Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada škody z titulu vykonania exekúcie v rozpore s právom EÚ

najpravo.sk • 4.6. 2012, 14:58

Účastníci exekučných konaní sa môžu dôvodne spoliehať na objektívne právo a na to, že ak existuje zákonná povinnosť súdu zastaviť exekúciu aj bez návrhu a na to, že súd v žiadnom prípade nedovolí vykonať exekúciu na plnenia z podmienok, ktoré spôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach naviac v neprospech slabšieho účastníka zmluvy. Najmä na strane priemerných subjektov práva je nezanedbateľné nebezpečenstvo, že nepoukážu na neprijateľné zmluvné podmienky (Godard, bod 61, Océano grupo editoriál).

(uznesenie Krajského súdu Prešov z 31. januára 2012, sp. zn. 9Co/2/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov (ďalej len ,,prvostupňový súd") v napadnutom rozsudku zamietol žalobu na náhradu škody pre porušenie práva Európskej únie, ku ktorej malo dôjsť v exekučných konaniach vedených proti žalobkyni na základe rozhodcovských rozsudkov vymožením plnení z neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

V odôvodnení rozhodnutia citujúc ust. § 3 ods. 1 písm. a/, d/, ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a/ bod 1. 3., písm. d/, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 až 4, § 9 ods. 1 a2, § 15 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 4 z.č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejne moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s poukazom na Smernicu Rady č. 93/13/EHS z roku 1993 o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách uviedol, že žaloba je nedôvodná a bola podaná predčasne, lebo v prejednávanom prípade nie je možné hovoriť o vzniku škody. Žalobkyňa nevyužila všetky dostupné právne prostriedky na uplatnenie svojich práv. Bola pasívna v rozhodcovskom konaní napriek tomu, že o svojich právach bola poučená, tiež sa nedomáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku. Poukázal na ešte neprávoplatne skončené exekučné konania vedené na tunajšom súde pod sp. zn. 2 Er/3011/2008 a 23Er/3197/2008. Žalobkyňa má preto možnosť domáhať sa ochrany svojich práv v exekučnom konaní. Nie je preto možné hovoriť o vzniku škody porušením komunitárneho práva.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1093

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: