné, riadne a včasné poskytnutie dojednaných služieb, zahrnutých do ceny zájazdu (čl. III. bod 1) písm. a/. V prípade, že svojim konaní ohrozí alebo ruší priebeh alebo program zájazdu alebo závažným spôsobom poruší právne predpisy, poškodí cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK, je povinný objednávateľ uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením účasti na zájazde. V takom prípade stráca objednávateľ nárok na náhradu nevyužitých služieb (čl. III. bod 2 písm. g/). Za závažné zmeny v dohodnutých podmienkach sa pokladá okrem iného i zníženie kvality a rozsahu služieb bez primeraného zníženia ceny objednaných služieb (IV. bod 3). Uvedený článok z tohto dôvodu umožňuje odstúpenie od zmluvy iba na strane cestovnej kancelárie. Odstúpenie od zmluvy je stanovené v čl. V. týka sa však iba odstúpenia od zmluvy objednávateľom pred začatím zájazdu. V bode IV. sa uvádza, že ak je objednávateľ z vlastnej viny vylúčený z účasti na zájazde za porušenie príslušných právnych predpisov, nemá nárok na vrátenie zaplatenie ceny objednaných služieb, rovnako nemá objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny objednaných služieb v prípade, ak z akýchkoľvek príčin na zájazd nenastúpi. V prípade, že pri plnení zmluvy dôjde zo strany CK alebo iných dodávateľov služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu, k porušeniu záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, objednávateľ má právo na reklamáciu (čl. VI.) a to tak, že je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne priamo na mieste, u dodávateľa služby alebo u stáleho delegáta CK prípadne sprievodcu CK, aby sa reklamovaná chyba mohla bez zbytočných odkladov odstrániť. Ak to nie je možné, o uplatnení práva musí urobiť objednávateľ v spolupráci so stálym delegátom alebo sprievodcom CK písomný záznam (reklamačný protokol), kde uvedie, predmet reklamácie (bod l, písm. a/), objednávateľ je povinný uplatniť právo reklamácie pri neplnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy riadne a včas, písomne v cestovnej kancelárii. Toto právo musí uplatniť bezodkladne najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo, ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa keď sa mal zájazd podľa zmluvy skončiť (bod 1 písm. b/). V prípade ak objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby pre okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo pre okolnosti na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu (bod 4). V čl. VII. všeobecných zmluvných podmienok je uvedené, že všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK A. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, platia pre všetky zájazdy organizované CK A. a vzťahy medzi objednávateľom a CK A., ktoré nie sú upravené zmluvou a jej neoddeliteľnými súčasťami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o zájazdoch, Občianskeho zákonníka a platnými súvisiacimi predpismi.

V katalógu odporcu sa pri uvedenom zájazde uvádza, že Hotel A. V. je kategória A, ide o jediný hotel v ich ponuke na Ostrove L., ktorý ponúka služby all incluzive , všetky izby sú priestranné, vkusne zariadené, s klimatizáciou, telefónom, televíziou, rádiom, chladničkou, trezorom, kúpeľnou, WC, sušičom na vlasy, balkónom alebo terasou. Podľa všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch CK A., čl. I. bod 3 predmet zmluvy o zájazde a zmluvné podmienky sú určené zmluvou a podrobnejšie špecifikované v jej neoddeliteľných súčastiach, t. j . v katalógu CK A. na uvedenú príslušnú sezónu v platnom aktuálnom cenníku CK A. na príslušnú sezónu a všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch KC A., ktoré obdrží objednávateľ súčasne s podpísanou zmluvou o zájazde.

Podľa § 6 zák. č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr, zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva.

Uvedené ustanovenie pod čiarou odkazuje na ust. §§ 52 - 60 a §§ 741a - 741k OZ.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia , ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, v neprospech spotrebiteľa (ďalej len «neprijateľná» «podmienka»).

Podľa § 53 ods. 3 písm. f/ Občianskeho zákonníka, za «neprijateľné» «podmienky» uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú.

Podľa § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, «neprijateľné» «podmienky» upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže najmä vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.

Podľa ods. 2, v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

Podľa § 741a Občianskeho zákonníka, zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúknutú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd) a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Podľa § 741h ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti cestovnej kancelárie určené zmluvou, alebo týmto zákonom, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa § 741g ods. 2 , je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

Uvedené zákonné ustanovenie upravuje následky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v dôsledku porušenia zmluvy zo strany cestovnej kancelárie vrátene prípadov, keď objednávateľ neprijme navrhovanú zmenu zmluvy v tom zmysle, že v týchto prípadoch je cestovná kancelária povinná vrátiť celú sumu bez možnosti zrazenia si zmluvnej pokuty, či iných poplatkov. V uvedenom ustanovení sa nešpecifikuje, či ide o odstúpenie pred nástupcom na zájazd alebo počas zájazdu, keď sa objednávateľ až na mieste ubytovania, teda až po začatí zájazdu dozvie o tom, že cestovná kancelária mu nezabezpečila dohodnuté služby. V danom prípade ide o všeobecné ustanovenie, týkajúce sa odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v dôsledku porušenia zmluvy zo strany cestovnej kancelárie vo všetkých prípadoch.

Charakter spotrebiteľskej zmluvy môže mať kúpna zmluva, zmluva o dielo, poistná zmluva, zmluva o obstaraní zájazdu a ďalšie. Za spotrebiteľskú zmluvu sa považuje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Neprijateľnosť podmienok zakotvených v spotrebiteľských zmluvách, sa nevzťahuje na predmet plnenia, alebo cenu plnenia, alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dohodnuté. Občiansky zákonník i zákon o ochrane spotrebiteľa používajú pojem neprimerané podmienky , pričom podmienky v právnych úkonoch, ktoré podmieňujú vznik, zmenu alebo zánik práv či povinností, upravuje § 36 OZ. Smernica Rady 93/13/EHS hovorí o nekalých podmienkach. Preto v rámci spotrebiteľských zmlúv treba tieto podmienky vnímať ako ustanovenia (dojednania), ktorými podmieňuje dodávateľ uzavretie spotrebiteľskej zmluvy a ktoré vopred do zmlúv zakotvil. Výpočet neprijateľných podmienok je uvedený v § 53 ods. 4 OZ. Základnou zásadou spotrebiteľských zmlúv je teda skutočnosť, že nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku, t. j. ustanovenie, ktoré spôsobuje značnú rovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto podmienky. Značnú nerovnováhu je možné vysvetľovať ako právne postavenie spotrebiteľa, ktoré mu nedovoľuje alebo značne obmedzuje uplatňovanie nárokov, prostredníctvom ktorých sa domáha riadneho plnenia zo zmluvy, nápravy už prijatého plnenia, alebo ktoré sa týkali možnosti od odstúpenia od zmluvy. Vzhľadom na obsah § 53 ods. 4 OZ možno vysloviť záver, že «neprijateľné» «podmienky» v spotrebiteľských zmluvách sú absolútne neplatné a teda nie je potrebné, aby sa ich neplatnosti spotrebiteľ dovolával.

V zmysle § 8 ods. 1 písm. f/ a ods. 3 zák. č. 281/2001 Z. z., cestovná kancelária je povinná pred uzavretím zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a zrozumiteľne, úplne a riadne informovať objednávateľa i o ubytovacom zariadení, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti a o hlavných charakteristických znakoch, pričom katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo doplňujúcich informácii o zájazde sa považuje za súčasť zmluvy o zájazde, ak si zmluvné strany písomne nedohodli iné podmienky.

V danej veci navrhovatelia odstúpili od zmluvy o obstarní zájazdu z dôvodu, že hotel nezodpovedá kategórii 4 hviezdičkového hotela. Piesočnatá pláž bola znečistená ohorkami od cigariet, plastovým a iným kovovým odpadom a tým cestovná kancelária porušila svoje povinnosti, pretože neposkytla ubytovanie špecifikované pre daný zájazd v propagačnom katalógu, ktorý je súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu. Obrana odporcu v tom smere, že zaradenie hotela medzi 4 hviezdičkové hoteli podľa stanovených požiadaviek v danej krajine, nemusí zodpovedať požiadavkám pre 4 hviezdičkový hotel daným na Slovensku, je irelevantná. Cestovná kancelária ako obstarávateľ zájazdu zodpovedá za dodržanie podmienok ponúkaného ubytovania špecifikovaného v katalógu v celom rozsahu v ňom uvedených. V katalógu na rok 2006 odporca okrem iného uviedol aj to, že každá krajina používa vlastný systém hodnotenia kvality ubytovacích služieb, a niekde sa štandard hotelov označuje počtom hviezdičiek , inde je zaradenie do kategórie vyjadrené písmenom. Spôsob ich klasifikácie a kritéria na zaradenie do kategórii sa v jednotlivých krajinách líši a preto nie je možné porovnávať štandardy v rôznych krajinách. Pri názve hotela ohodnotili štandard hotela podľa ich názoru a žiadajú klientov, aby vzali na vedomie fakt, že je to ich subjektívne hodnotenie. Pri označení 4 hviezdičkami uvádza cestovná kancelária, že ide o veľmi dobré vybavenie, vysokú kvalitu služieb a široký rozsah možností.

Navrhovatelia postupovali v zmysle všeobecných podmienok hneď v deň príchodu 18.8.2006, telefonicky reklamovali u stálej delegátky cestovnej kancelárie v mieste zájazdu nevyhovujúce ubytovanie. Následne 19.8.2006 jednali s delegátkou osobne a 20.8.2006 spísali reklamačný protokol, ktorý podpísali aj niektorí ďalší účastníci zájazdu. Nespokojnosť s ubytovaním v rozpore so zmluvou vyjadrili aj priamo voči cestovnej kancelárii telefonicky a dňa 20.8.2006 ukončili svoj pobyt v zahraničí a vrátili sa na Slovensko. Ich sťažnosť na nevyhovujúce ubytovanie poverená stála delegátka CK žiadnym spôsobom neriešila. Neskôr napísala pre cestovnú kanceláriu správu o celej situácii, v ktorej sa zamerala hlavne na posudzovanie rozhorčeného správania navrhovateľky v 2. rade, ktoré bolo podľa nej nevhodné. Na pojednávaní pred súdom prvého stupňa delegátka M. J. uviedla, že všetky ňou uvedené skutočnosti sa dozvedela od manažérky hotela (ohľadne správania navrhovateľky v 2. rade v hoteli, ktoré malo byť vulgárne a obťažujúce), ona nebola priamo svedkom správania navrhovateľky v hoteli. Bez ohľadu na to, akým spôsobom vyjadrovala navrhovateľka svoju nespokojnosť s úrovňou ubytovania, do úvahy bolo potrebné vziať výlučne porovnanie deklarovaných podmienok ubytovania v katalógu, so skutočnými podmienkami priamo v hoteli. Svedok M. M. uviedol, že sa bol pozrieť v izbe navrhovateľov, zapáchalo tam, vybavenie izby bolo ošumelé a úroveň hotela podľa neho bolo ako v hoteli v 2 hviezdičkami. Svedkyňa Ing. S. V. uviedla, že bola spokojná so svojim ubytovaním, často cestuje, má skúsenosť, že všetky hotely v Grécku sú deklarované ako 4 hviezdičkové hotely ale v skutočnosti majú úroveň 3 hviezdičkových hotelov.

Odvolací súd je toho názoru, že navrhovatelia mohli odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu za situácie, že zo strany cestovnej kancelárie došlo k porušenie povinnosti zo zmluvy tým, že navrhovateľom nebolo poskytnuté ubytovanie v kategórii, ktorá bola deklarovaná v katalógu, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Vzhľadom na podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie vo všeobecných podmienkach by bolo na ujmu navrhovateľom ako spotrebiteľom, keby nemali rovnaké podmienky pre možnosť odstúpenia od zmluvy a naviac, ak by za situácie, že im nebolo poskytnuté ubytovanie, ktoré bolo deklarované, nemali možnosť odstúpiť od zmluvy, a museli by absolvovať dovolenku v podmienkach nižšieho štandardu ako si vybrali na základe označeného zaradenia hotela do určitej kategórie, keďže mali záujem práve o dovolenku právne vo vyššom štandarde. Takéto ponímanie by znamenalo na strane cestovnej kancelárie istotu predaja zájazdu a na strane spotrebiteľa nedobrovoľné prežitie dovolenky v podmienkach pre neho neprijateľných a naviac hlavne rozporných s deklarovanými podmienkami s cestovnou kanceláriou. To znamená, že nemožnosťou odstúpenia od zmluvy v takýchto prípadoch porušenia povinnosti cestovnej kancelárie, ide o zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v neprospech spotrebiteľa, preto je neplatná.

Navrhovatelia mali právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti cestovnou kanceláriou, i po začatí zájazdu a tento právny úkon vykonali platne. V konané pred súdom prvého stupňa bolo vykonané dostatočné dokazovanie, a bolo preukázané výpoveďami svedkov, že poskytnuté ubytovanie navrhovateľom bolo nevyhovujúce deklarovaným podmienkam uvedeným v katalógu cestovnej kancelárie.

Cestovná kancelária a najmä stála delegátka cestovnej kancelárie uvedenú situáciu žiadnym spôsobom neriešila, neprezrela si navrhovateľom poskytnutú izbu, nevyjadrila sa konkrétne ku všetkým vytýkaným nedostatkom. Odporca vyhostenie navrhovateľov z hotela ničím nepreukázal , predložený doklad z hotela nie je listinou, ktorou nejaký kompetentný orgán alebo zariadenia, alebo ich poverený zástupca rozhodol oficiálne o vyhostení z hotela s odôvodnením, na základe akých skutočností a akých právnych predpisov. Odporca v priebehu konania nenavrhoval žiadne konkrétne dôkazy proti tvrdeniam navrhovateľov ohľadne nevyhovujúcich podmienok ubytovania a rozporov deklarovaných podmienok v katalógu. Svoju obranu zameral hlavne na rozoberanie správania navrhovateľky pri reklamácii, ktoré bolo podľa neho vulgárne a nevhodné. Toto tvrdenie sa však nezakladá na priamej skúsenosti odporcu alebo stálej delegátky a naviac je pre posúdenie predmetu konania irelevantné.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je potrebné konštatovať, že odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu navrhovateľmi bolo dôvodné, preto odporcovi vznikla v zmysle § 741 h OZ povinnosť vrátiť navrhovateľom zaplatenú cenu zájazdu. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej vyhovujúcej časti ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

V časti náhrady trov konania odvolací súd podľa § 220 OSP zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, pretože súd prvého stupňa rozhodol vecne nesprávne podľa § 142 ods. 3 OSP s tým, že navrhovatelia mali v konaní neúspech iba v nepatrnej časti a preto im priznal plnú náhradu trov konania. Uvedený názor súdu prvého stupňa je nesprávny. Navrhovatelia sa svojím návrhom domáhali zaplatenia sumy 82, 472, - Sk (100 %), napadnutým rozsudkom im bola priznaná suma 64.652, -Sk (78, 40 % zo žalovanej sumy). Teda neúspešní boli v časti sumy 17.820, -Sk (21.60 %). Z toho vyplýva, že v žiadnom prípade nemožno konštatovať, že navrhovatelia boli neúspešní iba v nepatrnej časti a preto o trovách konania nie je možné rozhodnúť podľa § 142 ods. 3 OSP.

Odvolací súd vzhľadom k tomu zmenil rozsudok v časti trov konania tak, že o trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 OSP podľa pomeru úspechu a neúspechu v konaní. Keďže navrhovatelia mali úspech 78, 40 % a neúspech 21, 60 %, potom majú nárok na náhradu trov konania vo výške 56, 80 % z celkovej hodnoty ich trov.

Trovy konania navrhovateľov pozostávajú u každého zo 6 úkonov právnej pomoci po 61, 41 eura, keďže hodnota jedného úkonu sa vypočítava u každého z navrhovateľov z polovice priznanej sumy, tj. zo sumy 32.326, -Sk (1073, 02 eura). Za 6 úkonom právnej pomoci je to suma 368, 46 eura pre každého z navrhovateľov, za zastupovanie oboch je to spolu 736, 46 eura. Keďže ide o zastupovanie dvoch osôb, tak sa odmena za úkony právneho zastupovania kráti o 20 % a potom celkoví náhrada za úkony právnej pomoci pre oboch navrhovateľov činí sumu 589, 08 eura. Ďalej trovy konania pozostávajú z režijného paušálu 34, 92 eura (1x5, 44 eura, 3x5, 91 eura, 1x6, 31 eura), cestovného 34, 65 eura za cestu na 2 pojednávania, náhrady za stratu času v sume 120, 96 eura (8x9, 86 eura pri úkonoch v roku 2008 a 4x10, 52 eura pri úkonoch v roku 2009) a zo súdneho poplatku 164, 11 eura (4.944, -Sk) v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Celkove trovy konania navrhovateľov predstavujú sumu 943, 72 eura a navrhovatelia majú z toho nárok na 56, 80 %, čo činí sumu 536, 03 eura.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 OSP tak, že v odvolacom konaní úspešným navrhovateľom priznal náhradu trov odvolacieho konania v sume 104, 57 eura pozostávajúcu z jedného úkonu právnej služby v hodnote 61, 41 eura, pri zastupovaní dvoch osôb 122, 82 eura, krátené o 20 % v hodnote 98, 26 eura + režijný paušál 6, 31 eura v zmysle vyhlášky 655/2004 Z.z. v znení noviel. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2205

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: