TlačPoštaZväčšiZmenši

30/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:27 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ako iniciatívny návrh.

Ide o úpravu, ktorou budú zo zákona vyňaté niektoré požiadavky na označovanie potravín v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 od 13. decembra 2014. Taktiež z praxe vyplynula nutnosť nahradiť pojem „internetový predaj“ pojmom „predaj na diaľku“, ktorý lepšie pokrýva túto oblasť predaja potravín.

Ďalšia úprava zákona sa týka transformácie ustanovenia čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 210/2013 z 11. marca 2013 o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, ktorá sa týka splnomocnenia ŠVPS SR a ÚVZ SR na schvaľovanie prevádzkarní produkujúcich klíčky na ľudskú spotrebu.

Cieľom predloženého návrhu zákona, je upraviť zákon tak, aby nebol duplicitný, resp. v rozpore s právnymi predpismi EÚ a riešil poverenia vyplývajúce z nariadenia EÚ.

Oblasť označovania potravín je všeobecne upravená legislatívou EÚ.

Návrh zákona nie je potrebné predložiť do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie a štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na hospodárenie obyvateľstva, na informatizáciu spoločnosti, na zamestnanosť, na sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzalo na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

 

Osobitná časť

 

K článku I

K bodu 1

V § 2 sa vypúšťajú pojmy „dátum spotreby“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“, nakoľko tieto pojmy sú definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení.

K bodu 2

Upravujú sa splnomocňovacie ustanovenia, na základe ktorých sa vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré obsahujú podrobnosti o požiadavkách pre jednotlivo ustanovené oblasti. Požiadavky na potraviny uvedené v jednotlivých oblastiach uvedených odsekov 2 a 3 upravia vykonávacie predpisy vydané na základe kompetencií ministerstiev príslušných pre jednotlivé oblasti. Budú obsahovať zároveň prierezové požiadavky uvedené v odseku 4.

Požiadavky podľa § 3 ods. 2 upravuje Potravinový kódex Slovenskej republiky, ktorého ustanovenia podľa § 31ac zákona ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach. Uvedená úprava súvisí s pokračovaním transformácie smerníc Európskej únie upravujúcich príslušné oblasti na nariadenia, ktoré sa vykonávajú priamo. V súčasnosti napríklad v prípade materiálov a predmetov určených na styk s potravinami je problematika riešená už vo viacerých spoločných právnych predpisoch ako sú najmä Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu. Úprava splnomocňovacieho ustanovenia súvisí s reálnou možnosťou novelizácie smerníc Európskej únie v príslušných oblastiach ešte pred ich transformáciou na nariadenia.

Cieľom tejto novej úpravy splnomocňovacieho ustanovenia nie je nahradenie doteraz platných a účinných vykonávacích predpisov vydaných na základe doteraz platného zákona. Všetky vykonávacie predpisy vydané doteraz na základe pôvodného splnomocňovacieho ustanovenia ostávajú platné a účinné až do vydania prípadných nových vykonávacích predpisov. Prechodné ustanovenie, ktoré by túto skutočnosť explicitne ustanovovalo, nie je podľa záveru legislatívnej rady vlády SR potrebné.

K bodu 3

            Rozširuje sa zoznam prevádzkarní o prevádzkarne na výrobu klíčkov, ktoré musia byť schválené príslušným orgánom a spĺňať ustanovené požiadavky pred začatím výroby. V poznámke pod čiarou uvádza nariadenie EÚ, podľa ktorého musia byť schvaľované prevádzkarne na výrobu klíčkov a spĺňať ustanovené požiadavky.

K bodu 4

Ustanovuje sa povinnosť orgánom úradnej kontroly viesť aktuálne zoznamy prevádzkarni, ktoré produkujú klíčky.

K bodu 5

Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.

K bodu 6

Z dôvodu že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 vo svojich ustanoveniach upravuje celú problematiku označovania potravín, dochádza k vypusteniu takmer celého § 9, kde bola táto problematika upravená. Ponechané bolo iba pôvodné ustanovenie odseku 1 s odkazom na európsku legislatívu, ktorá danú problematiku upravuje.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8

V § 23 ods. 1 v písmene b) sa vypúšťajú slová „po zbere úrody“ čím sa umožní výkon kontroly vo všetkých stupňoch výroby. V zmysle aktuálneho znenia § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov majú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy kompetenciu na výkon kontroly potravín rastlinného pôvodu v poľnohospodárskej prvovýrobe len po zbere.

Rozšírenie kompetencií v poľnohospodárskej prvovýrobe vyplýva z čl. 17 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v platnom znení vyplýva, že „členské štáty uvedú do účinnosti potravinové právo a budú monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia príslušné požiadavky potravinového práva vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie. S týmto cieľom budú viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív a riziku potravín a krmív, dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích aktivít týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracúvania a distribúcie“.

Rovnako z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení konkrétne z čl. 3 ods. 1 vyplýva, že „členské štáty zabezpečia, aby sa pravidelne vykonávali úradné kontroly na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, aby sa tak dosiahli ciele tohto nariadenia, berúc pri tom do úvahy: a) identifikované riziká súvisiace so zvieratami, krmivami alebo potravinami, podnikmi v oblasti krmív a potravín, využitím krmív alebo potravín, alebo s akýmkoľvek procesom, materiálom, látkou, činnosťou alebo operáciou, ktorá môže ovplyvniť krmivovú a potravinovú bezpečnosť, zdravie zvierat alebo starostlivosť o zvieratá, b) minulosť prevádzkovateľa v oblasti krmív a potravín pokiaľ ide o dodržiavanie potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, c) spoľahlivosť všetkých vlastných kontrol, ktoré sa už uskutočnili“ a čl. 3 ods. 3 „úradné kontroly sa budú uskutočňovať v každej fáze výroby, spracovania a distribúcie krmív alebo potravín, zvierat a živočíšnych výrobkov“.

A rovnako táto právna úprava vyplýva z uplatňovania všeobecných a osobitných hygienických požiadaviek ustanovených čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení.

Z dôvodu aplikácie ustanovení uvedených nariadení je nevyhnutné zavedenie kompetencie pre orgány úradnej kontroly vo všetkých stupňoch výroby, nielen po zbere.

 

K bodu 9

            V § 23 sa dopĺňa odsek 13, na základe ktorého môžu príslušné orgány úradnej kontroly v rámci svojej pôsobnosti vydávať rozhodnutia o schválení prevádzkarní produkujúcich klíčky na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku.

K bodu 10

Viď odôvodnenie k bodu 13.

K bodu 11

Uvádza sa zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2015. Zrušovaný výnos bol transpozíciou smernice Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín v platnom znení, ktorá bude s účinnosťou k 13.12.2014 zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004.

K bodu 12

            V prílohe 2 je uvedený vzor žiadosti o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky.

Transpozičná príloha sa vypúšťa, nakoľko nariadením (EÚ) č. 1169/2011 sa rušia smernice 90/496/EHS a 2000/13/EÚ a smernica 94/54/ES bola nahradená smernicou 2008/5/ES, ktorá sa taktiež zrušuje nariadením (EÚ) č. 1169/2011. Smernicu 89/396/EHS nahradila smernica 2011/91/EÚ (ktorá smernicu 89/396/EHS kodifikuje), ktorá bude prevzatá nariadením vlády, ktoré sa v súčasnosti pripravuje do legislatívneho procesu. Nadväzne na to sa vypúšťa transpozičný odkaz v § 29a.

K bodu 13

Legislatívno-technická úprava.

K článku II

            Ustanovuje sa účinnosť zákona vzhľadom na potrebu v čo najkratšom možnom termíne implementovať ustanovenia nariadenia Európskej únie.

Bratislava 29. októbra 2014

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 415
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: