Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Bezdôvodné obohatenie plnením bez právneho dôvodu

najpravo.sk • 26.6. 2012, 23:02

Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný (§ 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne však len za splnenia zákonných predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej osoby (obohateného), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia , majetková ujma, ktorá postihuje inú určitú osobu (postihnutého) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané .

Pre záver o (ne) dôvodnosti nároku uplatňovaného navrhovateľom voči odporcovi titulom bezdôvodného obohatenia plnením bez právneho dôvodu (ako jednej z foriem bezdôvodného obohatenia upravenej v § 454 Občianskeho zákonníka) bolo treba, aby navrhovateľ preukázal, že medzi ním a odporcom právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikol t. j. aby preukázal, že odporca (v akej konkrétnej výške) bezdôvodné obohatenie získal, že mu (v akej konkrétnej výške) vznikla majetková ujma ako aj príčinnú súvislosť medzi získaním bezdôvodného obohatenia a vznikom majetkovej ujmy.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2012, sp. zn. 7 Cdo 117/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov rozsudkom z 21. mája 2010 č. k. 38 C 52/2009 – 129 návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal proti odporcovi zaplatenia 1 749, 02 € ( po čiastočnom späťvzatí návrhu v sume 375, 39 € ) titulom bezdôvodného obohatenia , zamietol a vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej ( § 151 ods. 3 O. s. p.). Dospel k záveru o nedostatku pasívnej legitimácie odporcu z dôvodu, že nezískal bezdôvodné obohatenie na úkor navrhovateľa. Nehnuteľnosť - pozemok, katastrálne územie S. , parcelné číslo KN E X. vo výmere X. ( vo vlastníctve navrhovateľa ) užíval za účelom prístupu k parcelám vo vlastníctve odporcu ich nájomca spoločnosť F. s. r. o., P., na základe nájomnej zmluvy z 1. januára 2006 uzavretej s odporcom ako prenajímateľom a ktorej predmetom boli nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte súp. číslo X. , katastrálne územie S. a súp. číslo X.X. katastrálne územie P.. Nepovažoval za dôvodné tvrdenie navrhovateľa , že spornú nehnuteľnosť užíva odporca prostredníctvom svojho nájomcu ( spoločnosti F. s. r.o. ) , pretože táto nehnuteľnosť nebola predmetom zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 6 070 z 1. januára 2006. Aj za predpokladu, že by predmetom nájomnej zmluvy bola, nájomný vzťah bol dohodnutý len do 31. decembra 2006 , teda pokrýval by len časť obdobia, za ktoré navrhovateľ bezdôvodné obohatenie uplatňoval ( od 10. mája 2006 do 31. decembra 2007 ). Napokon súd uzavrel, že len z existencie nájomného vzťahu nemožno bez ďalšieho vyvodiť záver, že prípadné konanie nájomcov odporcu, neoprávnene zasahujúce do vlastníckeho práva iného, má byť považované za konanie samotného odporcu.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1337

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: