TlačPoštaZväčšiZmenši

349/2015 Z. z.

16.1. 2016, 17:42 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh novely zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.

Cieľom predloženia návrhu zákona je implementácia nových pravidiel režimu výsadby viniča formou poskytovania povolení. Tieto pravidlá boli ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.

Doteraz sa uplatňoval zákaz novej výsadby, ktorý končí dňa 31. 12. 2015. Vysádzať vinič bolo možné iba na základe poskytnutia výsadbových práv z rezervy výsadbových práv, práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu, ktorá sa uplatňovala iba v prípade sceľovania pozemkov, výsadby podpníkových vinohradov pokusné účely a podobne.

Návrh zákona predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel režimu výsadby viniča, v rámci ktorej sa ustanovuje prechod ešte existujúcich práv na opätovnú výsadbu na povolenia a nové pravidlá, ktoré sa týkajú povolení na výsadbu na základe vyklčovania a poskytovanie povolení na novú výsadbu na ploche, ktorá sa rovná 1 % celkovej plochy vysadenej viničom v Slovenskej republike. Nový režim výsadby viniča je platný od 1.1.2016.

Rovnako sa ustanovujú nové prechodné ustanovenia, ktoré predlžujú platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy a rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu.

Ustanovujú sa konkrétne kompetencie pre ministerstvo a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý je správcom vinohradníckeho registra, ako aj povinnosti žiadateľov a termíny podávania žiadostí a termíny platnosti jednotlivých výsadbových práv.

Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv a negatívny vplyv na verejné financie, pozitívny vplyv a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

B. Osobitná časť

 

K článku I

K bodu 1

Ustanovuje sa nový § 3, ktorý implementuje nový režim povolení na výsadbu viniča podľa nových pravidiel ustanovených v nariadení EÚ.

Odsek 1 určuje druhy povolení, na základe ktorých je možné vysádzať vinič.

Odsek 2 stanovuje povinnosť podať žiadosť o povolenie na výsadbu na základe vyklčovania, ktoré je dané v kompetencii členského štátu. Takisto sa ustanovuje platnosť tohto povolenia, ako aj možnosť použitia zjednodušeného postupu v prípade splnenia podmienok ustanovených v nariadení EÚ.

Odsek 3 a 4 ustanovuje povinnosť pre ministerstvo každoročne do 1. marca kalendárneho roku oznamovať na svojom webovom sídle veľkosť plochy, ktorá je k dispozícii pre príslušný vinársky rok a v prípade potreby aj kritériá oprávnenosti alebo prioritné kritériá, pričom tieto informácie budú súčasťou výzvy. Táto povinnosť členského štátu vyplýva z nariadenia EÚ. V odseku 3 je uvedený termín podávania žiadosti o udelenie povolenia na novú výsadbu, ktorý je určený na základe oznamovacích povinností voči EK.

V odseku 5 sú uvedené identifikačné údaje, ktoré majú byť obsahom žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) a d).. V odseku 6 sú vymenované povinné prílohy k žiadosti. Na základe týchto príloh ministerstvo zistí, či je vinohradník oprávnený, aby vinohradnícku plochu užíval a bral z nej úžitky na účely vysádzania viniča.

V odseku 7 sa určuje, aké podmienky sa musia zohľadňovať pri posudzovaní žiadosti o udelenie povolení na novú výsadbu a tiež, ako sa musí postupovať v prípade väčšieho počtu žiadostí, ktoré presahujú plochu, ktorá je k dispozícii. Tento postup umožňuje ustanovenie nariadenia EÚ, ktoré dáva členským štátom kompetenciu rozhodnúť sa podľa podmienok na národnej úrovni.

Odsek 8 určuje platnosť povolení na novú výsadbu.

Nový § 4 určuje podmienky používania sadeníc viniča podľa kategórie vína, ktoré sa z daného vysadeného viniča vyrobí.

K bodom 2 a 3

V nadväznosti na úpravu nového ustanovenia § 3 a 4 sa vypúšťajú § 5 a 6, § 5 bol vypustený vzhľadom na nadbytočnosť a zároveň so zreteľom na čiastočnú zhodu s novým ustanovením § 4. Ustanovenie § 6, ktorého obsahom  bola nepovolená výsadba je predmetom úpravy čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.  Ustanovenie v § 37 odseku 2 písmeno c) sa mení vzhľadom na nový režim výsadby viniča, keď v doterajšom systéme ministerstvo udeľovalo výsadbové práva z rezervy výsadbových práv a v novom systéme bude udeľovať povolenia na novú výsadbu pri uplatňovaní nových podmienok.

 

K bodu 4

Ustanovenia v § 37 odseku 3 písmená b) a c) sa menia na základe zavádzania nového režimu udeľovania povolení na výsadbu, ktorým sa menia aj kompetencie a povinnosti ÚKSÚP.

K bodu 5

V § 39 je potrebné vypustiť písmeno a) vzhľadom na ustanovenie nariadenia EÚ, ktoré priamo definuje delikt nezákonnej výsadby.

K bodu 6

Úprava ustanovenia v § 39 písmeno b) vychádza z nového paragrafového znenia týkajúceho sa výsadby viniča.

K bodu 7

Vzhľadom na zmeny v § 39 (zmena označenia písmena b) ako písmeno a) bod 4) o správnych deliktoch je potrebné upraviť aj § 40 odsek 1, ktorý stanovuje sankcie za správne delikty.

K bodu 8

Vyplýva zo zmien v § 39 – vypustení písmena a) a následnej zmene označenia nasledujúcich písmen ( k bodu 4).

K bodu 9

Vzhľadom k tomu, že sa zo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve vypúšťa spôsob udeľovania práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv, bolo potrebné v § 42 odseku 1 vypustiť písmeno a).

K bodu 10

Nové prechodné ustanovenia predlžujú platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy na najdlhšiu možnú dobu podľa 85k ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení, nakoľko do účinnosti návrhu zákona by sa ich platnosť po dátume 31. decembra 2015 skončila.

Podľa ods. 2 sa konanie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv dokončí ako konanie o udelení povolania na novú výsadbu. To znamená, že konania o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv budú ďalej pokračovať od 01. mája 2016 ako konania o udelení práva na novú výsadbu.

V odseku 3 sa rieši ustanovenie, v ktorom vinohradník môže podľa čl. 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 požiadať o zmenu práva na výsadbu, ktoré bolo udelené podľa doterajších predpisov, na povolenie podľa kapitoly III uvedeného nariadenia (EÚ). Podľa uvedeného ustanovenia tak môže urobiť najneskôr do 31.12.2020, avšak vzhľadom na možnosť výskytu prieťahov v rámci správneho konania v podmienkach SR je stanovený skorší termín, a to 31. december 2019. Podmienkou na schválenie zmeny práva na opätovnú výsadbu je účinné rozhodnutie o udelení práv na opätovnú výsadbu.

Odsek 4 rieši rovnaké ustanovenie čl. 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ako v odseku 2, avšak vzťahuje sa na práva udelené z rezervy výsadbových práv. Termín podania žiadosti o zmenu v tomto prípade zohľadňuje platnosť týchto práv, t. j. do konca druhého vinárskeho roku nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom bola schválená žiadosť o udelenie práv na výsadbu z rezervy výsadbových práv.

K článku II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2016.

 

Bratislava 26. augusta 2015

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 598
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: