Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zánik právnickej osoby v pozícii dlžníka a trvanie ručiteľského záväzku

najpravo.sk • 9.4. 2013, 21:31

Ak ručí niekto za záväzky právnickej osoby ako dlžníka, záväzok ručiteľov nezaniká zánikom tejto osoby, a to ani vtedy, keď jej záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu. Platí tiež, že ručenie nezaniká ani vtedy, ak zanikol hlavný záväzok pre nemožnosť plnenia dlžníka, pokiaľ je záväzok splniteľný ručiteľom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. marca 2012, sp. zn. 5 Obo 6/2012)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom zo 4. augusta 2011, č. k. 50 Cb 27/1998-Db-468 rozhodol tak, že konanie o návrhu žalobcu 1/ vo výške 86 130,19 eur (2 594 758 Sk) voči žalovaným 1/ až 7/ zastavil, žalovaným 2/, 3/, 4/ a 5/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 2/ 28 710,06 eur (864 919,40 Sk) s 15% úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 1. júna 1998 do zaplatenia, úroky z omeškania vo výške 23% ročne od 1. júna do 4. septembra 1997 v sume 226,41 eur (6 820,90 Sk), úroky z omeškania ročne od 5. septembra 1997 do 1. februára 1998 vo výške 2 859,12 eur (86 133,85 Sk), s tým, že plnením jedného zo žalovaných zanikne v rozsahu poskytnutého plnenia povinnosť ostatných žalovaných. Návrh žalobcu 2/ v časti rozdielu úroku z omeškania medzi 15,57% a 15% ročne zo sumy 28 710,06 eur od 1. júna 1998 do zaplatenia zamietol, vo zvyšku konanie o návrhu žalobcu 2/ zastavil a voči žalovaným 6/ a 7/ návrh vo zvyšku zamietol. O trovách konania rozhodne súd až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že podaným návrhom, ktorý bol doručený Krajskému súdu v Banskej Bystrici dňa 7. apríla 1998, si žalobca 1/ uplatnil voči žalovanému 1/ V., s. r. o., L.B., IČO: X. ako dlžníkovi a žalovaným 2/ až 6/ ako ručiteľom právo na splatenie zvyšnej časti úveru, poskytnutého žalovanému 1/ na základe Úverovej zmluvy č. 342-1030643-319-01 zo dňa 26. júna 1996, dohodnutého vo výške 4 100 000 Sk, ktorú sa žalovaný 1/ zaviazal vrátiť podľa splátkového kalendára do 20. marca 2001. Žalobca 1/ poskytol žalovanému 1/ úver pri úrokovej sadzbe 14% ročne, pri dojednaní odchýlky od základnej sadzby mínus 0,50%. Žalovaný 1/ sa dostal do omeškania so splácaním splátok úveru od 1. júna 1997, v dôsledku čoho si žalobca uplatnil aj právo na úrok z omeškania dohodnutý v čl. IV bod 5.b úverovej zmluvy vo výške 8,50% nad základnú sadzbu 14,50%, ktorú určil na 23% ročne. Úver poskytnutý žalobcom 1/ bol zabezpečený zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným v Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 180 zo dňa 12. júla 1996, Vyhláseniami o ručiteľskom záväzku žalovaných 2/ až 6/ zo dňa 26. júna 1996, ako aj Záručnou listinou S., š. p. ú., B. zo dňa 26. júna 1996. Mandátnou zmluvou uzavretou medzi S., š. p. ú., B. a žalovaným 1/ boli dohodnuté podmienky a výška bankovej záruky. Keďže žalovaný 1/ dlh napriek platne prevzatému záväzku nesplnil ani po upomienke žalobcu 1/, žalobca 1/ v súlade s čl. IV bod 5 písm. d/ od úverovej zmluvy dňa 2. septembra 1999 odstúpil. Po odstúpení od úverovej zmluvy žalovaný 1/ uhradil v mesiaci október 1997 a februári 1998 ešte časť pohľadávky, ktorú žalobca 1/ zohľadnil pri výpočte úrokov z omeškania. Z titulu nezaplatených splátok úveru si tak uplatnil sumu 3 459 677,40 Sk, z titulu úrokov z úveru sumu 26 637,70 Sk, poplatok za vedenie účtu vo výške 700 Sk, spolu vo výške 3 487 015,10 Sk s 15,57% úrokom z omeškania ročne od 2. februára 1998 až do zaplatenia. Zároveň si uplatnil aj právo na úrok z omeškania z nezaplatených splátok vo výške 23% ročne od 1. júna do 4. septembra 1997 vo výške 6 820,90 Sk, ako aj úrok z omeškania vo výške 15,57% ročne od 5. septembra 1997 do 1. februára 1998, ktorý vyčíslil v sume 222 957,60 Sk.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2745

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: