TlačPoštaZväčšiZmenši

348/2015 Z. z.

16.1. 2016, 17:41 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

            Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015. Hlavným dôvodom vypracovania návrhu novelizácie zákona je uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 517/2014). Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 sa začalo uplatňovať od 1. januára 2015 a nahradilo dovtedy platné nariadenie (ES)  č. 842/2006.

 

            Niektoré fluórované skleníkové plyny, kontrolované podľa Kjótskeho protokolu a nariadenia (EÚ) č. 517/2014 majú vysoký potenciál globálneho otepľovania. Cieľom nariadenia je preto chrániť životné prostredia znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú, stanoviť kvantitatívne limity na uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh a zabezpečiť, aby činnosti súvisiace s nakladaním s týmito plynmi a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny vykonávali len osoby, ktoré sú držiteľmi certifikátu o odbornej spôsobilosti.

 

           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. vychádza z cieľov nariadenia (EÚ) č. 517/2014, zosúlaďuje zákon  č. 286/2009 Z. z. s ustanoveniami citovaného nariadenia, dopĺňa požiadavky a podmienky, ktoré vyplynuli pre členské štáty z nariadenia (EÚ) č. 517/2014 a ktoré je potrebné stanoviť na jeho realizáciu.

 

            Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. sa súčasne upravujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula  z  aplikácie zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch. V príslušných ustanoveniach sú upravené a doplnené povinnosti osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi a upravené požiadavky na výrobky a zariadenia, ktoré vzišli z aplikačnej praxe zákona č. 286/2009 Z. z., požiadavky týkajúce sa evidencie a oznamovania údajov o týchto plynoch a výrobkoch a zariadeniach, ktoré tieto plyny obsahujú, vymedzuje a spresňuje niektoré pojmy, do živnostenského zákona sa navrhuje doplnenie viazaných činností súvisiacich s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, ktoré môžu vykonávať len osoby, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti, čo je osobitná podmienka prevádzkovania živnosti; boli doplnené niektoré správne delikty a nadväzne naň aj sankcie za porušenie tohto zákona ako aj nariadenia.

 

            Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

            Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskym spoločenstiev a právom Európskej únie.

 B. Osobitná časť

 

 

K bodu 1

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Zosúladenie definície pojmu fluórované skleníkové plyny so znením nového nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 2 v súvislosti s uplatňovaním nového nariadenia EP a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1191/2014.

 

K bodu 3

Navrhuje sa nové znenie § 2. Ide o pojmové zosúladenie s nariadením (EÚ) č. 517/2014 a doplnenie pojmov zahŕňajúcich nakladanie s výrobkami a zariadeniami, ktoré boli doplnené ako nové definície v nariadení. Upravila sa definícia výrobku a zariadenia, ktorá vyplynula a bola daná do súladu s textom nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Zároveň sa zavádza nový pojem „zhodnotený fluórovaný skleníkový plyn“. Je to z dôvodu spresnenia kedy je fluórovaný skleníkový plyn, odobratý z výrobku a zariadenia a skladovaný, považovaný za zhodnotené chladivo (v zmysle tohto zákona a nariadenia a vo vzťahu napr. k zákonu o odpadoch), ktoré je možné recyklovať alebo regenerovať a kedy sa už stáva odpadom. Zadefinovanie tohto pojmu vyplynulo z praktickej aplikácie zákona, aby nedochádzalo k rozdielnej a mylnej interpretácii tohto pojmu.

 

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky pod čiarou k odkazu 9 v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 517/2014, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006.

 

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 10 týkajúca sa definície prevádzkovateľa zariadenia.

 

K bodu 6

Vlastník zariadenia je v zmysle zákona povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia, ktorý má určité právomoci a zodpovednosť za bezpečné fungovanie zariadenia a má povinnosti vo vzťahu k týmto zariadeniam, ktoré mu vyplývajú z nariadenia (EÚ) č. 517/2014 ako aj zákona č. 286/2009 Z.z.. Vzhľadom na absenciu termínu, do ktorej má túto povinnosť splniť a ktorá vyplynula aj z požiadaviek praxe pri aplikácii zákona sa navrhuje určenie prevádzkovateľa vlastníkom zariadenia najneskôr do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky.

 

K bodu 7

Vzhľadom na to, že okruh zariadení, na ktoré sa vzťahuje nariadenie a zákon bol v nariadení (EÚ) č. 517/2014 rozšírený a nezahŕňa len stacionárne zariadenia vypúšťa sa v § 4 ods. 1 slovo „stacionárneho“ a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13, ktorá odkazovala na definíciu stacionárneho zariadenia.

 

K bodu 8

Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky pod čiarou k odkazu 14.

 

K bodu 9

Limity únikov fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sú špecifikované vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch sú ustanovené len pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce tieto plyny. Keďže v ustanovení § 4 ods. 2  zákona neboli druhy zariadení, ktorých sa to týka špecifikované a zosúladené s textom vyhlášky a v praxi dochádzalo k nejasnostiam akých zariadení sa to týka, bolo ustanovenie náležite doplnené.

 

K bodu 10

V § 4 je navrhnuté nové znenie odseku 3, ktorý ustanovuje povinnosti vo vzťahu ku kontrolám únikov fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení. Kontroly úniku sa vykonávajú  v intervaloch aspoň raz za 12, 6 alebo 3 mesiace, ktoré sú stanovené v osobitnom predpise, avšak z praktických skúseností odborne spôsobilých osôb, ktoré vykonávajú kontroly na únik vyplynulo, že nie je vždy možné uskutočniť kontrolu úniku v termíne  na presný deň, ako bola stanovená pri predchádzajúcej kontrole. Preto sa navrhuje, aby bola kontrola na únik vykonaná v stanovených intervaloch, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca v ktorom má byť uskutočnená. Zároveň bola do odseku doplnená nová poznámka pod čiarou k odkazu 14a. Pôvodné znenie odseku 3 sa stalo neaktuálnym a nadbytočným, nakoľko povinnosti prevádzkovateľa pri zistení úniku zo zariadenia ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014.

 

K bodu 11

Vzhľadom na to, že okruh zariadení, na ktoré sa vzťahuje nariadenie a zákon bol v nariadení (EÚ) č. 517/2014 rozšírený a nezahŕňa len stacionárne zariadenia vypúšťa sa v § 4 ods. 4 slovo „stacionárneho“.

 

K bodu 12

V § 4 sa vypúšťa odsek 5 ako neaktuálny a zároveň duplicitný, nakoľko v novom nariadení (EÚ) č. 517/2014 boli do špecifikácie zariadení, ktorých sa týkajú povinnosti a požiadavky nariadenia doplnené chladiace jednotky chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel.

 

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 15, ktorý odkazuje na článok 6 nariadenia týkajúci sa vedenia záznamov a informácií, ktoré musia takéto záznamy vedené prevádzkovateľmi zariadení obsahovať.

 

K bodu 14

Prevádzkovateľ zariadení je povinný oznamovať údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach príslušnému okresnému úradu. Uvedené sa však týka len zariadení obsahujúcich určité množstvo plynov, resp. tých ktoré sú kontrolované na únik. Vzhľadom na to, že v pôvodnom ustanovení nebolo špecifikované ktorých zariadení sa táto povinnosť týka a dochádzalo k nejasnostiam jednak zo strany prevádzkovateľov a jednak zo strany pracovníkov úradov, bol do ustanovenia § 5 odsek 2 nad slovo „zariadenia“ doplnený odkaz na príslušný článok nariadenia (EÚ) č. 517/2014, v ktorom sú špecifikované zariadenia, ktoré podliehajú kontrole na únik a ktorých sa v nadväznosti na toto ustanovenie týka oznamovanie údajov prevádzkovateľmi.

 

K bodu 15, 16 a 17

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 rozšírilo zoznam plynov, na ktoré sa vzťahuje nahlasovacia povinnosť o prílohu II – Iné fluórované skleníkové plyny. Uvedené bolo premietnuté a doplnené aj do povinnosti viesť evidenciu o týchto fluórovaných skleníkových plynoch a následne oznamovať ustanovené údaje o týchto plynoch ministerstvu. Zároveň bola v § 5 ods. 5 zadefinovaná povinnosť oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach obsahujúcich fluórované skleníkové plyny prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ktorého správcom je certifikačný orgán určený ministerstvom.

 

K bodu 18

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 16. Ide o zosúladenie s nariadením (EÚ) č. 517/2014.

 

K bodu 19

Vzhľadom k tomu, že znenia jednotlivých odsekov § 6 boli doplnené a upravené viacerými novelizačnými bodmi navrhlo sa zlúčiť tieto novelizačné body do jedného a zapracovať ich do nového znenia § 6, čím došlo k sprehľadneniu výsledného znenia tohto paragrafu. V príslušných odsekoch boli upravené a doplnené nasledujúce ustanovenia a požiadavky:

Okrem činností uvedených v osobitnom predpise aj uvedenie fluórovaných skleníkových plynov na trh môže vykonávať len osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi, nakoľko proces a spôsob nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi musí byť uzavretý len medzi certifikovanými osobamia spoločnosťami. Uvedená činnosť sa preto dopĺňa do ustanovenia § 6 odsek 1.

Upravilo sa znenie § 6 odseku 2 v nadväznosti na zosúladenie podmienok získania živnostenského oprávnenia podľa živnostenského zákona so znením zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch ako aj v súvislosti s novo ustanovenými viazanými živnosťami, ktoré boli doplnené do prílohy č. 2 živnostenského zákona. Osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti je osvedčenie o odborných znalostiach. Zároveň bola náležite upravená poznámka pod čiarou k odkazu 17 vzhľadom na doplnenie činností súvisiacich s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi do prílohy č. 2 – Viazané činnosti - živnostenského zákona.

V odsekoch 3 a 5 paragrafu sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahradili slovami „Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ a to vzhľadom na platnosť Lisabonskej zmluvy, ktorou sa právo Európskeho spoločenstva recipovalo do práva Európskej únie. V ods. 3 písm. b) a c) ako aj v ods. 5 písm. b) a c) sa upravilo a spresnilo dokladovanie technických prostriedkov a vybavenia v súvislosti so získaním certifikátu o odbornej spôsobilosti

Legislatívno-technická úprava poznámok pod čiarou k odkazu 18 a 19. Zosúladenie s ustanoveniami platného nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch.

Navrhuje sa nové znenie odseku 7 v paragrafe 6, v ktorom sa upravila doba platnosti jednak osvedčení o odborných znalostí pre fyzické osoby a  jednak certifikátov o odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby.  Ukladá sa povinnosť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom, aby vytvoril a viedol databázu fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach a fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti a ktoré vykonávajú činnosti uvedené v nariadení (EÚ)             č. 517/2014 na území Slovenskej republiky.

V odseku 8 bol upravený spôsob podávania žiadosti o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti, ktorú môže fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba podávať certifikačnému orgánu určenému ministerstvom buď písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je takýto systém vytvorený. Prevádzkovateľom a správcom takéhoto systému bude certifikačný orgán určený ministerstvom. V tejto súvislosti bola urobená aj úprava spôsobu predloženia dokladov k žiadosti o udelenie certifikátu v nadväznosti na možnosť predloženia žiadosti elektronicky prostredníctvom elektronického systému cez webové sídlo certifikačného orgánu, ktorý takýto systém poskytuje.

V § 6 sa vypúšťa odsek 11 ako v súčasnosti neaktuálny a nadbytočný, nakoľko požiadavky na znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na získanie osvedčení o odborných znalostiach ustanovujú príslušné nariadenia Komisie, ktorými sa ustanovujú požiadavky na získanie osvedčenia pre jednotlivé kategórie činností a typy zariadení. V nadväznosti na uvedené sa upravilo číslovanie odseku v § 6 ods. 12 uvádzacej vety.

V ustanovení odseku 12 písm. d) sa zosúladilo znenie s požiadavkami nariadenia (EÚ)                        č. 517/2014, keďže bola v nariadení doplnená nová činnosť vyžadujúca si odbornú spôsobilosť – kontrola úniku z elektrických rozvádzačov a zároveň bol upravený nesprávne zavedený pojem „zber“, ktorý bol nahradený pojmom „zhodnotenie“, čo korešponduje s definíciou v nariadení.

V odseku 13 bol upravený spôsob predloženia  žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti, ktorú môže fyzická osoba podávať hodnotiacemu orgánu určenému ministerstvom buď písomne alebo prostredníctvom na to určeného elektronického systému, ak je takýto systém vytvorený. Správcom takéhoto systému bude hodnotiaci orgán určený ministerstvom.

V návrhu znenia nových odsekov 16 a 17 sa ustanovujú podmienky zrušenia certifikátu o odbornej spôsobilosti certifikačným orgánom určeným ministerstvom, ktorý takýto certifikát vydal a tiež podmienky, kedy certifikát o odbornej spôsobilosti zaniká, ktoré v zákone absentovali.

 

K bodu 20

Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky pod čiarou k odkazu 33 v súvislosti s uplatňovaním nového nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch.

 

K bodu 21

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 34.

 

K bodu 22

Splniť požiadavky, ktoré sú vyžadované od kontrolovaných subjektoch pri kontrole, ktorú vykonáva Slovenská inšpekcia ŽP, musia nielen prevádzkovatelia zariadení, ale aj všetky fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Keďže v doteraz platnom zákone nebola táto skutočnosť jasne špecifikovaná, bolo uvedené doplnené do ustanovenia § 11 odsek 3.

 

K bodu 23

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 36 vzhľadom na príslušné ustanovenia platného nariadenia týkajúce sa zákazov a obmedzení uvedenia na trh fluórovaných skleníkových plynov, výrobkov a zariadení.

 

K bodu 24

V súvislosti s doplnením ďalších správnych deliktov do uvedeného paragrafu a viacerých legislatívno-technických úprav sa upravilo znenie písmen c) až p) paragrafu 12, ktoré ustanovujú správne delikty, ktorých sa môžu dopustiť osoby, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi.

 

K bodu 25

V § 13 sa navrhuje nové znenie odseku 2 vzhľadom na doplnenie hornej hranice pokuty, ktorá nebola v platnom zákone určená  a s tým súvisiacu úpravu súm pokút, ktoré môže  inšpekcia uložiť za správne delikty ustanovené v zákone. Zároveň sú v príslušných písmenách doplnené nové správne delikty.

 

K bodu 26

Do ustanovenia § 14 sa doplnila povinnosť pre prevádzkovateľa, ktorý je povinný zabezpečiť a overiť si, že inštaláciu, servis, údržbu, opravy, vyraďovanie a kontroly úniku zariadení a zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení vykonáva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má certifikát o odbornej spôsobilosti, čo si jednak overí prostredníctvom zoznamu, ktorý vedie certifikačný orgán určený ministerstvom a je dostupný na jeho webovom sídle a jednak fyzickým predložením certifikátu v listinnej podobe. Uvedené vyplynulo z praktických skúseností, aby nebola postihovaná len spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti bez certifikátu ale aj samotný prevádzkovateľ, ktorý si takúto službu objedná od necertifikovanej spoločnosti, čo je v rozpore so nariadením (EÚ) č. 517/2014. 

 

K bodu 27

Navrhuje sa prechodné ustanovenie týkajúce sa určenia prevádzkovateľa zariadenia vlastníkom zariadenia, ktorý má povinnosť určiť prevádzkovateľa. V prípade, ak tak ešte neurobil podľa doterajšieho zákona, musí určiť prevádzkovateľa zariadenia najneskôr do 30. júna 2016. Uvedené prechodné ustanovenie sa navrhuje z dôvodu zavedenia povinnosti určiť prevádzkovateľa zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky v tejto novele zákona.

 

K Čl. II

V článku II návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch sa do prílohy č. 2 – Viazané živnosti – živnostenského zákona dopĺňajú nové živnosti týkajúce sa činností súvisiacich s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, ktoré môžu vykonávať len osoby, ktoré majú certifikát o odbornej spôsobilosti. Certifikát o odbornej spôsobilosti je osobitnou podmienkou prevádzkovania takejto živnosti.

 

K Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť tohto zákona.

 

 

Bratislava 8. júla 2015

 

 

            Robert Fico v. r.

            predseda vlády

            Slovenskej republiky

 

 

 

            Peter Žiga v. r.

            minister životného prostredia

            Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 618
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ (tretia komora) z 1. októbra 2020 vo veci C‑603/19

1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, ...

Neprihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie a zabezpečenie poskytnuté tretími osobami

Z ustanovenia § 155 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii explicitne vyplýva, že pokiaľ si veriteľ v rámci reštrukturalizácie ...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a uzavretie zmluvy o pristúpení k dlhu jedným z manželov

Súčasná platná právna úprava pripúšťa, že ktorýkoľvek z manželov je oprávnený v sfére mimo spoločných vecí prevziať na seba ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: