TlačPoštaZväčšiZmenši

289/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:18 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A.           Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky redkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

                Cieľom navrhovanej úpravy je reagovať na vybrané aplikačné a interpretačné  problémy pri uplatňovaní zákona o sociálnych službách, a to

1.            v časti právnej úpravy dotýkajúcej sa právnych vzťahov pri poskytovaní služby starostlivosti o deti v zariadeniach  do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“) odstránením doterajšími prevádzkovateľmi tejto služby identifikovaných bariér udržateľnosti tejto sociálnej služby. Ide o

a)            vylúčenie zákonom o sociálnych službách ustanovenej povinnosti poskytovateľa sociálnej služby vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu  za poskytovanú sociálnu službu podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  za čas neprítomnosti tohto dieťaťa v zariadení, s výnimkou úhrady za stravovanie v týchto zariadeniach,

b)           úpravu plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa tak, aby tieto kvalifikačné predpoklady spĺňal aj opatrovateľ detí, ktorý  spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. Podmienkou je, aby začal navštevovať tento akreditovaný kurz do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu a absolvoval ho do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu,

c)            upustenie od zákonom o sociálnych službách ustanovenej povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie u doterajších prevádzkovateľov bývalých „detských jaslí“,

 

2.            v časti právnej úpravy dotýkajúcej sa podmienok  poskytovania finančnej podpory  na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to

a)            zavedením inštitútu oprávnenosti ministerstva rozhodnúť o odpustení zmeškania zákonom o sociálnych službách ustanoveného termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa tohto zákona. Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby. V aplikačnej praxi sa tieto dôsledky eliminovali nesystémovým nástrojom dotačnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb v zariadeniach poskytovanej Úradom vlády Slovenskej republiky,

b)           explicitným určením najnižšieho stupňa odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené (považuje sa zaň stupeň odkázanosti V podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách). Ide o potrebu odstránenia interpretačných pochybností, nakoľko v domovoch sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách)  je stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby najmenej  V podľa prílohy č. 3 všeobecnou právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, z ktorej právna úprava pripúšťa výnimku (osobitná právna úprava)  pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, u ktorej je právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb  stupeň odkázanosti najmenej III podľa prílohy č. 3. Cieľová skupina fyzických  osôb, pre ktorú je určená sociálna služba v domovoch sociálnych služieb je však všeobecne otvorená pre fyzické osoby s rôznym druhom zdravotných postihnutí, prípadne s rôznou kombináciou zdravotných postihnutí. Pri výraznom rozdiele výšky finančného príspevku pre stupeň odkázanosti III a stupeň odkázanosti V podľa prílohy č. 6 k zákonu o sociálnych službách by bola, pri nesprávnej interpretácií právnej úpravy v tejto časti, ohrozená finančná udržateľnosť prevádzkovania tejto sociálnej služby.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie. Nebude mať tiež vplyv na životné prostredie, zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti, predpokladá sa však jeho pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny sociálny vplyv.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

V súlade s požiadavkami aplikačnej praxe sa novo ustanovuje výnimka z  v zákone o sociálnych službách ustanovenej právnej úpravy platenia úhrady počas neprítomnosti dieťaťa na sociálnu službu podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Dôvodom je  povaha a charakter tejto sociálnej služby a spôsob jej spolufinancovania z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu podporujúcich  príjem rodiča na platenie úhrady za formalizovanú starostlivosť o dieťa, resp. ak túto formalizovanú starostlivosť nemôže z objektívnych dôvodov dočasne poberať, nahrádza čiastočnú stratu príjmu rodiča z dôvodu potreby zabezpečenia osobnej starostlivosti o dieťa za čas, v ktorom dieťa nemôže byť v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, resp. sa mu neposkytuje iná formalizovaná starostlivosť  (právne podmienky poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa  v zákone č. 561/ 2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Vo svojich dôsledkoch navrhovaná úprava   znamená, že zákon o sociálnych službách nebude obmedzovať zmluvnú voľnosť pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, pokiaľ ide o podmienky platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu počas neprítomnosti dieťaťa. Výnimkou je viazanosť účastníkov zmluvy neplatením úhrady za stravovanie za dni neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti, nakoľko fakticky prevádzkovateľovi nevznikajú náklady na stravovanie tohto dieťaťa.  Podstatnou náležitosťou písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehota na jej zúčtovanie (§ 74 ods. 2 písm. d), § 74 ods. 7až 9 zákona o sociálnych službách).

 

K bodu 2

Navrhovanou úpravou sa precizuje v záujme zabezpečenia jednoznačnej interpretácie právnej úpravy, že za najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené,  sa považuje stupeň odkázanosti V podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách. S poukazom na  § 78a ods. 5 písm. b) zákona o sociálnych službách  na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou  sa miesta v zariadení, na ktorých nemožno zistiť štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňov odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, považujú za miesta, na ktorých sa poskytuje sociálna služba prijímateľovi sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení. Ide o zovšeobecňujúcu právnu úpravu  na všetky druhy zariadení podmienené odkázanosťou.

Podľa § 38 ods. 1 (aj prechodného ustanovenia § 110l ods. 4)  zákona o sociálnych službách v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ak je táto fyzická osoba

a)            odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3,alebo

b)           nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby najmenej  V podľa prílohy č. 3 je  všeobecnou právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, z ktorej právna úprava pripúšťa výnimku (osobitná právna úprava) len  pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, u ktorej je právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb  stupeň odkázanosti najmenej III podľa prílohy č. 3. Cieľová skupina fyzických  osôb, pre ktorú je určená sociálna služba v domovoch sociálnych služieb je všeobecne otvorená pre fyzické osoby s rôznym druhom zdravotných postihnutí, prípadne s rôznou kombináciou zdravotných postihnutí. Navrhovaná právna úprava preto taxatívne ustanovuje, že na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, pre druh sociálnej služby v zariadení, ktorým je domov sociálnych služieb, podľa § 78a ods. 5 písm. b)  zákona o sociálnych službách,   za najnižší stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na  pre tento druh sociálnej služby v zariadení, je potrebné považovať stupeň odkázanosti V.

K bodu 3 až 5

Navrhovanou právnou úpravou sa vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe novo ustanovuje oprávnenie ministerstva rozhodnúť o odpustení zmeškania zákonom ustanoveného  termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a  78aa zákona o sociálnych službách  z rozpočtu ministerstva. Zmeškanie termínu podania žiadosti  môže v zásade spôsobiť žiadateľ, jeho zamestnanec alebo vonkajšie okolnosti. Pritom nemá vplyv to, či k zmeškaniu termínu došlo zavinene alebo nezavinene. Rozhodujúce je to, či k zmeškaniu termínu došlo zo závažného dôvodu, ktorý musí žiadateľ vo svojej písomnej žiadosti uviesť. Dôvod zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby z rozpočtu ministerstva musí byť  závažný, a teda „ ospravedlniteľný“ ,  žiadateľ musí podať písomnú žiadosť o odpustenie zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4 zákona o sociálnych službách spolu s písomnou žiadosťou podľa § 78b ods. 1 spolu s prílohami, teda urobiť „zmeškaný úkon“. Vzhľadom na účel a zmysel  tohto nového  inštitútu odpustenia zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4 zákona o sociálnych službách, ktorým je výlučne ochrana prijímateľa sociálnej služby a kontinuita jemu poskytovanej sociálnej služby s jej  finančnou podporou z prostriedkov štátneho rozpočtu, sa zároveň ustanovuje možnosť využitia tohto inštitútu len na obsadené miesta v zariadení  ku dňu podania písomnej žiadosti podľa § 78b ods. 1 spolu s prílohami. Navrhovaná právna úprava nekonkretizuje, čo sa považuje za závažný, a teda  „ospravedlniteľný“ dôvod na odpustenie zmeškania lehoty. Závažné, teda  „ospravedlniteľné“ dôvody zmeškania môžu byť rozmanité, napr. živelná pohroma, nehoda, úraz, závažné rodinné komplikácie, alebo náhle ochorenie, osoby zodpovednej, resp. poverenej za doručenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách,  vždy však pod podmienkou, že ich dôsledkom bolo vylúčenie možnosti urobiť úkon podania tejto  písomnej žiadosti v  termíne podľa § 78b ods. 4 tohto zákona. Určitá skutková okolnosť môže byť  závažným , a teda „ospravedlniteľným dôvodom“ v zmysle navrhovaného  § 78c ods. 8až 11  zákona o sociálnych službách  len vtedy, pokiaľ medzi ňou a zmeškaním lehoty je príčinná súvislosť. Na jej preukázanie treba doložiť, že k zmeškaniu termínu podľa § 78b ods. 4 zákona došlo len v dôsledku tejto okolnosti, a že nebyť tejto prekážky, nedošlo by k zmeškaniu tohto termínu. Ospravedlniteľnosť dôvodu zmeškania sa vždy posudzuje podľa okolností konkrétneho prípadu. O tom, či sú splnené podmienky podľa § 78c ods. 8, rozhoduje ministerstvo na základe preukázaných skutkových okolností. Transparentnosť rozhodovania ministerstva   zabezpečuje formalizácia rozhodnutia vo veci vydaním odôvodneného písomného rozhodnutia.  Na rozhodovanie ministerstva v predmete veci  sa však nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, je konečné a voči tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok, a to vzhľadom na povahu a charakter tohto rozhodnutia ako výnimočného nástroja na odstránenie tvrdosti zákona v tejto jeho časti ustanovenia zákonných prepadových lehôt na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Nevyhnutnosť zavedenia tohto inštitútu oprávnenosti ministerstva rozhodovať o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a  78aa zákona o sociálnych službách  z rozpočtu ministerstva, a to  podľa § 78b ods. 4 tohto  zákona, vychádza v konečnom dôsledku  z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby zo štátneho rozpočtu. V aplikačnej praxi sa tieto dôsledky eliminovali nesystémovým nástrojom  dotačnej podpory  poskytovateľom sociálnych služieb v zariadeniach poskytovanej z Úradu vlády SR.

K bodu 6

Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa novo ustanovuje plnenie kvalifikačného predpokladu na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa aj u fyzickej osoby, ktorá spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby v zariadení nemá absolvovaný ustanovením § 84 ods. 9 písm. b) zákona požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí . V rámci navrhovanej právnej úpravy je právnou podmienkou záväzok tejto fyzickej osoby začať  navštevovať tento akreditovaný kurz opatrovania detí do šiestich mesiacov od vzniku pracovnoprávneho vzťahu na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí a absolvovať   tento akreditovaný kurz  do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu. Plnenie tohto záväzku je podmienkou  na to, aby u tejto fyzickej osoby boli kvalifikačné podmienky na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí považované za splnené do doby úspešného absolvovania predmetného akreditovaného kurzu. Náklady na absolvovanie tohto akreditovaného kurzu  tak môže znášať alebo na nich participovať aj zamestnávateľ, čím sa vytvoria lepšie podmienky na motiváciu zamestnanca a jeho stabilizáciu a cenovú dostupnosť tohto kurzu pre tohto zamestnanca. Takto koncipovanou právnou úpravou nie je dotknutá bezpečnosť detí pri poskytovaní starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to vzhľadom na to, že ide o kolektívne inštitucionalizované zariadenie s plnením personálneho normatívu a prítomnosťou ďalších kvalifikovaných výkonných zamestnancov, resp. riadiaceho zamestnanca, či jeho zodpovedného zástupcu.

K bodu 7

Právna úprava reaguje na poznatky aplikačnej praxe u prevádzkovateľov služby starostlivosti o deti v bývalých detských jasliach, ktoré boli zriaďované a prevádzkované aj v budovách, ktoré nespĺňajú náročné požiadavky ustanovené vykonávacou vyhláškou k stavebnému zákonu- vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Nevyhnutné stavebnotechnické úpravy zamerané na bezbariérový prístup do objektu, zvonka i vo vnútri pre osoby s telesným i zmyslovým postihnutím sú technicky i investične náročné realizovateľné  už v prevádzkovaných budovách. Z hľadiska cieľovej skupiny detí nejde v prípade týchto zariadení o ich faktické užívanie vo všetkých ich častiach osobami  s telesným i zmyslovým postihnutím. Ak však dôjde k vykonávaniu akýchkoľvek stavebných úprav počas užívania týchto stavieb (zmeny dispozičného riešenia, podstatné rozšírenie prevádzky) na ktoré sa bude vyžadovať stavebné povolenie v súlade so stavebným zákonom požiadavka debarierizácie je súčasťou novo vedených stavebných konaní. Neuplatňovanie ustanovenia § 9 ods. 5 zákona však neznamená upustenie od požiadavky debarierizácie objektov už prevádzkovaných bývalých „detských jaslí“ v nevyhnutnom rozsahu v  záujme zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (s telesným alebo zmyslovým postihnutím), ktoré sú v postavení rodičov, sprevádzajúcich osôb, či zamestnancov i keď nie na právne vynútiteľnom základe so súvisiacimi sankciami za neplnenie tejto povinnosti. Ide však o  záväzok zabezpečenia prístupnosti prostredia tohto zariadenia, ktoré poskytuje verejnú službu, na rovnakom základe pre osoby so zdravotným postihnutím, vyplývajúci z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (pre Slovenskú republiku nadobudol  tento dohovor platnosť spolu s jeho Opčným protokolom 25. júna 2010).

 

K čl. II

                Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 135
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: