Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Bezdôvodné obohatenie a nemožnosť plnenia

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:09

V ustanovení § 451 Občianskeho zákonníka je bezdôvodné obohatenie vymedzené predovšetkým ako záväzok, z ktorého vzniká tomu, kto sa obohatil povinnosť vydať všetko, o čo sa bezdôvodne obohatil a oproti tomu vzniká i právo toho, na úkor ktorého k obohateniu došlo, požadovať vydanie toho, o čo sa druhý zo subjektov tohto záväzku obohatil. V ustanovení § 457 OZ je upravený osobitný spôsob vydania predmetu obohatenia, ak zmluva, podľa ktorej si strany vzájomne plnili, bola neplatná alebo zrušená. Ak plnila podľa zmluvy len jedna strana, ustanovenie § 457 sa neuplatní; v takomto prípade sa povinnosť vydať plnenie z neplatnej alebo zrušenej zmluvy riadi ustanovením § 451 OZ. Ak vlastník nehnuteľnosti vykonal prevod rovnakej nehnuteľnosti na tú istú osobou dvakrát, kupujúci sa stane jej vlastníkom na základe tej kúpnej zmluvy, ktorej vklad vlastníckeho práva kataster povolil. U tej kúpnej zmluvy, u ktorej vklad nebol povolený (návrh na vklad bol zamietnutý, prípadne konanie o povolenie vkladu bolo zastavené), nejde o právny úkon neplatný, ale o právny úkon, u ktorého dochádza k zániku povinnosti dlžníka plniť v dôsledku nemožnosti plnenia (§ 575 ods. 1 OZ). Ak jedna zo strán podľa zmluvy už plnila, má právo na vydanie toho, čo druhá strana získala na základe takto zaniknutého záväzku (§ 577 ods. 2 OZ).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. 6. 2010, sp. zn. 4 Cdo 46/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Senica rozsudkom z 27. marca 2008 č.k. 13 C 10/2005-122 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom v 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne sumu 99 660,-- Sk s 8 % ročným úrokom z omeškania od 3.1.2005 do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške 29 983,-- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku k rukám právneho zástupcu žalobcov. V časti úrokov z omeškania za deň 16. augusta 2004 konanie zastavil a vo zvyšku žalobu zamietol. Vychádzal zo zistenia, že spoločnosť S. Z., A. S. ako predávajúci a žalobcovia ako kupujúci platne uzavreli dňa X. kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol prevod nehnuteľností na LV č. X. pre obec k.ú. S. ako parc. č. X. zast. plocha X. m2, sklad X nachádzajúci sa na parc. č. X. V zmysle uzavretej zmluvy boli žalobcovia povinní zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu 99 660,-- Sk v prospech žalovanej, čo sa aj stalo (dôvodom takéhoto dojednania boli pohľadávky žalovanej voči predávajúcemu spoločnosti S. Z., A. S.). Keďže k povoleniu vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe uvedenej kúpnej zmluvy nedošlo (konanie o návrhu na vklad bolo napokon zastavené z dôvodu jeho späťvzatia), dospel k záveru, že žalovaná sa na úkor žalobcov bezdôvodne obohatila, a to plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol. Aby žalobcovia nadobudli nehnuteľnosti do svojho vlastníctva, museli ich opätovne kúpiť od spoločnosti S. Z., A. S. za kúpnu cenu 53 000,-- Sk (právne úkony v jej mene vykonával správca konkurznej podstaty), k čomu došlo uzavretím kúpnej zmluvy dňa X., ktorej vklad bol povolený pod č. V. dňa X.. Nepriklonil sa k právnemu názoru žalovanej, podľa ktorého ustanovenie o spôsobe výplaty kúpnej ceny je typickým prípadom poukážky v zmysle § 535 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ). Neprišlo preto k zámene subjektov na strane dlžníka a pasívne legitimovaným na vydanie bezdôvodného obohatenia je ten, kto ho získal, v tomto prípade žalovaná. Žalovaná sa dostala do omeškania až keď sa prvýkrát dozvedela o povinnosti platiť, čo sa stalo doručením platobného rozkazu dňa 3. januára 2005. V časti začiatku plynutia lehoty na úroky z omeškania ako aj v časti navrhovanej výšky úrokov z omeškania zamietol žalobu a priznal žalobcom úroky z omeškania, výška ktorých je v súlade s nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. O trovách konania rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 3 O.s.p. Keďže žalobcovia mali vo veci neúspech len v pomerne nepatrnej časti žaloby, priznal im plnú náhradu trov konania.

Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 14. októbra 2008 sp.zn. 10 Co 179/2008 na odvolanie žalovanej rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo veci samej zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov celého konania. Na rozdiel od súdu prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaná nie je v danej veci pasívne legitimovaná. Uviedol, že žalovaná nezískala majetkový prospech plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol a ani ho nezískala z nepoctivých zdrojov. Plnenie bolo žalovanej poskytnuté na základe kúpnej zmluvy, ktorá je platným právnym úkonom. Dôvod plnenia neodpadol, nakoľko uvedená zmluva je stále platná. Nebola účastníkmi ani zrušená formou dohody, prípadne odstúpením jednej zo zmluvných strán. Stotožnil sa s názorom žalovanej, že vzťah medzi žalobcami, spoločnosťou S. Z., A. S. a žalovanou napĺňa znaky poukážky podľa § 535 OZ. Žalovaná sa teda na úkor žalobcov nemohla obohatiť ani z dôvodu, že plnenie prijala od žalobcov na základe platnej poukážky. Žalobu považoval za neopodstatnene podanú a preto rozsudok okresného súdu v napadnutej časti podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že žalobe nevyhovel.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1591

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: