TlačPoštaZväčšiZmenši

263/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:11 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.

Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (ďalej len „nariadenie EÚ“). Pre účely implementácie nariadenia EÚ sa predloženým návrhom zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a právnických osôb, vrátane pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia,  a stanovujú sa sankcie za nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

 

Nariadenie EÚ ustanovuje pravidlá upravujúce dodržiavanie podmienok prístupu ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacich s genetickými zdrojmi a podmienky využívania prínosov z ich používania  s cieľom účinného vykonávania Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „Nagojský protokol“). Nagojský protokol bol prijatý za účelom posilnenie implementácie režimu kontroly podmienok používania genetických zdrojov v súlade s cieľmi Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „dohovor CBD“).

 Dohovor CBD bol schválený 22. mája 1992 v Nairobi a vstúpil do platnosti 29. decembra 1993. V mene Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) bol podpísaný 19. mája 1993 v New Yorku. Dohovor CBD vstúpil pre SR do platnosti 23. novembra 1994 a v zbierke zákonov bol uverejnený ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z. z. V článku č. 1 dohovoru CBD sú uvedené tri základné ciele: ochrana biologickej rozmanitosti, jej udržateľné využívanie a spravodlivé a rovnocenné rozdeľovanie prínosov plynúcich z využívania genetických zdrojov. Prístup ku genetickým zdrojom a rozdeľovaniu prínosov z nich (Acces and Benefit  Sharing, ABS) upravuje predovšetkým článok č. 15 dohovoru CBD, v ktorom je v odseku č.  1 zakotvené suverénne právo štátov na ich genetické zdroje a právomoc národných vlád stanoviť podmienky prístupu ku svojim genetickým zdrojom. V odseku č. 2 je táto právomoc usmernená stanovením záväzku zmluvných strán snažiť sa o uľahčenie podmienok takéhoto prístupu. Podľa odseku č. 5 zmluvné strany môžu využiť inštitút predchádzajúceho informovaného súhlasu. Odsek č. 4 stanovuje, že medzi poskytovateľom a odberateľom genetických zdrojov má dôjsť k prijatiu vzájomne dohodnutých podmienok a odsek č. 7 určuje, že v týchto podmienkach musí byť ošetrené spravodlivé a rovnoprávne rozdelenie výsledkov výskumu a vývoja a zisku vyplývajúceho z komerčného využitia genetických zdrojov. Článok č. 15 dohovoru CBD je úzko previazaný aj s článkom č. 2 dohovoru CBD, ktorý obsahuje definície pojmov, článkami č. 16 a 19 dohovoru CBD, ktoré sa týkajú prevodu technológií a zaobchádzaním s biotechnológiou a rozdeľovaním jej prínosov, článkami č. 20 a 21 dohovoru CBD, ktoré pojednávajú o finančných zdrojoch a mechanizmoch, a ustanovením článku č. 8 písm. j) dohovoru CBD, ktorý stanovuje záväzok rešpektovať, chrániť a udržovať poznatky, inovácie a postupy iba so súhlasom a zapojením ich vlastníkov, vrátane spravodlivého rozdelenia ziskov z ich využívania.

S ohľadom na komplexnosť problematiky podmienok prístupu ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacich s genetickými zdrojmi a využívania prínosov z nich vyplynula potreba prijatia Nagojského protokolu. Hlavným cieľom  prijatia Nagojského protokolu bolo posilnenie implementácie režimu podmienok prístupu ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacim s genetickými zdrojmi a využívania prínosov z nich prostredníctvom štandardizácie medzinárodných transakcií s genetickými zdrojmi, k vyššiemu zapojeniu domorodých a lokálnych komunít do rozhodovacích procesov o využívaní genetických zdrojov a ku zdieľaniu peňažných i nepeňažných prínosov z komerčného využívania genetických zdrojov. Nagojský protokol sa týka pomerne širokého okruhu sektorov využívajúcich genetické zdroje a s nimi súvisiace tradičné znalosti.

Nagojský protokol bol prijatý 30. októbra 2010 na CBD COP 10 (konferencia zmluvných strán) v japonskej Nagoji a vstúpil do platnosti 12. októbra 2014. Slovenská republika Nagojský protokol dosiaľ nepodpísala, Európska únia ho podpísala 23. júna 2011. Implementácia Nagojského protokolu v EÚ vyžadovala prijatie opatrení na úrovni Európskej únie ako celku. Nariadenie EÚ vstúpilo do platnosti dňa 12. októbra 2014, s tým že  čl. 4,6, a 9 sa začnú uplatňovať jeden rok po nadobudnutí jeho platnosti. 

Z tohto dôvodu potreby implementácie nariadenia EÚ bolo vypracovanie návrhu zákona o prístupe ku genetickým zdrojom a využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania zaradené do Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia SR na rok 2015,  kedže na vnútroštátnej úrovni v súčasnosti nie sú upravené bližšie podmienky používania genetických zdrojov v zmysle nariadenia EÚ  a ani mechanizmy vyplývajúce z dohovoru CBD (napr. prevod technológií a rozdeľovanie prínosov z biotechnológií, finančné zdroje a finančné mechanizmy).

 

Problematika obsiahnutá v nariadení EÚ sa týka celého spektra oblastí. Zahŕňa vedu a výskum, potravinárstvo, farmaceutický priemysel, kozmetický priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, zbierkové inštitúcie (napr. botanické a zoologické záhrady, arboréta a pod.) i ďalšie oblasti. Nariadenie EÚ núti používateľov genetických zdrojov získavať genetické zdroje v súlade s platnou legislatívou krajiny pôvodu genetického zdroja a výsledné produkty výskumu a vývoja uvádzať na trh v súlade s podmienkami v ňom stanovenými; to sa vzťahuje aj na produkty, ku ktorým bol udelený patent, ak boli  vyvinuté s použitím genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s týmito zdrojmi.

K nariadeniu EÚ je v súčasnosti v legislatívnom procese vykonávací akt Európskej komisie. Tento vykonávací akt má upraviť postupy vykonávania čl. 5 a čl. 7 ods. 1 a 2 nariadenia.    

Predkladaný návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi,  medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

 B. Osobitná časť

 

K § 1

 

Upravuje sa predmet úpravy návrhu zákona, ktorým je ustanovenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a právnických osôb  a   zodpovednosti za porušenie povinností pre oblasť upravenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (ďalej len „nariadenie EÚ“). V súvislosti s úpravou návrhu zákona je potrebné zdôrazniť, že tohto času je v legislatívnom procese návrh vykonávacieho aktu Európskej komisie, ktorým sa majú ustanoviť postupy vykonávania k relevatným čl. 5   ods. 1 až 4 a čl. 7 ods. 1 až 3 nariadenia EÚ, a z uvedeného dôvodu sa v texte návrhu zákona odkazuje na vykonávací akt Európskej komisie.

 

K § 2

 

            Upravuje sa pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti dodržiavania podmienok prístupu ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacim s genetickými zdrojmi a spravodlivého a rovnocenného spoločného využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania. Ministerstvu sa ustanovujú pôsobnosti, ktoré nariadenie EÚ určuje orgánom členských štátov Európskej únie s výnimkou prípadov, kde je vzhľadom na povahu veci potrebné alebo účelné ustanoviť pôsobnosť inému orgánu uvedenému v § 3 až 8 alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Potreba rozdelenia pôsobnosti medzi viaceré orgány sa vzťahuje k čl. 7 ods. 1 a 2 a k  čl. 7 ods. 3, ktorý upravuje informačnú povinnosť k uvedeným článkom nariadenia EÚ. Do návrhu zákona je premietnutá v § 2 písm. d), podľa ktorého, ministerstvo prijíma vyhlásenia a informácie a plní informačnú povinnosť podľa uvedených článkov, ak na ich prijímanie nie sú príslušné iné orgány podľa § 3 až 8.              

Ministerstvu sa ďalej ustanovuje pôsobnosť pre posudzovanie zaradenia zbierky do registra zbierok v rámci Európskej únie podľa čl. 5 ods. 2 až 3 nariadenia EÚ, ale pôsobnosť pre  overovanie splnenia kritérií už zaradenej zbierky podľa čl. 5 ods. 4 sa vzhľadom na povahu veci určuje Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Informačná povinnosť súvisiaca s uvedenými článkami nariadenia EÚ  vo vzťahu k Európskej komisii je v pôsobnosti ministerstva.

Ministerstvu sa ustanovuje  pôsobnosť v oblasti spolupráce, zabezpečovanie vykonávania opatrení a podávanie správ v zmysle príslušných článkov nariadenia EÚ a pôsobnosť v oblasti medzinárodnej spolupráce pre oblasť využívania genetických zdrojov. 

 

K § 3 až 8

 

K § 3 až 7: V zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia EÚ v záverečnom štádiu vývoja produktu vyvinutého použitím genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s týmito zdrojmi, používatelia genetických zdrojov sú povinní predložiť príslušným orgánom členských štátov Európskej únie vyhlásenie, že si splnili povinnosti týkajúce sa uplatňovania náležitej starostlivosti podľa článku 4 tohto nariadenia a predložiť relevantné informácie.

Podľa čl. 7 ods. 6 nariadenia EÚ má vykonávací akt  Európskej komisie určiť postup vykonávania čl. 7 ods. 2 a záverečné štádium vývoja produktu s cieľom identifikovať záverečné štádium používania v rôznych sektoroch. Tento vykonávací akt, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese, by mal upraviť, za akých podmienok a akým spôsobom  má používateľ deklarovať splnenie povinností podľa čl. 7 ods. 2 nariadenia EÚ, teda predloženie vyhlásenia a relevatných informácií  príslušnému orgánu. Vykonávací akt Európskej komisie by mal teda spresniť okolnosti, s ktorými sa spája predloženie vyhlásenie  a informácií pre produkty vyvinuté  s použitím genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s genetickými zdrojmi  a predpokladá sa aj  ustanovenie jednotného a formalizovaného spôsobu predkladania týchto vyhlásení a informácií.  

Príslušnými orgánmi, ktoré budú od používateľov získavať uvedené vyhlásenia a informácie sú tie štátne orgány, ktoré podľa súčasného právneho stavu majú v jednotlivých odvetviach  upravenú pôsobnosť na úseku povoľovania, autorizácie alebo notifikácie pre produkty, ktoré môžu byť vyvinuté s využitím genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s genetickými zdrojmi, a to pre ich uvedením na trh. Pre všetky iné okolnosti, s ktorými podľa vykonávacieho aktu Európskej komisie by mala byť spojená povinnosť používateľa predkladať tieto vyhlásenia a informácie, je určená pôsobnosť ministerstva (§ 2 písm. d) zákona).

Vykonávací akt má upraviť aj postup pri plnení informačnej povinnosti podľa čl. 7 ods. 3 nariadenia EÚ. 

K § 8: Upravuje sa pôsobnosť štátnych orgánov a právnických osôb poskytujúcich finančné prostriedky určené na výskum zahrňujúci používanie genetických zdrojov a tradičných poznatkov na prijímanie vyhlásení podľa čl. 7 ods. 1 nariadenia EÚ. Vykonávací akt Európskej komisie by mal upraviť postup vykonávania čl. 7 ods. 1 a 3  podobne ako v prípade vyhlásení podľa čl. 7 ods. 2. Z uvedeného dôvodu sa ustanovila pôsobnosť orgánov a právnických osôb pre prípady, keď rozhodujú o poskytnutí finančných prostriedkov určených na tento výskum, a pre všetky iné okolnosti, s ktorými podľa vykonávacieho aktu Európskej komisie by mala byť spojená povinnosť príjemcu financií (napríklad zo súkromných zdrojov) predkladať tieto vyhlásenia a informácie, je určená pôsobnosť ministerstva (§ 2 písm. d) zákona).

.

K § 9 až 11

 

Za účelom implementácie čl. 9 až 11 nariadenia EÚ sa upravuje pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia ako kontrolného orgánu a upravuje sa ukladanie sankcií za porušenia ustanovení článkov 4 až 7 nariadenia EÚ.

Slovenskej inšpekcii  životného prostredia sa ustanovuje aj pôsobnosť pri overovaní splnenia kritérií pre zaradenie zbierky do registra podľa čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia EÚ, teda pokiaľ ide o už zaradenú zbierku.

 

K § 12

 

            Ustanovuje sa, že na jednotlivé konania sa bude vzťahovať správny poriadok s výnimkou konania o zaradení zbierky a konania o overovaní zaradenia zbierky do registra zbierok v rámci Európskej únie, ktoré sú procesne osobitne upravené v čl. 5 nariadenia  EÚ     s podrobnejšou úpravou vo vykonávacom akte Komisie. Súčasne sa ustanovuje elektronická forma podávania vyhlásení a informácií podľa čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 a 2, vzhľadom           na následnú informačnú povinnosť orgánov príjímajúcich tieto vyhlásenia a informácie          vo vzťahu k dalších subjektom podľa čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 3 nariadenia EÚ.  

 

K § 13

 

                Dátum účinnosti návrhu zákona je navrhnutý tak, aby bol zosúladený s dátumom účinnosti relevantných článkov 4, 7 a 9  nariadenia EÚ. 

 

V Bratislave 27. mája 2015

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

 Peter Žiga, v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 675
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: