Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

146/2017 Z. z.

najpravo.sk • 14.6. 2017, 19:02

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je predložený do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál.

 

Navrhovanou zákonnou úpravou sa reaguje predovšetkým na podnety viacerých obcí, miest a niektorých občianskych združení, ktorí požadujú zlepšiť finančné zabezpečenie týkajúce sa technického zhodnotenia budov hasičských staníc, hasičských zbrojníc a hasičskej techniky. Súčasný stav väčšiny tohto hmotného majetku totiž vyžaduje prispôsobiť rozsah finančných prostriedkov s ohľadom na jeho skvalitnenie zodpovedajúce nárokom na výkon činností hasičských jednotiek pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti cieľom návrhu zákona je najmä rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra po splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné spôsoby technického zhodnotenia budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc vo vlastníctve obcí a miest, ako aj občianskych združení zaradených do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a iných právnických osôb, ktorých hasičské jednotky sú zaradené do uvedeného systému vrátane súvisiaceho technického zhodnotenia jestvujúcej hasičskej techniky a obstarania novej hasičskej techniky. Navrhovaným riešením sa utvoria lepšie podmienky na plnenie úloh dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest a taktiež niektorých iných z verejného hľadiska relevantných hasičských jednotiek pri likvidácii požiarov a vykonávaní záchranných prác.

 

Predmetom navrhovanej právnej úpravy sú taktiež niektoré spresnenia procesu poskytovania dotácií vyplývajúce zo skúseností získaných z doterajšieho vykonávania platného zákona.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zo súvisiacich zákonov ide najmä o zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. Návrh zákona je tiež v súlade s právom Európskej únie.

 

Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že schválenie návrhu zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani na podnikateľské prostredie.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Ide o legislatívno-technické úpravy týkajúce sa zavedenia vhodnej legislatívnej skratky a niektorých doposiaľ nesprávnych citácií všeobecne záväzných právnych predpisov v poznámke pod čiarou k príslušnému odkazu.

 

K bodom 2 až 5

Navrhuje sa rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, a to vzhľadom na skvalitnenie súčasného technického stavu hasičských staníc, hasičských zbrojníc a v nich uskladnenej hasičskej techniky používanej dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí (miest) a inými hasičskými jednotkami relevantnými z hľadiska ochrany pred požiarmi. Preto je opodstatnené utvoriť zákonné podmienky na možnosť poskytovať predmetnú dotáciu aj na technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice (napríklad rekonštrukciu, modernizáciu, nadstavbu, prístavbu) vrátane projektovej dokumentácie, ako aj na technické zhodnotenie doterajšej hasičskej techniky a obstaranie (obnovu) novej hasičskej techniky.

Subjektom dotácie na uvedené účely môžu byť výlučne len obec, mesto, občianske združenie zaradené do organizačnej štruktúry celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov podľa zákona o ochrane pred požiarmi a iná právnická osoba, ktorej hasičská jednotka je zaradená do uvedenej organizačnej štruktúry.

V súvislosti s navrhovaným vecným riešením a jeho systematickým zaradením do obsahu platného zákona sa vykonávajú nevyhnutné úpravy vo vnútorných odkazoch.

 

K bodu 6

Spresňuje sa ustanovenie o spolufinancovaní výdavkov, ktoré sú potrebné na realizáciu účelu dotácie. Žiadateľ naďalej priloží k žiadosti o poskytnutie dotácie aj doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona, pričom však jeho finančná spoluúčasť sa bude odvíjať od celkových výdavkov na realizáciu účelu dotácie, a nie predpokladaných výdavkov ako doteraz. Navrhovaná úprava prispeje k väčšej transparentnosti a plynulosti pri poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu.

 

K bodom 7 a 16

S ohľadom na každý jednotlivý prípad sa poskytovateľovi dotácie umožňuje primerane znížiť rozsah finančnej spoluúčasti žiadateľa ustanovený v 6. bode návrhu zákona, ak dotácia nie je poskytnutá v plnej požadovanej sume.

Základné podmienky poskytnutia dotácie sa dopĺňajú o pravidlo, podľa ktorého dotáciu na rovnaký účel podľa tohto zákona možno poskytnúť žiadateľovi len raz v príslušnom rozpočtovom roku. Zámerom predmetnej úpravy je zabrániť duplicitnému financovaniu výdavkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie ministerstva vnútra na ten istý účel dotácie tomu istému žiadateľovi v tom istom rozpočtovom roku, čím sa zároveň umožní poskytnúť dotáciu väčšiemu počtu žiadateľov.

Vzhľadom na navrhované riešenie sa vykonávajú úpravy v súvisiacich ustanoveniach zákona.

 

K bodu 8

Z podmienok poskytnutia dotácie na riešenie niektorých mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity je potrebné vylúčiť aj mechanizmus zníženia spolufinancovania navrhovaný v 7. bode (§ 4 ods. 2). Navrhované riešenie je dôvodné vzhľadom na jestvujúce vylúčenie podmienky základnej finančnej spoluúčasti ustanovenej v § 4 ods. 1 písm. b) zákona v spomenutých prípadoch.

 

K bodom 9 a 10

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sú zavedenie vhodnej legislatívnej skratky a súvisiace vypustenie naďalej nedôvodných slov v príslušných ustanoveniach zákona.

 

K bodom 11 a 22

S ohľadom na skutočnosť, že ministerstvo vnútra ako poskytovateľ dotácie je povinné zverejniť na svojom webovom sídle záväzný formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe, nie je účelné naďalej ponechať uvedenú žiadosť v prílohe zákona, navyše len vo forme vzoru.

 

K bodom 12 a 13

Dokladom na preukázanie splnenia niektorých zákonných podmienok má byť čestné vyhlásenie. Tento inštitút je napríklad aj v zákone o priestupkoch pri úprave skutkových podstát priestupkov vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, ak sa uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy.

Demonštratívnym spôsobom ustanovený rozsah relevantných dokladov preukazujúcich zabezpečenie spolufinancovania predmetu dotácie žiadateľom sa dopĺňa o výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku. Ide o obdobnú úpravu ako pri doklade, ktorým je výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu 14

Zjednocuje sa v celom zákone právna terminológia týkajúca sa kópie dokladu a dokladu. Dokladom sa rozumejú všetky jeho formy, teda originál, úradne osvedčená kópia a kópia. Je vecou žiadateľa o poskytnutie dotácie, ktorú z uvedených foriem si zvolí, ak zákon v príslušných ustanoveniach ustanovuje všeobecne o doklade.

 

K bodu 15

Spresňuje sa názov príslušného miestneho orgánu štátnej správy v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doposiaľ sa totiž na zmenu názvu tohto miestneho orgánu štátnej správy vzťahuje len nepriama novela, ktorou je § 9 ods. 15 citovaného zákona, ktorého uplatňovanie je vhodné nahradiť priamou novelou.

 

K bodu 17

Dotknuté ustanovenie stráca opodstatnenie vzhľadom na navrhovanú úpravu v 7. bode, ktorou sa zamedzí duplicitnému financovaniu výdavkov zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, ak žiadateľ podá viacero žiadostí o poskytnutie dotácie na rovnaký účel. Okrem toho predmetné ustanovenie má neprimeraný sankčný obsah a dosah, pretože ak žiadateľ podá na rovnaký účel viac žiadostí, vylúčia sa všetky jeho žiadosti bez ich ďalšieho posudzovania.

Zároveň sa vykonáva legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhovanú príslušnú legislatívnu skratku v predchádzajúcom texte.

 

K bodu 18

Predmetné ustanovenie sa vypúšťa, pretože ustanovenú povinnosť príjemcu dotácie nie je dôvodné naďalej ponechať ako podstatnú náležitosť zmluvy o poskytnutí dotácie.

Navrhovaným riešením sa znižuje administratívna náročnosť príjemcu dotácie bez oslabenia kontroly spôsobu použitia dotácie, ktorá je dostatočne zabezpečená prostredníctvom iných príslušných ustanovení platného zákona, napríklad podľa § 7 ods. 5 písm. h) a m).

 

K bodu 19

Jedna z podstatných náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie sa z hľadiska právnej istoty spresňuje o časový úsek, ktorým je príslušný rozpočtový rok.

 

K bodu 20

Zmena vnútorného odkazu sa vykonáva so zreteľom na úpravu navrhovanú v 7. bode.

 

K bodu 21

Ustanovenie je potrebné spresniť vzhľadom na terminológiu nového zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý inštitút následnej finančnej kontroly neupravuje.

 

 

K čl. II

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa ustanovuje s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu a primeranú legisvakanciu na prípravu vykonávania novelizovaného zákona.

 

 

 

 

Bratislava 22. február 2017

 

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Robert Kaliňák, v. r.

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 868

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: