TlačPoštaZväčšiZmenši

31/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:29 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A.    Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú podpredseda vlády SR pre investície a vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

 

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky EZÚS, so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti. Zámerom pri príprave návrhu zákona bolo dosiahnuť jasnú úpravu konaní súvisiacich s udelením súhlasu Slovenskej republiky na účasť slovenských subjektov v EZÚS založených na území EÚ, so schvaľovaním dohovoru, ako základného prvku spolupráce EZÚS, ale aj samotnej registrácie EZÚS so sídlom v Slovenskej republike.

 

S cieľom zefektívnenia tohto právneho nástroja a zjednodušenia procesov, je uprednostňovaná dispozitívna úprava ustanovení týkajúcich sa praktického fungovania orgánov EZÚS. Nová úprava majetku EZÚS a prioritného majetku vychádza z potreby riešenia aplikačných problémov. Vzhľadom na časové obdobie, ktoré uplynulo od účinnosti zákona č. 90/2008 Z. z., prešlo aj právne prostredie Slovenskej republiky zmenami, ktoré sa odzrkadlili na aktuálnosti uvedeného zákona. Časť úprav návrhu zákona preto reflektuje na prechod kompetencií registrového úradu v súlade s viacerými zmenami kompetenčného zákona, zmeny zákona o účtovníctve a zavedenie registra účtovných závierok. Cieľom je reflektovať všetky súvisiace legislatívne zmeny do návrhu zákona za účelom aktualizácie právnej úpravy na súčasné podmienky. Súčasťou návrhu zákona je aj zjednotenie terminológie a odstránenie vnútorných rozporov, ktoré zákon č. 90/2008 Z. z. obsahuje.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Prijatie navrhovaného zákona môže mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať environmentálny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Text k poznámke pod čiarou k odkazu 1 bol aktualizovaný, vzhľadom na skutočnosť, že dňa 23. decembra 2013 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení.

 

K bodu 2 

 

Text upravený vzhľadom na znenie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2010 zrušené. Ďalšia úprava textu ustanovenia je legislatívno-technického charakteru vykonaná s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

 

K bodu 3

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 4

 

Aktualizovaná poznámka pod čiarou k odkazu 2. Taxatívnym výpočtom sa v poznámke vymedzujú jednotlivé kategórie právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú oprávnené stať sa členom zoskupenia.

 

K bodu 5

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 6

 

S cieľom zjednodušenia konania o udelení súhlasu a odstránenia nadbytočnej administratívnej záťaže bolo zo zákona vypustené ustanovenie súvisiace s predkladaním osobitného súhlasu zriaďovateľa, resp. zakladateľa právnickej osoby s jeho členstvom v zoskupení.

 

K bodu 7

 

Úprava textu ustanovenia odráža súčasný právny stav, keď členmi zoskupenia môžu byť aj subjekty z tretích krajín.

 

 

 

K bodu 8

 

Úpravu textu ustanovenia § 4 ods.1 bolo potrebné vykonať vzhľadom na viaceré zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Právomoc registrového úradu pre európske zoskupenia územnej spolupráce prešla s účinnosťou od 1. apríla 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. V rámci úpravy kompetencií registrového úradu došlo k ich doplneniu, pokiaľ ide o schvaľovanie dohovoru a jeho zmien a prijímanie oznámení slovenských subjektov o registrácii alebo uverejnení dohovoru a stanov zoskupení založených na území iného členského štátu Európskej únie. Tieto kompetencie prislúchajúce registrovému úradu priamo z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o európskom zoskupení územnej spolupráce v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) boli v pôvodnom texte opomenuté. Zároveň boli aktualizované odkazy v poznámkach pod čiarou.

 

K bodu 9

 

Text upravený s cieľom precizovať ustanovenie týkajúce sa poskytovania výpisu z registra, ktorý vedie registrový úrad.

 

K bodu 10

 

Doplnený text upravujúci obsah zapisovaných údajov v registri bol pôvodne súčasťou ustanovení konania o zápise zoskupenia do registra. Vzhľadom na systematiku zákona bolo ustanovenie upravené a premiestnené k všeobecným ustanoveniam pojednávajúcim o kompetenciách registrového úradu. V rámci taxatívneho výpočtu zapisovaných údajov boli doplnené položky cieľ a úlohy zoskupenia, rozsah splatenia vkladu člena a právny dôvod zániku zoskupenia, ktoré boli v pôvodnom texte opomenuté. Cieľ a úlohy zoskupenia tvoria súpis hlavných činností zoskupenia a preto je potrebné tieto údaje zapisovať aj do registra vzhľadom na to, že tvoria samotný účel založenia zoskupenia. Výšku a rozsah splatenia vkladu je potrebné evidovať v rámci registra, a to z dôvodu potreby možnosti kvantifikovania inštitútu „zákonného ručenia“ členov za záväzky zoskupenia upraveného v § 32 ods. 2. V rámci registra sa ukladajú a zverejňujú aktuálne stanovy a dohovor dotknutého zoskupenia so sídlom na území Slovenskej republiky podpísané všetkými členmi zoskupenia, ktorých podpisy musia byť úradne osvedčené.

 

K bodu 11

 

Nové ustanovenie § 4a upravuje konanie o udelení súhlasu a schválení dohovoru a schválení zmeny dohovoru. Uvedené konania upravuje priamo vykonateľné nariadenie. V súvislosti s potrebou riešenia niektorých otázok, ktoré neboli upravené priamo nariadením, budú na tieto konania subsidiárne použité ustanovenia všeobecného právneho predpisu o správnom konaní. Rozhodnutia vydané v rámci týchto konaní sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať. Rozhodnutia sú však preskúmateľné súdom podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorými sa umožňuje žalobou vykonať preskúmanie rozhodnutí a postupov správnych orgánov.

 

 

 

K bodu 12

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

 

K bodom 13 a 14

 

Úprava textu vychádza zo zmeny subjektu zodpovedného za oznámenie zmeny zapisovaných údajov registrovému úradu. Túto povinnosť má zoskupenie a k porušeniu tejto povinnosti sa viaže správny delikt upravený v osobitnom ustanovení § 32a. Vzhľadom na snahu odstrániť kogentné ustanovenia, týkajúce sa úpravy, rozhodovania a fungovania orgánov EZÚS, bola v písm. a) vypustená časť týkajúca sa stanovenia hlasovacieho kvóra pre prijatie rozhodnutia o vylúčení člena. Úprava týchto otázok je plne na vôli a dohode členov zoskupenia pri vytváraní dohovoru a stanov, ako základných dokumentov upravujúcich ich práva, povinnosti a celkové fungovanie EZÚS.

 

K bodu 15

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

 

K bodu 16

 

Ustanovenia § 7 až 9 upravujú konanie registrového úradu pri zápise zoskupenia do registra, zápise zmien zapisovaných údajov v registri a výmaze zoskupenia z registra. Vychádzajúc z aplikačnej praxe, ustanovenia podrobnejšie upravujú prílohy návrhu na zápis zoskupenia do registra, právny základ rozhodovania, lehoty na rozhodnutie a dôvody zamietnutia návrhu na zápis zoskupenia do registra. Na uvedené konania sa uplatňujú ustanovenia všeobecného právneho predpisu o správnom konaní.

 

K bodu 17

 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 18

 

Úprava textu § 11 reflektuje na vypustenie ustanovenia § 13 o zániku zoskupenia s právnym nástupcom. Pre svoju neaktuálnosť bola vypustená časť ustanovenia písm. c) pokiaľ išlo o odkaz na postupy v konkurznom konaní vykonávanom podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Ustanovenie je doplnené o právnu skutočnosť spôsobujúcu zrušenie zoskupenia, a to uplynutie času, na ktorý bolo zoskupenie založené. V pôvodnej úprave bola táto právna skutočnosť opomenutá.

 

K bodu 19

 

V rámci úpravy textu § 12, bola v ods. 1 písm. d) precizovaná úprava dôvodov zrušenia zoskupenia súdom, vzhľadom na znenie Čl. 7 a 14 nariadenia, ktoré pojednávajú o vykonávaní úloh zoskupenia a dôvodoch jeho zrušenia.

 

K bodu 20

 

Úprava textu ustanovení § 12 ods. 2 až 4 v súvislosti s odstránením tvrdosti zákona sa zákaz založenia nového zoskupenia, resp. účasť v už existujúcom zoskupení obmedzuje len na obdobie jedného roka. Rovnaký zámer je sledovaný aj vypustením jedného z dôvodov na zrušenie zoskupenia, konkrétne neuloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok. V tejto súvislosti je zavedený dostatočný sankčný mechanizmus ukladania pokút za neuloženie tejto dokumentácie do verejnej časti registra účtovných závierok tak, ako ho upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa správnych deliktov.

 

K bodu 21

 

Ustanovenia o zániku zoskupenia s právnym nástupcom formou splynutia, zlúčenia a rozdelenia sa vypúšťajú, vzhľadom na snahu gestora zjednodušiť nie len proces zakladania, fungovania, ale aj samotného zániku EZÚS. V súvislosti s množstvom praktických problémov a administratívnej záťaže, ktoré pri týchto formách zániku EZÚS nastanú, je z pohľadu gestora neefektívne takúto formu zániku v praxi uplatňovať.

 

K bodu 22

 

Úprava textu vyplýva z potreby reflektovať na vypustenie ustanovenia § 13 o zániku zoskupenia s právnym nástupcom. V súvislosti s rozdelením majetku zoskupenia likvidáciou je novou úpravou pri rozdeľovaní likvidačného zostatku zavedená povinnosť prihliadať okrem splatených vkladov aj na výšku peňažných príspevkov, ktorými jednotliví členovia do majetku zoskupenia prispievali. Ustanovenia o likvidácii prioritného majetku boli novo upravené v osobitnom ustanovení § 28 týkajúcom sa prioritného majetku. Na likvidáciu zoskupenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

K bodu 23

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone. Úprava textu písmena d) vychádza zo znenia ustanovenia Čl. 8 nariadenia, ktoré upravuje, že zoznam orgánov zoskupenia a ich príslušných právomocí povinne tvoria obsah dohovoru. Ustanovenia o činnosti jednotlivých orgánov zoskupenia už obsahujú stanovy.

 

K bodu 24

 

Ustanovenia § 16 a 17 upravujú zhromaždenie ako najvyšší orgán zoskupenia, jeho zloženie, základné právomoci a rozhodovacie procesy. Ustanovenia boli upravené do dispozitívnej podoby v snahe poskytnúť len základný právny rámec, v rámci ktorého bude umožnené, aby si vzhľadom na rôznorodé zloženie jednotlivých zoskupení upravili členovia zoskupenia vlastné pravidlá fungovania tohto orgánu podľa svojich potrieb.

 

K bodu 25

 

Úprava textu doplnením nariadenia ako osobitného predpisu, ktorý bol v pôvodnom texte opomenutý.

 

K bodom 26 až 28

 

Úprava textu ustanovení do dispozitívneho charakteru vychádza zo zámeru ponechania voľnosti členom zoskupenia pri úprave voľby riaditeľa zoskupenia zhromaždením a stanovení dĺžky jeho funkčného obdobia.

 

K bodom 29 a 30

 

Úprava textu ustanovenia o preukazovaní bezúhonnosti bola rozšírená a včlenená do spoločných ustanovení v § 35, a to vzhľadom na potrebu riešenia aplikačných problémov v prípade, že riaditeľ nebol občanom štátu, ktorý vydáva výpis z registra trestov.

 

K bodu 31

 

Text ustanovenia doplnený o ďalšiu právnu skutočnosť spôsobujúcu zánik funkcie riaditeľa, ktorá bola v pôvodnom texte zákona opomenutá.

 

K bodu 32

 

Text ustanovenia bol upravený  vzhľadom na praktickú požiadavku adresnejšie riešiť doručenie listiny, ktorou sa oznamuje vzdanie sa funkcie riaditeľa, a s tým súvisiace presnejšie časové stanovenie ukončenia výkonu tejto funkcie.

 

K bodu 33

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom upraviť terminológiu používanú v zákone.

 

K bodu 34

 

Úprava textu ustanovenia v súvislosti s prechodom na menu euro a rozšírením dispozitívnych ustanovení týkajúcich sa úpravy orgánov zoskupenia.

 

K bodu 35

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom upraviť terminológiu používanú v zákone. Text ustanovenia upravený vzhľadom k zámeru ustupovať od kogentných ustanovení upravujúcich fungovanie orgánov zoskupenia. Doplnená bola kompetencia kontrolného orgánu o právo priamo zvolať mimoriadne zasadanie zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem zoskupenia.

 

K bodu 36

 

Nové ustanovenie vychádza z aplikačnej praxe, kedy je potrebné dohliadať nad zákonnou činnosťou a riadnou funkčnosťou zoskupenia nezávislým orgánom v pravidelných časových intervaloch, aby sa tak zabezpečila kontinuita vnútornej kontroly činnosti zoskupenia.

 

K bodu 37

 

Úprava textu ustanovenia o preukazovaní bezúhonnosti bola rozšírená a včlenená do spoločných ustanovení v § 35, a to vzhľadom na potrebu riešenia aplikačných problémov v prípade, že člen dozornej rady alebo revízor nebol občanom štátu, ktorý vydáva výpis z registra trestov.

 

K bodu 38

 

Časť ustanovenia bola vypustená, s ohľadom na zámer ustupovať od kogentných ustanovení upravujúcich fungovanie orgánov zoskupenia.

 

K bodu 39

 

Text doplnený o dohovor ako dokument, ktorý môže upraviť funkčné obdobie členov dozornej rady alebo revízora odlišne od zákonnej úpravy a ktorý bol v pôvodnom texte opomenutý.

 

K bodu 40

 

Legislatívno-technická úprava. Úprava textácie.

 

K bodu 41

 

Text bol doplnený o právnu skutočnosť spôsobujúcu zánik funkcie člena dozornej rady alebo revízora, konkrétne stratu spôsobilosti na výkon funkcie, ktorá sa vyžaduje podľa § 21 ods. 1 zákona. Uvedená právna skutočnosť bola v pôvodnom texte zákona opomenutá.

 

K bodu 42

 

Text ustanovenia bol upravený vzhľadom na praktickú požiadavku adresnejšie riešiť doručenie listiny, ktorou sa oznamuje vzdanie sa funkcie člena dozornej rady alebo revízora a s tým súvisiace presnejšie časové stanovenie ukončenia výkonu ich funkcie.

 

K bodu 43

 

Legislatívno-technická úprava. Odstránenie zjavnej nesprávnosti použitia pojmu.

 

K bodu 44

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

 

K bodu 45

 

Text ustanovenia majetku zoskupenia nadobúda charakter demonštratívneho výpočtu a  dopĺňa sa o peňažné príspevky členov. Dohoda o peňažných príspevkoch členov tvorí v zmysle nariadenia povinnú súčasť dohovoru zoskupenia. Tieto peňažné príspevky slúžia na činnosť zoskupenia ako takú. Vklady zakladateľov a pristupujúcich členov, presnejšie ich hodnota a rozsah splatenia, sa zapisujú do registra európskych zoskupení územnej spolupráce. Určenie výšky vkladu a rozsah jeho splatenia je rozhodné pre možnosť kvantifikovania inštitútu „zákonného ručenia“ člena za záväzky zoskupenia tak, ako ho upravuje § 32 ods. 2.

 

Ústredný orgán štátnej správy môže do zoskupenia vložiť majetok štátu iba na základe rozhodnutia vlády, ktoré nepodlieha preskúmaniu súdu a nevzťahuje sa naň všeobecný predpis o správnom konaní.

Vychádzajúc z aplikačnej praxe bol doplnený právny podklad pre vloženie majetku obcí a vyššieho územného celku do majetku zoskupenia, ktorým sú osobitné predpisy uvedené v poznámke pod čiarou.

 

Zároveň, ustanovenie upravuje proces prevzatia vloženého majetku zoskupením. Zápis vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa vykoná vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 46

 

Legislatívno-technická úprava s cieľom zjednotenia terminológie používanej v zákone.

 

K bodu 47

 

Nová úprava prioritného majetku vychádza z potreby jasne definovať majetok podliehajúci špecifickému režimu jeho využívania a ochrany. Prioritný majetok sa zužuje len na nehnuteľný majetok, ktorý ako vklad do majetku zoskupenia poskytol štát, vyšší územný celok alebo obec. Pri dispozícii s prioritným majetkom platia pre zoskupenie obmedzenia. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov zoskupenia alebo tretej osoby, nemožno ho previesť do vlastníctva iných osôb, ani prenechať do nájmu alebo výpožičky. Aby sa predišlo prípadným sporom navrhuje sa, aby aj z údajov uvedených v katastri nehnuteľností bolo zrejmé, že ide o prioritný majetok, s ktorým výkon vlastníckych práv je obmedzený. Keďže takto vložený majetok sa stáva vlastníctvom zoskupenia, v snahe zabezpečiť jeho ochranu, návrh zákona ustanovuje, aby vložený nehnuteľný majetok bol chránený pred výkonom rozhodnutia, výkonom exekúcie a tiež vylúčený z konkurznej podstaty. V prípade zrušenia zoskupenia sa prioritný majetok stáva súčasťou likvidácie a likvidátor je povinný takýto prioritný majetok odplatne ponúknuť prednostne členovi zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak tento člen zoskupenia možnosť prednostného odkúpenia nevyužije, následne likvidátor ponúka prioritný majetok štátu, vyššiemu územnému celku alebo obci, na ktorého území z nich má sídlo alebo sa nachádza člen zoskupenia, ktorý prioritný majetok do zoskupenia vložil. Ak ani tieto subjekty o prioritný majetok neprejavia záujem, likvidátor ho ponúkne iným vyšším územným celkom alebo obciam. Hodnotu prioritného majetku, ktorú likvidátor požaduje určí znalecký posudok. Odmena za vypracovanie znaleckého posudku spadá pod náklady likvidácie zoskupenia. Pôvodná úprava bola koncipovaná neprimerane obšírne a inštitút sa stal v praxi nepoužiteľný.

 

K bodu 48

 

Vychádzajúc z aplikačnej praxe bola vykonaná úprava termínov na predloženie návrhu rozpočtu a jeho schválenie zhromaždením ešte pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje, čím sa predíde rozpočtovaniu zoskupenia v tzv. rozpočtovom provizóriu.

 

K bodu 49

 

Upravený text, doplnený o jasné definovanie účtovného obdobia zoskupenia, ktorým je vždy kalendárny rok.

 

K bodu 50

 

Legislatívno-technická úprava, v súvislosti s prechodom meny na euro a zjednotenie terminológie používanej v zákone.

 

K bodu 51

 

Obsah výročnej správy je doplnený o osobitný prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku, ktoré boli spolufinancované Európskou úniou alebo zo štátneho rozpočtu, prehľad činnosti orgánov zoskupenia, ako aj o informácie o plánovanej činnosti zoskupenia na nasledujúce obdobie. Z obsahu výročnej správy boli vypustené účtovná závierka a správa audítora, a to z dôvodu duplicity, keďže tieto dokumenty sa už povinne zverejňujú vo verejnej časti registra účtovných závierok v skoršom termíne.

 

K bodu 52

 

Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie terminológie zákona a odstránenie chyby v nadpise ustanovenia.

 

K bodu 53

 

Ukladanie pokuty registrovým úradom bolo upravené zavedením osobitného ustanovenia o správnom delikte zoskupenia, ktoré definuje protiprávne konanie zoskupenia, lehoty konania, minimálnu a maximálnu výšku pokuty a spôsob jej určenia.

 

K bodu 54

 

Ustanovenie upravuje režim subsidiárneho použitia všeobecného právneho predpisu o správnom konaní na celé konanie o zápise zoskupenia do registra, o zápise zmien zapisovaných údajov v registri, o výmaze zoskupenia z registra a uložení pokuty.

 

Pre všetky konania, ktoré zákon upravuje, vyžaduje povinnosť vykonať ich výlučne v listinnej podobe. Táto požiadavka vychádza zo skutočnosti, že zavedenie elektronických podaní by bolo vzhľadom na charakter danej problematiky a medzinárodný prvok v nej obsiahnutý neprimerane náročné a neefektívne.

 

Ustanovenie bolo doplnené o jasné definovanie bezúhonnosti fyzickej osoby na účely tohto zákona a o jej preukazovaní. Preukázanie bezúhonnosti sa požaduje u riaditeľa zoskupenia, člena dozornej rady alebo revízora. Vzhľadom na skutočnosť, že zoskupenie v sebe obsahuje medzinárodný prvok, vyžadovalo si túto skutočnosť reflektovať aj do znenia tohto ustanovenia tak, aby sa predišlo aplikačným problémom v praxi.

 

K bodu 55

 

Ustanovenie upravuje prechodné ustanovenie vo vzťahu ku konaniam začatým pred účinnosťou tohto zákona.

 

K Čl. II

 

Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení zákona č. 90/2008 Z. z. sa splnomocňuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky k tomu, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona.

 

K Čl. III

 

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2015.

 

 

V Bratislave 29. októbra 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Vážny v. r.

podpredseda vlády

Slovenskej republiky

pre investície

 

 

 

 

 

Igor Federič v. r.

vedúci Úradu vlády

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 371
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu; ospravedlniteľný dôvod zmeškania

I. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa ...

Neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej

bez zovšeobecneného záveru

Zmena návrhu v konaní o určenie výživného na plnoletú osobu

V konaní o určenie výživného na plnoletú osobu, môže súd zvýšiť výživné na základe zmeneného návrhu uskutočneného v priebehu ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudca NS SR pri prestupe do NSS SR prejde výberovým konanímhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-srsudca-ns-sr-bude-musiet-pri-prest/504364-clanok.html

Zriadenie NSS SR má byť jedným z výsledkov reformy súdnictva z dielne MS SR.

Mazák je za presun sudcov do NSS SR bez výberového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-je-za-presun-sudcov-do-nss-sr-bez/504331-clanok.html

Sudcovia zo správneho kolégia Najvyššieho súdu by podľa neho mohli absolvovať formálny ...

EK vyčíta SR nedodržanie právnych predpisov EÚ v troch oblastiachhttps://www.teraz.sk/slovensko/ek-vycita-sr-nedodrzanie-pravnych-pr/504228-clanok.html

Ak na ne slovenská strana včas nezareaguje, hrozí jej žaloba na Súdnom dvore Európskej únie.

Šikuta: Rozhodnutie Kolíkovej o sudcovi J. Kolcunovi je veľmi dôležitéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-rozhodnutie-kolikovej-o-sudcov/503935-clanok.html

Rozhodnutie dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi Najvyššieho súdu (NS) SR Jozefovi ...

M. Kolíková pozastavila výkon funkcie dvom sudcom z akcie Víchricahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-pozastavila-vykon-funkcie/503920-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dočasne pozastavila výkon funkcie dvom ...

Žilinka: Mám silný mandát na reformu prokuratúryhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567204-zilinka-mam-silny-mandat-na-reformu-prokuratury/

Ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry mal byť kvôli stíhaniu Mariana Kočnera terčom ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: